:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. สรศักดิ์  ด่านวรพงศ์
   Assoc.Prof.Dr. Sorasak Danworaphong
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2949, 0-7567-2005-6
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2949, 2005-6
   E - mail  dsorasak@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ฟิสิกส์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2535-2539
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Physics
  มหาวิทยาลัย  Brown University
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2542
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Physics
  มหาวิทยาลัย  Brown University
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2542-2547
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/05/2539
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  18/08/2558 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี  - ปรากฎการณ์โฟโต้อคูสติกส์ (Photoacoustics) และ โฟโต้เทอร์มัล (Photothermal) ในของไหล เลเซอร์และอคูสติกส์
  สาขาความสนใจ
  วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี  วัสดุอคูสติกส์ สำหรับดูดกลืนเสียงจากธรรมชาติ การใช้งานคลื่นเสียงและคลื่นเหนือเสียงในการทดสอบวัสดุแบบไม่ทำลาย ผลของคลื่นเสียงและคลื่นเหนือเสียงต่อวัสดุชีวภาพ การสร้างอุปกรณ์ทดลองสำหรับการเรียนการสอนฟิสิกส์พื้นฐาน
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2558
   - การพัฒนาระบบทำความสะอาดรังนกที่บริโภคได้ด้วยคลื่นเหนือ เสียงแบบหลายความถี่
   Development of a cleaning system for edible bird’s nest using multiple-frequency ultrasonic waves

   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.สรศักดิ์  ด่านวรพงศ์
   ระยะเวลาโครงการ : 15/10/2558 - 14/10/2559   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : มวล. : ประเภททุนงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2559 /
   - การพัฒนาชุดทดลองต้นแบบกลศาสตร์ เพื่อใช้ในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาด้วยการวิเคราะห์วีดีโอ
   Development of experimental equipment for high school and undergraudate mechanics using video analysis

   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.สรศักดิ์  ด่านวรพงศ์,  นายธรรมรง  เอียดคง
   ระยะเวลาโครงการ : 15/10/2558 - 14/10/2559   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : มวล. : ประเภททุนงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2559 /
   - การศึกษาสมบัติเชิงเสียงของลำต้นปาล์มเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียง
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.สรศักดิ์  ด่านวรพงศ์,  นายธรรมรง  เอียดคง
   ระยะเวลาโครงการ : 01/10/2558 - 30/09/2559   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สกอ. /
  พ.ศ.2557
   - การดัดแปลงเปลือกมังคุดแห้งเพื่อการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียง
   ผู้วิจัย :  นายพันธุ์ศักดิ์  เกิดทองมี,  รศ.ดร.สรศักดิ์  ด่านวรพงศ์,  นายธรรมรง  เอียดคง
   ระยะเวลาโครงการ : 01/01/2557 - 31/12/2557   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 31/10/2557
   แหล่งทุน : โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา สกอ.ปีงบประมาณ 2557 /
   - การเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของสาหร่าย Botryococcus braunii ด้วยคลื่นเหนือเสียง
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.สรศักดิ์  ด่านวรพงศ์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/10/2557 - 30/09/2558   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สกอ. /
  พ.ศ.2555
   - การใช้เทคนิคอัลตร้าโซนิคระดับพิโควินาทีสร้างภาพเซลล์
   The use of picosecond ultrasonic technique for cell

   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.สรศักดิ์  ด่านวรพงศ์
   ระยะเวลาโครงการ : 17/12/2555 - 16/12/2556   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : มวล. ประเภทเพิ่มขีดความสามารถนักวิจัย /
   - การวัดคุณภาพของน้ำยางดิบด้วยเทคนิคคลื่นอัลตร้าโซนิค
   Monitoring of latex quality by using ultrasonic technique

   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.สรศักดิ์  ด่านวรพงศ์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/11/2555 - 31/10/2556   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา สกอ.ปีงบประมาณ 2556 /
  พ.ศ.2554
   - การพัฒนาระบบวัดความหนาของฟิล์มด้วยวิธีทางแสง
   Developments of film thickness measuring system using optical method

   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ชิตณรงค์  ศิริสถิตย์กุล,  รศ.ดร.สรศักดิ์  ด่านวรพงศ์,    
