:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. สุฤกษ์  คงทอง
   Asst.Prof.Dr. Sureurg Khongtong
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2326, 0-7567-2304-5
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2326, 2304-5
   E - mail  ksureurg@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Polymer Science and Engineering
  มหาวิทยาลัย  Lehigh University
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2545
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Polymer Science and Engineering
  มหาวิทยาลัย  Lehigh University
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2541
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยียาง
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2531-2535
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/08/2538
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาปิโตรเครมีและพอลิเมอร์
  หลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  16/12/2548 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิศวกรรมวัสดุ  พอลิเมอร์, วัสดุเชิงประกอบของพอลิเมอร์และไม้, ยางธรรมชาติ, พอลิเมอร์คอมโพสิต
  สาขาความสนใจ
  วิศวกรรมวัสดุ  การใช้ยางและคอมโพสิตของยางเป็นวัสดุทดแทน, อินเตอร์เฟสของพอลิเมอร์/คอมโพสิต
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Insulated Sandwich Panels from Natural Rubber and Rubber Wood
   ผู้เขียน : Parntip Phohchuay and Sureurg Khongtong
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 1 หน้า : 31-44 เดือน/ปี : 06/2561-/
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : พืน้ ผิวที่ปรับเปลี่ยนระดับความเป็ นขั้วได้ของยางธรรมชาติกราฟต์ ด้วยพอลิเมทิลเมทาคริเลต
   The Tunable Polarity at the Surface of Natural Rubber Grafted with Polymethyl Methacrylate

   ผู้เขียน : สุฤกษ์ คงทอง และ สุภาวดี โชติรัตน์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. : SWU Science Journal
   เล่มที่ : 33 ฉบับที่ : 2 หน้า : 1-10 เดือน/ปี : 07/2560-12/2560
   ชื่อบทความ : พื้นผิวที่ปรับเปลี่ยนระดับความเป็นขั้วได้ของยางธรรมชาติกราฟต์ด้วย พอลิเมทิลเมธาคลิเลท
   ผู้เขียน : สุฤกษ์ คงทอง และ สุภาวดี โชติรัตน์
   แหล่งตีพิมพ์ : สารสารวิทยาศาสตร์ มศว.
   เล่มที่ : 33 ฉบับที่ : 2 หน้า : 171-182 เดือน/ปี : 12/2560-/
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Effect of Cobalt Ferrite Loading on Differential Scanning Calorimetry of Magnetic Polymer Composites
   ผู้เขียน : S Khongtong, A Hunyek and C Sirisathitkul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section A: Physical Sciences
   เล่มที่ : 85 ฉบับที่ : 2 หน้า : 315-318 เดือน/ปี : 06/2558-06/2558
   ชื่อบทความ : Curing behavior and bonding performance of urea formaldehyde resin admixed with formaldehyde scavenger
   ผู้เขียน : Jirapat Puttasukkha, Sureug Khongtong, Pannipa Chaowana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Wood research 60(4): 645-654.
   เล่มที่ : 60 ฉบับที่ : 4 หน้า : 645-654 เดือน/ปี : 09/2558-12/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Impregnation of Natural Rubber into Rubber Wood: A Green Wood Composite
   ผู้เขียน : Wassa RuayRuay and Sureurg Khongtong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Bioresources
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 3 หน้า : 5438-5447 เดือน/ปี : 07/2557-09/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การพัฒนากระดาษต้านการดูดซึมน้ำโดยการผสมด้วยยางธรรมชาติ
   Developing of Water Resistant Paper by the Addition of Natural Rubber

   ผู้เขียน : สุฤกษ์ คงทอง และ อรสา พัฒน์จันทร์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์ มศว
   เล่มที่ : 29 ฉบับที่ : 2 หน้า : 17 เดือน/ปี : 07/2556-12/2556
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : ไฮโดรเจลจากการเปิดวงแหวนยางธรรมชาติอิพอกไซด์
   Hydrogel from ring opening of epoxidized natural rubber

   ผู้เขียน : สุฤกษ์ คงทอง
   แหล่งตีพิมพ์ : วิจัยยางพารา : Research on Natural Rubber
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 6 หน้า : 205 เดือน/ปี : 09/2554-12/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : วัสดุชนิดใหม่ที่เตรียมจากกระบวนการอัดโมเลกุลยางธรรมชาติเข้าในเนื้อไม้ยางพารา
   ผู้เขียน : สุฤกษ์ คงทอง
   แหล่งตีพิมพ์ : วิจัยยางพารา : Research on NR
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 1 หน้า : 114 เดือน/ปี : 05/2553-05/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Effect of pre-treatment and heat treatment on tensile and thermal behavior of Parawood strands
   ผู้เขียน : Wanchai Phetkaew; Buhnnum Kyokong; Sureurg Khongtong; Maruay Mekanawakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Songklanakarin Journal of Science abd Technology
   เล่มที่ : 31 ฉบับที่ : 3 หน้า : 323 เดือน/ปี : 05/2552-12/2552
   ชื่อบทความ : ยางธรรมชาติที่เกิดการพองตัวในน้ำ
   ผู้เขียน : สุฤกษ์ คงทอง
   แหล่งตีพิมพ์ : วิจัยยางพารา
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 1 หน้า : 318 เดือน/ปี : 12/2552-12/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : ผลของการให้ความร้อนต่อการเปลี่ยนสีของไม้ยางพารา
   Effect of heat treatment on color change of Parawood strands

