:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. ภัทรวรรณ  แท่นทอง
   Asst.Prof.Dr. Phattarawan Tantong
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2238, 0-7567-2201,2224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2238, 2201,2224
   E - mail  tphatta@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  นิติศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2529-2534
 
  วุฒิการศึกษา  เศรษฐศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เศรษฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2520-2523
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  บริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2538
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Business Administration
  มหาวิทยาลัย  Old Dominion University
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2540
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Business Administration
  มหาวิทยาลัย  Old Dominion University
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2546
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  16/03/2538
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  หลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  12/09/2548 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  การโรงแรม/การท่องเที่ยว  การวางแผนการท่องเที่ยว กลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยว
  การตลาด/การลงทุน  กลยุทธการตลาด การตลาดระหว่างประเทศ การตลาดบริการ วิจัยการตลาด การจัดการเชิงกลยุทธ์
  สาขาความสนใจ
  การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การจัดการเชิงกลยุทธ์ การฝึกอบรม การจัดทำแผนการตลาดและแผนธุรกิจ การส่งออกนำเข้า
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Social Media Marketing of Hotels andPerceived Information Value on Tourist’s Satisfaction in Phuket, Thailand
   Social Media Marketing of Hotels andPerceived Information Value on Tourist’s Satisfaction in Phuket, Thailand

   ผู้เขียน : Nuanrath Wattana PhattarawanTantong
   แหล่งตีพิมพ์ : JARDCS: Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems : JARDCS: Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems
   เล่มที่ : VOLUME 11, 05-SPECI ฉบับที่ : 05-Special Issue หน้า : 2005-2018 เดือน/ปี : 07/2562-07/2562
   ชื่อบทความ : Modelling the Effect of Website Quality and Perceived Information Value on Tourist Satisfaction: A Survey of Hotel in Phuket, Thailand  Modelling the Effect of Website Quality and Perceived Information Value on Tourist Satisfaction: A Survey of Hotel in Phuket, Thailand
   ผู้เขียน : Nuanrath Wattana Phattarawan Tantong
   แหล่งตีพิมพ์ : The Journal of Social Sciences Research
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 7 หน้า : 1150-1160 เดือน/ปี : 07/2562-/
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว
   Tourist's Loyalty

   ผู้เขียน : นวลรัตน์ วัฒนา ภัทรวรรณ แท่นทอง
   แหล่งตีพิมพ์ : Veridian E- Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย : Veridian E- Journal, Silpakorn University
   เล่มที่ : ปีที่ 11 ฉบับที่ : 2 หน้า : 632-650 เดือน/ปี : 05/2561-08/2561
   ชื่อบทความ : การวัดคุณค่าเวบไซต์ที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวในบริบทโซเชียลคอมเมิร์ช
   Measuring Website Percieved Value of Tourists in Social Commerce Context

   ผู้เขียน : นวลรัตน์ วัฒนา ภัทรวรรณ แท่นทอง
   แหล่งตีพิมพ์ : WMS Journal of Management : WMS Journal of Management
   เล่มที่ : Vol.7 ฉบับที่ : Special Issue หน้า : 167-179 เดือน/ปี : 07/2561-07/2561
   ชื่อบทความ : โมเดลแสดงอิทธิพลคุณภาพบริการของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา ต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว
   The Model Regarding Effects of Service Quality of Hotel Located in Phuket, Krabi, and Phang-Nga Provinces on Tourists Loyalty

   ผู้เขียน : คำนวล ชูมณี (Khamnuan Chumanee) ภัทรวรรณ แท่นทอง (Phattarawan Tantong)
   แหล่งตีพิมพ์ : Veridian E- Journal Silpakorn University : Veridian E- Journal Silpakorn University
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 3 (กันยายน-ธันวาคม) หน้า : 2069-2091 เดือน/ปี : 09/2561-12/2561
   ชื่อบทความ : ความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมของผู้มีรายได้แตกต่างกันในจังหวัดภูเก็ต
   Demands for Condominium of Consumers with Different Income in Phuket Province