   ระยะเวลาโครงการ : 04/07/2554 - 03/07/2555   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : มวล. ตามโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา สกอ. ปี 54 /
   - การพัฒนาถาดคลื่นเพื่อการวิจัย: การหาค่าแรงตึงผิวของน้ำ
   The development of a ripple tank for research : The determination of the surface tension of water

   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.สรศักดิ์  ด่านวรพงศ์,  นายธรรมรง  เอียดคง
   ระยะเวลาโครงการ : 20/04/2554 - 19/04/2555   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 18/05/2555
   แหล่งทุน : มวล. ตามโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา สกอ. ปี 54 /
  พ.ศ.2552
   - การศึกษาปรากฎการณ์เรคติฟิเคชั่นของคลื่นผิวอคูสติกส์
   The study of rectification of surface acoustic waves

   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.สรศักดิ์  ด่านวรพงศ์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/12/2552 - 30/11/2553   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 23/06/2554
   แหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Electrical Characterization of 65 W Cubic Sonoreactor with Horizontally Stacked Transducers
   ผู้เขียน : P Kerdthongmee, C Pholnak, C Sirisathitkul and S Danwaraphong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Archive of Acoustics
   เล่มที่ : 42 ฉบับที่ : 1 หน้า : 149-153 เดือน/ปี : 03/2560-03/2560
   ชื่อบทความ : Enhanced antifungal activity of michelia oil on the surface of bamboo paper packaging boxes using helium-neon (HeNe) laser and its application to brown rice snack bar.
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan, Sorasak Danworaphong, Tanong Aewsiri.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food Control
   เล่มที่ : 73 ฉบับที่ : - หน้า : 939-945 เดือน/ปี : 01/2560-01/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Improvement of the antifungal activity of Litsea cubeba vapor by using a helium-neon (HeNe) laser against Aspergillus flavus on brown rice snack bars.
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan, Sorasak Danworaphong, Tanong Aewsiri
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Food Microbiology
   เล่มที่ : 215 ฉบับที่ : - หน้า : 157-160 เดือน/ปี : 01/2559-01/2559
   ชื่อบทความ : Investigating Sound Absorption of Oil Palm Trunk Panels Using One-microphone Impedance Tube
   ผู้เขียน : Pansak Kerdtongmee, Asleena Saleh, Thammarong Eadkhong, and Sorasak Danworaphong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Bioresources
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 4 หน้า : 8409-8418 เดือน/ปี : 08/2559-08/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Validiation of Photometric Ellipsometry for Refractive Index and Thickness Measurements
   ผู้เขียน : S Srisuwan, C Sirisathitkul and S Danworaphong
   แหล่งตีพิมพ์ : : MAPAN-Journal of Metrology Society of India
   เล่มที่ : 30 ฉบับที่ : 1 หน้า : 31-36 เดือน/ปี : 03/2558-03/2558
   ชื่อบทความ : THREE-DIMENSIONAL IMAGING OF BIOLOGICAL CELLS WITH PICOSECOND ULTRASONICS
   ผู้เขียน : Sorasak Danworaphong , Motonobu Tomoda , Yuki Matsumoto , Osamu Matsuda , Toshiro Ohashi , Hiromu Watanabe , Masafumi Nagayama , Kazutoshi Gohara , Paul H. Otsuka , Oliver B. Wright (corr-auth)
   แหล่งตีพิมพ์ : : Applied Physics Letters
   เล่มที่ : 106 ฉบับที่ : 16 หน้า : - เดือน/ปี : 04/2558-04/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Quantifying Dry Rubber Content in Latex Solution Using an Ultrasonic Pulse
   ผู้เขียน : P. Kerdtongmee, C. Pumdaung, S. Danworaphong
   แหล่งตีพิมพ์ : : MEASUREMENT SCIENCE REVIEW
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 5 หน้า : 252-256 เดือน/ปี : 09/2557-11/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Echosonography with proximity sensors
   ผู้เขียน : W Thaisiam,T Laithong, S Meekhun, N Chaiwathyothin, P Thanlarp and S Danworaphong
   แหล่งตีพิมพ์ : : European Journal of Physics
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 2 หน้า : 415 เดือน/ปี : 02/2556-02/2556
   ชื่อบทความ : Sonochemical Synthesis of Zinc Oxide Nanoparticles using Ultrasonic Homogenizer
   ผู้เขียน : Chat Pholnak, Chitnarong Sirisathitkul, Sorasak Danworaphong and David James Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Ferroelectrics
