:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. ชิตณรงค์  ศิริสถิตย์กุล
   Assoc.Prof.Dr. Chitnarong Sirisathitkul
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2939, 0-7567-2005-6
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2939, 2005-6
   E - mail  schitnar@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  Doctor of Philosophy
  สาขาที่จบ  Physics
  มหาวิทยาลัย  University of Oxford
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2543
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ฟิสิกส์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2534-2538
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/04/2539
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชา
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาฟิสิกส์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  16/07/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาฟิสิกส์
  หลักสูตร  หลักสูตรวิชาฟิสิกส์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  14/07/2551 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี  - วัสดุแม่เหล็ก
- ปรากฏการณ์ Magnetoresistance, Magnetoimpedance
- ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : Dynamic Light Scattering and Image Analysis of FePt Based Nanoparticles from Size-Selective Precipitation  
   ผู้เขียน : Pharunee Sarmphim, Yaowarat Sirisathitkul, Kasidapa Polprasarn, Chitnarong Sirisathitkul
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Cluster Science
   เล่มที่ : 31 ฉบับที่ : 2 หน้า : 421-428 เดือน/ปี : 03/2563-/
   ชื่อบทความ : Phase Transformations in Mn–Al and Mn–Bi Magnets by Repeated Heat Treatment  
   ผู้เขียน : Panissa Saetang, Thanida Charoensuk, Upsorn Boonyang, Pongsakorn Jantaratana, Chitnarong Sirisathitkul
   แหล่งตีพิมพ์ : Transactions of the Indian Institute of Metals
   เล่มที่ : 73 ฉบับที่ : - หน้า : 929–936 เดือน/ปี : 02/2563-/
   ชื่อบทความ : Antifungal Efficacy of Chitosan-Modified Zinc Oxide Nanoparticles on Tube Sedge Products  
   ผู้เขียน : Pachara Pholnak,Jidapa Khongbun,Kullanan Suksom,Monthon Lertworapreecha,Sumetha Suwanboon,Chitnarong Sirisathitkul
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Nanostructures
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 2 หน้า : 424-433 เดือน/ปี : 04/2563-/
   ชื่อบทความ : SMARTPHONE COLORIMETRY OF FINE-PASTE WARE IN HINDU-BUDDHIST RITUALS
   ผู้เขียน : Sirisathitkul, C., Ekmataruekul, K., Sirisathitkul, Y. & Noonsuk, W.
   แหล่งตีพิมพ์ : European Journal of Science and Theology
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 3 หน้า : 179-186 เดือน/ปี : 06/2563-/
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Enhanced Magnetic Squareness in Manganese-Bismuth Mechanical Alloys Incorporating Magnesium Oxide
   ผู้เขียน : Thanida Charoensuk, Chitnarong Sirisathitkul, Upsorn Boonyang and Pongsakorn Jantaratana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Materials Science (Medžiagotyra)
   เล่มที่ : 25 ฉบับที่ : 2 หน้า : 166-172 เดือน/ปี : 06/2562-06/2562
   ชื่อบทความ : ความหนาแน่นฟลักซ์จากแม่เหล็กถาวรในต้นแบบ ตู้เย็นแม่เหล็กที่มีโรเตอร์แม่เหล็กอ่อน  Flux Density from Permanent Magnets in Magnetic Refrigerator Prototype with Soft Magnetic Rotor
   ผู้เขียน : นวลจุฑา เนียมจันทร์, ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ และชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล*
   แหล่งตีพิมพ์ : Thai Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-9 เดือน/ปี : 01/2562-/
   ชื่อบทความ :  Effects of Composition and Heat Treatment on Manganese-Bismuth Magnets
   ผู้เขียน : Thanida Charoensuk, Chitnarong Sirisathitkul,
   แหล่งตีพิมพ์ : Micro & Nano Letters
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 6 หน้า : 661-664 เดือน/ปี : 05/2562-/
   ชื่อบทความ :  Magnetoviscosity and wettability of magnetic fluids containing magnetite nanocubes
   ผู้เขียน : Prawet Rangsanga, Chitnarong Sirisathitkul
   แหล่งตีพิมพ์ : Jurnal Tribologi
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 3 หน้า : 117-122 เดือน/ปี : 09/2562-/
   ชื่อบทความ :  Synchrotron X-ray Absorption Spectra of Iron Oxides Synthesized by Co-precipitation at Varying Temperatures
   ผู้เขียน : Witoon Tangwatanakul, Chitnarong Sirisathitkul
   แหล่งตีพิมพ์ : Oriental Journal of Chemistry
   เล่มที่ : 35 ฉบับที่ : SI1 หน้า : 36-42 เดือน/ปี : 04/2562-/
   ชื่อบทความ :  Effect of subphase solvent on magnetic nanoparticle monolayer assembled at liquid–air interface
   ผู้เขียน : Pharunee Sarmphim and Chitnarong Sirisathitkul
   แหล่งตีพิมพ์ : Materials Letters
   เล่มที่ : 248 ฉบับที่ : - หน้า : 36-38 เดือน/ปี : 04/2562-/
   ชื่อบทความ :  One Step Pressing-Annealing to Produce LTP MnBi Magnets
   ผู้เขียน : Thanida Charoensuk, Arlee Tamman, Pongsakorn Jantaratana, Sadeq Abbasi and Chitnarong Sirisathitkul
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Metals, Materials and Minerals
   เล่มที่ : 29 ฉบับที่ : 2 หน้า : 105-109 เดือน/ปี : 06/2562-/
   ชื่อบทความ : ความหนาแน่นฟลักซ์จากแม่เหล็กถาวรในต้นแบบ ตู้เย็นแม่เหล็กที่มีโรเตอร์แม่เหล็กอ่อน
   Flux Density from Permanent Magnets in Magnetic Refrigerator Prototype with Soft Magnetic Rotor

   ผู้เขียน : นวลจุฑา เนียมจันทร์, ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ และชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล*
   แหล่งตีพิมพ์ : : Thai Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-9 เดือน/ปี : 01/2562-02/2562
   ชื่อบทความ :  Investigations of fine-paste ware production and exchange in maritime Southeast Asia by electron microscopy and synchrotron X-ray absorption    
   ผู้เขียน : Chitnarong Sirisathitkul, Jaru Jutimoosik, Sadeq Abbasi and Wannasarn Noonsuk
   แหล่งตีพิมพ์ : Processing and Application of Ceramics
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : 3 หน้า : 250-256 เดือน/ปี : 09/2562-/
   ชื่อบทความ :  Comsol Simulations of Magnetic Flux Generated by Permanent Magnets with Ring Geometries
   ผู้เขียน : Asma Samoh , Nuanjuta Niamjan, Chairote Yaiprasert, Yaowarat Sirisathitkul, Chitnarong Sirisathitkul
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Science and Arts
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 3 หน้า : 775-782 เดือน/ปี : 09/2562-/
   ชื่อบทความ :  Image Processing and Composition Studies of Nanoparticles from Oleylamine Reduction of Iron and Platinum Acetylacetonate
   ผู้เขียน : Yaowarat Sirisathitkul, Pharunee Sarmphim, Chitnarong Sirisathitkul
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Optoelectronic and Biomedical Materials
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 3 หน้า : 47-51 เดือน/ปี : 07/2562-/
   ชื่อบทความ :  Magnetic field simulations in flywheel energy storage system with superconducting bearing
   ผู้เขียน : Asma Samoh, Chitnarong Sirisathitkul, Sampart Cheedket, Sorasak Danworaphong
   แหล่งตีพิมพ์ : University Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin Series C: Electrical Engineering and Computer Science
   เล่มที่ : 81 ฉบับที่ : 3 หน้า : 227-236 เดือน/ปี : 07/2562-/
   ชื่อบทความ :  Comparative Electromagnetic Properties of Polypropylene Composites Loaded with Cobalt Ferrites by Melt Mixing
   ผู้เขียน : Anuchit Hunyek, Chitnarong Sirisathitkul and Pongsakorn Jantaratana
   แหล่งตีพิมพ์ : International Journal of Nanoelectronics and Materials
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 4 หน้า : 459-466 เดือน/ปี : 10/2562-/
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Size-Selective Precipitation and Aggregate Reduction of FePt-Based Nanoparticles
