:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. นิสา  แซ่หลี
   Asst.Prof.Dr. Nisa Saelee
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2365, 0-7567-2301
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2365, 2301
   E - mail  snisa@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีชีวภาพ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2549-2557
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีชีวภาพ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2532-2536
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ศึกษาศาสตร์ : ชีววิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2528-2532
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  15/08/2538
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  26/11/2550 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีววิทยา  -การผลิตสารชีวภัณฑ์และการใช้ประโยชน์จากวัสดุชีวภาพโดยอาศัยเทคโนโลยีการหมักและเทคโนโลยีเอนไซม์

-การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแป้ง

-Fermentation Biotechnology

-Enzyme Biotechnology
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : การหมักนํ้าส้มสายชูมังคุดโดยเทคนิคการหมักร่วมระหว่าง Saccharomyces cerevisiae TISTR 5279 และ Gluconobacter oxydans TRBC 4013
   ผู้เขียน : นิสา แซ่หลี
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Procedia
   เล่มที่ : 2019 ฉบับที่ : 3 หน้า : ST.248 เดือน/ปี : 03/2562-03/2562
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Use of Palm Kernel Meal as a Substrate for Mannanase Production by Aspergillus wentii and Its Optimized Condition Study During Solid State Fermentation
   ผู้เขียน : Nisa Sae-Lee
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Biotechnology and Biochemistry.
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 3 หน้า : 339-348 เดือน/ปี : 08/2554-08/2554
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : การผลิตเอนไซม์แมนนาเนส เอนไซม์เซลลูเลส และเอนไซม์ไซลาเนส โดยเชื้อรา จากกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันโดยกระบวนการหมักแบบแข็ง
   The production of fungal mannanase, cellulase and xylanase using palm kernel meal as a substrate

   ผู้เขียน : Nisa Sae-Lee
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 1 หน้า : 67-82 เดือน/ปี : 05/2550-05/2550
  พ.ศ.2529
   ชื่อบทความ : การผลิตเอนไซม์แมนนาเนส เอนไซม์เซลลูเลส และเอนไซม์ไซลาเนส โดยเชื้อรา จากกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันโดยกระบวนการหมักแบบแข็ง
   ผู้เขียน : 000
   แหล่งตีพิมพ์ : 000
   เล่มที่ : 00 ฉบับที่ : 00 หน้า : 00 เดือน/ปี : 01/2529-01/2530
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : คุณลักษณะของน้ำส้มสายชูมังคุดที่ได้จากการหมักร่วมระหว่าง Saccharomyces sp. และ Acetic Acid Bacteria
    Characteristics of mangosteen vinegar produced by co-fermentation of Saccharomyces sp. and Acetic Acid Bacteria (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : นิสา แซ่หลี
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 The Fifth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS V)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/03/2560
   ชื่อบทความ : Bioethanol Production from Palm Kernel Meal by One Step co- fermentation of Aspergillus niger and Thermotolant Yeast Hmi194 (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nisa Saelee
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA2017) “Innovation for tomorrow’s world”
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Improvement of Kung-Som quality by using the isolated lactic acid bacteria with pathogenic inhibition properties as starter culture (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nisa Saelee and Prapakorn Boonprasit
   ชื่อการประชุม : The 1st international symposium on sustainable agriculture and agro-industry
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhonsithammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Production of hemicellulolytic enzymes from Palm Kernel Meal by Solid State Fermentation using different strains of fungus (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nisa SAE-LEE
   ชื่อการประชุม : The ISSAAS International Congress 2009
   สถานที่ประชุม : Nong Nooch Tropical Botanical Garden & Resort, Pattaya, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/01/2553
   ชื่อบทความ : Tray fermentation of palm kernel meal for mannanase production by Aspergillus wentii (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nisa Saelee
   ชื่อการประชุม : The ISSAAS international congress 2010, Agricultural adaptation in response to climate change
   สถานที่ประชุม : Bali , Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 14/11/2553
   ชื่อบทความ : Mannanase production and its potent application in feed (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Nisa Saelee
   ชื่อการประชุม : The ISSAAS international congress 2010, Agricultural adaptation in response to climate change
   สถานที่ประชุม : Bali, Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 14/11/2553
  พ.ศ.2543
   ชื่อบทความ : Sucrose metabolism in Bacillus thuringiensis subsp. aizawai (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999 and The 11th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology
   สถานที่ประชุม : Phuket, Arcadia Hotel and Resort
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/11/2543
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 2
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2559
 • กรรมการสอบ
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)