:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์
   Assoc.Prof.Dr. Somnuk Aujirapongpan
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2232, 0-7567-2480
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2232, 2480
   E - mail  asomnuk@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2553
 
  วุฒิการศึกษา  บัญชีมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การบัญชีต้นทุน
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2530-2533
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การบัญชี
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2528-2530
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การเงินและการธนาคาร
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2525-2530
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การจัดการทั่วไป
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2528-2530
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/08/2539
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการบัญชี
  หลักสูตร  หลักสูตรบัญชี
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  18/05/2542 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร  การบัญชีเพื่อการบริหาร การบัญชีต้นทุน การจัดการการเงิน การจัดการความรู้ การพัฒนาองค์การ และการจัดการนวัตกรรม
  สาขาความสนใจ
  การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การจัดการความรู้ การจัดการนวัตกรรม การพัฒนาองค์การ การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหาร และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : The Effect of Strategic Intuition, Business Analytic, Networking Capabilities and Dynamic Strategy on Innovation Performance: The Empirical Study Thai Processed Food Exporters
   ผู้เขียน : Somnuk AUJIRPONGPAN and Yuttachai HAREEBIN
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal Asian of Finance, Economics and Business
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 1 หน้า : 255-264 เดือน/ปี : 01/2563-03/2563
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Innovative Organization and Creative Thinking Development for Undergraduate Students.
   ผู้เขียน : S. Deeler,P. Tantasanowong, S. Aujirapongpan
   แหล่งตีพิมพ์ : : GMSARN International Journal
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : 3 หน้า : 119-124 เดือน/ปี : 09/2562-09/2562
   ชื่อบทความ : The Integrated Financial Reporting of Listed Companies on the Stock Exchange of Thailand
   ผู้เขียน : Sarapee Chanatup, Somnuk Aujirapongpan, Muttanachai Suttipun
   แหล่งตีพิมพ์ : : REVISTA EVIDENCIACAO CONTABIL & FINANCAS
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 2 หน้า : 142-159 เดือน/ปี : 09/2562-09/2562
   ชื่อบทความ : Innovative Capacity and the Performance of Business Incubate in University Incubator Units: Empirical Study from Universities in Thailand
   ผู้เขียน : Theeraej Rakthai, Somnuk Aujirapongpan, Kwanrat Suanpong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 33 หน้า : 1-20 เดือน/ปี : 06/2562-06/2562
   ชื่อบทความ : แรงจูงใจและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สำนักงานจเรตำรวจ
   ผู้เขียน : จันทรกานต์ พรหมเหมือน สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ จินตนีย์ รู้ซื่อ ขนิษฐา พัฒนสิงห์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยลักษณ์ : Walailak Social Science Journal
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 2 หน้า :  เดือน/ปี : 07/2562-12/2562
   ชื่อบทความ : ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และการประเมินความต้องการจำเป็นในการสหกิจศึกษา ของนักศึกษาและบัณฑิตหลักสูตรบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   The Accounting Students and Graduates’ Expectation, Satisfaction and Needs Assessment for Cooperative Education: Walailak University

   ผู้เขียน : ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์ รัชดา สุวรรณเกิด ปานแก้วตา ลัคนาวานิช อลิศรา สระโมฬี ประภาดา ศรีสุวรรณ วชรวรรษ พรหมมา สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
   แหล่งตีพิมพ์ : : WMS Journal of Management
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 2 หน้า : 96-111 เดือน/ปี : 04/2562-06/2562
   ชื่อบทความ : รูปแบบการเสริมสร้างความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยกำกับของรัฐ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   Model for Enhancing Happiness of Personnel in the Autonomous University: Walailak University

   ผู้เขียน : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ สุพิศ ฤทธิ์แก้ว ญาณินี ทรงขจร จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 1 หน้า : 63-76 เดือน/ปี : 01/2562-06/2562
   ชื่อบทความ : แรงจูงใจ และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีการร่วมงานฟูลมูนปาร์ตี้ เกาะพงัน
   Motivation and Behavior of International Tourists Involving the Full Moon Party at Koh Phangan, Surat Thani