   เล่มที่ : 455 ฉบับที่ : 1 หน้า : 15-20  เดือน/ปี : 12/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : Probability of finding translucent flesh in mangosteen based on its electrical resistance and capacitance
   ผู้เขียน : Suppawut Benjakul, Thammarong Eadkhong, Wanida Limmun, Sorasak Danworaphong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food Science and Biotechnology
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 2 หน้า : 413-416 เดือน/ปี : 04/2556-04/2556
   ชื่อบทความ : Broadband evolution of phononic-crystal-waveguide eigenstates in real- and k-spaces
   ผู้เขียน : P. H. Otsuka, A. Khelif, S. Benchabane, O. Matsuda, K. Nanri, M. Tomoda,, V. Laude, and & O. B. Wright , D. M. Profunser1 , S. Danworaphong3 , I. A. Veres2
   แหล่งตีพิมพ์ : : Scientific Reports
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : - หน้า : 3351 เดือน/ปี : 11/2556-11/2556
   ชื่อบทความ : การหาโมเมนต์ความเฉื่อยของจานหมุนด้วย Tracker
   ผู้เขียน : ธรรมรง เอียดคง, สัณหณัฐ ดีสมุทร, สรศักดิ ด่านวรพงศ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารฟิสิกส์ไทย
   เล่มที่ : ปีที่ 30 ฉบับที่ : 3-4 หน้า : 19 เดือน/ปี : 09/2556-02/2557
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Rotational Dynamics with Tracker
   ผู้เขียน : T Eadkhong, R Rajsadorn, P Jannual and S Danworaphong
   แหล่งตีพิมพ์ : : European Journal of Physics
   เล่มที่ : 33 ฉบับที่ : 3 หน้า : 615-622 เดือน/ปี : 04/2555-04/2555
   ชื่อบทความ : Imaging surface water waves for the determination of surface tension and spatial attenuation
   ผู้เขียน : Thammarong Eadkhong and Sorasak Danworaphong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Canadian Journal of Physics
   เล่มที่ : 92 ฉบับที่ : 2 หน้า : 141-144 เดือน/ปี : 12/2555-02/2557
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Real-time imaging of acoustic rectification
   ผู้เขียน : S. Danworaphong, T. A. Kelf, O. Matsuda, M. Tomoda, Y. Tanaka, N. Nishiguchi, O. B. Wright, Y. Nishijima, K. Ueno, S. Juodkazis, and H. Misawa
   แหล่งตีพิมพ์ : : APPLIED PHYSICS LETTERS
   เล่มที่ : 99 ฉบับที่ : - หน้า : 201910 เดือน/ปี : 11/2554-11/2554
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : A search for laser heating of a sonoluminescing bubble
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : The European Physical Journal – Special Topics
   เล่มที่ : 153 ฉบับที่ : 1 หน้า : 215-221 เดือน/ปี : 11/2552-11/2552
   ชื่อบทความ : Acoustical resonances for ozone concentration determination
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Thai Journal of Physics
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-3 เดือน/ปี : 08/2552-08/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : A demonstration of underwater bubble capture by the fundamental acoustic mode in spherical geometry
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology 5
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 1 หน้า : 101-110 เดือน/ปี : 07/2551-07/2551
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : Mathematical Analysis of Thermal Diffusion Shock Waves
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Physical Review E
   เล่มที่ : 72 ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 02/2548-10/2548
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : EVELOPING A CLEANING SYSTEM FOR EDIBLE BIRD'S NEST USING TURBULENT FLOW AND ULTRASONIC WAVES (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Thida Worakrit and Danworaphong Sorasak
   ชื่อการประชุม : 24th International congress on sound and vibration
   สถานที่ประชุม : London, United Kingdom
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 23/07/2560
   ชื่อบทความ : Expediting Growth Rate Of Botryococcus Braunii Using 37- And 80-kHz Ultrasonic Waves (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Asleena Salaeh , Suwaphat Boonphasuk and Sorasak Danworaphong
   ชื่อการประชุม : 24th International Congress on Sound and Vibration
   สถานที่ประชุม : London, United Kingdom
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/07/2560
   ชื่อบทความ : สวนศาสตร์ ศาสตร์ใกล้ตัวที่เรามองข้าม ()
   ผู้เขียน : สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์
   ชื่อการประชุม : WU Research 2017
