:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. มนตรี  อิสรไกรศีล
   Assoc.Prof.Dr. Montree Issarakraisila
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2353, 0-7567-2301-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2353, 2301-3
   E - mail  imontree@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Plant Physiology
  มหาวิทยาลัย  The University of Western Australia
  ประเทศ  ออสเตรเลีย
  ช่วงปี พ.ศ.  2536
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2524-2527
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เกษตรศาสตร์ : พืชสวน
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2520-2524
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  19/01/2538
 
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิจัยและพัฒนา  -สรีระวิทยาการผลิตไม้ผลเขตร้อน
-สรีระวิทยาของพืช
-พืชสวน
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Effect of type of bagging materials on growth, quality and disease-insect damages in pummelo fruit in tropical humid conditions
   ผู้เขียน : M. Issarakraisila
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Horticulturae
   เล่มที่ : 1208 ฉบับที่ : 1208.43 หน้า : 319-323 เดือน/ปี : 10/2561-12/2561
   ชื่อบทความ : Effect of types of bagging materials on growth, quality and disease-insect damages in pummelo fruit in tropical humid conditions
   ผู้เขียน : Montree Issarakraisila
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Horticulturae
   เล่มที่ : 1208 ฉบับที่ : 1248.43 หน้า : 319-323 เดือน/ปี : 12/2561-12/2561
   ชื่อบทความ : A review of Thailand commercial success in growing lime (Citrus aurantifolia) in containers to control flowering time and canopy size
   ผู้เขียน : Montree Issarakraisila
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Horticulturae
   เล่มที่ : 1205 ฉบับที่ : 1205.33 หน้า : 289-292 เดือน/ปี : 12/2561-12/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Effect of ethephon and urea mixtures on flowering and plant quality of bromeliad (Guzmania lingulata)
   ผู้เขียน : M. Issarakraisila, P. Rundon and S. Nuanla-ong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Horticulturae
   เล่มที่ : 1167 ฉบับที่ : 1167.51 หน้า : 359-362 เดือน/ปี : 10/2560-10/2560
   ชื่อบทความ : Som Kandarn (Garcinia atroviridis Griff.), a high-potential cultivar for mixed-fruit-cropping orchards and backyard gardens in humid tropical environments
   ผู้เขียน : M. Issarakraisila and S. Somsri
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Horticulturae, 2017
   เล่มที่ : 1186 ฉบับที่ : 1186.6 หน้า : 55-58 เดือน/ปี : 12/2560-12/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Conserving tropical fruit tree diversity by using their products and promoting agrotourism : lesson from an empowered community in southern Thailand
   ผู้เขียน : Montree Issarakraisila, Margaret, C.Yoonatana and Songpol Somsri
   แหล่งตีพิมพ์ : : Tropical Fruit Tree Diversity: Good practices of in situ and on-farm conservation
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 289-309 เดือน/ปี : 04/2559-05/2559
   ชื่อบทความ : ผลของไนโตรเจนที่มีต่อคุณภาพผลผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม
   Effect of nitrogen on fruit quality of pummelo cv. Tubtim Sayam

   ผู้เขียน : Maiterr Kaewtubtim, Montree Issarakrisila and Somsak Maneepong
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
   เล่มที่ : 44 ฉบับที่ : 3 หน้า : 518-529 เดือน/ปี : 07/2559-09/2559
   ชื่อบทความ : ผลของอายุผลที่มีต่อคุณภาพและองค์ประกอบทางเคมีของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม
   Effects of fruit age on quality and chemical comositios of pummelo cv. Tubtim Sa-yam

   ผู้เขียน : มนตรี อิสรไกรศีล ไมตรี แก้วทับทิม และ สมศักดิ์ มณีพงศ์
   แหล่งตีพิมพ์ : ว.วิทย.กษ. : Agricultural Sci.
