:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาย บรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์
   Mr. Banjongwit Yingyong
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3819, 0-7567-3821-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3819, 3821-3
   E - mail  ybanjong@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การปกครอง
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2536 - 2542
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  รัฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2532 - 2535
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  09/02/2539
 
  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  ฝ่าย/งาน  งานกิจการสภามหาวิทยาลัย
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  10/02/2561 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)