   ผู้เขียน : Pharunee Sarmphim, Pongsakorn Jantaratana, and Chitnarong Sirisathitkul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Nanomaterials
   เล่มที่ : 2018 ฉบับที่ : - หน้า : 3248051 เดือน/ปี : 08/2561-08/2561
   ชื่อบทความ :  Antifungal Mulberry Papers Modified with Microclusters of Pyramidal Zinc Oxide
   ผู้เขียน : Chat Pholnak, Nusrofah Latte, Chitnarong Sirisathitkul, Monthon Lertworapreecha and Sumetha Suwanboon
   แหล่งตีพิมพ์ : Cellulose Chemistry And Technology
   เล่มที่ : 52 ฉบับที่ : 7-8 หน้า : 689-694 เดือน/ปี : 08/2561-/
   ชื่อบทความ :  Morphology of Bi2O3 Nanowires and Nanoflowers in the Synthesis of MnBi Alloys
   ผู้เขียน : Thanida Charoensuk, Chitnarong Sirisathitkul, Upsorn Boonyang and Pongsakorn Jantaratana
   แหล่งตีพิมพ์ : Solid State Phenomena
   เล่มที่ : 283 ฉบับที่ : - หน้า : 124-131 เดือน/ปี : 10/2561-/
   ชื่อบทความ :  Effects of heat treatment and composition on ball-milled MnBi and MnBi/Co magnets
   ผู้เขียน : T. Charoensuk, C. Sirisathitkul
   แหล่งตีพิมพ์ : Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : 3 หน้า : 609-614 เดือน/ปี : 09/2561-/
   ชื่อบทความ :  Ferromagnetism and Magnetoresistance of Cobalt-Silicon Alloy in Early Stages of Ball Milling
   ผู้เขียน : Chitnarong Sirisathitkul and Watcharee Rattanasakulthong
   แหล่งตีพิมพ์ : Chiang Mai Journal of Science
   เล่มที่ : 45 ฉบับที่ : 5 หน้า : 2021 - 202 เดือน/ปี : 08/2561-/
   ชื่อบทความ :  Self-assembly of iron platinum based nanoparticles on diethelyne glycol and carbon-coated copper grid substrates
   ผู้เขียน : P Sarmphim, K Chokprasombat, Y Sirisathitkul and C Sirisathitkul
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Physics : Conference Series (JPCS)
   เล่มที่ : 1144 ฉบับที่ : 2018 หน้า : 012059 เดือน/ปี : 12/2561-/
   ชื่อบทความ :  COMPARATIVE MORPHOLOGY AND COMPOSITION OF 13TH-14TH CENTURIES POTTERY FROM INDIA AND SOUTHEAST ASIA
   ผู้เขียน : CHITNARONG SIRISATHITKUL , YAOWARAT SIRISATHITKUL *, WANNASARN NOONSUK3
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Science and Arts
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 4 หน้า : 1025-1032 เดือน/ปี : 12/2561-/
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Morphological Comparison by SAXS, TEM and DLS of FePt3 Nanosuspension Synthesized from Different Precursors
   ผู้เขียน : P Sarmphim, S Soontaranon, C Sirisathitkul, P Harding, S Kijamnajsuk, B Chayasombat, S Pinitsoontorn and J Chingunpitak
   แหล่งตีพิมพ์ : : Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences
   เล่มที่ : 65 ฉบับที่ : 1 หน้า : 79-84 เดือน/ปี : 03/2560-03/2560
   ชื่อบทความ : Electrical Characterization of 65 W Cubic Sonoreactor with Horizontally Stacked Transducers
   ผู้เขียน : P Kerdthongmee, C Pholnak, C Sirisathitkul and S Danwaraphong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Archive of Acoustics
   เล่มที่ : 42 ฉบับที่ : 1 หน้า : 149-153 เดือน/ปี : 03/2560-03/2560
   ชื่อบทความ : Synchrotron X-ray absorption of iron oxide (Fe2O3) nanoparticles: Effects of reagent concentration and sonication in co-precipitation synthesis
   ผู้เขียน : W Tangwatanakul, C Sirisathitkul, W Limphirat and R Yimnirun
   แหล่งตีพิมพ์ : : Chinese Journal of Physics
   เล่มที่ : 55 ฉบับที่ : - หน้า : 845-852 เดือน/ปี : 06/2560-06/2560
   ชื่อบทความ : Sago starch: chelating agent in sol-gel synthesis of cobalt ferrite nanoparticles
   ผู้เขียน : A Hunyek, C Sirisathitkul, C Mahaphap, U Boonyang and W Tangwatanakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of the Australian Ceramic Society
   เล่มที่ : 53 ฉบับที่ : - หน้า : 173-176 เดือน/ปี : 04/2560-04/2560
   ชื่อบทความ : Structural and magnetic properties of FexNi100x alloys synthesized using Al as a reducing metal
   ผู้เขียน : N Srakaew, P Jantaratana, P Nipakul, C Sirisathitkul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Magnetism and Magnetic Materials
   เล่มที่ : 435 ฉบับที่ : - หน้า : 201-205 เดือน/ปี : 04/2560-04/2560
   ชื่อบทความ : Synchrotron XANES and ED-XRF Analyses of Fine-Paste Ware from 13th to 14th Century Maritime Southeast Asia
   ผู้เขียน : Jaru Jutimoosik, Chitnarong Sirisathitkul, Wanida Limmun, Rattikorn Yimnirun and Wannasarn Noonsuk
   แหล่งตีพิมพ์ : : X-ray Spectrometry
   เล่มที่ : 46 ฉบับที่ : 6 หน้า : 492–496 เดือน/ปี : 11/2560-12/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Investigation of surfactant effect on size distribution of FePt-based nanoparticles by synchrotron SAXS and TEM
   ผู้เขียน : K Chokprasombat, K Koyvanich, C Sirisathitkul, P Harding and S Rugmai
   แหล่งตีพิมพ์ : : Transactions of the Indian Institute of Metals
   เล่มที่ : 69 ฉบับที่ : 3 หน้า : 733-740  เดือน/ปี : 04/2559-04/2559
   ชื่อบทความ : UV-VIS absorption and small angle X-ray scattering spectra of commercial polyurethane coating filled with zinc oxide
   ผู้เขียน : C Pholnak, C Sirisathitkul, S Soontaranon and S Rugmai
   แหล่งตีพิมพ์ : : National Academy of Sciences Letters
   เล่มที่ : 39 ฉบับที่ : 2 หน้า : 125-128 เดือน/ปี : 04/2559-04/2559
   ชื่อบทความ : Liquid-air interface self-assembly of nanoparticles synthesized from reaction between Fe(dbm)3 and Pt(acac)2
   ผู้เขียน : P Sarmphim, K Chokprasombat, C Sirisathitkul, Y Sirisathitkul, K Ratchaphonsaenwong, S Pinitsoontorn and P Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Cluster Science
   เล่มที่ : 27 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-8 เดือน/ปี : 01/2559-01/2559
   ชื่อบทความ :  Magnetic phase transition of annealed FePt based nanoparticles synthesized by using Fe(b-diketonate)3    
   ผู้เขียน : Witoon Tangwatanakul , Komkrich Chokprasombat , Chitnarong Sirisathitkul,Pongsakorn Jantaratana, Yaowarat Sirisathitkul
   แหล่งตีพิมพ์ : JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
   เล่มที่ : 654 ฉบับที่ :  หน้า : 234-239 เดือน/ปี : 01/2559-/
   ชื่อบทความ : Magnetic field-directed self-assembly of FePt-based nanoparticles at the liquid-air interface
   ผู้เขียน : K Chokprasombat, Y Sirisathitkul, C Sirisathitkul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Indian Journal of Physics
   เล่มที่ : 90 ฉบับที่ : 10 หน้า : 1149–1153 เดือน/ปี : 10/2559-10/2559
   ชื่อบทความ : Magnetic phase transition in macro/mesoporous bioactive glass by ferric nitrate addition in sol-gel synthesis
   ผู้เขียน : T Chroensuk, C Sirisathitkul, W Tangwatanakul, S Pinitsoontorn and U Boonyang
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Ceramic Science and Technology
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 1 หน้า : 139-144  เดือน/ปี : 03/2559-03/2559
   ชื่อบทความ : Comparative SAXS, DSC, FT-IR spectra of polyurethane coating filled with hexagonal and sword-like zinc oxide
   ผู้เขียน : C Sirisathitkul, C Pholnak, T Chroensuk, P Panchawirat and S Rugmai
   แหล่งตีพิมพ์ : : Arabian Journal for Science and Engineering
   เล่มที่ : 41 ฉบับที่ : 6 หน้า : 2339-2344 เดือน/ปี : 06/2559-06/2559
   ชื่อบทความ : Synchrotron SAXS Characterization of Nanoparticles Assembled at the Liquid-Air interface
   ผู้เขียน : P Sarmphim, S Soontaranon, C Sirisathitkul, K Koyvanich and K Chokprasombat
   แหล่งตีพิมพ์ : : University Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin Series A: Mathematics and Physics
   เล่มที่ : 78 ฉบับที่ : 3 หน้า : 291-297 เดือน/ปี : 07/2559-07/2559
   ชื่อบทความ : Antibacterial and Physical Properties of ZnO with pH-Sensitive Morphology
   ผู้เขียน : C Pholnak, M Lertworapreecha, C Sirisathitkul and S Suwanboon
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Experimental Nanoscience
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 17 หน้า : 1320-1330 เดือน/ปี : 12/2559-12/2559