   ผู้เขียน : รุ่งกานต์ แก้วเจริญ, สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, สุพิศ ฤทธิ์แก้ว, จินตนีย์ รู้ซี่อ และ ญาณินี ทรงขจร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี : Dusit Thani College Journal
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : 3 หน้า : 143-163 เดือน/ปี : 09/2562-12/2562
   ชื่อบทความ : ความรู้ความสามารถของนักบัญชีและความเข้าใจในมาตรฐานการจัดทำบัญชีภาครัฐที่มีผลต่่อประสิทธิภาพงานบัญชีของสำนักงานอัยการสูงสุด
   Accountants'Knowledge and Competency and Their Understanding of Public Sector Accounting Standards Affecting Accounting Performance of Office of the Attorney General

   ผู้เขียน : จิตติมา ขำดำ สุพิศ ฤทธิ์แก้ว สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารนักบริหาร : Executive Journal
   เล่มที่ : 39 ฉบับที่ : 2 หน้า : 53-65 เดือน/ปี : 07/2562-12/2562
   ชื่อบทความ : DYNAMIC CAPABILITIES AND HIGH PERFORMANCE ORGANIZATION OF HOTEL BUSINESS: EMPIRICAL INVESTIGATION INTO WORLD CLASS TOURISM DESTINATION
   ผู้เขียน : Kanittha Pattanasing Somnuk Aujirapongpan Suwit Srimai
   แหล่งตีพิมพ์ : : Tourism and Hospitality Management
   เล่มที่ : 25 ฉบับที่ : 2 หน้า : 377-401 เดือน/ปี : 07/2562-12/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การจัดการความรู้ และความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่ดการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ขององค์กการที่มีผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรม การศึกษาเชิงประจักษ์ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
   the Knowledge Management and Employee Engagement on the Organizaion Learning of the Organizaiton's Performance in Innovation : Empirical study of Hotel Business in Thailand

   ผู้เขียน : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ และ ยุุทธชัย ฮารีบิน
   แหล่งตีพิมพ์ : พัฒนบริหารศาสตร์ : NIDA Development Journal
   เล่มที่ : 58 ฉบับที่ : 3/2561 หน้า : 10 เดือน/ปี : 07/2561-09/2561
   ชื่อบทความ : การจัดการการเงินส่วนบุคคลกับความสุขทางการเงินของบุคลากร มทร.ศรีวิขัยญ
   Personal financial management and financila happiness of personnel Rajamangala University of Technology Srivijaya

   ผู้เขียน : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ กนกวรรณมีสุข อรทัย เถ้าชู
   แหล่งตีพิมพ์ : วิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 29 หน้า : 1-12 เดือน/ปี : 12/2561-12/2561
   ชื่อบทความ : ทิศทางนโยบายภาครัฐต่อการพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่ในยุคประเทศไทย 4.0
   Directions of Government Policy toward Starup Business Development for Thailand 4.0

   ผู้เขียน : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ขนิษฐา พัฒนสิงห์
   แหล่งตีพิมพ์ : วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : Journal of Management Science, PSU
   เล่มที่ : 35 ฉบับที่ : 1 หน้า : 75-100 เดือน/ปี : 01/2561-06/2561
   ชื่อบทความ : การพัฒนานวัตกรรมแบบเปิด จาก่ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการส่งออกยางพาราภาคใต้
   The Development Open Innovation from Collaboration between Universities adn the Rubber Export Entrepreneurs

   ผู้เขียน : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ สุนันทา เสียงไทย ยุทธชัย ฮารีบิน
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสาาการจัดการ : Journal of Management
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : special หน้า : 144-155 เดือน/ปี : 07/2561-07/2561
   ชื่อบทความ : ความคิดสร้างสรรค์ของบัณฑิตในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตลักษณ์เชิงสร้างสรรค์
   Creative Thinking of Undergraduates in the Higher Education Institute with Creative Identity

   ผู้เขียน : สิริชัย ดีเลิศ ปานใจ ธารทัศนวงศ์ สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการจัดการ : Journal of Management
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 1 หน้า : 16-25 เดือน/ปี : 01/2561-03/2561
   ชื่อบทความ : การรับรู้เกี่ยวกับ พรบ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พศ 2535 ของเยาวชนฯ
   The Perception towards the Protection of Victims Injured by Vehicles ACT BE 2535 of Youths..

