:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. ภัทรวรรณ  แท่นทอง
   Asst.Prof.Dr. Phattarawan Tantong
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2238, 0-7567-2201,2224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2238, 2201,2224
   E - mail  tphatta@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  นิติศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2529-2534
 
  วุฒิการศึกษา  เศรษฐศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เศรษฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2520-2523
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  บริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2538
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Business Administration
  มหาวิทยาลัย  Old Dominion University
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  0
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Business Administration
  มหาวิทยาลัย  Old Dominion University
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2546
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  16/03/2538
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  หลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  12/09/2548 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  การโรงแรม/การท่องเที่ยว  การวางแผนการท่องเที่ยว กลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยว
  การตลาด/การลงทุน  กลยุทธการตลาด การตลาดระหว่างประเทศ การตลาดบริการ วิจัยการตลาด การจัดการเชิงกลยุทธ์
  สาขาความสนใจ
  การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การจัดการเชิงกลยุทธ์ การฝึกอบรม การจัดทำแผนการตลาดและแผนธุรกิจ การส่งออกนำเข้า
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Social Media Marketing of Hotels andPerceived Information Value on Tourist’s Satisfaction in Phuket, Thailand
   Social Media Marketing of Hotels andPerceived Information Value on Tourist’s Satisfaction in Phuket, Thailand

   ผู้เขียน : Nuanrath Wattana PhattarawanTantong
   แหล่งตีพิมพ์ : JARDCS: Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems : JARDCS: Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems
   เล่มที่ : VOLUME 11, 05-SPECI ฉบับที่ : 05-Special Issue หน้า : 2005-2018 เดือน/ปี : 07/2562-07/2562
   ชื่อบทความ : Modelling the Effect of Website Quality and Perceived Information Value on Tourist Satisfaction: A Survey of Hotel in Phuket, Thailand
   Modelling the Effect of Website Quality and Perceived Information Value on Tourist Satisfaction: A Survey of Hotel in Phuket, Thailand

   ผู้เขียน : Nuanrath Wattana Phattarawan Tantong
   แหล่งตีพิมพ์ : The Journal of Social Sciences Research : The Journal of Social Sciences Research
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 7 หน้า : 1150-1160 เดือน/ปี : 07/2562-07/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว
   Tourist's Loyalty

   ผู้เขียน : นวลรัตน์ วัฒนา ภัทรวรรณ แท่นทอง
   แหล่งตีพิมพ์ : Veridian E- Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย : Veridian E- Journal, Silpakorn University
   เล่มที่ : ปีที่ 11 ฉบับที่ : 2 หน้า : 632-650 เดือน/ปี : 05/2561-08/2561
   ชื่อบทความ : การวัดคุณค่าเวบไซต์ที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวในบริบทโซเชียลคอมเมิร์ช
   Measuring Website Percieved Value of Tourists in Social Commerce Context

   ผู้เขียน : นวลรัตน์ วัฒนา ภัทรวรรณ แท่นทอง
   แหล่งตีพิมพ์ : WMS Journal of Management : WMS Journal of Management
   เล่มที่ : Vol.7 ฉบับที่ : Special Issue หน้า : 167-179 เดือน/ปี : 07/2561-07/2561
   ชื่อบทความ : โมเดลแสดงอิทธิพลคุณภาพบริการของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา ต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว
   The Model Regarding Effects of Service Quality of Hotel Located in Phuket, Krabi, and Phang-Nga Provinces on Tourists Loyalty

   ผู้เขียน : คำนวล ชูมณี (Khamnuan Chumanee) ภัทรวรรณ แท่นทอง (Phattarawan Tantong)
   แหล่งตีพิมพ์ : Veridian E- Journal Silpakorn University : Veridian E- Journal Silpakorn University
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 3 (กันยายน-ธันวาคม) หน้า : 2069-2091 เดือน/ปี : 09/2561-12/2561
   ชื่อบทความ : ความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมของผู้มีรายได้แตกต่างกันในจังหวัดภูเก็ต
   Demands for Condominium of Consumers with Different Income in Phuket Province

   ผู้เขียน : นิตยา รู้จัก (Nittiya Roojak) ภัทรวรรณ แท่นทอง (Phattarawan Tantong)
   แหล่งตีพิมพ์ : Veridian E- Journal Silpakorn University : Veridian E- Journal Silpakorn University
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 2 หน้า : 3-4 เดือน/ปี : 09/2561-12/2561
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในเขตอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Consumer Behavior of Fresh Coffee in Thasala District, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : ดารารัตน์ รักเถาว์ (Dararat Rakthao) ปวรา โกศัย (Pawara Kosai) ธมลวรรณ วิชา (Thamolwan Wicha) ภัทรวรรณ แท่นทอง (Phattarawan Tantong)
   แหล่งตีพิมพ์ : Veridian E- Journal Silpakorn University : Veridian E- Journal Silpakorn University
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 3 (กันยายน-ธันวาคม) หน้า : 3329-3352 เดือน/ปี : 09/2561-12/2561
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : การศึกษาเพื่อทดสอบการวิจัย (test1)
   ผู้เขียน : test
   แหล่งตีพิมพ์ : test
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 2 หน้า : 509 เดือน/ปี : 03/2553-03/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : The Effect of Product Adaptation and Market Orientation on Export Performance: A Survey of Thai Managers The Effect of Product Adaptation and Market Orientation on Export Performance: A Survey of Thai Managers
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : The Paper will be published in Journal of Marketing Theory and Practice, Volume 18, Number 1 (Winter 2010). : Journal of Marketing Theory and Practice, Volume 18, Number 1 (Winter 2010).
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 1 หน้า : 0 เดือน/ปี : 05/2552-05/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากมะพร้าวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ กรณีศึกษา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
   Factors Related to Foreign Tourists's Purchasing Behavior on Coconut Palm Products: A Case Study in Koh Samui District, Surat Thani Province

