:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. อรรถโส  ขำวิจิตร
   Dr. Attaso Khamwichit
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2332, 0-7567-2304-5
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2332, 2304-5
   E - mail  kattaso@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Chemical Engineering
  มหาวิทยาลัย  The University of Texas at Austin
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2549
 
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมเคมี
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2534-2538
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Chemical Engineering
  มหาวิทยาลัย  Michigan Technological University
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2538-2541
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  11/05/2538
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
  หลักสูตร  หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  15/08/2546 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิศวกรรมวัสดุ  -
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากเตาเผามูลฝอยและสารเคมี
   Environmental and Health Impacts from Waste and Chemical Incinerators

   ผู้เขียน : วิภาวี ขำวิจิตร ธนิดา เจริญสุข อรรถโส ขำวิจิตร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1/2553 หน้า : 1-11 เดือน/ปี : 01/2553-06/2553
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ระบบบริการลูกค้าสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU CRMCCS) เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
    Providing efficient services of Customer Relationship Management System,The Center for Computer Services, Walailak University (WU CRMCCS). (บรรยาย)

   ผู้เขียน : วชิรศักดิ์ โภคากรณ์,อรรถโส ขำวิจิตร,ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ,สุภาพร ทองจันทร์,เปรมฤดี นุ่นสังข์
   ชื่อการประชุม : ประชุมวชิาการระดบัชาติ“วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
   ชื่อบทความ : การศึกษาศักยภาพของชีวมวลในภาคใต้เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันด้วยอากาศ และออกแบบเตาผลิตแก๊สเชื้อเพลิงแบบไหลลง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ธนวัฒน์ พันธุ์พฤกษ์ 1* วิภาวี ขำวิจิตร 2 อรรถโส ขำวิจิตร 3
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : การศึกษาศักยภาพของชีวมวลในภาคใต้เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการ แก๊สซิฟิเคชันด้วยอากาศในเตาผลิตแก๊สเชื้อเพลิงแบบไหลลง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ธนวัฒน์ พันธุ์พฤกษ์ 1 วิภาวี ขำวิจิตร 2 อรรถโส ขำวิจิตร
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 24
   สถานที่ประชุม : เชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/12/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีพื้นฐานและหลักเคมีสำหรับนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นิรัติศัย รักมาก อรรถโส ขำวิจิตร วัชรพงษ์ ชูชนะ พงษ์ศักดิ์ ขาวอินทร์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิศวศึกษาระดับนานาชาติและระดับชาติ ครั้งที่ 11 “วิศวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เผชิญหน้าความท้าทายโลกและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
   สถานที่ประชุม : โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/05/2556
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : กระบวนการทำกลีเซอรีนให้บริสุทธิ์จากการผลิตไบโอดีเซล
    Purification Process of Glycerin from Biodiesel Production (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/03/2552
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน WU BOOK Fair @ IT fair 2016
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการป้องกันโรคกระดูกพรุนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ภัยเงียบ...ใกล้ตัวคุณ กระดูกพรุนป้องกันได้ (ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : ตอน WU BOOK & IT FAIR 2014 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ศูนย์คอมพิวเตอร์...กับการให้บริการสังคม
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ปัญหาพลังงาน ทำไมจึงกลายเป็นปัญหาของท้องถิ่น
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
  พ.ศ.2552
   - กรรมการประเมินความเหมาะสม(สัมภาษณ์)บุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 17/01/2552 - 17/01/2552
   - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการของเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ปี 2552 [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 17/03/2552 - 17/00/0000
  พ.ศ.2551
   - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทางวิชาการในการสัมมนา "สิ่งแวดล้อมไตรภาคี: มอบ. - มข. - มทส. ครั้งที่ 3" [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 23/07/2551 - 23/08/2551
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)