   ชื่อบทความ : In vitro bioactivity and stem cells attachment of three-dimensionally ordered macroporous bioactive glass incorporating iron oxides
   ผู้เขียน : T Charoensuk, C Sirisathitkul, U. Boonyang, I Macha, J Santos, D Grossin, B Ben-Nissan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Non-Crystalline Solids
   เล่มที่ : 452 ฉบับที่ : - หน้า : 62–73 เดือน/ปี : 11/2559-11/2559
   ชื่อบทความ :  Effects of phase additions on three dimensionally ordered macroporous structure of SiO2-CaO-P2O5 bioactive glasses
   ผู้เขียน : Thanida Charoensuk, Chitnarong Sirisathitkul,*, Upsorn Boonyang, Innocent J. Macha, Yaowarat Sirisathitkul and Besim Ben-Nissan
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Ceramic Processing Research
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 7 หน้า : 742-746 เดือน/ปี : 07/2559-/
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Multi-level segmentation procedure for measuring the size distribution of nanoparticles in TEM images
   ผู้เขียน : P Muneesawang, Y Sirisathitkul and C Sirisathitkul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science of Advanced Materials
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 4 หน้า : 769-783 เดือน/ปี : 04/2558-04/2558
   ชื่อบทความ : Tensile and dynamic mechanical properties of natural rubber and polyurethane composites filled with cobalt ferrite
   ผู้เขียน : Anuchit Hunyek, Chitnarong Sirisathitkul and Pimphaka Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology
   เล่มที่ : 31 ฉบับที่ : 1 หน้า : 43-54 เดือน/ปี : 03/2558-03/2558
   ชื่อบทความ : Validiation of Photometric Ellipsometry for Refractive Index and Thickness Measurements
   ผู้เขียน : S Srisuwan, C Sirisathitkul and S Danworaphong
   แหล่งตีพิมพ์ : : MAPAN-Journal of Metrology Society of India
   เล่มที่ : 30 ฉบับที่ : 1 หน้า : 31-36 เดือน/ปี : 03/2558-03/2558
   ชื่อบทความ : TEM images analysis of FePt based nanoparticles synthesized by using Fe(hfac)3 and Fe(tmhd)3
   ผู้เขียน : K Chokprasombat, Y Sirisathitkul, C Sirisathitkul, P Sarmphim and P Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
   เล่มที่ : 28 ฉบับที่ : 4 หน้า : 1199-1206 เดือน/ปี : 04/2558-04/2558
   ชื่อบทความ : Size measurement of nanoparticle assembly using multi-level segmented TEM images
   ผู้เขียน : Paisarn Muneesawang and Chitnarong Sirisathitkul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Nanomaterials
   เล่มที่ : 2015 ฉบับที่ : - หน้า : 790508 เดือน/ปี : 01/2558-01/2558
   ชื่อบทความ : Magnetic properties of sputtered cobalt films on X-ray lithographic microhole substrates
   ผู้เขียน : Patchara Sukonrat, Chitnarong Sirisathitkul, Watcharee Rattanasakulthong, Pongsakorn Jantaratana and Chanwut Sriphung
   แหล่งตีพิมพ์ : : Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-9 เดือน/ปี : 03/2558-03/2558
   ชื่อบทความ : Effect of Cobalt Ferrite Loading on Differential Scanning Calorimetry of Magnetic Polymer Composites
   ผู้เขียน : S Khongtong, A Hunyek and C Sirisathitkul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section A: Physical Sciences
   เล่มที่ : 85 ฉบับที่ : 2 หน้า : 315-318 เดือน/ปี : 06/2558-06/2558
   ชื่อบทความ : Evolutions of micro-structure and magnetic properties of cobalt-silicon based alloy from early stages of mechanical milling
   ผู้เขียน : W Rattanasakulthong, C Sirisathitkul and P Rogl
   แหล่งตีพิมพ์ : : Materiali in Tehnologije
   เล่มที่ : 49 ฉบับที่ : 6 หน้า : 989-992  เดือน/ปี : 12/2558-12/2558
   ชื่อบทความ :  Publications of Walailak University from 2007 to 2014 in ISI, Scopus and TCI Databases
   ผู้เขียน : Chitnarong Sirisathitkul and Yaowarat Sirisathitkul
   แหล่งตีพิมพ์ : Walailak Journal Of Science and Technology
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 9 หน้า : 733-737 เดือน/ปี : 09/2558-/
   ชื่อบทความ : Synchrotron X-ray absorption and in vitro bioactivity of magnetic macroporous bioactive glasses
   ผู้เขียน : T Charoensuk, W Limphirat, C Sirisathitkul, P Jantaratana, W Tangwatanakul, U Boonyang
   แหล่งตีพิมพ์ : : Nanomaterials and Nanotechnology
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : - หน้า : ID 34 เดือน/ปี : 12/2558-12/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Synchrotron X-ray absorption of iron oxide synthesised by ultrasonic-assisted co-precipitation: Effects of temperature and surfactants
   ผู้เขียน : Witoon Tangwatanakul, Chitnarong Sirisathitkul, Pongsakorn Jantaratana and Wanwisa Limphirat
   แหล่งตีพิมพ์ : : Materials Research Innovations
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : S2 หน้า : 547-551 เดือน/ปี : 05/2557-05/2557
   ชื่อบทความ : Effect of Sol-Gel Ageing Time on Three Dimensionally Ordered Macroporous Structure of 80SiO2-15CaO-5P2O5 Bioactive Glasses
   ผู้เขียน : Thanida Charoensuk, Upsorn Boonyang, Chitnarong Sirisathitkul, Pornsak Panchawirat and Payoon Senthongkaew
   แหล่งตีพิมพ์ : : Materials Science-Medzygotyra
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : 1 หน้า : 97-102 เดือน/ปี : 03/2557-03/2557
   ชื่อบทความ : Effects of precursor concentration and reaction time on sonochemically synthesized ZnO nanoparticles
   ผู้เขียน : Chat Pholnak, Chitnarong Sirisathitkul, Sumetha Suwanboon and David James Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Materials Research: IBERO American Journal of Materials
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 2 หน้า : 405-411 เดือน/ปี : 04/2557-04/2557
   ชื่อบทความ : Liquid-air interface self-assembly: a facile method to fabricate long-range nanoparticle monolayers
   ผู้เขียน : K. Chokprasombat, C. Sirisathitkul and P. Ratphonsan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Surface Science
   เล่มที่ : 621 ฉบับที่ : - หน้า : 162-167  เดือน/ปี : 03/2557-03/2557
   ชื่อบทความ : Synchrotron XANES Spectra Of Superparamagnetic Iron Oxides Synthesized By Ultrasonic-Assisted Co-Precipitation
   ผู้เขียน : W Tangwatanakul, C Sirisathitkul, N Muensit, T Monnor and R Yimnirun
   แหล่งตีพิมพ์ : : Applied Mechanics and Materials
   เล่มที่ : 481 ฉบับที่ : - หน้า : 36-39 เดือน/ปี : 01/2557-01/2557
   ชื่อบทความ : EFFECT OF GADOLINIUM SUBSTITUTION ON MAGNETOCALORIC PROPERTIES OF LANTHANUM STRONTIUM MANGANITES
   ผู้เขียน : S. PHROMCHUAI, C. SIRISATHITKUL, P. JANTARATANA
   แหล่งตีพิมพ์ : : Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 1 หน้า : 245-250 เดือน/ปี : 03/2557-03/2557
   ชื่อบทความ : Substituent effect of Fe(beta-diketonate)3 on the control of self-assembly FePt based nanoparticles
   ผู้เขียน : Komkrich Chokprasombat, Pimphaka Harding, Chitnarong Sirisathitkul, Witoon Tangwatanakul, Supree Pinitsoontorn and Paisarn Muneesawang
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Nanoparticle Research
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 6 หน้า : 2436 เดือน/ปี : 06/2557-06/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Magnetic and dielectric properties of natural rubber and polyurethane composites filled with cobalt ferrite
   ผู้เขียน : A. Hunyek, C. Sirisathitkul and P. Jantaratana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Plastics Rubber and Composites: Macromolecular Engineering
   เล่มที่ : 42 ฉบับที่ : 3 หน้า : 89-92 เดือน/ปี : 03/2556-03/2556
   ชื่อบทความ : Magnetic properties of NdFeB-coated rubberwood composites
   ผู้เขียน : J. Noodam, C. Sirisathitkul, N. Matan, W. Rattanasakulthong and P. Jantaratana
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Minerals Metallurgy and Materials
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : 1 หน้า : 65-70 เดือน/ปี : 01/2556-01/2556