   เล่มที่ : 47 ฉบับที่ : 3 (พิเศษ) หน้า : 159-161 เดือน/ปี : 11/2559-12/2559
   ชื่อบทความ : Empowering a community to conserve tropical fruit trees by the utilization of their products and agro-tourism
   ผู้เขียน : M. Issarakraisila, H. Lamers, M.C. Yoovatana and S. Somsri
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Horticulturae
   เล่มที่ : 1128 ฉบับที่ : 1128.48 หน้า : 323-326 เดือน/ปี : 11/2559-12/2559
   ชื่อบทความ : Efficacy of indigenous Trichoderma harzianum in controlling Phytophthora leaf fall (Phytophthora palmivora) in Thai rubber trees
   ผู้เขียน : Athakorn Promwee1 • Punnawich Yenjit2 • Montree Issarakraisila1 • Warin Intana1 • Chiradej Chamswarng
   แหล่งตีพิมพ์ : : J Plant Dis Prot
   เล่มที่ : 124 ฉบับที่ : 11 หน้า : 41-50 เดือน/ปี : 08/2559-08/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : บัญชีรายชื่อไม้ผลสกุลเงาะ สกุลมะม่วง สกุล มังคุด และสกุลส้ม จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้เขียน : มนตรี อิสรไกรศีล
   แหล่งตีพิมพ์ : บัญชีรายชื่อไม้ผลสกุลเงาะ สกุลมะม่วง สกุล มังคุด และสกุลส้ม จังหวัด จันทบุรี เชียงใหม่ ตรัง นครศรีธรรมราช และศรีสะเกษ
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 73-82 เดือน/ปี : 09/2558-10/2558
   ชื่อบทความ : Custodian Farmers,Thailand Nakhon Si Thammarat
   ผู้เขียน : Montree Issarakraisila
   แหล่งตีพิมพ์ : : Custodian Farmers,Thailand
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 6-9, 37-41, 61-64 เดือน/ปี : 09/2558-10/2558
   ชื่อบทความ : ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำมังคุดคัดจังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้เขียน : มนตรี อิสรไกรศีล
   แหล่งตีพิมพ์ : ภูมิปัญญาชาวบ้าน
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 86-97 เดือน/ปี : 09/2558-10/2558
   ชื่อบทความ : กลุ่มอาชีพชุมชนคีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
   ผู้เขียน : มนตรี อิสรไกรศีล
   แหล่งตีพิมพ์ : ภูมิปัญญาชาวบ้าน
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 36-63 เดือน/ปี : 09/2558-10/2558
   ชื่อบทความ : การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอนุรักษ์และโฮมสเตย์ทีหมู่บ้านคีรีวง
   ผู้เขียน : มนตรี อิสรไกรศีล
   แหล่งตีพิมพ์ : ภูมิปัญญาชาวบ้าน
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 64-72 เดือน/ปี : 09/2558-09/2558
   ชื่อบทความ : การปลูกมังคุดบนเขาคีรีวง
   ผู้เขียน : มนตรี อิสรไกรศีล
   แหล่งตีพิมพ์ : ภูมิปัญญาชาวบ้าน
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 73-85 เดือน/ปี : 09/2558-10/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Enhanced chilling tolerance in heat-treated mangosteen
   ผู้เขียน : Supranee Manurakchinakorn, Pornpen Nuymak and Montree Issarakraisila
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Food Research Journal
   เล่มที่ : 21 ฉบับที่ : 1 หน้า : 173-180 เดือน/ปี : 01/2557-02/2557
   ชื่อบทความ : Good practices of on-farm/in situ conservaion and sustainable use of tropical fruit tree diversity in Thailand
   ผู้เขียน : S. Somsri, T. Nimkingrat, S. Changprasert, M. Issarakraisila, N. Dumampai and C. Noppornphan
   แหล่งตีพิมพ์ : : ActaHorticulturae
   เล่มที่ : 1024 ฉบับที่ : 1 หน้า : 261-265 เดือน/ปี : 03/2557-04/2557
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Establishment of standard values for nutritional diagnosis in soil and leaves for immature rubber tree
   ผู้เขียน : Saichai Suchartgul, Somsak Maneepong and Montree Issarakrisila
   แหล่งตีพิมพ์ : : Rubber Thai Journal
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 19-31 เดือน/ปี : 02/2555-04/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : ไนโตรเจนและสังกะสีต่อการเจริญเติบโตและความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบของส้มโอพันธุ์ขาวทองดี (Citrus maxima (Burm) Merr.)
   Nitrogen and zinc on growth and nutrient concentrations in leaf of pummelo cv Kao-thongdee (Citrus maxima (Burm) Merr.)

