:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาง สุภาณี  เพชรานันท์
   Mrs. Supanee Phetcharanant
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3725, 0-7567-3730
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3725, 3730
   E - mail  nsupanee@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีการศึกษา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2530-2534
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  16/03/2536
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนหัวหน้างาน
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ส่วนสื่อสารองค์กร
  ฝ่าย/งาน  งานสื่อสารองค์กร
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/10/2560 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ส่วนสื่อสารองค์กร
  ฝ่าย/งาน  งานสื่อสารองค์กร
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  16/03/2536 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)