:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. สัจจารีย์  ศิริชัย
   Dr. Satjaree Sirichai
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2264, 0-7567-2206-7
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2264, 2206-7
   E - mail  ssatjare@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สารสนเทศศึกษา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2553
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ปรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2530-2533
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  บรรณารักษศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2525-2529
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/07/2538
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
  หลักสูตร  หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  11/03/2542 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน  -การจัดทำเอกสารสำนักงาน
-การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดและใช้ทรัพยากรร่วมระหว่างหน่วยงาน
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลหนังสือสมุดไทย หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช
   Development Repository Information Digital Thai Style Book, Nakhon si Thammarat National Library

   ผู้เขียน : กมลชนก ชลสินธุ์ ,วิมลศิริ เส็นฤทธิ์ , สัจจารีย์ ศิริชัย
   แหล่งตีพิมพ์ : : PULINET Journal
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 3 หน้า : 78-89 เดือน/ปี : 09/2561-12/2561
   ชื่อบทความ : การพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลหนังสือสมุดไทย หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช
   ผู้เขียน : กมลชนก ชลสินธุ์ วิมลศิริ เส็นฤทธิ์ และสัจจารีย์ ศิริชัย
   แหล่งตีพิมพ์ : : PULINET Journal
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 3 หน้า : 78-89 เดือน/ปี : 09/2561-12/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Usability Testing of Initial User Interface Design of Nakhon Si Thammarat National Museum Website
   ผู้เขียน : Suthanya Doung-in and Satjaree Sirichai
   แหล่งตีพิมพ์ : : INFORMATION - An International Interdisciplinary Journal (Scopus Indexed)
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : 9(A) หน้า : 6219-6232. เดือน/ปี : 09/2560-09/2560
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : การดำเนินงานและปัญหาการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
   ผู้เขียน : สัจจารีย์ ศิริชัย , รศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี และ รศ.ดร.อโนทัย ตรีวานิช
   แหล่งตีพิมพ์ : มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ : MANUTSAT PARITAT : Journal of Humanities
   เล่มที่ : 32 ฉบับที่ : ภาคเรียนที่ 2 2553 หน้า : 73-92 เดือน/ปี : 10/2553-03/2554
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : ปัญหาและความต้องการการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
    Students' Problems and Needs in Developing the Information Literacy Skills in Governmental Higher Education Institutes (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สัจจารีย์ ศิริชัย ยุพิน เตชะมณี และอโนทัย ตรีวานิช
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2553
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/02/2553
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2553
  • ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผล โครงการ Digital Media Asia 2010 ภายใต้ โครงการ Digital Media Asia 2010 (DMA 2010)
      ชื่อกิจกรรม : โครงการประเมินผล “โครงการ Digital Media Asia 2010” ภายใต้ โครงการ Digital Media Asia 2010 (DMA 2010)
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2554
   ชื่อผลงาน : ปฏิบัติงานที่ มวล.ครบ 15 ปี
   ชื่อรางวัล : ชื่นชมคุณค่าพนักงาน
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยหน่วยพัฒนาองค์กร สำนักงานอธิการบดี
   เมื่อ : 29/03/2554
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.สัจจารีย์  ศิริชัย
  พ.ศ.2552
   ชื่อผลงาน : ศิษย์เก่าดีเด่น
   ชื่อรางวัล : รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2552
   จาก : โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
   เมื่อ : 20/06/2552
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.สัจจารีย์  ศิริชัย
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)