   ผู้เขียน : บุญชนะ วงศ์ชนะ มนตรี อิสรไกรศีล และสมศักดิ์ มณีพงศ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการเกษตร : Thai Agricultural Journal
   เล่มที่ : 29 ฉบับที่ : 3 หน้า : 248-261 เดือน/ปี : 09/2554-12/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Fungicidal activity of compounds extracted from the pericarp of Areca catechu against Colletotrichum gloeosporioides in vitro and in mango fruit
   ผู้เขียน : Montree Issarakraisila
   แหล่งตีพิมพ์ : : Postharvest Biology and Technology
   เล่มที่ : 55 ฉบับที่ : 1 หน้า : 129-132 เดือน/ปี : 02/2553-02/2553
   ชื่อบทความ : Fungicidal activity of compounds extracted from the pericarp of Areca catechu against Colletotrichum gloeosporioides in vitro and in mango fruit
   ผู้เขียน : Punnawich Yenjit, Moontree Issarakraisila, Warin Intana and Kan Chantrapromma
   แหล่งตีพิมพ์ : : Posthavest Biology and Technology
   เล่มที่ : 55 ฉบับที่ : 4 หน้า : 129-132 เดือน/ปี : 04/2553-03/2553
   ชื่อบทความ : การศึกษาวัสดุที่เหมาะสมสำหรับแท่งเพาะกล้ามะเขือเทศโดยไม่ใช้ดิน
   Study of Soilless media for Tomato Seedlings

   ผู้เขียน : เอกนรินทร์ เรืองรักษ์, สมศักดิ์ มณีพงศ์ และมนตรี อิสรไกรศีล
   แหล่งตีพิมพ์ : วิทยาศาสตร์การเกษตร : Agricultural Science Journal
   เล่มที่ : 41 ฉบับที่ : 2 หน้า : 561-564 เดือน/ปี : 05/2553-08/2553
   ชื่อบทความ : การใช้ปุ๋ยยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
   Fertilization of Rubber Growing Farmers in Chumporn, Surat Thani, and Nakhon Si Thammarat Provinces

   ผู้เขียน : สายใจ สุชาติกูล, สมศักดิ์ มณีพงศ์ และมนตรี อิสรไกรศีล
   แหล่งตีพิมพ์ : วิทยาศาสตร์การเกษตร : Agricultural Science Journal
   เล่มที่ : 41 ฉบับที่ : 2 หน้า : 273-276 เดือน/ปี : 05/2553-08/2553
   ชื่อบทความ : การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินปลูกยางพาราโดยวิธีกระถางทดสอบ
   Soil Fertility Assessment of Rubber Growing Soil by Ommission trial

   ผู้เขียน : ปราโมทย์ ทิมขำ, สมศักดิ์ มณีพงศ์, มนตรี อิสรไกรศีล และกฤษดา สังข์สิงห์
   แหล่งตีพิมพ์ : วิทยาศาสตร์การเกษตร : Agricultural Science Journal
   เล่มที่ : 41 ฉบับที่ : 2 หน้า : 49-52 เดือน/ปี : 05/2553-08/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Antifungal Effects of Thai Medicinal Plants Against Colletotrichum gloeosporioides Penz.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : PHILIPP AGRIC SCIENTIST
   เล่มที่ : 92 ฉบับที่ : 3 หน้า : 19-24 เดือน/ปี : 09/2552-12/2552
   ชื่อบทความ : Antifungal effects of Thai medicinal plants against Collectotrichum gloeosporiodes Penz.
   ผู้เขียน : Montree Issarakraisila
   แหล่งตีพิมพ์ : : Philippine Agricultural Scientist
   เล่มที่ : 92 ฉบับที่ : 3 หน้า : 265-270 เดือน/ปี : 07/2552-07/2552
   ชื่อบทความ : Antifungal metabolite from Trichoderma harzianum mutant strain for controlling anthracnose of chili (Capsicum annuum L.)
   ผู้เขียน : Intana Warin, Suwano Chaiyawat, Chamswarng Chiradej, Issarakraisila Montree, Koysomboon and Chanpromma Kan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Philippine Agricultural Scientist
   เล่มที่ : 92 ฉบับที่ : 4 หน้า : 392-397 เดือน/ปี : 12/2552-12/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : Effects of Light Intensity on Leaf Structure and Growth of Mangosteen seedlings
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Horticulturae
   เล่มที่ : 787 ฉบับที่ : 787 หน้า : 289-292 เดือน/ปี : 04/2551-04/2551
   ชื่อบทความ : Efficacy of Extracted Substances from the Pericarp of Garcinia mangostana to Control Major Diseases of Tropical Fruits in the Laboratory
   ผู้เขียน : Yenjit, P., Issarakraisila, M., Intana, W. and Chantrapromma, K
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Horticulturae
   เล่มที่ : 787 ฉบับที่ : 787 หน้า : 339-343 เดือน/ปี : 09/2551-09/2551
   ชื่อบทความ : การควบคุมการเจริญของเชื้อราบนผิวเงาะโดยการใช้น้ำมันหอมระเหยจากอบเชยและกานพลู
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
   เล่มที่ : 0 ฉบับที่ : 0 หน้า : 0 เดือน/ปี : 05/2551-05/2551
   ชื่อบทความ : Physiological and quality attributes of mangosteen (Garcinia mangostanana L) as affected by modified atmosphere packaging
   ผู้เขียน : S. Manurakchinakorn, M. Issarakraisila and P. Nuymak
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Horticulturae
   เล่มที่ : 768 ฉบับที่ : 768 หน้า : 239-246 เดือน/ปี : 05/2551-05/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : Photosynthetic and growth responses of juvenile Chinese kale and Caisin to waterlogging and water deficit
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Scientia Horticulturae
   เล่มที่ : 111 ฉบับที่ : 2007 หน้า : 107-113 เดือน/ปี : 00/2550-00/0000
   ชื่อบทความ : ประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮาซิเอนั่ม สายพันธุ์กลายในการยับยั้ง การเจริญของเส้นใยและการลดปริมาณเชื้อราไฟทอพทอร่า พาล์มมิโวร่าใน สวนทุเรียน
