:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว มนฤทัย  อินทร์แก้ว
   Miss Monruethai Inkaew
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3727, 0-7567-3728
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3727, 3728
   E - mail  ywannee@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  นิเทศศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2539
 
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  สาขาที่จบ  วารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2532-2535
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/06/2536
 
  ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ส่วนสื่อสารองค์กร
  ฝ่าย/งาน  งานบริหารทั่วไปและธุรการ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/06/2536 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)