   ผู้เขียน : อารมณ์ โกงหลง สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสังคมศาสตร์ : Journal of Walailak Social Science
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 2 หน้า :  เดือน/ปี : 12/2561-12/2561
   ชื่อบทความ : ความสามารถด้านเครือข่ายและความสามารถเชิงนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
   The network Based Capability and Innovative Capabilities of SMEs

   ผู้เขียน : ยุทธชัย ฮารีบิน สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ สุนันทา เสียงไทย
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารนักบริหาร : Journal of Executive
   เล่มที่ : 36 ฉบับที่ : 2 หน้า : 79-88 เดือน/ปี : 08/2561-08/2561
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ของความสุขในการทำงานกับผลการปฏิ่บัติงาน กรณีศึกษา บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด
   ผู้เขียน : สุพิศ ฤทธิ์แก้ว สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ อุเทน พัฒนประดิษฐ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 2 หน้า :  เดือน/ปี : 07/2561-12/2561
   ชื่อบทความ : Creating Sustained Strategic Capabilities Through Organisational Dynamic Capabilities and Strategies : A Case study of rubber wood export in Thailand
   ผู้เขียน : ยุทธชัย ฮารีบิน สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ สุนันทา เสียงไทย
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Academy of Management Journal
   เล่มที่ : 23 ฉบับที่ : 1 หน้า : 117-150 เดือน/ปี : 09/2561-12/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : เงื่อนไขที่เอื้อต่อการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในจังหวัดชายแดนใต้
   Conditions Facilitating Innovativeness among Small and Medium Enterprises in Southern Border Provinces

   ผู้เขียน : กฤษดี พ่วงรอด สงวน ลือเกียรติบัณฑิต และ สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (AJS)
   เล่มที่ : 28 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-20 เดือน/ปี : 01/2560-04/2560
   ชื่อบทความ : ระบบนวัตกรรมแบบเปิด: ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
   Open Innovation System: The Success of Innovation Developing in University

   ผู้เขียน : ธี่รเดช รักไทย, สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วิทยาการจัดการ : Journal of Management Science
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 2 หน้า : 1-25 เดือน/ปี : 07/2560-12/2561
   ชื่อบทความ : Factor affecting innovativeness of small and medium enterprises in the five southern border provinces
   ผู้เขียน : Kritsadee Phuangrod, Sanguan Lerkiatbundit, Somnuk Aujirapongpan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Kasetsart Journal of Social Sciences
   เล่มที่ : 38 ฉบับที่ : 3 หน้า : 204-211 เดือน/ปี : 10/2560-12/2560
   ชื่อบทความ : การหยั่งรู้เชิงกลยุทธ์ ทิศทางการพัฒนาผู้่นำในศตวรรษที่ 21
   Strategic Intuition: The Development of Leaderr in the 21 Century

   ผู้เขียน : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการจัดการ : Journal of Management
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 3 หน้า : 125-133 เดือน/ปี : 09/2560-12/2560
   ชื่อบทความ : บทบาทการจัดการความรู้กับการพัฒนาการหยั่งรู้เชิงกลยุทธ์
   The Role of KM in Development Strategic Intuition

   ผู้เขียน : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการจัดการ : Journal of Management
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 2 หน้า : 21-41 เดือน/ปี : 12/2560-12/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้และความผูกพันต่อองค์การของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
   The Comparative Relationship of Knowledge Management and Employee Engagement of Hotel Business in Thailand

   ผู้เขียน : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ ยุทธชัย ฮารีบิน
   แหล่งตีพิมพ์ : : WMS Journal of Management
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 1 หน้า : 74-86 เดือน/ปี : 01/2559-04/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ความสามรถในการจัดการความรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคใต้ตอนบนของประเทศทย
   KM Capacity of High Schools in the Upper South of Thailand

   ผู้เขียน : สุพิศ ฤทธิ์แก้ว สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการจัดการ : WMS Journal of Management
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 3 หน้า : 64-82 เดือน/ปี : 09/2558-12/2558
   ชื่อบทความ : ความสามารถในการจัดการความรู้กับนวัตกรรมกระบวนการของธุรกิจฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลในภาคใต้
   KMC and Process Innovation of Marine Shrimp Farm in Southern Thailand

   ผู้เขียน : สมนึก เอื้อจิรนะพงษ์พันธ์ วิชาญ ละเอียด
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการจัดการ : WMS Journal of Management
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 2 หน้า : 41-59 เดือน/ปี : 05/2558-08/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : อิทธิผลของกระแสเงินสดอิสระ มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ และมูลค่าเพิ่มทางการตลาดที่ส่งผลต่อราคาของหลักทรัพย์ การศึกษาเชิงประจักษ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET100
   The Influence of Free Cash Flow, Economic Value Added and Market Value Added to the Price Stock: The Empirical Study of the Listed Companies in the SET 100