   Efficacy of Trichoderma harzianum Mutant Strains on Mycelial Growth Inhibition and Phytophthora palmivora Population Reduction in Durian

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วิทยาสารกำแพงแสน : Kamphaengsean Acad. J
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 3 หน้า : 1-9 เดือน/ปี : 11/2550-12/2550
  พ.ศ.0000
   ชื่อบทความ : การควบคุมโรคผลเน่าดำของเงาะที่เกิดจากเชื้อรา Lasiodiplodia theobromae โดยใช้สารต่อต้านเชื้อรา Trichoderma harzianum
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
   เล่มที่ : 36 ฉบับที่ : 3-4 หน้า : 171-178 เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
   ชื่อบทความ : เพิ่มการเจริญเติบโตของถั่วฝักยาวโดยใช้ทุติยภูมิบริสุทธิ์จากเชื้อรา Trichoderma harzianum
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
   เล่มที่ : 36 ฉบับที่ : 00 หน้า : 183-186 เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : High Density Leafy Vegetable Growing System: Low Cost Vertical Plus with Horizontal Planting System in a Free Pesticides Plastic-Net House (บรรยาย)
   ผู้เขียน : M. Issarakraisila1, S. Kochkrai1 and C. Sangkeaw1
   ชื่อการประชุม : 4th International AFSA
   สถานที่ประชุม : เสียมเรียบ กัมพูชา
   ประเทศ : กัมพูชา เมื่อ 10/08/2561
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ผลของสารสกัดจากเปลือกมังคุด สารคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ และความเป็นกรดด่าง ต่อ การเจริญของเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas solanacearum สาเหตุโรคใบเหี่ยวเหลืองแง่ง เน่าของขมิ้น (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ภาณุวัฒน์ นุกูล อดิศักด์ มากผล อรรถกร พรมวี วาริน อินทนา และมนตรี อิสรไกรศีล
   ชื่อการประชุม : โครงกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรระดบัปริญญำบณั ฑิตด้ำนวิทยำศำสตรแ์ ละเทคโนโลยีกำรเกษตร ครงั้ที่3
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2559
   ชื่อบทความ : ประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มาและแคลเซี่ยมฟอสโฟเนตต่อการเจริญเติบโตและ ผลผลิตของพริกขี้หนูพันธุ์หนักบ้าน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ทัศนียา เกื้อบุตร อาลิษา ศรีบุญเรือง อรรถกร พรมวีวาริน อินทนา และมนตรี อิสรไกรศีล
   ชื่อการประชุม : โครงกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรระดบัปริญญำบณั ฑิตด้ำนวิทยำศำสตรแ์ ละเทคโนโลยีกำรเกษตร ครงั้ที่3
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2559
   ชื่อบทความ : Effect of ethephon and urea mixtures on flowering and plant quality of bromeliad (Guzmania sp.) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Montree Issarakraisila Panupong Rundon Sanya Nuanlaong
   ชื่อการประชุม : The First International Symposium on Tropical and Subtropical Ornamentals
   สถานที่ประชุม : กระบี่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/03/2559
   ชื่อบทความ : ผลของอายุผลที่มีต่อคุณภาพและองค์ประกอบทางเมีของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มนตรี อิสรไกรศีล ไมตรี แก้วทับทิม และ สมศักดิ์ มณีพงศ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 14
   สถานที่ประชุม : จังหวัดเชียงราย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/06/2559
   ชื่อบทความ : การศึกษาลักษณะทางสัณฐานของผลทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกในหมู่บ้านคีรีวง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มนตรี อิสรไกรศีล และ จุฑามาศ ศิริรัตน์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15
   สถานที่ประชุม : โรงแรมลีการ์เดนส์ หาดใหญ่ สงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/11/2559
   ชื่อบทความ : A Review: Thailand commercial success of growing lime in varietal containers to control time of flowering and tree canopy (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Montree Issarakraisila
   ชื่อการประชุม : Internation Symposia on Tropical and Temperate Horticulture
   สถานที่ประชุม : Cairns, Austraila
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 20/11/2559
   ชื่อบทความ : Photosynthetic characteristics of pummelo leaf as affected by leaf age and environment (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : M. Issarakraisila, B. Wongchana and S. Maneepong
   ชื่อการประชุม : The Second Asian Horticultural Congress
   สถานที่ประชุม : Chengdu, China
   ประเทศ : จีน เมื่อ 26/09/2559
   ชื่อบทความ : Types of bagging materials affected on growth, quality and disease-insect damages inpummelo fruit in tropical humid conditions (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Montree Issarakraisila
   ชื่อการประชุม : The Second Asian Horticultural Congress
   สถานที่ประชุม : Chengdu, China
   ประเทศ : จีน เมื่อ 26/09/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : กลไกที่สำคัญของเชื้อรา Trichoderma harzianum ในการทำลายเส้นใยเชื้อรา Phytophthora palmivora ซึ่งเป็นสาเหตุโรคใบร่วงของต้นยางพาราและโรครากเน่าโคนเน่าของต้นทุเรียน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อรรถกร พรมวี วาริน อินทนา มนตรี อิสรไกรศีล ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นครศรีธรรมราช (2558)
