:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. สราวุธ  จันทเขต
   Asst.Prof.Dr. Srawouth Chandhaket
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2314, 0-7567-2304-5
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2314, 2304-5
   E - mail  csarawou@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Electrical Engineering
  มหาวิทยาลัย  Virginia Polytechnic Institute and State University
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2539-2541
 
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Electronic Engineering
  มหาวิทยาลัย  Kobe University
  ประเทศ  ญี่ปุ่น
  ช่วงปี พ.ศ.  2533-2538
 
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  System Engineering
  มหาวิทยาลัย  Yamaguchi University
  ประเทศ  ญี่ปุ่น
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2548
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/05/2538
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  หลักสูตร  หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  17/01/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์  การออกแบบวงจรแปลงกระแสไฟฟ้าแบบต่างๆ การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ การออกแบบวงจรกำจัดองค์ประกอบฮาร์โมนิคส์ในระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่
  สาขาความสนใจ
  วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์  ระบบควบคุมยานยนต์อัตโนมัติชั้นสูง เช่น ระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ระบบประมวลภาพเพื่อการควบคุม ระบบชาร์จแบตเตอรี่ของยานยนต์ชั้นสูง
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะบนพื้นฐาน IoT สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยการใช้ Raspberry Pi
   IoT-based Smart Home Control System for Electrical Appliances Using Raspberry Pi

   ผู้เขียน : หิรัญ รอดนวล สราวุธ จันทเขต สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ จักรวัฒน์ บุตรบุญชู ศิราพร ศักดิ์พรหม
   แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11 : ECTI-CARD 2019
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 06/2562-12/2562
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Design of automatic phase-controlled converter based on temperature for microwave drying system
   ผู้เขียน : Suratsavadee K. Korkua ; Srawouth Chandhaket ; Kamon Thinsurat ; Komon Pornbandit
   แหล่งตีพิมพ์ : : 2016 2nd IEEE International Symposium on Robotics and Manufacturing Automation (ROMA)
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-6 เดือน/ปี : 02/2560-00/0000
   ชื่อบทความ : Development and evaluation of multi-stage phase-controlled converter for magnetron driver
   ผู้เขียน : Suratsavadee K. Korkua ; Srawouth Chandhaket ; Kamon Thinsurat ; Kittipong Maneenopparat
   แหล่งตีพิมพ์ : : 2016 2nd IEEE International Symposium on Robotics and Manufacturing Automation (ROMA)
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 6 เดือน/ปี : 02/2560-00/0000
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การออกแบบวงจรแมตช์ชิ่งอิมพีแดนซ์ชนิดอุปกรณ์ Lump ที่ความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์
    Design of a lumped-element impedance matching circuit at 2.4 GHz (บรรยาย)

   ผู้เขียน : เกียรติพงษ์ ท้าวเชื้อลาว ธัญวัฒน์ ลิมปิติ สราวุธ จันทเขต และอจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 5 : Science, Engineering and Resource (SER 2016)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/04/2559
   ชื่อบทความ : สหกิจศึกษา ณ บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
    Cooperative education at TOP GLOVE MEDICAL (THAILAND) co.,ltd (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สิริพร บูชา อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ ธัญวัฒน์ ลิมปิติ สราวุธ จันทเขต และสุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 5 : Science, Engineering and Resources (SER 2016)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/04/2559
   ชื่อบทความ : สหกิจศึกษา ณ บริษัท อินโนเวชัน เทคโนโลยี จำกัด
    Cooperative education at INNOVATION TECHNOLOGY co., ltd. (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : จีรสิน ดีสมุทร โกมล พรบัณฑิต อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ ธัญวัฒน์ ลิมปิติ สราวุธ จันทเขต และสุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 5 : Science, Engineering and Resources (SER 2016)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/04/2559
   ชื่อบทความ : สหกิจศึกษา ณ บริษัท เกรทโกลฟ (ประเทศไทย) จำกัด
    Cooperative education at GREAT GLOVE (THAILAND) co., ltd. (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ธนาพันธ์ ศรีเพ็ญ อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ ธัญวัฒน์ ลิมปิติ สราวุธ จันทเขต และสุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 5 : Science, Engineering and Resources (SER 2016)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/04/2559
   ชื่อบทความ : Design of Automatic Phase-controlled Converter based on Temperature for Microwave Drying System (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suratsavadee K. Korkua, Srawouth Chandhaket, Kamon Thinsurat, and Komon Pornbandit
   ชื่อการประชุม : IEEE International Symposium on Robotics and Manufacturing Automation 2016
   สถานที่ประชุม : Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 01/09/2559
   ชื่อบทความ : Development and Evaluation of Multi-stage Phase-controlled Converter for Magnetron Driver (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suratsavadee K. Korkua, Srawouth Chandhaket, Kamon Thinsurat, and Kittipong Maneenopparat,
   ชื่อการประชุม : 2016 IEEE International Symposium on Robotics and Manufacturing Automation
   สถานที่ประชุม : IPOH
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 01/09/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Smooth Filtering DC Link Type Soft-Switching Two-Stage Power Conditioner (SCOPUS indexed) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Srawouth Chandhaket, Koki Ogura, Mutsuo Nakaoka
   ชื่อการประชุม : IEEE PEDS 2015
   สถานที่ประชุม : Sydney, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 09/06/2558
   ชื่อบทความ : New Conceptual High Efficiency Sinewave PV Power Conditioner with Partially-Tracked Dual Mode Step-up DC-DC Converter (SCOPUS indexed) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Koki Ogura, Srawouth Chandhaket, Mutsuo Nakaoka
   ชื่อการประชุม : IEEE PEDS 2015
   สถานที่ประชุม : Sydney, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 09/06/2558
  โครงการบริการวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)