   ผู้เขียน : นิตยา รู้จัก (Nittiya Roojak) ภัทรวรรณ แท่นทอง (Phattarawan Tantong)
   แหล่งตีพิมพ์ : Veridian E- Journal Silpakorn University : Veridian E- Journal Silpakorn University
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 2 หน้า : 3-4 เดือน/ปี : 09/2561-12/2561
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในเขตอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Consumer Behavior of Fresh Coffee in Thasala District, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : ดารารัตน์ รักเถาว์ (Dararat Rakthao) ปวรา โกศัย (Pawara Kosai) ธมลวรรณ วิชา (Thamolwan Wicha) ภัทรวรรณ แท่นทอง (Phattarawan Tantong)
   แหล่งตีพิมพ์ : Veridian E- Journal Silpakorn University : Veridian E- Journal Silpakorn University
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 3 (กันยายน-ธันวาคม) หน้า : 3329-3352 เดือน/ปี : 09/2561-12/2561
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : การศึกษาเพื่อทดสอบการวิจัย (test1)
   ผู้เขียน : test
   แหล่งตีพิมพ์ : test
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 2 หน้า : 509 เดือน/ปี : 03/2553-03/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : The Effect of Product Adaptation and Market Orientation on Export Performance: A Survey of Thai Managers The Effect of Product Adaptation and Market Orientation on Export Performance: A Survey of Thai Managers
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : The Paper will be published in Journal of Marketing Theory and Practice, Volume 18, Number 1 (Winter 2010). : Journal of Marketing Theory and Practice, Volume 18, Number 1 (Winter 2010).
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 1 หน้า : 0 เดือน/ปี : 05/2552-05/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากมะพร้าวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ กรณีศึกษา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
   Factors Related to Foreign Tourists's Purchasing Behavior on Coconut Palm Products: A Case Study in Koh Samui District, Surat Thani Province