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : SOM KANDARN (Garcinia atroviridis Griff.), A HIGH POTENTIAL GARCINIA SPECIES FOR MIXED FRUIT CROPPING ORCHARD AND BACKYARD GARDEN IN HUMID TROPICAL ENVIRONMENTS (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Montree Issarakraisila
   ชื่อการประชุม : The International Symposium on Durian and other Humid Tropical Fruits
   สถานที่ประชุม : Chantaburi, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/06/2558
   ชื่อบทความ : Traditional Knowledge: Fresh-Cut of Mangosteen in Nakhon Si Thammarat Community (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มนตรี อิสรไกรศีล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Cold and Hot Drink Products Development of Som Kandarn (Garcinia atroviridis Griff.) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มนตรี อิสรไกรศีล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Effect of zinc on fruit quality of pummelo cv. Tubtim Sayam (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Mitree Kaewtubtim, Montree Issarakraisila and Somsak Maneepong
   ชื่อการประชุม : The 5th International Academic Conference of Phetchaburi Rajabhat University to Sustainable
   สถานที่ประชุม : Phetchaburi, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/07/2558
   ชื่อบทความ : การให้ปุ๋ยพร้อมระบบน้ำร่วมกับการฉีดพ่นทางใบด้วยน้ำหมักชีวภาพผสมสปอร์สดแขวนลอยไตรโครเดอร์มาในการเพิ่มผลผลิตและควบคุมโรคพริกขี้หนู (บรรยาย)
   ผู้เขียน : มนตรี อิสรไกรศีล วาริน อินทนา อรรถกร พรหมวี
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14
   สถานที่ประชุม : พัทยา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/11/2558
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Quality of Mangosteen Fruit in Response to Heat Treatment and Cold Storage (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Supranee Manurakchinakorn, Phonpen Nuymak and Montree Issarakraisila
   ชื่อการประชุม : 7th International CIGR Technical Symposium
   สถานที่ประชุม : Stellenbosch, South Africa
   ประเทศ : แอฟริกาใต้ เมื่อ 25/11/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : การทดสอบชะล้างเกลือและชนิดของสารแช่ขุยมะพร้าวเพื่อความเหมาะสมต่อการงอกของต้นกล้ามะเขือเทศ
    Testing of Leached Salts and Kind of Soaking Substances Coconut dust for Suitable Germination of Tomato Seedlings (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : เอกนรินทร์ เรืองรักษ์ สมศักดิ์ มณีพงศ์ และมนตรี อิสรไกรศิล
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 : 10th National Horticultural Congress
   สถานที่ประชุม : โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/05/2554
   ชื่อบทความ : สถานะธาตุอาหารของดินและใบของยางก่อนเปิดกรีดในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
    Nutrient status of soils and leaves of immature rubber in Chumporn, Surat Thani, and Nakhon Si Thammarat Provinces (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สายใจ สุชาติกูล, สมศักดิ์ มณีพงศ์ และ มนตรี อิสรไกรศีล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 2
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/05/2554
   ชื่อบทความ : การจัดทำค่ามาตรฐานเพื่อการประเมินธาตุอาหารของยางพาราก่อนเปิดกรีด
    Establishment of standard values for nutrient assessment of immature rubber (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สายใจ สุชาติกูล, สมศักดิ์ มณีพงศ์, และมนตรี อิสรไกรศีล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 2
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/05/2554
   ชื่อบทความ : การปรับปรุงขุยมะพร้าวทดแทนการใช้พีทสแฟกนัมมอสเป็นวัสดุสำหรับการผลิตต้นกล้ามะเขือเทศโดยการปลูกพืชไม่ใช้ดิน
    Coconut Dust Improvement as an Alternative to Sphagnum Moss Peat in Media for Tomato Seedling Production by Soilless culture (บรรยาย)

   ผู้เขียน : เอกนรินทร์ เรืองรักษ์ สมโชติ โต๊ะหมาน สมศักดิ์ มณีพงศ์ และมนตรี อิสรไกรศิล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10
   สถานที่ประชุม : โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/05/2554
   ชื่อบทความ : การประเมินสถานะธาตุอาหารโดยวิธี Omission trial เพื่อการจัดการดินปลูกยางพารา
    Assessment of nutrient status by omission pot trial for management of rubber growing soil (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ปราโมทย์ ทิมขำ, สมศักดิ์ มณีพงศ์, มนตรี อิสรไกรศีล, และกฤษดา สังข์สิงห์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 : The 2nd Natrional Soil and Fertilizer Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/05/2554
   ชื่อบทความ : Establishment of stand values for nutritional diagnosis in soil and leaves of immature rubber tree (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Saichai Suchartgul, Somsak Maneepong, and Montree Issarakrisila
   ชื่อการประชุม : IRRDB International Rubber Conference
