:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาง สมพร  อิสรไกรศีล
   Mrs. Somporn Issarakraisila
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3730, 0-7567-3725
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3730, 3725
   E - mail  isomporn@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  นิเทศศาสตรพัฒนาการ
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2539-2541
 
  วุฒิการศึกษา  นิเทศศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การประชาสัมพันธ์
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2521-2525
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/04/2536
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนหัวหน้างาน
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ส่วนสื่อสารองค์กร
  ฝ่าย/งาน  งานบริหารทั่วไปและธุรการ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  18/10/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ส่วนสื่อสารองค์กร
  ฝ่าย/งาน  งานบริหารทั่วไปและธุรการ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/04/2536 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)