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : SOUND ABSORPTION OF OIL PALM TRUNK (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Thammarong Eadkhong, Asleena Saleh, and Sorasak Danworaphong
   ชื่อการประชุม : 23rd International congress on sound and vibration
   สถานที่ประชุม : Athen, Greece
   ประเทศ : กรีซ เมื่อ 10/07/2559
   ชื่อบทความ : Using ultrasonic waves for cleaning edible bird nest (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Worakrit Thida, Sorasak Danworaphong, Stuart Rattana
   ชื่อการประชุม : Siam Physics Congress 2016
   สถานที่ประชุม : Baansuan-Khunta and Golf Resort Hotel, Ubon Ratchathani
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/06/2559
   ชื่อบทความ : Air Flow in Khlui-Phiang-Aw (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Suwaphat Boonphasuk, Sorasak Danworaphong, Kitcipitch Meesawat
   ชื่อการประชุม : Siam Physics Congress 2016
   สถานที่ประชุม : Baansuan-Khunta and Golf Resort Hotel, Ubon Ratchathani
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/06/2559
   ชื่อบทความ : Sound Absorption Coefficient of Oil Palm Empty Fruit Bunch Panels (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Ramnaree Kaemkit, Sorasak Danworaphong, Thammarong Eadkhong
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8 "Research for Well-Being"
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Simulation of Ultrasonic Focusing for Aspheric Lens (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Nattawat Vitchuwan, Worakrit Thida, Sorasak Danworaphong
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Cleaning Bird's Nest Using Ultrasonic Waves (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sutarat Rattana, Worakrit Thida, Sorasak Danworaphong
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การดัดแปลงเปลือมังคุดแห้งเพื่อการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สรศักด์ิ ด่านวรพงศ์ พันธ์ุศักดิ์ เกิดทองมี ธรรมรง เอียดคง และ อัซลีณา สาและ
   ชื่อการประชุม : HERP CONGRESS III
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/03/2558
   ชื่อบทความ : Sound absorption of oil palm trunk (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pansak Kerdtongmee, Thammarong Eadkhong, Asleena Saleh, and Sorasak Danworaphong
   ชื่อการประชุม : Siam Physics Congress 2015
   สถานที่ประชุม : กระบี่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/05/2558
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Watching GHz ultrasonic waves in k-space (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Oliver B. Wright,1 Paul H. Otsuka,1 Keisuke Nanri,1 Motonobu Tomoda,1 Osamu Matsuda,1 Dieter M. Profunser,1 István A. Veres,2 Sorasak Danworaphong,3 Abdelkrim Khelif,4 Sarah Benchabane,4 Vincent Laude4
   ชื่อการประชุม : International congress on ultrasonics
   สถานที่ประชุม : Novotel Singapore Clark Quay
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 02/05/2556
   ชื่อบทความ : 3D animal-cell imaging with picosecond ultrasonics (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sorasak Danworaphong, Motonobu Tomoda, Yuki Matsumoto, Osamu Matsuda,Masafumi Nakayama, Toshiro Ohashi, Hiromu Watanabe, Masafumi Nagayama, Kazutoshi Gohara, Oliver B. Wright
   ชื่อการประชุม : 2013 International Congress on Ultrasonics
   สถานที่ประชุม : Grand Copthorne Waterfront Hotel
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 02/05/2556
   ชื่อบทความ : Ultrasonic attenuation in latex solutions (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chamaiporn Pumduang, Pansak Kerdtongmee and Sorasak Danworaphong
   ชื่อการประชุม : The 20th International Congress on Sound and Vibration
   สถานที่ประชุม : Imperial Queens Park, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2556
   ชื่อบทความ : An Ultrasonic Black Box (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sorasak Danworpahong and Wandee Thaisiam
   ชื่อการประชุม : The International Conference on Physics Education
   สถานที่ประชุม : Prague
   ประเทศ : สาธารณรัฐเชค เมื่อ 05/08/2556
   ชื่อบทความ : On the Rise of an Argon Bubble in Oil: the Study of Viscosity (บรรยาย)
   ผู้เขียน : W. Thida, T. Eadkhong, P. Sritungsirikul and S. Danworaphong
   ชื่อการประชุม : Siam Physics Congress 2013