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/12/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : การใช้ปุ๋ยยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
    Fertilization of Rubber Growing Farmers in Chumphon, Surat Thani, and Nakhon Si Thammarat Provinces (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : สายใจ สุชาติกุล, สมศักดิ์ มณีพงศ์, และ มนตรี อิสรไกรศีล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 9, : The 9th National Hortcultural Congress 2010
   สถานที่ประชุม : โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/05/2553
   ชื่อบทความ : การศึกษาวัสดุที่เหมาะสมสำหรับแท่งเพาะกล้ามะเขือเทศโดยไม่ใช้ดิน
    Study of Soilless Media for Tomato Seedling (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : เอกนรินทร์ เรืองรักษ์, สมศักดิ์ มณีพงศ์, และ มนตรี อิสรไกรศีล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 9, : The 9th National Hortcultural Congress 2010
   สถานที่ประชุม : โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/05/2553
   ชื่อบทความ : Photosynthetic Characteristics of Pummelo (Citrus maxima (Burm) Merrill.) Leaf and Its GrowthThongdee (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : M. Issarakraisila and S. Manepong
   ชื่อการประชุม : International Horticultural Congress
   สถานที่ประชุม : Lisboa, Postugal
   ประเทศ : โปรตุเกส เมื่อ 23/08/2553
   ชื่อบทความ : Effects of Nitrogen and Zinc Deficiencies on Photosynthetic Characteristics, Growth and Fruit Quality in Pummelo Cultivar Kao Thongdee (บรรยาย)
   ผู้เขียน : M. Issarakraisila and S. Manepong
   ชื่อการประชุม : International Horticultural Congress
   สถานที่ประชุม : Lisboa, Postugal
   ประเทศ : โปรตุเกส เมื่อ 23/08/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Efficacy of indigenous microorganisms for the control of rice sheath rot disease caused by Sarocladium oryzae (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The International Symposium Go...Organic 2009
   สถานที่ประชุม : Pullman Bangkok King Power Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/08/2552
   ชื่อบทความ : การทดสอบวัสดุปลูกจากเปลือกมะพร้าวสำหรับการปลูกแคนตาลูปโดยไม่ใช้ดิน
    Testing of Coconut Husk Growing Media for Soilless Cultivation of Cantaloupes (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/05/2552
   ชื่อบทความ : การทดสอบพันธุ์แคนตาลูปที่เหมาะสมสำหรับการปลูกโดยไม่ใช้ดินในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
    Testing of Cantaloupe Varieties for Soilless Cultivation in Southern Thailand (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/05/2552
   ชื่อบทความ : Efficacy of indigenous microorganisms for the rice sheath rot disease caused by Sarocladium oryzae. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Warin Intana1*, Supalak Sattasakulchai1, Chaiyawat Suwanno1, Punnawicth Yenjit1 and Chiradej Chamswarng2
   ชื่อการประชุม : The International Symposium : Go Organic
   สถานที่ประชุม : Pullman Bangkok King Power Hotel. Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/08/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : ประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพรไทย 13 ชนิดในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporiodes สาเหตุโรค anthracnose ของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้
    Efficacy of bioactive compound from thirteen Thai medicinal plants to inhibit Colletotrichum gloeosporioides, the cause of anthracnose disease on mango cv. Nam-Dokmai (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 : The 7th National Horticutural Congress 2008
   สถานที่ประชุม : โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ. เมือง จ. พิษณุโลก
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/05/2551
   ชื่อบทความ : ประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพรไทย 13 ชนิดในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporiodes สาเหตุโรค anthracnose ของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้
    Efficacy of bioactive compound from thirteen Thai medicinal plants to inhibit Colletotrichum gloeosporioides, the cause of anthracnose disease on mango cv. Nam-Dokmai (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 : The 7th National Horticulture Congress
   สถานที่ประชุม : โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/05/2551
   ชื่อบทความ : การทดลอบสารละลายสำหรับการปลูกแคนตาลูปโดยไม่ใช้ดินในภาคใต้ของประเทศไทย
    Nutrient Solution Tests for Soilless Cultivation of Cantaloupe in Southern Thailand (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/05/2551
   ชื่อบทความ : Associated Effects of Trichoderma and Calcium as a Pre-harvest Spray on Post-harvest Disease and Sheilf-life of Rambutan (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The First Asian Horticutural Congress
   สถานที่ประชุม : Seogwipo, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 11/12/2551