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์กำแพงเพชร : KamPhaengPhet Science Journal
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 44 เดือน/ปี : 12/2551-12/2551
   ชื่อบทความ : Water swollen Natural Rubber
   ผู้เขียน : สุฤกษ์ คงทอง และ ณรงค์ ฝั่งชลจิตร
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak J Sci. & Tech.
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 1 หน้า : 67 เดือน/ปี : 05/2551-05/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : วัตถุดิบชนิดใหม่ที่สามารถเตรียมให้มีปริมาณของสะเก็ดไม้ที่แน่นอนได้ จากเศษยางจากสวน
   New raw materials with definded amounts of bark slivers from field coagula

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 2 หน้า : 237 เดือน/ปี : 11/2550-11/2550
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : A Smart Surface from Natural Rubber: the Mechanism of Entropic Control at the Surface Monitored by Contact Angle Measurement
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Songklanakarin Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 28 ฉบับที่ : 2 หน้า : 351 เดือน/ปี : 00/2549-00/0000
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : Tunable Glue: Rubber Elasticity Control of Adhesion
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 23 เดือน/ปี : 00/2547-00/0000
   ชื่อบทความ : Temperature-Actuated Changes in Wettability at Elastomer/Water Interfaces
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Langmuir
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : 23 หน้า : 9992 เดือน/ปี : 00/2547-00/0000
   ชื่อบทความ : From Natural Rubber to Smart Surface
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 2 หน้า : 96 เดือน/ปี : 00/2547-00/0000
  พ.ศ.2545
   ชื่อบทความ : The Integration of Bulk and Interfacial Properties in a Polymeric System. 2. Elasticity at a Polyisoprene/Water Interfaces
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Macromolecules
   เล่มที่ : 35 ฉบับที่ : 10 หน้า : 4023 เดือน/ปี : 00/2545-00/0000
   ชื่อบทความ : The Smart Adhesion: Entropic Control of Adhesion at the Polymer/Metal Interface
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of the American Chemical Society (JACS)
   เล่มที่ : 124 ฉบับที่ : 25 หน้า : 7254 เดือน/ปี : 00/2545-00/0000
  พ.ศ.2544
   ชื่อบทความ : The Integration of Bulk and Interfacial Properties in a Polymeric System: Elasticity at a Polybutadiene/Water Interface
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of the American Chemical Society (JACS)
   เล่มที่ : 123 ฉบับที่ : 15 หน้า : 3588 เดือน/ปี : 00/2544-00/0000
  พ.ศ.0000
   ชื่อบทความ : The tuneable rubberwood: roles of impregnated polymer level
   ผู้เขียน : Benjama Meethaworn and Sureurg Khongtong
   แหล่งตีพิมพ์ : Wood Material Science & Engineering
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Performance of Structural Insulated Panels made from Natural Rubber Foam (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nussalin Thongcharoen, Supanit Wisadsatorn, Sureurg Khongtong, Suthon Srivaro and Pannipa Chaowana
   ชื่อการประชุม : The International Polymer Conference of Thailand (PCT-9)
   สถานที่ประชุม : Amari Watergate Hotel
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/06/2562
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Impregnation of Rubber Wood: The Role of Polymer Loading on Properties of Rubber Wood-Polymer composites (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Benjama Methaworn and Sureurg Khongtong
   ชื่อการประชุม : The International Polymer Conference of Thailand – PCT-6
   สถานที่ประชุม : Bangkok Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/06/2559
   ชื่อบทความ : การฝังอัดพอลิเมอร์เฉพาะบริเวณพื้นผิวของไม้ยางพารา (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ณรงค์ศักดิ์ พื้นสมุทร และ สุฤกษ์ คงทอง
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/04/2559
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : การพัฒนาไม้เชิงประกอบด้วยกระบวนการอัดพอลิเมทิลเมทาคริเลตเข้าในเนื้อไม้ยางพารา (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เบญจมา มีถาวร อรรถโส ขำวิจิตร และสุฤกษ์ คงทอง
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/06/2557
   ชื่อบทความ : แผ่นผนังฉนวนสำเร็จรูปที่มียางธรรมชาติเป็นแกนกลาง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สุฤกษ์ คงทอง
   ชื่อการประชุม : การต่อยอดธุรกิจจากงานวิจัย สกว.
   สถานที่ประชุม : สกว.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/02/2557
   ชื่อบทความ : แผ่นผนังฉนวนสำเร็จรูปที่มียางธรรมชาติเป็นแกนกลาง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สุฤกษ์ คงทอง
   ชื่อการประชุม : ราชภัฏวิชาการ
   สถานที่ประชุม : ราชภัฏนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/02/2557
   ชื่อบทความ : ความเสถียรของยางคอมปาวด์และผลการทำงานเสริมกันของหมู่อิพอกไซด์กับสารคู่ควบไซเลนในยางธรรมชาติเสริมแรงด้วยซิลิกา (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สุฤกษ์ คงทอง
