เมนูการใช้งาน
ค้นหาข้อมูล


  ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ (WU Expert Database System WU-ES) : เป็นระบบ Web based Application ที่ให้บุคคลภายใน และภายนอก สามารถค้นหา และดูรายงานผู้เชี่ยวชาญได้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา การทำวิจัย การบริการวิชาการ และความเชี่ยวชาญพิเศษ

  ผู้ประสานงานโปรแกรม
คุณวชิรศักดิ์ โภคากรณ์ , คุณนวพร กิตติพัฒนบวร และ คุณสุภาพร ทองจันทร์
โทร. 0-7567-3463, 0-7567-3441 และ 0-7567-3462
E-mail : pwachira@wu.ac.th, knawapho@wu.ac.th และ tsupapor@wu.ac.th


2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)