   ชื่อบทความ : Effects of Low to High Oxygen Transmission Rate Plastic Bags on Modified Atmosphere and Storage Life of Rambutan (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The First Asian Horticultural Congress
   สถานที่ประชุม : Seogwipo, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 11/12/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : การลดอาการสะท้านหนาวในมังคุดโดยการใช้ความร้อนก่อนการเก็บรักษา
    Reduction of Chilling Injury in Mangosteen by Prestorage Heat Treatment (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 : 5 th National Conference on Postharvest Technology
   สถานที่ประชุม : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน, กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/06/2550
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : Physiological and Quality Attributes of Mangosteens as Affected by Modified Atmosphere Packaging (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 27th International Horticultural Congress
   สถานที่ประชุม : COEX, โซล
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 13/08/2549
   ชื่อบทความ : Effects of light intensity on leaf structure and growth of mangosteen seedlings (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : International Workshop on Tropical and subtropical fruits
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/11/2549
   ชื่อบทความ : Efficacy of extract substances from the pericarp of Garcinia mangostana to control major diseases of tropical fruits in laboratory (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : International Workshop on Tropical and Subtropical Fruits
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/11/2549
   ชื่อบทความ : Efficacy of the antifungal isoharziandione from mutant strain of Trichoderma harzianum for controlling anthracnose of mango cv. Nam Dok Mai (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : International Workshop on Tropical and Subtropical Fruits
   สถานที่ประชุม : Lotus Pang Suan Keaw Hotel Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/11/2549
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : การยืดอายุการเก็บรักษามังคุดโดยการดัดแปลงสภาพบรรยากาศในภาชนะบรรจุ
    Shelf Life Extension of Mangosteens by Modified Atmosphere Packaging (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : Postharvest & Post Production Technology Conference 2005
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทิพย์วิมานรีสอร์ท, เพชรบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/10/2548
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน นวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2560
    ชื่อกิจกรรม : ให้คำปรึกษาเรื่อง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม้
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านเอเชียศึกษา ครั้งที่ 2 หัวข้อ เอเชียศึกษาวันนี้ : การผงาดขึ้นของเอเชีย
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการแสดงปาฐกถา การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยด้านสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อสร้างสรรค์ว่าด้วยเอเชียศึกษา
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โครงการกำจัดขยะแนวใหม่เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : ค่ายวิทยาศาสตร์ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ฟิสิกส์
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง
 • ชื่อโครงการ : ฝึกงานกับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : การสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนปากพนัง รุ่นที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
 • ชื่อโครงการ : ฝึกงานกับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รุ่นที่ 5
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ รุ่นที่ 5
 • ชื่อโครงการ : โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 1 รุ่นที่ 2
 • ชื่อโครงการ : ฝึกงานกับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รุ่นที่ 4
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง
 • ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนโรงเรียนภาคใต้ตอนบน
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเบตงวีระราษฏร์ประสาน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2553
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปูเล่ย์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนพอเพียง
    ชื่อกิจกรรม : หมู่บ้านปูเล่ย์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนพอเพียง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรีทุ่งสง
 • ชื่อโครงการ : ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : โครงการต้นกล้าอาชีพ หลักสูตรการประกอบอาชีพด้านการเกษตร รอ806002
 • ชื่อโครงการ : การสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ ของปราชญ์สงวน มงคลศรีพันเลิศ
    ชื่อกิจกรรม : การบริหารจัดการและจัดทำสื่อสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้ของปราชญ์สงวน มงคลศรีพันเลิศ
