:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาย ประพันธ์  พัฒน์ทอง
   Mr. Praphan Phattong
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3547, 0-7567-3513
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3547, 3513
   E - mail  ppraphan@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  นิติศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2527-2531
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/04/2536
 
  ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่าย
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายประชาสังคมและชุมชน
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  21/02/2562 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  กำกับดูแล
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายบริหารโครงการและกิจกรรมพิเศษ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/10/2560 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายประชาสังคมและชุมชน
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  06/12/2559 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)