   ชื่อบทความ : Magnetic hysteresis and electrical impedance spectra of hard magnetic SmCo5 - soft magnetic Co30Ag70 composites
   ผู้เขียน : P. Jantaratana, J. Noodam and C. Sirisathitkul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Rare Metals Materials and Engineering
   เล่มที่ : 42 ฉบับที่ : 1 หน้า : 19-22 เดือน/ปี : 01/2556-01/2556
   ชื่อบทความ : Effect of cobalt fillers on polyurethane segmentations investigated by synchrotron small angle x-ray scattering
   ผู้เขียน : K. Koyvanich, C. Sirisathitkul, and S. Rugmai
   แหล่งตีพิมพ์ : : Advances in Materials Science and Engineering
   เล่มที่ : 2013 ฉบับที่ : - หน้า : 493867 เดือน/ปี : 01/2556-01/2556
   ชื่อบทความ : Application of image processing to determine size distribution of magnetic nanoparticles
   ผู้เขียน : U. Phromsuwan*, C. Sirisathitkul, Y. Sirisathitkul, B. Uyyanonvara and Paisarn Muneesawang
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Magnetics
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 3 หน้า : 311-316 เดือน/ปี : 09/2556-09/2556
   ชื่อบทความ :  Digital video analysis of falling objects in air and liquid using Tracker
   ผู้เขียน : C. Sirisathitkul, P. Glawtanong, T. Eadkong and Y. Sirisathitkul
   แหล่งตีพิมพ์ : Revista Brasileira de Ensino de Física
   เล่มที่ : 35 ฉบับที่ : 1 หน้า : 15041-6 เดือน/ปี : 01/2556-/
   ชื่อบทความ : Effects of alternating magnetic field on magnetoelectricity of sputtered TbFe2/PZT/TbFe2 laminate composite
   ผู้เขียน : P. Homthong, P. Jantaratana and C. Sirisathitkul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 1 หน้า : 100-103 เดือน/ปี : 01/2556-02/2556
   ชื่อบทความ : Monodisperse magnetic nanoparticles: Effects of surfactants on the reaction between iron acetylacetonate and platinum acetylacetonate
   ผู้เขียน : K. Chokprasombat, C. Sirisathitkul, P. Harding, S. Chandarak and R. Yimnirun
   แหล่งตีพิมพ์ : : Revista Mexicana de Física
   เล่มที่ : 59 ฉบับที่ : 3 หน้า : 224-228 เดือน/ปี : 06/2556-06/2556
   ชื่อบทความ : Sonochemical Synthesis of Zinc Oxide Nanoparticles using Ultrasonic Homogenizer
   ผู้เขียน : Chat Pholnak, Chitnarong Sirisathitkul, Sorasak Danworaphong and David James Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Ferroelectrics
   เล่มที่ : 455 ฉบับที่ : 1 หน้า : 15-20  เดือน/ปี : 12/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : Annealing effects on X-ray absorption spectra of FePt-based magnetic nanocrystals
   ผู้เขียน : Witoon Tangwatanakul, Komkrich Chokprasombat and Chitnarong Sirisathitkul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Nanoscience and Nanotechnology Letters
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 8 หน้า : 921-925 เดือน/ปี : 08/2556-08/2556
   ชื่อบทความ : Variation in magnetic properties of sol-gel synthesized cobalt ferrites
   ผู้เขียน : A. Hunyek and C. Sirisathitkul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Materiali in Tehnologije
   เล่มที่ : 47 ฉบับที่ : 6 หน้า : 845-848 เดือน/ปี : 12/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : Synchrotron Small Angle X-ray Scattering Spectra of Iron-based Magnetic Fluids
   ผู้เขียน : K. Koyvanich, K. Chokprasombat, C. Sirisathitkul, P. Harding and S. Rugmai
   แหล่งตีพิมพ์ : : Key Engineering Materials
   เล่มที่ : 545 ฉบับที่ : - หน้า : 31-35 เดือน/ปี : 03/2556-03/2556
   ชื่อบทความ : Thermal analysis of mesoporous and macroporous bioactive glasses synthesized by sol-gel method
   ผู้เขียน : Thanida Charoensuk, Chitnarong Sirisathitkul and Upsorn Boonyang
   แหล่งตีพิมพ์ : : Revista Romana de Materiale
   เล่มที่ : 43 ฉบับที่ : 3 หน้า : 320-325 เดือน/ปี : 09/2556-09/2556
   ชื่อบทความ : Evolution and Temperature Dependence of ZnO Formation by High Power Sonication
   ผู้เขียน : Chat Pholnak, Sumetha Suwanboon and Chitnarong Sirisathitkul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Materials Science: Materials in Electronics
   เล่มที่ : 24 ฉบับที่ : 12 หน้า : 5014 เดือน/ปี : 12/2556-12/2556
   ชื่อบทความ :  Quantitative Analysis of X-ray Lithographic Pores by SEM Image Processing
   ผู้เขียน : U. Phromsuwan, Y. Sirisathitkul, C. Sirisathitkul, P. Muneesawang and B. Uyanonvara
   แหล่งตีพิมพ์ : MAPAN-Journal of Metrology Society of India
   เล่มที่ : 28 ฉบับที่ : 4 หน้า : 327-333 เดือน/ปี : 12/2556-/
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Synchrotron X-ray Absorption Spectroscopy Study of Self-Assembled Nanoparticles Synthesized from Fe(acac)3 and Pt(acac)2
   ผู้เขียน : K Chokprasombat, C. Sirisathitkul, P Harding, S Chandarak and R Yimnirun
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Nanomaterials
   เล่มที่ : 2012 ฉบับที่ : - หน้า : 758429 เดือน/ปี : 01/2555-01/2555
   ชื่อบทความ : Longitudinal and polar MOKE magnetometry of magnetoresistive cobalt thin films prepared by thermal evaporation
   ผู้เขียน : C. Sirisathitkul, Y. Pansong and S. Rattanasuporn
   แหล่งตีพิมพ์ : : Sains Malaysiana
   เล่มที่ : 41 ฉบับที่ : 5 หน้า : 617-621 เดือน/ปี : 05/2555-05/2555
   ชื่อบทความ : Morphology and properties of RF sputtered cobalt thin films
   ผู้เขียน : T. Chanthong, W. Rattanasakulthong, C. Sirisathitkul and S. Pinitsoontorn
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Physical Sciences
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 11 หน้า : 1820-1827 เดือน/ปี : 03/2555-03/2555
   ชื่อบทความ : Small-angle x-ray scattering spectra of iron-based magnetic fluids
   ผู้เขียน : S. Rugmai, C. Sirisathitkul, K. Chokprasombat, P. Rangsanga, P. Harding, T. Srikhirin and P. Jantaratana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Materiali in Tehnologije
   เล่มที่ : 46 ฉบับที่ : 4 หน้า : 369-373 เดือน/ปี : 08/2555-08/2555
   ชื่อบทความ : Implementation of edge detection algorithms to characterize magnetic micropillars patterned by X-ray lithography
   ผู้เขียน : U. Phromsuwan, C. Sirisathitkul, Y. Sirisathitkul and C. Sriphung
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Physical Sciences
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 12 หน้า : 1959-1966 เดือน/ปี : 03/2555-03/2555
   ชื่อบทความ : Dielectric and magnetic properties of polyvinylidene fluoride polymer composites highly loaded with nickel
   ผู้เขียน : C. Sirisathitkul, P. Jantaratana, N. Muensit
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science and Engineering of Composite Materials
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 3 หน้า : 255-258 เดือน/ปี : 12/2555-12/2555
   ชื่อบทความ : Sono-synthesized sword-like zinc oxide and its use as a filler in polyurethane composites
   ผู้เขียน : C. Pholnak, C. Sirisathitkul, S. Danworaphong and D.J. Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Optoelectronics and Advanced Materials
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 5-6 หน้า : 441-447 เดือน/ปี : 06/2555-06/2555
   ชื่อบทความ : Structural and magnetic properties of cobalt ferrites synthesized using sol-gel techniques
   ผู้เขียน : A. Hunyek, C. Sirisathitkul, P. Harding and D. J. Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Materials Science-Poland
   เล่มที่ : 30 ฉบับที่ : 3 หน้า : 278-281 เดือน/ปี : 09/2555-09/2555
   ชื่อบทความ : Color and hardness of Durian chips irradiated by controlled low power microwave
   ผู้เขียน : C. Suwanchote, J. Weerakul, C. Sirisathitkul and M. Nisoa
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food Science and Biotechnology
   เล่มที่ : 21 ฉบับที่ : 6 หน้า : 1767-1770 เดือน/ปี : 12/2555-12/2555
   ชื่อบทความ : Composition study of FePt nanoparticles synthesized from modified polyol process