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2553
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • ร่วมประเมินความก้าวหน้าชุดโครงการวิจัยด้านโลจีสติก สกว
 • ประเมินหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาพืขไร่ และสาขาพืชสวน หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาพืขไร่และพืชสวน รวม 4 หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประเมินหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเกษตรอินทรีย์ ม.ธรรมศาสตร์
 • ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
  พ.ศ.2559
 • คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ สำนนักวิชาสหเวชฯ ม วลัยลักษณ์
 • ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัซญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ม วลัยลักษณ์
 • ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ มรภ นครศรีฯ
 • ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มรภ นครศรีฯ
 • ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเทคโฯโลยีบัณฑิต สาขาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ มรภ ภูเก็ต
 • ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว มรภ ภูเก็ต
 • ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม ธรรมศาสตร์
 • ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม ธรรมศาสตร์
 • ผู้ประเมินบทความวิขาการฉบับเต็ม เรื่อง Effect of paclobutrazol on flowering of Buccanear avocado วารสาร Walailak Research
 • ผู้ประเมินบทความวิขาการฉบับเต็ม เรื่อง The morphology of longan flower in Thailand วารสาร walailak Research
 • ผู้ประเมินบทความวิขาการฉบับเต็มเรื่อง Effect of calcium nitrate addition on tropical and subtropical ornamentals วารสาร ActaHorticulturae
 • ผู้ประเมินบทความวิขาการฉบับเต็มเรื่อง Enhancing vase life of cut-rose flower cv. Cardinal วารสาร ActaHorticulturae
 • ผู้ประเมินบทความวิขาการฉบับเต็ม เรื่อง Extending shelf life of jasmine garlands วารสาร ActaHorticulturae
 • ผู้ประเมินบทความวิขาการฉบับเต็มเรื่อง Evaluation of mthyl bromide alternatives to control thrips in orchid cut-flower วารสาร ActaHorticulturae
 • วิทยากรบรรยายให้เกษตรกร เรื่อง การตัดแต่งและควบคุมทรงพุ่มมังคุด เพื่อให้ได้มังคุดที่มีคุณภาพ ในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพ จัดโดยเกษตรอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีฯ
 • ประสานและบรรยายวิชาการ ในหัวข้อ กล้าดี ในงาน ค่ายยุวเกษตรกร จดโดยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2558
 • ตรวจบทความวิจัยก่อนการตีพิมพ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25
 • ตรวจบทความวิจัยก่อนการตีพิมท์ Walailak Journal of Science and Technology 1 เรื่อง
 • เตรียมเนื้อหาจัดทำโปสเตอร์ 3 แผ่น จัดหาตัวอย่างผลิตภํณฑ์ในการแสดง ร่วนบรรยายที่แสดง และตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย
 • วิทยากร การสัมนาวิชาการ From Green University to Sustainable Campus: Experiences from the University of Hong Kong หัวข้อ Thai cases studies: Reflection and Implementation from the ISCN 2014
 • ประธานกรรมการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • บรรยาย หัวข้อ คุณภาพและการประกันคุณภาพ และบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาในการประกันคุณภาพ
 • เป็นวิทยากรร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร
 • จัดประชุมและวิทยากรบรรยายให้เกษตรกร เรื่อง ศักยภาพการพัฒนาทุเรียนพื้นเมืองคีรีวง โดยหน่วยวิจัยไม้ผลเขตร้อน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2557
 • ตรวจแก้ไขบทความวิจัยก่อนการตีพิมพ์ วารสาร Acta Horticulturae จำนวน 2 เรื่อง
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : ประสิทธิภาพและกลไกของเชื้อรา Trichoderma spp. ในการควบคุมโรคใบร่วงและโรครากขาวของยางพาราและบทบาทในการเป็นจุลินทรีย์ละลายฟอตเฟต
   ชื่อรางวัล : วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกดีเด่น
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 03/07/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.อรรถกร  พรมวี,  รศ.ดร.วาริน  อินทนา,  รศ.ดร.มนตรี  อิสรไกรศีล
  พ.ศ.2551
   ชื่อผลงาน : Efficacy of bioactive compound from thirteen Thai medicinal plants to inhibit Colletotrichum gloeosporioides, the cause of anthracnose disease on mango cv. Nam-Dokmai
   ชื่อรางวัล : การนำเสนอโปสเตอร์ระดับชมเชย
   จาก : สมาคมพืชสวนแห่งชาติ
   เมื่อ : 20/10/2551
   ผู้ได้รับรางวัล :  นายปัณณวิทย์  เย็นจิตต์,  รศ.ดร.มนตรี  อิสรไกรศีล,  รศ.ดร.วาริน  อินทนา,  นายทักษิณ  สุวรรณโน,  รศ.ดร.ก้าน  จันทร์พรหมมา
  พ.ศ.2550
   ชื่อผลงาน : ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma harzianum สายพันธุ์กลายในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยและการลดปริมาณเชื้อรา Phytophthora palmivora ในสวนทุเรียน
   ชื่อรางวัล : คุณภาพงานวิจัยระดับชมเชย
   จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   เมื่อ : 06/12/2550
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.วาริน  อินทนา,  รศ.ดร.มนตรี  อิสรไกรศีล,  นายศุภลักษณ์  เศรษฐสกุลชัย,  นายประคอง  เย็นจิตต์,  นายทักษิณ  สุวรรณโน
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)