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว เชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/03/2556
   ชื่อบทความ : Exploring post-harvest variation of electrical capacitance of mangosteen (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : S. Benjakul, W.Limmun, T. Eadkhong, and S. Danworaphong
   ชื่อการประชุม : Siam Physics Congress 2013
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/03/2556
   ชื่อบทความ : Photometric Ellipsometer for Measuring the Refractive Index and Thin Film Thickness (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : S. Srisuwan, S. Danworaphong and C. Sirisathitkul
   ชื่อการประชุม : Siam Physics Congress 2013
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/03/2556
   ชื่อบทความ : Ultrasonic Attenuation in Latex Solutions (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : C. Pumduang, P. Kerdtongmee, and S. Danworaphong
   ชื่อการประชุม : Siam Physics Congress 2013
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/03/2556
   ชื่อบทความ : Ultrasonic attenuations of latex solutions (บรรยาย)
   ผู้เขียน : C. Phumduang, P. Kerdtongmee and S. Danworaphong
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5 : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : The determination of Reynolds numbers of air bubbles rising in oil using movies (บรรยาย)
   ผู้เขียน : W. Thida, T. Eadkhong, P. Sritungsirikul and S. Danworaphong
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5 : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : A three-dimensional spatial profiler using an ultrasonic proximity sensor (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Thammarong Eadkhong, Pansak Kerdtongmee, Wandee Thaisiam, and Sorasak Danworaphong
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5 : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Test of Thin Film Thickness Measuring System Using Photometric Ellipsometry (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : S. Srisuwan, S. Danworaphong, C. Sirisathitkul
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : ราชภัฎสุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/11/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Image Analysis on Surface Water Wave (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sorasak Danworaphong and Thammarong Eadkhong
   ชื่อการประชุม : The 19th International Congress on Sound and Vibration
   สถานที่ประชุม : Vilnius University, Vilnius
   ประเทศ : ลิธัวเนีย เมื่อ 08/07/2555
   ชื่อบทความ : Synthesis and characterization of metal β-diketonate complexes containing long alkyl chains on NN donor ligand: Potential liquid crystal compounds (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Mukda Thammakirati, Sorasak Danworaphong, David J. Harding , Phimphaka Harding
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Real time imaging of acoustic rectification (บรรยาย)
   ผู้เขียน : S. Danworaphong, T. A. Kelf, O. B. Wright, O. Matsuda,M. Tomoda, Y. Tanaka,N. Nishiguchi,Y. Nishijima,K. Ueno, S. Juodkazis, and H. Misawa
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : Observation and simulation of surface acoustic waves in phononic crystals (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Paul H. Otsuka, Sorasak Danworaphong, Motonobu Tomoda, Oliver B. Wright, Osamu Matsuda, Dieter Profunser, Yukihiro Tanaka, Abdelkrim Khelif, Vincent Laude, Sarah Benchabane
   ชื่อการประชุม : Phononics 2011
   สถานที่ประชุม : Santa Fe,New Mexico
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 29/05/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : KUNDT’S TUBE: ITS USE FOR THE DETERMINATION OF CONCENTRATION OF BINARY GAS MIXTURES (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The 17th International Congress on Sound and Vibration
   สถานที่ประชุม : Cairo, Egypt
   ประเทศ : อียิปต์ เมื่อ 18/07/2553
   ชื่อบทความ : Imaging and simulation of surface acoustic waves on phononic crystal structures (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Laser Ultrasonics
   สถานที่ประชุม : Talence, France
   ประเทศ : ฝรั่งเศส เมื่อ 05/07/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Imaging the rectification of surface acoustic waves in periodic triangular structures (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : International Congress on Ultrasonics