   ผู้เขียน : K. Chokprasombat, P. Harding, C. Sirisathitkul, P. Muthitamongkol and S. Pinitsoontorn
   แหล่งตีพิมพ์ : : Indian Journal of Engineering & Materials Sciences
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 5 หน้า : 338-342 เดือน/ปี : 09/2555-10/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Magnetoimpedance of Cobalt-coated Silicon Steels
   ผู้เขียน : C Sirisathitkul, S Piromrak and P Jantaratana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Physica B
   เล่มที่ : 406 ฉบับที่ : 2 หน้า : 155-158 เดือน/ปี : 01/2554-01/2554
   ชื่อบทความ : Magnetic composite prepared from palm shell-based carbon and application for recovery of residual oil from POME
   ผู้เขียน : W. Ngarmkam, C. Sirisathitkul and C. Phalakornkule
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Environmental Management
   เล่มที่ : 92 ฉบับที่ : 3 หน้า : 472-479 เดือน/ปี : 03/2554-03/2554
   ชื่อบทความ : Electromagnetic and Dynamic Mechanical Properties of Extruded Cobalt Ferrite-Polypropylene Composites
   ผู้เขียน : A Hunyek and C Sirisathitkul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Polymer-Plastics Technology and Engineering
   เล่มที่ : 50 ฉบับที่ : - หน้า : 593-598 เดือน/ปี : 06/2554-06/2554
   ชื่อบทความ : Formation of cobalt ferrites from aqueous solutions of metal nitrates containing PVA: effects of the amount of PVA and annealing temperature
   ผู้เขียน : A. Hunyek, C. Sirisathitkul and P. Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of the Ceramics Society of Japan
   เล่มที่ : 119 ฉบับที่ : 6 หน้า : 541-543 เดือน/ปี : 06/2554-06/2554
   ชื่อบทความ : Characterizations of octahedral zinc oxide synthesized by sonochemical method
   ผู้เขียน : Chat Pholnak, Chitnarong Sirisathitkul and David James Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Physics and Chemistry of Solids
   เล่มที่ : 72 ฉบับที่ : 6 หน้า : 817-823 เดือน/ปี : 06/2554-06/2554
   ชื่อบทความ : Sonochemical synthesis of ZnO nanotubes and their optical emission
   ผู้เขียน : Chat Pholnak, Chitnarong Sirisathitkul, David James Harding and Sumetha Suwanboon
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of the Ceramics Society of Japan
   เล่มที่ : 119 ฉบับที่ : 6 หน้า : 535-537 เดือน/ปี : 06/2554-06/2554
   ชื่อบทความ :  Studies of Free Falling Object and Simple Pendulum Using Digital Video Analysis
   ผู้เขียน : S. Ritphan, P. Glawtanong, C. Sirisathitkul, C. Yaiprasert and Y. Sirisathitkul
   แหล่งตีพิมพ์ : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 1 หน้า : 63 เดือน/ปี : 01/2554-/
   ชื่อบทความ : Electric and magnetic properties of recycled NdFeB-natural rubber composites
   ผู้เขียน : Pongsakorn Jantaratana, Chitnarong Sirisathitkul, Anuchit Hunyek and Santi Maensiri
   แหล่งตีพิมพ์ : : Advanced Composites Letters
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : 2 หน้า : 48-51 เดือน/ปี : 04/2554-04/2554
   ชื่อบทความ : Studies of Free Falling Object and Simple Pendulum Using Digital Video Analysis
   ผู้เขียน : Pagamas GLAWTANONG, Suwimol RITPHAN, Chitnarong SIRISATHITKUL, Chairote YAIPRASERT, Yaowarat SIRISATHITKUL
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 1 หน้า : 63-69 เดือน/ปี : 07/2554-12/2554
   ชื่อบทความ : Characterization of cobalt films on x-ray lithographic micropillars
   ผู้เขียน : P. Sukonrat, C. Sriphung, W. Rattanasakulthong and C. Sirisathitkul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Advanced Materials Research
   เล่มที่ : 335-336 ฉบับที่ : - หน้า : 1000 เดือน/ปี : 08/2554-08/2554
   ชื่อบทความ : Dependence of hysteresis loops on thickness of thin nickel films prepared by RF sputtering
   ผู้เขียน : W. Rattanasakulthong, P. Sirisangsawang, S. Pinitsoonthorn and C. Sirisathitkul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Advanced Materials Research
   เล่มที่ : 335-336 ฉบับที่ : - หน้า : 1443 เดือน/ปี : 08/2554-08/2554
   ชื่อบทความ : Frequency-dependent magnetoelectricity of CoFe2O4-BaTiO3 particulate composites
   ผู้เขียน : A. Khamkongkaeo, P. Jantaratana, C. Sirisathitkul, T. Yamwong and S. Maensiri
   แหล่งตีพิมพ์ : : Transactions of Nonferrous Metals Society of China
   เล่มที่ : 21 ฉบับที่ : 11 หน้า : 2438 เดือน/ปี : 11/2554-11/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Cure and Mechanical Properties of Recycled NdFeB-Natural Rubber Composites
   ผู้เขียน : P Saramolee, P Lertsuriwat, A Hunyek and C Sirisathitkul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Bulletin of Materials Science
   เล่มที่ : 33 ฉบับที่ : 5 หน้า : 597-601 เดือน/ปี : 11/2553-11/2553
   ชื่อบทความ : Synthesis and Characterization of CoFe2O4 Particle by PVA Sol-Gel Method
   ผู้เขียน : A Hunyek, C Sirisathitkul and P Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Advanced Materials Research
   เล่มที่ : 93-94 ฉบับที่ : - หน้า : 659-663 เดือน/ปี : 01/2553-01/2553
   ชื่อบทความ : Influence of Cobalt Fillers on Electromagnetic and Thermal Properties of Polyurethanes
   ผู้เขียน : C Sirisathitkul, P Saramolee, P Lertsuriwat and C Pholnak
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science and Engineering of Composite Materials
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 2 หน้า : 111-118 เดือน/ปี : 06/2553-06/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Enhancement of GMI Effect in Silicon Steels by Furnace Annealing
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Materials Science and Technology
   เล่มที่ : 25 ฉบับที่ : 5 หน้า : 619-621 เดือน/ปี : 09/2552-09/2552
   ชื่อบทความ : Detection of Magnetoelastic Waves through Silicon Steels by Acoustic Method
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Thai Journal of Physics
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : - หน้า : 150 เดือน/ปี : 12/2552-12/2552
   ชื่อบทความ : Magnetoimpedance of Electroplated Wires with Large Core Diameters
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Materials Science and Technology
   เล่มที่ : 25 ฉบับที่ : 6 หน้า : 825-828 เดือน/ปี : 11/2552-11/2552
   ชื่อบทความ : Influence of NdFeB Fillers on Tensile and Electromagnetic Properties of Natural Rubber
   ผู้เขียน : P LertSurawat, P Saramolee, T Wongpot and C Sirisathitkul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 2 หน้า : 273-281 เดือน/ปี : 12/2552-12/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : Low-cost Sensors Based on the GMI Effect in Recycled Transformer Cores
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Sensors
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 3 หน้า : 1575-1584 เดือน/ปี : 03/2551-03/2551
   ชื่อบทความ : ฟิล์มบางสารแม่เหล็กสำหรับอุตสาหกรรมบันทึกข้อมูล
   Magnetic Thin Films for Recording Industry

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัย มข. : KKU Research Journal
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : 4 หน้า : 403-408 เดือน/ปี : 05/2551-05/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : Giant magnetoimpedance of electrodeposited Co/Cu/Co on Ag wires
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Physics D: Applied Physics
   เล่มที่ : 40 ฉบับที่ : 15 หน้า : 4431-4435 เดือน/ปี : 08/2550-08/2550
   ชื่อบทความ : Magnetic Properties of Cobalt-coated Silicon Steels Prepared by Electrodeposition
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walaialk Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 1 หน้า : 123-138 เดือน/ปี : 01/2550-06/2550
   ชื่อบทความ :  International Publications of Walailak University from 2001 to 2006 in the Science Citation Index
   ผู้เขียน : Sirisathitkul, C., & Sirisathitkul, Y.