   ชื่อการประชุม : ราชภัฏวิชาการ
   สถานที่ประชุม : ราชภัฏนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/02/2557
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : The study of wood impregnation with NR: the improving of parawood properties II (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สุฤกษ์ คงทอง
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการยางพาราแห่งชาติ 2555
   สถานที่ประชุม : อิมแพค เมืองทองธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/06/2555
   ชื่อบทความ : Semi-interpenetration at NR/ENR interphase (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สุฤกษ์ คงทอง
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการยางพาราแห่งชาติ 2555
   สถานที่ประชุม : อิมแพค เมืองทองธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/06/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : ไฮโดรเจลจากการเปิดวงแหวนยางธรรมชาติอิพอกไซด์ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สุฤกษ์ คงทอง
   ชื่อการประชุม : โครงการวิจัย SPR 53
   สถานที่ประชุม : โรงแรมมิราเคิลแกรน
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : การอัดโมเลกุลยางธรรมชาติเข้าในเนื้อไม้พัฒนาคุณสมบัติของไม้ยางพารา (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สุฤกษ์ คงทอง
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการยางพาราแห่งชาติครั้งที่ 2
   สถานที่ประชุม : โรงแรม รามา การ์เดนส์ กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/05/2553
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : ผลิตภัณฑ์ยางจากน้ำยางสด (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ:ฟื้นยางไทยให้ยั่งยืน, โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว)
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/05/2548
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : ผลิตภัณฑ์ยางจากน้ำยางสด (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : ฟื้นยางไทยให้ยั่งยืน โดย สกว.
   สถานที่ประชุม : โรงแรมแกรนด์มิราเคิล
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/05/2547
  พ.ศ.2546
   ชื่อบทความ : The Connection between Bulk and Interfacial Properties of Elastomers (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : An International Conference on Advance in Petrochemicals and Polymers in the New Millennium
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/07/2546
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : ทำโครงงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : International Training on Wood Based Panels 2011
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราจากน้ำยางสดเพื่อพัฒนาชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราจากน้ำยางสดเพื่อพัฒนาชุมชน
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12 YSC 2010
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2553
  พ.ศ.2551
 • ชื่อโครงการ : การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2552
    ชื่อกิจกรรม : การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ในชุมชน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2559
 • พิจารณาคุณภาพโครงการวิจัย ประเภททุนทั่วไป สำนักวิจัยและพัฒนา มอ.หาดใหญ่
 • ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานเพื่อขอเลื่อนระดับเป็น นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ตรวจสอบบทความวิจัยเรื่อง การเอนแคปซูเลตสารเมธิลซาลิไซเลตในไมโครซูลของพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
 • การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผ่นผนังประหยัดพลังงานที่มียางธรรมชาติเป็นแกนกลางสำหรับใช้เป็นแผ่นผนังภาพในตัวอาคาร
 • ผู้พิจารณาคุณภาพโครงการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา
 • พิจารณาคุณภาพโครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมยางพาราประจำปีงบประมาณ 2559
 • เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเรื่อง แผ่นใยไม้อัดจากโฟมพอลิสไตรีนผสมเส้นใยธรรมชาติจากกล้วยและมะพร้าว
  พ.ศ.2558
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความก้าวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การเตรียมและสมบัติของยางธรรมชาติวัลคาไนเซทที่ใช้ซิลิก้าจากเถ้าปาล์มน้ำมันเป็นสารเสริมแรง
 • เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเรื่อง แผ่นใยไม้อัดจากโฟมพอลิสไตรีนผสมเส้นใยธรรมชาติจากกล้วยและมะพร้าว
  พ.ศ.2557
 • สอบโครงร่างวิทยานิพณธ์หัวข้อ การลดการใช้ถุงมือยางด้วยแผ่นยางธรรมชาติสำหรับเป็นอุปกรณ์ปรังปรุงความสม่ำเสมอภาพ MRI สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ.
 • พิจารณาคุณภาพโครงการวิจัยของสำนักวิจัยและพัฒนา มอ. เรื่อง คือโครงการสภาวะการผสมและสูตรยางที่เหมาะสมสำหรับคอมพาวนด์ยางอิพอกไซด์เสริมแรงด้วยซิลิกา และโครงการการเตรียมและสมบัติของยางธรรมชาติคอมโพสิตที่ใช้ซิลิกาจากเถ้าปาล์มน้ำมันเป็นสารเสริมแรง
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

Fatal error: Call to undefined function: facadcomtype() in H:\AppServ\www\des\html\source\DESAboutPersonallist_.php on line 1137
  พ.ศ.2552