:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว อุดรรัตน์  ธรรมดา
   Miss Udonrat Thammada
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3723, 0-7567-3725
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3723, 3725
   E - mail  tudonrat@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การแนะแนว
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2556-2558
 
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  สาขาที่จบ  ศิลปหัตถกรรม
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2525-2527
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  15/04/2536
 
  ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ส่วนสื่อสารองค์กร
  ฝ่าย/งาน  งานสื่อสารองค์กร
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  15/04/2536 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)