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   เล่มที่ : ปีที่ 27  ฉบับที่ : 3 หน้า : 124-139 เดือน/ปี : 07/2551-09/2551
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : Are International Acquisitions Commanding Higher Premiums?,
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : Journal of Management Sciences, Prince of Songkhla University,
   เล่มที่ : Vol. 23  ฉบับที่ : 1 หน้า : 1- 18 เดือน/ปี : 01/2548-04/2548
   ชื่อบทความ : Cultural Differences and International Advertising in Thailand and U.S.A.: A Content Analysis and Printing Advertisements,
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการ ม.ขอนแก่น : Journal of Management Science, Khon Kaen University
   เล่มที่ : Vol. 4  ฉบับที่ : 1 หน้า : 87-104 เดือน/ปี : 06/2548-12/2548
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : การจัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ฮุชเซ็น นิยมเดชา, ภัทรวรรณ แท่นทอง, สมใจ หนูผึ้ง และสันติ หิมมะ
   ชื่อการประชุม : วิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 2 : National Conference on Social Engagement, NCSE 2019
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/08/2562
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในเชิงอัตลักษณ์ของแบรนด์แหล่งท่องเที่ยวและการรับรู้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ธิดารัตน์ รัตนพันธุ์, นุรมาฮีซา เจะดาโอะ, อานีซ่า ลาเต๊ะ, ลภัสรดา แซ่เฮ่า และภัทรวรรณ แท่นทอง.
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. : Creativity’s Value and Innovation WMS Management Research National Conference # 6
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในเชิงอัตลักษณ์ของแบรนด์แหล่งท่องเที่ยวและการรับรู้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ครองขวัญ บุญญานุพงศ์, ชลลดา หมันเจริญ, พรปวีณ์ เดชปะสิทธิ์ศักดิ์, ญาณศรณ์ เสนารัตน์ และภัทรวรรณ แท่นทอง
   ชื่อการประชุม : ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการทางการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 6 # 6 : Creativity’s Value and Innovation WMS Management Research National Conference
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในเชิงอัตลักษณ์ของแบรนด์แหล่งท่องเที่ยวและการรับรู้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จตุพร หนูบุตร, ฐานิดา จิตพรหม, รติรัตน์ เพชรกาญจนวัฒน์, วชิราภรณ์ เกาะกลาง และภัทรวรรณ แท่นทอง.
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. : Creativity’s Value and Innovation WMS Management Research National Conference # 6
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการบริโภคอาหารเจของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดตรัง
    Consumer’s Consumption Behaviors of Vegetarian Foods in Muang District, Trang Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ธัญลักษณ์ ธรรมจักษ์ ภัทรวรรณ แท่นทอง
   ชื่อการประชุม : ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการทางการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 6 : Creativity’s Value and Innovation WMS Management Research National Conference # 6
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการซื้อคอนโดมิเนียม ในจังหวัดภูเก็ต
    Factors Associated with the Demands of Condominium Purchasing in Phuket Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : นิตยา รู้จัก ภัทรวรรณ แท่นทอง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการทางการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 6 : Creativity’s Value and Innovation WMS Management Research National Conference # 6 เ
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ปัจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด ในเขตอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Marketing Factors and Consumer Behaviors of Fresh Coffee In Thasala District, Nakhon Si Thammarat Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ดารารัตน์ รักเถาว์1 ปวรา โกศัย1 ธมลวรรณ วิชา1 ศุภกิจ จงพงษา1 ภัทรวรรณ แท่นทอง2 1นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เน้นการตลาด 2 อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ E-mail: p_tantong@yahoo.com
   ชื่อการประชุม : โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยศิลปากร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/05/2559
   ชื่อบทความ : ปัจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์นมสดพาสเจอร์ไรส์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    Marketing Factors and Consumer Behaviors of Pasteurized Milk in Mueang District, Surat Thani Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ณรงค์ศักดิ์ ทิมธรรม 1 จิรายุทธ บุญยโรจน์1 ปิยะ คณะสุวรรณ์ 1 ทศพร เกตุศรี1ภัทรวรรณ แท่นทอง2 1นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เน้นการตลาด 2 อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ tphatta@wu.ac.th
   ชื่อการประชุม : โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยศิลปากร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/05/2559
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Responding to Global Markets : External and Internal Factors Determining Marketing Strategy (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Phattarawan Tantong
   ชื่อการประชุม : The 4th International Conference of AAAB 2009,
   สถานที่ประชุม : Manila, the Philippines
   ประเทศ : ฟิลิปปินส์ เมื่อ 17/12/2552
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : Standardization vs. Adaptation of Marketing Program in Emerging Markets in South East Asia: A Case of Thailand, Malaysia, and Indonesia (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : "The 3rd Asian Academy of Applied Business Conference (AAAB 2007)
   สถานที่ประชุม : Had Yai, Songkhla, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/06/2550
  พ.ศ.2545
   ชื่อบทความ : การผลิตและการจัดจำหน่ายข้าวสังข์หยดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง
    Farmers’ Production and Distribution Channels of Sang Yod Rice in Phattalung Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : แว่นฟ้า ริกา ภัทรวรรณ แท่นทอง
   ชื่อการประชุม : การประฃุมทางวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ปี 2555
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/05/2545
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การสร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราชสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสำรวจความต้องการและระดมความคิดเห็นแนวทางการจัดการชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ชุมชน 6 อำเภอทะเลชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : Social Engagement สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แผนธุรกิจคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
    ชื่อกิจกรรม : โครงการแผนธุรกิจคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 3
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์ทางการจัดการครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : WMS Business Best Practice Sharing
 • ชื่อโครงการ : ค่าย WMS Champion Camp#2 (ค่าย WMS ค่ายเยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 2)
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS แบรนด์อัจฉริยะทางธุรกิจ
 • ชื่อโครงการ : WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : WMS Business Practice Sharing เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20
 • ชื่อโครงการ : วันนักการตลาดสัญจรภาคใต้
    ชื่อกิจกรรม : Train The Trainer สัญจร...นครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : J-MAT สู่เส้นทางการตลาดสัญจร...นครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2554
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2554
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ปี 2553
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

Fatal error: Call to undefined function: facadcomtype() in H:\AppServ\www\des\html\source\DESAboutPersonallist_.php on line 1137
  พ.ศ.2551