   ผู้เขียน : อาษาฒ์ สุวรรณพฤกษ์ สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการจัดการ : WMS Journal of Management
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 2 หน้า : 57-65 เดือน/ปี : 05/2557-08/2557
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์ เต็นท์รถ และบริษัทให้สินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถยนต์ใช้แล้ว กรณี ศึกษาผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสงขลา
   Factors Affecting the Custormers'Choice of Purchasing Used Cars,Car Dealer, Car Loans and Leasing: Case Study in SuratThani and Songkhla Provinces

   ผู้เขียน : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ สุพิศ ฤทธิ์แก้ว จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการจัดการ : WMS Journal of Management
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 3 หน้า : 32-47 เดือน/ปี : 09/2557-12/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมของบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
   KM to Create Innovation of Non-Academic Staff of Autonomous University

   ผู้เขียน : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ อรรจน์ บัณฑิตย์ จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
   เล่มที่ : 53 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-30 เดือน/ปี : 01/2556-03/2556
   ชื่อบทความ : การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์:ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
   Creative Tourism: Trends of Sustainable Tourism Development

   ผู้เขียน : จีระนันท์ ทองสมัคร รุ่งรวี จิตภักดี สมนึก เอื่้อจิระพงษ์พันธ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย : Journal jof Thai Hospitality and Tourism
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 2 หน้า : 91-104 เดือน/ปี : 07/2556-12/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : ความเป็นองค์กรนวัตกรรมและความสามารถทางนวัตกรรม กรณีศึกษาโรงพยาบาลเกาะสมุย
   ผู้เขียน : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ สมหมาย ทองมี จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   เล่มที่ : 29 ฉบับที่ : 2 หน้า : 1-20 เดือน/ปี : 07/2555-12/2555
   ชื่อบทความ : ความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็งในจังหวัดสงขลา
   ผู้เขียน : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ มนตรี อธิรัตนชัย พงษ์พันธุ์ คำพรรณ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการจัดการ : WMS Journal of Management
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 2 หน้า : 1-18 เดือน/ปี : 09/2555-12/2555
   ชื่อบทความ : ความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารทะเลแช่เยือกแข็งในเขตจังหวัดสงขลา
   A Study of Labor Demand on Frozen Seafood Entrepreneurs in Songkhla Province

   ผู้เขียน : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ มนตรี อธิรัตนชัย พงศ์พันธ์ คำพรรณ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการจัดการ : WMS Journal of Management
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 2 หน้า : 1-8 เดือน/ปี : 09/2555-12/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : ตัวแบบการบริหารนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
   A Model of Innovation Management for the Autonomous University

   ผู้เขียน : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสงขลานครินทร์
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 2 หน้า : - เดือน/ปี : 03/2554-04/2554
   ชื่อบทความ : ความสามารถในการจัดการความรู้กับความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการในประเทศไทย
   KMC and Innovativeness of Entrepreneur in Thailand

   ผู้เขียน : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และคณะ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
   เล่มที่ : 50 ฉบับที่ : 1/2554 หน้า : 90-113 เดือน/ปี : 01/2554-03/2554
   ชื่อบทความ : ผลของการมุ่งเน้นผลงานความเป็นผู้ประกอบการและกลยุทธ์ที่มีต่อความสามารถทางนวัตกรรมและผลการดำเนินงาน การศึกษาเชิงประจักษ์ของบริษัทใน MAI
   The effect of Entrepreneurial and Strategic Orientation on Innovativeness and Performance:The empirical study of the companies in MAI

   ผู้เขียน : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ กฤศกร จิรภานุเมศ และ พนิดา แช่มช้าง
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : Journal of Management Sciences
   เล่มที่ : 28 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-17 เดือน/ปี : 01/2554-06/2554
   ชื่อบทความ : การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงการมุ่งเน้นความสามารถทางนวัตกรรม และผลการดำเนินงานในธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
   The Development of Relationship Model of Oriented Factors Affecting Innovativeness and Performance of Thai Software Business under the Board of Investment Thailand

