:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ จงสุข  คงเสน
   Mrs. Jongsuk Kongsen
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2259, 0-7567-2206-7
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2259, 2206-7
   E - mail  ojongsuk@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การจัดการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2534-2536
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เคมีวิศวกรรม
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2527-2531
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  28/08/2538
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  28/08/2538 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศบริหารการผลิต การจัดการโครงการ
  เทคโนโลยีการผลิต  การบริหารการผลิต ระบบประกันคุณภาพในการผลิต การจัดการโรงงาน
  สาขาความสนใจ
  อื่น ๆ  การประกันคุณภาพ การจัดการความรู้ในองค์กร การเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL) การเรียนการสอนเชิงรุก(Active Learning)
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2556
   - โครงการรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการบริหารราชการระดับจังหวัด
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์,  นางจงสุข  คงเสน,  ดร.สลิล  บุญพราหมณ์,  นางสาวกาญจนา  หฤหรรษพงศ์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/09/2556 - 31/08/2557   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ /
  พ.ศ.2555
   - สถานภาพ กระบวนการ และศักยภาพในการจัดการการศึกษาแบบสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ผู้วิจัย :  ดร.ทิพย์วัลย์  สุทิน,  นางจงสุข  คงเสน,  ดร.พนิดา  แช่มช้าง
   ระยะเวลาโครงการ : 01/09/2555 - 30/03/2556   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : โครงการวิจัยสถาบัน ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มวล. /
  พ.ศ.2550
   - โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียน
   ผู้วิจัย :  ดร.โอภาส  ตันติฐากูร,  นางจงสุข  คงเสน,  ผศ.ดร.เกียรติกำจร  กุศล,  ดร.ทิพย์วัลย์  สุทิน,  ผศ.ดร.ชัยรัตน์  ศิริพัธนะ,  ผศ.ดร.อัญชลี  ชยานุวัชร,  ผศ.ดร.ปิยะพงค์  โชติพันธุ์,  ดร.ฐิติพร  ปานมา,  ผศ.น.อ.(ญ) ดร.ทัศน์ศรี  เสมียนเพชร,  นางกรมาศ  สงวนไทร
   ระยะเวลาโครงการ : 29/09/2550 - 30/09/2551   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 30/07/2552
   แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Using Suffix Tray and Longest Previous Factor for Pattern Searching. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jongsuk Kongsen & Supaporn Chairungsee
   ชื่อการประชุม : International Conference on Information Technology (ICIT 2017), Singapore,
   สถานที่ประชุม : Nanyang Technological University, Singapore
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 28/12/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ผ่านอุปกรณ์ Raspberry pi และ Mobile Application: กรณีศึกษา การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    Active Learning support System via Raspberry Pi and Mobile Application (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : จินัฐดา มูเก็ม อนิรุจน์ ธนรักษ์สกุลสุข และจงสุข คงเสน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 หัวข้อ Research for Digital Economy
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : ระบงบช่วยออกแบบหลักสูตรที่มีลักษณะการเรียนรู้เชิงรุก
    Curriculum Design System for Active Learning Walailak University (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : รุ่งฟ้า ดาบเพชร ณิชกานต์ หนูเซ่ง และ จงสุข คงเสน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 หัวข้อ Research for Digital Economy
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : ระบบจัดการครุภัณฑ์และติดตามข้อมูลงบประมาณ: กรณีศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
    Equipment Management System and Budget Following up system: Case study Surat Thani School (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สุธีธิดา ภิญโญธิรางกูร วิสา บัวทิพย์ และจงสุข คงเสน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 : The National Undergraduate Research and Innovation Colloquium on Management
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/03/2557
   ชื่อบทความ : ระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาขององค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : เบญจวรรณ รอดสีเสน เสาวนิต ขุนคลัง และจงสุข คงเสน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : ระบบแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นบนมือถือ
    Stock Price Notification System on Mobile (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อับดุลรอฮิม สาและ และ จงสุข คงเสน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ทางการจัดการ ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ประจำปี 2556 เรื่อง วิจัยก้าวใหม่ เพื่อธุรกิจไทยยั่งยืน : The National Undergraduate Research and Innovation Colloquium on Management
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/02/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การจัดการความรู้สำหรับช่างเทคนิค
    Knowledge Management for Technician Team (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : จงสุข คงเสน
   ชื่อการประชุม : การสัมมนา PULLINET วิชาการ ครั้งที่ 2
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/01/2555
   ชื่อบทความ : ระบบการจัดการฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาเด็กกลุ่มพิเศษเป็นรายบุคคล: กรณ๊ศึกษาของโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
    Database Management System for Individual Special Children Development: A Case study of Kunlajin Kindergaten school (บรรยาย)

   ผู้เขียน : กิตติพันธ์ ใจฐิติวิทย์ และ จงสุข คงเสน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 : The National Undergraduate Research And Innovation Colloquium on Management 2012
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/02/2555
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : บ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ
 • ชื่อโครงการ : จัดการความรู้องค์การสวนยาง จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2556
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฎิบัติการ นักข่าวพลเมืองเยาวชนรักษ์พลังงาน
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและค่าย
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : อบรมการใช้ Tablet Computer Ipad
    ชื่อกิจกรรม : อบรมการใช้ Tablet Computer Ipad ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : อบรมการใช้ Tablet Computer Ipad ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : อบรมการถ่ายภาพเบื้องต้น ภาพสวยด้วยกล้องธรรมดา
 • ชื่อโครงการ : อบรมการถ่ายวีดิโอเบื้องต้น
 • ชื่อโครงการ : วันแห่งครอบครัวและวันอ่านหนังสือ
    ชื่อกิจกรรม : นิทานสนุก สนุกอ่านกับครูชีวัน
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2554
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อสังคม
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างพลังการเรียนรู้ด้วย PBL
 • ชื่อโครงการ : โครงการต้นกล้าอาชีพ หลักสูตรการประกอบอาชีพด้านการผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์ รอ806001
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • ทำหน้าที่ประธานดูแลห้องนำเสนอของผู้วิจัยหนึ่งห้องใช้เวลา 6 ชั่วโมง โครงการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 6 Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร วันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2560
 • วิทยากรให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ในกิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 21-23 ตุลาคม 2560
  พ.ศ.2559
 • เป็นวิทยากรอบรม การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • พิจารณา/ประเมินบทคัดย่อของการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) : Challenges and Innovaion จัดขึ้น วันที่ 5-6 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมทวินโลตัส
 • ทำหน้าที่ประธานดูแลห้องนำเสนอของผู้วิจัยหนึ่งห้องใช้เวลา 2 ชั่วโมง และเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายการเสวนาหนึ่งช่วง ในการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) : Challenges and Innovaions จัดขึ้น วันที่ 5-6 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมทวินโลตัส
  พ.ศ.2558
 • อบรมให้อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • อบรมให้สําหรับอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
  พ.ศ.2557
 • ศึกษาระบบการทำงานขององค์กร รวบรวมข้อมูลการทำงานจากเอกสาร การสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ จากนั้นได้ทำการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการ เสนอเป็นระบบต้นแบบเพื่อการพัฒนาต่อไป
 • สําหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • จัดอบรมให้อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • อบรมสําหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)