   แหล่งตีพิมพ์ : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-7 เดือน/ปี : 06/2550-/
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : Effects of Oxidation and Cluster Distribution on Thermal and Magnetotransport Properties of Mechanically Alloyed Co-Cu Powders
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Applied Physics A
   เล่มที่ : 83 ฉบับที่ : 1 หน้า : 77-81  เดือน/ปี : 03/2549-03/2549
   ชื่อบทความ : Effects of Thickness and Heat Treatments on GMI of Electrodeposited Cobalt on Silver Wires
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : IEEE Transactions on Magnetics
   เล่มที่ : 42 ฉบับที่ : 3 หน้า : 358 -362 เดือน/ปี : 04/2549-04/2549
   ชื่อบทความ : Giant Magnetoimpedance in Electrodeposited Cobalt on Silver Wires
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 2 หน้า : 261-271 เดือน/ปี : 12/2549-12/2549
   ชื่อบทความ : Effects of Annealing Temperature on Co30Cu70 Mechanical Alloys
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 2 หน้า : 251-260 เดือน/ปี : 12/2549-12/2549
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : Anisotropic Magnetoresistance of Cobalt Films Prepared by Thermal Evaporation
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 1 หน้า : 71-80 เดือน/ปี : 06/2548-06/2548
   ชื่อบทความ : Large Negative Magnetoresistance in Capsulated Co-Cu Powder Prepared by Mechanical Alloying
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Physica B
   เล่มที่ : 369 ฉบับที่ : - หน้า : 160-167 เดือน/ปี : 10/2548-10/2548
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : Giant Magnetoimpedance of Silicon Steels
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Magnetism and Magnetic Materials
   เล่มที่ : 281 ฉบับที่ : - หน้า : 399 เดือน/ปี : 10/2547-10/2547
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Smart Phone Applications in Color Classification of Fine-paste Ware from 13th -14th Centuries (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Krissananan Ekmataruekul 1 , Thanida Charoensuk 2* , Yaowarat Sirisathitkul 2,3 , Chitnarong Sirisathitkul 2,4 and Wannasan Noonsuk
   ชื่อการประชุม : Siam Physics Congress SPC2019 “Physics beyond disruption society”
   สถานที่ประชุม : Had yai, Songkla
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/06/2562
   ชื่อบทความ : Modified Process for Synthesizing Iron-Platinum Nanoparticles (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pharunee Sarmphim a , Yaowarat Sirisathitkul b,* , Komkrich Chokprasombat c , Chitnarong Sirisathitkul d
   ชื่อการประชุม : The Second Materials Research Society of Thailand International Conference (2 nd MRS Thailand International Conference)
   สถานที่ประชุม : The Zign Hotel, Pattaya, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/07/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : TEM investigation of size-selective precipitation of FePt magnetic nanoparticles (บรรยาย)
   ผู้เขียน : P. Sarmphim , C. Siristhitkul, K. Chokprasombat, P. Pinsrithong and P. Harding
   ชื่อการประชุม : The 35th Microscopy Thailand International Conference
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/01/2561
   ชื่อบทความ : Morphology of Bi2O3 nanowires and nanoflowers present in the synthesis of MnBi alloys (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Thanida Charoensuk, Chitnarong Sirisathitkul and Upsorn Boonyang
   ชื่อการประชุม : The 35th Microscopy Thailand International Conference
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/01/2561
   ชื่อบทความ : การจำลองความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กในการเก็บพลังงานด้วยล้อตุนกำลังจากวงแหวนแม่เหล็กถาวร (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อัสมา สาเมาะ, ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ และ ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10
   สถานที่ประชุม : นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
   ชื่อบทความ : การจำลองความเข้มของสนามแม่เหล็กจากแม่เหล็กถาวรนีโอดีเมียมไอรอนโบรอนประกบเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำในระบบทำความเย็นด้วยแม่เหล็ก (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : นวลจุฑา เนียมจันทร์, ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ และ ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10
   สถานที่ประชุม : นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
   ชื่อบทความ : Self-assembly of iron platinum based nanoparticles on liquid and solid substrates (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pharunee Sarmphim, Komkrich Chokprasombat, Yaowarat Sirisathitkul and Chitnarong Sirisathitkul
   ชื่อการประชุม : Siam Physics Congress 2018
   สถานที่ประชุม : Phitsanulok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/05/2561
   ชื่อบทความ : Mn-edge X-ray absorption of manganese-bismuth magnets (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chitnarong Sirisathitkul and Thanida Charoensuk
   ชื่อการประชุม : 2018 GCEAS Global Conference on Engineering and Applied Science
   สถานที่ประชุม : Tokyo, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 10/07/2561
   ชื่อบทความ : Publishing Area-based Research and Social Engagement Articles Beyond Traditional Journal Writing Style (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chitnarong Sirisathitkul and Yaowarat Sirisathitkul
   ชื่อการประชุม : the 4th ASIAENGAGE REGIONAL CONFERENCE
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/11/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : แม่เหล็กชนิดใหม่จากการบดผงแมงกานีส-บิสมัส (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ธนิดา เจริญสุข วิฑูรย์ ตั้งวัฒนกุล
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 : HERP CONGRESS V
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/03/2560
   ชื่อบทความ : Ferromagnetism and Magnetoresistance of cobalt-silicon alloy in early stages of high energy ball milling (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chitnarong Sirisathitkul and Watcharee Rattanasakulthong
   ชื่อการประชุม : The 1st Materials Research Society of Thailand Conference (MRS-Thailand 2017)
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/10/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Effects of phase additions on three dimensionally ordered macroporous structure of sol-gel derived SiO2-CaO-P2O5 bioactive glasses (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Thanida Charoensuk, Yaowarat Sirisathitkul , Chitnarong Sirisathitkul and Upsorn Boonyang
   ชื่อการประชุม : Asian Conference on Engineering and Natural Sciences 2016
   สถานที่ประชุม : 1-3 Feb 2016 Fukuoka Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 01/02/2559
   ชื่อบทความ : การเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์โครงสร้างนาโนด้วยการประมวลผลภาพ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล และ ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล
   ชื่อการประชุม : HERP Congress IV
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/02/2559
   ชื่อบทความ : Effects of Design Parameters on Magnetic Fields Generated by Synchrotron Undulator (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Supagorn Rugmai a, Suthon Srivarob and Chitnarong Sirisathitkulc *
   ชื่อการประชุม : ACENS 2016, Asian Conference on Engineering and Natural Sciences
   สถานที่ประชุม : Fukuoka International Congress Center
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 01/02/2559
   ชื่อบทความ : Synchrotron SAXS Characterization of Nanoparticles Assembled at the Liquid-Air interface (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : P Sarmphim, S Soontaranon, C Sirisathitkul, K Koyvanich and K Chokprasombat
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : In vitro bioactivity and stem cells attachment of three-dimensionally ordered macroporous bioactive glass incorporating iron oxides (บรรยาย)
   ผู้เขียน : T Charoensuk, C Sirisathitkul, U. Boonyang, I Macha, J Santos, D Grossin, B Ben-Nissan
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : TEM image processing and composition of FEPt based nanoparticles synthesized by using Fe(beta-diketonate)3 (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : K Chokprasombat, C Sirisathitkul, P Sarmphim, P Harding, Y Sirisathitkul
   ชื่อการประชุม : The 4th Phayao Research Conference
   สถานที่ประชุม : Phayao University, Phayao
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/01/2558