   ผู้เขียน : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ พนิดา แช่มช้าง และ กรกมล หัตถพลาเมธ
   แหล่งตีพิมพ์ : เกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ : Kasertsart Applied Business Journal
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 6 หน้า : 1-25 เดือน/ปี : 12/2554-12/2554
   ชื่อบทความ : การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่่ยนเรียนรู้และการพัฒนานวัตกรรมใน SMEs อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน
   ผู้เขียน : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสารสนเทศศาสตร์ : Information Journal
   เล่มที่ : 29 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-12 เดือน/ปี : 01/2554-04/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Indicators of Knowledge management capacibility for KM effectiveness
   ผู้เขียน : Somnuk Aujirapongpan, Pakpachong Vadhanasindhu, Achara Chandrachai, Pracob Cooparat
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of information and KM systems (VINE)
   เล่มที่ : 40 ฉบับที่ : 2 หน้า : 183-203 เดือน/ปี : 03/2553-06/2553
   ชื่อบทความ : ความสามารถในการจัดการความรู้:บทบาท และ ความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการ
   Knowledge Management Capability: Role and Capability of Entrepreneurs in Innovation

   ผู้เขียน : พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์,อัจฉรา จันทร์ฉาย, ประกอบ คุปรัตน์
   แหล่งตีพิมพ์ : สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 4 หน้า : 595-616 เดือน/ปี : 07/2553-08/2553
   ชื่อบทความ : นวัตกรรม: ความหมาย ประเภท และความสำคัญต่อการเป็นผู้ประกอบการ
   ผู้เขียน : พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์,อัจฉรา จันทร์ฉาย,ประกอบ คุปรัตน์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารบริหารธุรกิจ : Journal of Business Administratiion
   เล่มที่ : 33 ฉบับที่ : 128 หน้า : 49-65 เดือน/ปี : 10/2553-12/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : ภาวะผู้นำและความรู้เชิงวิชาชีพ ของผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เข็ง
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสาตร์และมนุษยศาสตร์
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 4 หน้า : 1-15 เดือน/ปี : 07/2552-08/2552
   ชื่อบทความ : ปัจจัยกำหนดโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนและหลังวิกฤติเศรษฐกิจ
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาตร์
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 5 หน้า : 25-38 เดือน/ปี : 09/2552-10/2552
   ชื่อบทความ : การจัดการความรู้ของพนักงานในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษาพนักงานฝ่ายสนับสนุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   KM of University's Staff : A case study of Walailak University's support Staff

   ผู้เขียน : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, ธัญลักษณ์ พลายด้วง
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ : Humanities and Social Sciences
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 3 หน้า : 77-100 เดือน/ปี : 09/2552-12/2552
   ชื่อบทความ : ความต้องการรูปแบบการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและคุณลักษณะของนักศึกษา กรณีศึกษาหลักสูตรบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ผู้เขียน : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์,อติรัตน์ หวานนุรักษ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสหกิจศึกษาไทย : Thailand Journal of Cooperative Education
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 2 หน้า : 1-20 เดือน/ปี : 07/2552-12/2552
   ชื่อบทความ : องค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา โรงพยาบาลดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   Learning Organization a case study: The Donsak Hospital , Surattani Province

   ผู้เขียน : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ เพ็ญนภา ประภาวัต
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการ : Journal of Management Sciences
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 1 หน้า : 33-56 เดือน/ปี : 07/2552-12/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : การพัฒนาบุคลากรกับผลการดำเนินงานของธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง
   Human Resource Development and Organizational Perfeormance of Frozen Seafood Companies

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ : Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 1 หน้า : 55-67 เดือน/ปี : 01/2551-03/2551
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : การใช้เทคนิคทางบัญชีบริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   เล่มที่ : 24 ฉบับที่ : 2 หน้า : 56-68 เดือน/ปี : 07/2549-12/2549
   ชื่อบทความ : กลยุทธ์การจัดการต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 4 หน้า : 410-420 เดือน/ปี : 10/2549-12/2549
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ที่มีปัญหา กรณีศึกษาการดำเนินงานของสำนักงานจัดการทรัพย์สินภาคใต้ ธนาคารไทยพาณิชย์
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยการจัดการ
   เล่มที่ : 23 ฉบับที่ : 2 หน้า : 54-67 เดือน/ปี : 07/2548-12/2548
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : วิธีปฏิบัติทางการบัญชีบริหารของธุรกิจโรงแรมในภาคใต้
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสังคมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 3 หน้า : 341-350 เดือน/ปี : 09/2547-12/2547
   ชื่อบทความ : ปัญหาการใช้ระบบบัญชีตามความรับผิดชอบ กรณีศึกษาการไฟฟ้าภูมิภาคเขต 2 ภาคใต้
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 2 หน้า : 1-20 เดือน/ปี : 07/2547-12/2547
   ชื่อบทความ : กลยุทธ์การดำเนินงานของธุรกิจขนาดใหญ่ในภาคใต้ตอนบน
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์ฯ
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 1 หน้า : 31-50 เดือน/ปี : 01/2547-04/2547
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมของบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
    KM to create innovation of Non-Academic staff of Autonomous Universities (บรรยาย)