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   เล่มที่ : ปีที่ 27  ฉบับที่ : 3 หน้า : 124-139 เดือน/ปี : 07/2551-09/2551
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : Are International Acquisitions Commanding Higher Premiums?,
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : Journal of Management Sciences, Prince of Songkhla University,
   เล่มที่ : Vol. 23  ฉบับที่ : 1 หน้า : 1- 18 เดือน/ปี : 01/2548-04/2548
   ชื่อบทความ : Cultural Differences and International Advertising in Thailand and U.S.A.: A Content Analysis and Printing Advertisements,
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการ ม.ขอนแก่น : Journal of Management Science, Khon Kaen University
   เล่มที่ : Vol. 4  ฉบับที่ : 1 หน้า : 87-104 เดือน/ปี : 06/2548-12/2548
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : การจัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ฮุชเซ็น นิยมเดชา, ภัทรวรรณ แท่นทอง, สมใจ หนูผึ้ง และสันติ หิมมะ
   ชื่อการประชุม : วิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 2 : National Conference on Social Engagement, NCSE 2019
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/08/2562
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในเชิงอัตลักษณ์ของแบรนด์แหล่งท่องเที่ยวและการรับรู้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ธิดารัตน์ รัตนพันธุ์, นุรมาฮีซา เจะดาโอะ, อานีซ่า ลาเต๊ะ, ลภัสรดา แซ่เฮ่า และภัทรวรรณ แท่นทอง.
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. : Creativity’s Value and Innovation WMS Management Research National Conference # 6
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในเชิงอัตลักษณ์ของแบรนด์แหล่งท่องเที่ยวและการรับรู้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ครองขวัญ บุญญานุพงศ์, ชลลดา หมันเจริญ, พรปวีณ์ เดชปะสิทธิ์ศักดิ์, ญาณศรณ์ เสนารัตน์ และภัทรวรรณ แท่นทอง
   ชื่อการประชุม : ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการทางการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 6 # 6 : Creativity’s Value and Innovation WMS Management Research National Conference
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในเชิงอัตลักษณ์ของแบรนด์แหล่งท่องเที่ยวและการรับรู้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จตุพร หนูบุตร, ฐานิดา จิตพรหม, รติรัตน์ เพชรกาญจนวัฒน์, วชิราภรณ์ เกาะกลาง และภัทรวรรณ แท่นทอง.
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. : Creativity’s Value and Innovation WMS Management Research National Conference # 6
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการบริโภคอาหารเจของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดตรัง
    Consumer’s Consumption Behaviors of Vegetarian Foods in Muang District, Trang Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ธัญลักษณ์ ธรรมจักษ์ ภัทรวรรณ แท่นทอง
   ชื่อการประชุม : ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการทางการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 6 : Creativity’s Value and Innovation WMS Management Research National Conference # 6
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการซื้อคอนโดมิเนียม ในจังหวัดภูเก็ต
    Factors Associated with the Demands of Condominium Purchasing in Phuket Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : นิตยา รู้จัก ภัทรวรรณ แท่นทอง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการทางการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 6 : Creativity’s Value and Innovation WMS Management Research National Conference # 6 เ
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ปัจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด ในเขตอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Marketing Factors and Consumer Behaviors of Fresh Coffee In Thasala District, Nakhon Si Thammarat Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ดารารัตน์ รักเถาว์1 ปวรา โกศัย1 ธมลวรรณ วิชา1 ศุภกิจ จงพงษา1 ภัทรวรรณ แท่นทอง2 1นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เน้นการตลาด 2 อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ E-mail: p_tantong@yahoo.com
   ชื่อการประชุม : โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยศิลปากร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/05/2559
   ชื่อบทความ : ปัจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์นมสดพาสเจอร์ไรส์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    Marketing Factors and Consumer Behaviors of Pasteurized Milk in Mueang District, Surat Thani Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ณรงค์ศักดิ์ ทิมธรรม 1 จิรายุทธ บุญยโรจน์1 ปิยะ คณะสุวรรณ์ 1 ทศพร เกตุศรี1ภัทรวรรณ แท่นทอง2 1นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เน้นการตลาด 2 อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ tphatta@wu.ac.th
   ชื่อการประชุม : โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยศิลปากร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/05/2559
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Responding to Global Markets : External and Internal Factors Determining Marketing Strategy (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Phattarawan Tantong
   ชื่อการประชุม : The 4th International Conference of AAAB 2009,
   สถานที่ประชุม : Manila, the Philippines
   ประเทศ : ฟิลิปปินส์ เมื่อ 17/12/2552
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : Standardization vs. Adaptation of Marketing Program in Emerging Markets in South East Asia: A Case of Thailand, Malaysia, and Indonesia (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : "The 3rd Asian Academy of Applied Business Conference (AAAB 2007)
   สถานที่ประชุม : Had Yai, Songkhla, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/06/2550
  พ.ศ.2545
   ชื่อบทความ : การผลิตและการจัดจำหน่ายข้าวสังข์หยดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง
    Farmers’ Production and Distribution Channels of Sang Yod Rice in Phattalung Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : แว่นฟ้า ริกา ภัทรวรรณ แท่นทอง
   ชื่อการประชุม : การประฃุมทางวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ปี 2555
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/05/2545