   ชื่อบทความ : Effects of Reagent Concentration and Ultrasound in the Co-precipitation Synthesis of Maghemite Nanoparticles Studied by Synchrotron X-ray Absorption Spectroscopy (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Witoon Tangwatanakul, Chitnarong Sirisathitkul1, Wanwisa Limphirat , Rattikorn Yimnirun
   ชื่อการประชุม : Siam Physics Congress 2015
   สถานที่ประชุม : Krabi, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/05/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Magnetic Porous Bioactive Glasses Synthesized by Using One-Pot Sol-Gel Method (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Thanida Charoensuk, Chitnarong Sirisathitkul, Upsorn Boonyang, Supree Pinitsoontorn, Payoon Senthongkaew
   ชื่อการประชุม : The 6th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : Walaillak University, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : IMAGE SEGMENTATION OF OPTICAL MICROGRAPHS IN PHOTOLITHOGRAPHY (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : U Phromsuwan,1 Y Sirisathitkul,2 C Sirisathitkul,1* and B Uyyanonvara 3
   ชื่อการประชุม : ASEAN Conference on Management and Technology (ACMT 2013)
   สถานที่ประชุม : โรงแรมจำปาสักแกรนด์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   ประเทศ : ลาว เมื่อ 05/04/2556
   ชื่อบทความ : Effect of long chain substituents on the electrochemical properties and phase transitions of [M(-dkt)2(NN)] complexes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Mukda Thammakirati, Phimphaka Harding, David J. Harding, Chitnarong Sirisathitkul
   ชื่อการประชุม : PACCON2013
   สถานที่ประชุม : The Tide Resort
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/01/2556
   ชื่อบทความ : Photometric ellipsometer for measuring the refractive idex and thin film thickness (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Siripong Srisuwan, Sorasak Danworaphong, Chitnarong Sirisathitkul
   ชื่อการประชุม : Siam Physics Congress 2013
   สถานที่ประชุม : Chiangmai Grandview Hotel, Chiangmai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/03/2556
   ชื่อบทความ : Annealing effects on X-ray absorption spectra of FePt-based magnetic nanocrystals (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Witoon Tangwatanakul, Komkrich Chokprasombat and Chitnarong Sirisathitkul
   ชื่อการประชุม : Siam Physics Congress 2013
   สถานที่ประชุม : Chiangmai Grandview Hotel, Chiangmai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/03/2556
   ชื่อบทความ : Investigation of mixed iron oxide phases in magnetic nanoparticles bty XANES (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Witoon Tangwatanakul, Komkrich Chokprasombat, Pimphaka Harding, Chitnarong Sirisathitkul, Rattikorn Yinirun
   ชื่อการประชุม : ASEAN Conference on X-ray Absorption Spectroscopy
   สถานที่ประชุม : Cha Am, Phetchaburi
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/07/2556
   ชื่อบทความ : Synchrotron X-ray absorption spectroscopy of iron oxide synthesized by sonication-assited co-precipitation technique (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Witoon Tangwatanakul, Chitnarong Sirisathitkul
   ชื่อการประชุม : 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Three dimensionally ordered macroporous bioactive glasses synthesized by sol-gel method (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Thanida Charoensuk, Chitnarong Sirisathitkul, Pornsak Panchawirat, Upsorn Boonyang, Payoon Senthongkaew
   ชื่อการประชุม : 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Photometric Ellipsometer for Measuring the Refractive Index and Thin Film Thickness (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : S. Srisuwan, S. Danworaphong and C. Sirisathitkul
   ชื่อการประชุม : Siam Physics Congress 2013
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/03/2556
   ชื่อบทความ : Test of Thin Film Thickness Measuring System Using Photometric Ellipsometry (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : S. Srisuwan, S. Danworaphong, C. Sirisathitkul
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : ราชภัฎสุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/11/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Application of image processing to determine size distribution of magnetic nanoparticles (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Udomchok Phromsuwan, Chitnarong Sirisathitkul,Yaowarat Sirisathitkul, Bunyarit Uyyanonvara
   ชื่อการประชุม : International Conference on Magnetics 2012 (ICM2012)
   สถานที่ประชุม : Busan, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 08/07/2555
   ชื่อบทความ : Monodisperse Magnetic Nanoparticles: Effects of surfactant concentration on the reaction between Fe(acac)3 and Pt(acac)2 (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : K Chokprasombat, P Harding, C Sirisathitkul,P Jantaratana, S Chandarak, R Yimnirun
   ชื่อการประชุม : International Conference on Magnetics 2012 (ICM2012)
   สถานที่ประชุม : Busan, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 08/07/2555
   ชื่อบทความ : Synchrotron Small Angle X-ray Scattering Spectra of Iron-Base Magnetic Fluids (บรรยาย)
   ผู้เขียน : K Koyvanich, K Chokprasombat, C Sirisathitkul, P Harding, and S Rugmai
   ชื่อการประชุม : 7th International Conference on Materials Science and Technology
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/06/2555
   ชื่อบทความ : Synthesis of self-assembled nanoparticles: The reaction between Fe(acac)3 and Pt(accac)2 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : K Chokprasombat, P Harding, V Yodsri, P Muthitamongkol, P Pacdeepin, C Sirisathitkul
   ชื่อการประชุม : The 4th International Data Storage Technology Conference (DST-Con 2012)
   สถานที่ประชุม : Impact Muang Thong Thani
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/01/2555
   ชื่อบทความ : Micropatterning of SU-8 Holes by X-Ray Lithography (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : C. Sriphung, P. Sukonrat and C.Sirisathitkul
   ชื่อการประชุม : 6th Asia Oceania Forum for Synchrotron Radiation Research
   สถานที่ประชุม : โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/08/2555
   ชื่อบทความ : TEM and SEM Image Processing of Patterned Structures (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : U Phromsuwan, Y Sirisathitkul, C Sirisathitkul,B Uyyanonvara
   ชื่อการประชุม : 1st International Conference on Emerging Advanced Nanomaterials -2012 (ICEAN 2012)
   สถานที่ประชุม : Hotel Mercure Brisbane, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 22/10/2555
   ชื่อบทความ : EFFECT OF COBALT FILLERS ON POLYURETHANE SEGMENTATION INVESTIGATED BY SMALL ANGLE X-RAY SCATTERING (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Krit Koyvanich, Chat Pholnak, Chitnarong Sirisathitkul, Supagorn Rugmai
   ชื่อการประชุม : 38th Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Empress Convention centre, Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/10/2555
   ชื่อบทความ : A VERIFICATION OF PHOTOMETRIC ELLIPSOMETRY FOR THIN FILMS STUDY (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Siripong Srisuwan, Chitnarong Sirisathitkul, Sorasak Danworaphong
   ชื่อการประชุม : 38th Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Empress Convention centre, Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/10/2555
   ชื่อบทความ : Sonochemical Synthesis of Zinc Oxide Nanoparticles using Ultrasonic Homogenizer (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sirisathitkul C, Pholnak C, Danworaphong S and Harding D J
   ชื่อการประชุม : 8th Asian Meeting on Ferroelectrics (AMF8)
   สถานที่ประชุม : Pattaya, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/12/2555
   ชื่อบทความ : Monodisperse magnetic nanoparticles: Effects of surfactants investigated by synchrotron small angle x-ray scattering (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Koyvanich K, Chokprasombat K, Sirisathitkul C, Harding P and Rugmai R
   ชื่อการประชุม : International Conference on Emerging Advanced Nanomaterials-2012 (ICEAN 2012)
   สถานที่ประชุม : Brisbrane, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 22/10/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Electromagnetic and dynamic mechanical properties of extruded cobalt ferrite-polypropylene composites (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : A. Hunyek and C. Sirisathitkul
   ชื่อการประชุม : Siam Physics Congress 2011
   สถานที่ประชุม : Ambassador city Jomtien Hotel พัทยา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/03/2554
   ชื่อบทความ : Characterizations of octahedral zinc oxide synthesized by sonochemical method (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : C. Pholnak, C. Sirisathitkul and D.J. Harding
