:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาง จุฑารัตน์  ธานีรัตน์
   Mrs. Jutarat Taneerat
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3721, 0-7567-3718
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3721, 3718
   E - mail  tjutarat@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  บัญชีมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  บัญชีการเงิน
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2534-2537
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การบัญชี
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2524-2529
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  11/05/2538
 
  ตำแหน่ง  หัวหน้าส่วน
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ส่วนการเงินและบัญชี
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  10/02/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ส่วนการเงินและบัญชี
  ฝ่าย/งาน  งานบัญชี
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  11/01/2539 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)