:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. สุพิศ  ฤทธิ์แก้ว
   Asst.Prof.Dr. Supit Ritkaew
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2023, 0-7567-2005-6
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2023, 2005-6
   E - mail  rsupit@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Applied Mathematics
  มหาวิทยาลัย  University of Innsbruck
  ประเทศ  ออสเตรีย
  ช่วงปี พ.ศ.  2535-2538
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  คณิตศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2525-2528
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  คณิตศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2520-2524
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/02/2539
 
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  คณิตศาสตร์  -คณิตศาสตร์ประยุกต์
-คณิตศาสตร์บริสุทธิ์
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : รูปแบบการเสริมสร้างความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยกำกับของรัฐ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   Model for Enhancing Happiness of Personnel in the Autonomous University: Walailak University

   ผู้เขียน : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ สุพิศ ฤทธิ์แก้ว ญาณินี ทรงขจร จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 1 หน้า : 63-76 เดือน/ปี : 01/2562-06/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาสุราษฎร์ธานี
   Factors Affecting Consumer Behavior at Central Plaza Suratthani

   ผู้เขียน : จิตรกมล สังข์เพชร สุพิศ ฤทธิ์แก้ว
   แหล่งตีพิมพ์ : : WMS Journal of Management Walailak University
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 3 หน้า : 70-81 เดือน/ปี : 08/2561-08/2561
   ชื่อบทความ : ความพร้อมในการวัดระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   Walailak University Students’ Readiness for an English Proficiency Test

   ผู้เขียน : เจนจิรา เสถียรวงศา สุพิศ ฤทธิ์แก้ว
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 2 หน้า : 195-223 เดือน/ปี : 07/2561-12/2561
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ของความสุขในการทำงานกับผลการปฏิ่บัติงาน กรณีศึกษา บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด
   ผู้เขียน : สุพิศ ฤทธิ์แก้ว สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ อุเทน พัฒนประดิษฐ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 2 หน้า :  เดือน/ปี : 07/2561-12/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ความภักดีของลูกค้าต่อบริการผลิตภัณฑ์และบริการอินเทอร์เน็ต ประเภท FTTx ของบริษัท ทีโอที(มหาชน)ในเขตพื้นที่บริการลูกค้า ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี
   Customer Loyalty to FFTx Products & Services Provided bt TOT Public Company Limited in Suratthani

   ผู้เขียน : ณัฐิกานต์ อดิศัยรัตนกุล สุพิศ ฤทธิ์แก้ว
   แหล่งตีพิมพ์ : : WMS Journal of Management Walailak University
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 3 หน้า : 72-82 เดือน/ปี : 09/2560-12/2560
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การวิเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาที่เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากฐานข้อมูลของศูนย์บริการการศึกษาโดยใช้โปรแกรม Python (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อนุรักษ์ ถุงทอง, โองการ กุลสมบัติ, รัตนาวดี ศรีสุข โกฆะรัตน์, นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง, และ สุพิศ ฤทธิ์แก้ว
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : The exploration of graduation rate at Walailak University using modern data analysis and visualization software (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Anurak Thungtonga, Ohnggahn Kulsombutb, Rattanawadee Srisuk Gokaratb, Neeranat Kaewprasert Rakangtongb, Supit Ritkaewb
   ชื่อการประชุม : 2015 Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) Conference
   สถานที่ประชุม : Sokha Angkor Resort, Siem Reap, Cambodia
   ประเทศ : กัมพูชา เมื่อ 02/12/2558
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2553
  • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม"
      ชื่อกิจกรรม : ตอน เตรียมพร้อมเข้าสู่รั้วอุดมศึกษา
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)