   ชื่อการประชุม : Siam Physics Congress 2011
   สถานที่ประชุม : Ambassador city Jomtien Hotel พัทยา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/03/2554
   ชื่อบทความ : MAGNETOVISCOSITY OF Fe3O4 NANOPARTICLES DISPERSED IN HEXANE (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Prawet Rangsanga, Komkrich Chokprasombat, Chitnarong Sirisathitkul, Phimphaka Harding,Jirapong Galakarn, Toemsak Srikhirin
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 : The 37th Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/10/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Thermal and Magnetic Properties of CoFe2O4 Synthesized by PVA Sol-gel Method (บรรยาย)
   ผู้เขียน : A Hunyek, C Sirisathitkul, P Harding and D J Harding
   ชื่อการประชุม : Siam Physics Congress 2010
   สถานที่ประชุม : Kanchanaburi
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/03/2553
   ชื่อบทความ : Magnetic and dielectric properties of cobalt ferrite-polypropylene composites (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : A. Hunyek, P. Jantaratana and C. Sirisathitkul
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 36
   สถานที่ประชุม : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/10/2553
   ชื่อบทความ : Micropatterning of SU-8 pillars by X-ray lithography (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : C. Sriphung, K. Chokprasombat and C. Sirisathitkul
   ชื่อการประชุม : Asia-Pacific Magnetic Recording Conference
   สถานที่ประชุม : สิงคโปร์
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 10/11/2553
   ชื่อบทความ : Studies of free falling object and simple pendulum using digital video analysis (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : S. Ritphan, P. Glawtanong, C. Sirisathitkul, C. Yaiprasert and Y. Sirisathitkul
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 36
   สถานที่ประชุม : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/10/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Fabrication of Magnetic PVDF Composites (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Siam Physics Congress 2009
   สถานที่ประชุม : Cha-am, Petchburi
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/03/2552
   ชื่อบทความ : Synthesis and Characterization of CoFe2O4 Particle by PVA Sol-Gel Method (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : A Hunyek, C Sirisathitkul and P Harding
   ชื่อการประชุม : International Conference on Functionalized and Sensing Materials
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/12/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : Magnetoelastic Waves Through Silicon Steels by Acoustic Method (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Siam Physics Congress 2008
   สถานที่ประชุม : Kao Yai, Nakorn Ratchasima, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/03/2551
   ชื่อบทความ : Effects of Cobalt Shell Thickness and Copper Core Diameter on the Magnetoimpedance of Electroplated Wires (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 1st Asian Magnetic Conference
   สถานที่ประชุม : Busan, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 12/12/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : Structural and Magnetic Properties of Mechanically Alloyed Co40Si60 Powder (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : International Conference on Magnetic Materials
   สถานที่ประชุม : Kolkata
   ประเทศ : อินเดีย เมื่อ 11/12/2550
   ชื่อบทความ : Thermal and Magnetic Behaviors of Giant Magnetoresistive Cobalt-Copper Powder (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.33)
   สถานที่ประชุม : นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/10/2550
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : Magnetoimpedance of cobalt-coated silicon steels (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 32
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/10/2549
   ชื่อบทความ : Effects of Magnetic Concentration on Properties of Capsulated Co-Cu Powders (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The Fourth Thailand Materials Science and Technology Conference
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/03/2549
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : EFFECT OF HARD MAGNETIC MATERIALS ON MAGNETOIMPEDANCE IN CoAg MECHANICAL ALLOYS (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31
   สถานที่ประชุม : นครราชสีมา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2548
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : Studies of Magnetic Thin Films Prepared by Thermal Evaporation (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 30
   สถานที่ประชุม : อิมแพค เมืองทองธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/10/2547
   ชื่อบทความ : Giant Magnetoimpedance Effect in Electrodeposited Cobalt on Silver Wires (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The International Conference on Smart Materials
   สถานที่ประชุม : เชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/12/2547
   ชื่อบทความ : The Effect of Copper Oxide on Giant Magnetoresistance of Mechanically Alloyed Co30Cu70 (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Joint European Magnetic Symposium (JEMS04)
   สถานที่ประชุม : Dresden
   ประเทศ : เยอรมนี เมื่อ 05/09/2547
   ชื่อบทความ : Applications of silicon steel based on its giant magnetoimpedance effect (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The Third Thailand Materials Science and Technology Conference
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/08/2547
  พ.ศ.2546
   ชื่อบทความ : MAGNETOIMPEDANCE IN TRANSFORMER CORES (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29
   สถานที่ประชุม : ขอนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/10/2546
   ชื่อบทความ : DEVELOPMENT OF GMR SENSORS BASED ON COBALT-COPPER ALLOYS (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 29
   สถานที่ประชุม : ขอนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/10/2546
  พ.ศ.2545
   ชื่อบทความ : STRUCTURE AND MAGNETORESISTANCE OF Co30Cu70 PREPARED BY MECHANICAL ALLOYING (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 28
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/10/2545
   ชื่อบทความ : GIANT MAGNETORESISTANCE OF BALL MILLED COBALT-SILICON POWDERS (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 28
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/10/2545
   ชื่อบทความ : Giant Magnetoresistance of Co30Cu70 Mechanical Alloys (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The Second Thailand Materials Science and Technology Conference
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/08/2545
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2561
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ วลัยลักษณ์ สู่สังคม
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ วลัยลักษณ์ สู่สังคม ปีงบประมาณ 2560
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2560 ได้ผลิตและออกอากาศจำนวน 260 ตอน
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านเอเชียศึกษา ครั้งที่ 2 หัวข้อ เอเชียศึกษาวันนี้ : การผงาดขึ้นของเอเชีย
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการแสดงปาฐกถา การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยด้านสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อสร้างสรรค์ว่าด้วยเอเชียศึกษา
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • เป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ ของ นส จุรีพร ยืนนาน นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  พ.ศ.2558
 • ทำหน้าที่บรรณาธิการ Walailak Journal of Science and Technology Vol 11 no 10 จนถึง Vol 12 no 10
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านบทความวิจัยของวารสาร ISI ได้แก่ Food and Bioproducts Processing, Journal of Solid State Electrochemistry, Materials Science, Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, Materials Research Innovation 2 เรื่อง
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านบทความวิจัยของวารสาร ISI ได้แก่ Journal of Magnetism and Magnetic Materials, National Academy of Science Letters, Chemical Papers, Materials Science, Measurement Science and Technology, Acta Metallurgica Sinica รวม 6 เรื่อง
  พ.ศ.2557
 • ทำหน้าที่บรรณาธิการ Walailak Journal of Science and Technology Vol 11 no 10 จนถึง Vol 12 no 10
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

Fatal error: Call to undefined function: facadcomtype() in H:\AppServ\www\des\html\source\DESAboutPersonallist_.php on line 1137
  พ.ศ.2552