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การสร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราชสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสำรวจความต้องการและระดมความคิดเห็นแนวทางการจัดการชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ชุมชน 6 อำเภอทะเลชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : Social Engagement สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แผนธุรกิจคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
    ชื่อกิจกรรม : โครงการแผนธุรกิจคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 3
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์ทางการจัดการครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : WMS Business Best Practice Sharing
 • ชื่อโครงการ : ค่าย WMS Champion Camp#2 (ค่าย WMS ค่ายเยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 2)
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS แบรนด์อัจฉริยะทางธุรกิจ
 • ชื่อโครงการ : WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : WMS Business Practice Sharing เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20
 • ชื่อโครงการ : วันนักการตลาดสัญจรภาคใต้
    ชื่อกิจกรรม : Train The Trainer สัญจร...นครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : J-MAT สู่เส้นทางการตลาดสัญจร...นครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2554
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2554
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ปี 2553
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
  พ.ศ.2551
   - กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรบริหารธูรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏสงขลา [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 18/02/2551 - 18/00/0000
   - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย/วิชาการ วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.ทักษิณ [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 29/05/2551 - 29/05/2551
   - กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องผลการคัดเลือกคณาจารย์ประจำสำนักวิชาฯ ณ วันที่ 26 พ.ค. 2551) [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 13/05/2551 - 13/05/2553
   - คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางงานจ้างเหมาบริการ งานบำรุงรักษาภูมิทัศน์และบริเวณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (คำสั่งที่ 208/2551) [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 06/06/2551 - 06/06/2551
   - คณะทำงานด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช ของ อบจ.นครศรีธรรมราช ประกาศ อบจ.นครศรีธรรมราช เลขที่ นศ 51001.4/3075 ลงวันที่ 17 กันยายน 2551 [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 17/09/2551 - 17/00/0000
  พ.ศ.2550
   - กรรมการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 09/03/2550 - 09/03/2550
   - กรรมการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป สำนักวิชาการจัดการ [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 06/03/2550 - 06/03/2550
   - กรรมการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (WUBI) [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 26/06/2550 - 26/06/2550
   - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณากลั่นกรองเอกสารโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2550 โครงการเครือข่ายการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สกอ.ภาคใต้ตอนบน [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 16/02/2550 - 16/02/2550
   - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 07/02/2550 - 07/02/2550
   - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 21/05/2550 - 21/05/2550
   - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจอ่านบทความทางวิชาการ "วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี" [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 11/06/2550 - 11/00/0000
   - กรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 01/09/2550 - 01/08/2551
   - กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์ เรื่อง "การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกด้วยการวางแผนกลยุทธ์" [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 24/12/2550 - 24/12/2550
   - กรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตัวแทนคณาจารย์ประจำ [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 20/04/2550 - 20/03/2553
   - กรรมการประจำสำนักวิชาการจัดการ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เรื่องคณะกรรมการประจำสำนักวิชาการจัดการ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2550) [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 16/12/2550 - 16/12/2552
   - คณะทำงานประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ (คำสั่งที่ 312/2550) [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 05/07/2550 - 05/00/0000
   - คณะกรรมการสโมสรวลัยลักษณ์ [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 01/10/2550 - 01/08/2551
   - คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการจำนวน 3 ท่าน [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 15/10/2550 - 15/10/2550
  พ.ศ.2549
   - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจอ่านบทความทางวิชาการ "วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์" มหาวิทยาลัยนเรศวร [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 03/10/2549 - 03/00/0000
  พ.ศ.2548
   - กรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 05/04/2548 - 05/00/0000
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : การประกวดแผนธุรกิจ โครงการแกะดำทำธุรกิจ พิชิตเงินล้าน (ที่ปรึกษา)
   ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศ
   จาก : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม วลัยลักษณ์
   เมื่อ : 24/08/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.ภัทรวรรณ  แท่นทอง
   ชื่อผลงาน : การประกวดแผนธุรกิจ โครงการแกะดำทำธุรกิจ พิชิตเงินล้าน (ที่ปรึกษา)
   ชื่อรางวัล : รางวัลชนะเลิศ
   จาก : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม วลัยลักษณ์
   เมื่อ : 24/08/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.ภัทรวรรณ  แท่นทอง
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)