:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. ภัทร์นรินทร์  ศุภกร
   Asst.Prof.Dr. Patnarin Supakorn
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2079, 0-7567-2002-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2079, 2002-3
   E - mail  suppakp@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  อักษรศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2528-2533
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Teaching English To Speakers
  มหาวิทยาลัย  Monterey Institute of International Studies
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2538-2540
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Linguistics
  มหาวิทยาลัย  Georgetown University
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/12/2537
 
  ตำแหน่ง  รองคณบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/11/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
  หลักสูตร  หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  21/07/2549 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  อักษรศาสตร์/ศิลปะศาสตร์  -
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Strategies for Better Learning of English Grammar: Chinese vs. Thais
   ผู้เขียน : Patnarin Supakorn, Min Feng and Wanida Limmun
   แหล่งตีพิมพ์ : : English Language Teaching
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 3 หน้า : 24-39 เดือน/ปี : 03/2561-03/2561
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Reading Strategies: Effective Test Taking & Efficient Competency Development (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Patnarin Supakorn, Saowalak Panplum, Wanida Limmun
   ชื่อการประชุม : The 5th Symposium on Language and Sustainability in Asia
   สถานที่ประชุม : The Mitsui Garden Hotel in Hiroshima, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 24/06/2561
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Effective Mobilization of TEFL (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Patnarin Supakorn ภัทร์นรินทร์ ศุภกร
   ชื่อการประชุม : Second Language Acquisition Research: Converging Theory and Practice
   สถานที่ประชุม : Iowa State University
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 14/10/2554
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านภาษานานาชาติ SILK2018
    ชื่อกิจกรรม : การปาฐกถา หัวข้อ Internationalization of Education การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Challenges of the Disruptive Digital World: Will I Be Left Behind? และการเสวนา หัวข้อ Internationalization in Modern Education
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : การพัฒนาความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศของนักศึกษาและพนักงานของมหาวิทยาลัย
    ชื่อกิจกรรม : 1. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสอบขั้นสูง (Advanced English Preparation for Proficiency Tests) 2.หลักสูตรทักษะการอ่านขั้นพื้นฐาน (Basic Reading Skills)
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านเอเชียศึกษา ครั้งที่ 2 หัวข้อ เอเชียศึกษาวันนี้ : การผงาดขึ้นของเอเชีย
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการแสดงปาฐกถา การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยด้านสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อสร้างสรรค์ว่าด้วยเอเชียศึกษา
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการ ไทยในบริบทอาเซียน เรื่อง มหากาพย์พื้นบ้านสยาม-ขุนช้างขุนแผน และ คนไท/ไทย ผู้หญิงไท/ไทย และวัฒนธรรมไท/ไทย ในบริบทเอเชีย
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(English Camp) ครั้งที่ 3
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
 • ชื่อโครงการ : การสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.)ครั้งที่ 70
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : การอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TOEFL และ IELTS
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • ทำหน้าที่รองประธานกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ดำเนินการประชุมกลุ่มย่อย
 • การจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 (จัดสอบวันที่ 3-4 มีนาคม 2561) กรรมการประจำสนามสอบโรงเรียนเกาะสมุย
 • การจัดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 (จัดสอบวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561) กรรมการคุมสอบสนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561 (จัดสอบวันที่ 17-18 มีนาคม 2561) กรรมการคุมสอบสนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ผู้ดำเนินการอภิปราย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SILK 2018 Symposium of International Language and Knowledge#5 March 30-31, 2018 Parallel Session II: March 30, 2018 Time 14.45-16.30 Room 3216
 • เป็นวิทยากรให้กับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ช่วยโครงการ International Cultural Camp
 • ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2560 (สอบวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 10.30-12.30 น.)
 • แปลเอกสารสำคัญทางการศึกษา ใบรับรองลำดับขั้นเพื่อทราบลำดับที่ของรุ่นที่สำเร็จการศึกษาในปีเดียวกัน ฉบับภาษาอังกฤษ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพจารณาคุณภาพหนังสือ READING SKILLS ของอาจารย์ณัฐยาภารณ์ วรศักตยานันต์ และอาจารย์จารุวรรณ หนูช่วย คณะมนุณยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
 • ประเมินและพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • ประเมินผลงานทางวิชาการ
 • ประเมินวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา "กลวิธีการสื่สารของนิสิตสาขาท่องเที่ยวที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ" สาขาสังคมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ประเมินคุณภาพงานวิจัย
 • ประเมินบทความ Factor Affecting Teachers' Use of Technologies as Teaching Aids in Thai EFL Classrooms วารสารศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  พ.ศ.2560
 • ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประโยคภาษาอังกฤษ ผ่านทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด
  พ.ศ.2559
 • ประเมินบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประเมินบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยสำหรับการค้นคว้าอิสระเรื่อง "ความพร้อมในการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"
 • ประธานการประชุมหัวข้อพิเศษ: ภาษาและการใช้ภาษา
  พ.ศ.2558
 • ปฏิบัติงานจัดสอบประจำสนามสอบโรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2558
 • คัดเลือกนักศึกษาป.ตรี
 • แปลบทความประกอบหนังสือผลงานจิตรกรรมศิลปินสี่แผ่นดิน
 • ประเมินบทความ What is a Lingua Franca? ให้งานประชุม SILK 2015
 • ประเมินบทความวิจัย "Writing Assessment: Measuring Students’ Response towards Classroom Assignment & Examination" งานประชุม SILK 2015
  พ.ศ.2557
 • ออกข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
 • คัดเลือกนักศึกษาป.ตรี
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)