   สถานที่ประชุม : Santiago
   ประเทศ : ชิลี เมื่อ 09/01/2552
   ชื่อบทความ : Ripple Tank: The Determination of the Surface Tension of Water (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : International Conference on Physics Education 2009
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : Imaging the acoustic rectification of surface acoustic waves (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The 29th Symposium on Ultrasonic Electronics
   สถานที่ประชุม : Sendai
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 11/11/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : A demonstration of underwater bubble capturing by the fundamental acoustic mode (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : SIAM PHYSICS CONGRESS 2007: Physics and Technologies for Self-Reliance
   สถานที่ประชุม : The Rose Gardent Riverside, Nakorn Pathom
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/03/2550
   ชื่อบทความ : Synthesis and Electron Transfer Studied of Tetra(2-thienyl)porphyrin-metal(II) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : วทท. 33
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/10/2550
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : การวิเคราะห์ก๊าซโดยใช้อคูสติกส์โหมดอันดับสูง
    Higher-Order Acoustic Mode Detection for Gas Analysis (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 : The 32nd Congress on Science & Technology, Thailand (STT32)
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/10/2549
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : ดาราศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2557
    ชื่อกิจกรรม : นักเรียนผู้แทนศูนย์ฯ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนผู้แทนศูนย์ฯ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาวิชาดาราศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิกครั้งที่ 2/2557
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : ดาราศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2557
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิกครั้งที่ 1/2557
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 13
    ชื่อกิจกรรม : โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 รอบคัดเลือก (คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน)
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : เรียนล่วงหน้า
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12 YSC 2010
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2558
 • วิทยาการ ค่าย 1 - 3
  พ.ศ.2557
 • วิทยากร ค่าย 1
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
  พ.ศ.2549
   - คณะกรรมการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยของ Small Business Innovation Research (SBIR) and Small Business Technology Transfer (STTR) programs ประจำปี 2550 สำนักงานพลังงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 10/10/2549 - 10/11/2549
  หนังสือ
  พ.ศ.2552
   ชื่อหนังสือ : Laser Induced Thermal Diffusion Shock Waves
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.สรศักดิ์  ด่านวรพงศ์,  ศ.ดร.Gerald  Diebold,  ศ.Walter  Craig
   สำนักพิมพ์ : VDM Verlag Dr. Muller Aktiengesellschaft & Co.
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ U.S.A
   ISBN : 978-3-639-09482-4
  รางวัล
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : บุคลากรเด่นด้านการวิจัย
   ชื่อรางวัล : รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรเด่นตามภารกิจมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.สรศักดิ์  ด่านวรพงศ์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  พ.ศ.2558
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 10939 - เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางในน้ำยางดิบด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 23/12/2558 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  รศ.ดร.สรศักดิ์  ด่านวรพงศ์
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
  พ.ศ.2558
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : สร้างชุดทดลองการเรโซแนนซ์ในท่ออากาศ
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : 23/12/2558
   ผู้ประดิษฐ์ :  รศ.ดร.สรศักดิ์  ด่านวรพงศ์,  นายธรรมรง  เอียดคง

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)