   ผู้เขียน : จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์ สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ อรรจน์ บัณฑิตย์
   ชื่อการประชุม : Science Technology and Management for Sustainable Development
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/04/2554
   ชื่อบทความ : การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงการมุ่งเน้นความสามารถทางนวัตกรรมและผลการดำเนินงานของธุรกิจซอฟต์แวร์ที่ได้รับการส่งเสริมการสงทุนจาก BOI (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กรกมล หัตถพลาเมธ สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ พนิดา แช่มช้าง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการด้านการบริหารและการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 3 : The 3nd National Conference on Administration and Management
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/05/2554
   ชื่อบทความ : ผลของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการและกลยุทธ์ที่มีต่อความสามารถทางนวัตกรรมและผลการดำเนินงาน การศึกษาเชิงประจักษ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กฤศกร จิรภานุเมศ สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ พนิดา แช่มช้าง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการด้านการบริหารและการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 3 : The 3nd National Conference on Administration and Management
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/05/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด
    The Relationship between KM and Performance fo Staff of Krungthai Bank (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ภาวิณี คงสง
   ชื่อการประชุม : The 2nd National Conference on Administration and Management
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/05/2553
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล : กิจกรรมการสอนทำบัญชีประจำวัน ณ โรงเรียนวัดโคกเหล็ก โรงเรียนวัดพระอาสน์ และ โรงเรียนบ้านสะพานหัน
    ชื่อกิจกรรม : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล : กิจกรรมการสอนทำบัญชีประจำวัน ณ โรงเรียนวัดโคกเหล็ก โรงเรียนวัดพระอาสน์ และ โรงเรียนบ้านสะพานหัน
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม การสอนทำบัญชีประจำวัน
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาคุณภาพบัณฑิตผ่านกระบวนการเรียนรู้ควบคู่การทำงาน (Work-Intergrated Learning)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเข้าร่วมประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20
    ชื่อกิจกรรม : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยกับพันธกิจสัมพันธ์ต่อเพื่อสังคมและการเรียนรู้ควบคู่การทำงาน
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาคุณภาพบัณฑิตผ่านกระบวนการเรียนรู้ควบคู่การทำงาน (Work-Intergrated Learning)
    ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ Work-Intergrated Learning:WIL
 • ชื่อโครงการ : การเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าในส่วนภูมิภาค
 • ชื่อโครงการ : จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC รอบที่ 4/59
 • ชื่อโครงการ : จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC รอบที่ 3/59
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการยกระดับการจัดการวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวภาคใต้ สู่ความเป็นเลิศในประชาคมอาเซียน ช่วง 3 - 5
    ชื่อกิจกรรม : บูรณาการยกระดับการจัดการวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวภาคใต้สู่ความเป็นเลิศในประชาคมอาเซียน ช่วง 3 - 5
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการเพื่อสังคม (Social Engagement)
 • ชื่อโครงการ : บริการจัดสอบ YFS 2016
 • ชื่อโครงการ : Summer Program : UiTM and WU
 • ชื่อโครงการ : SEU Documentary Photography, Global Studies Program & Marine Biology 2016 in Thailand
 • ชื่อโครงการ : จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC รอบที่ 2/2559
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC รอบที่ 1/2559
 • ชื่อโครงการ : สัมมนาหลักสูตร ทิศทางและประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับปี 2559
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์สู่สากล ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : จัดสอบวัดระดับภาอังกฤษ TOEIC รอบที่ 3/2558
 • ชื่อโครงการ : จัดสอบ YFS 2015
 • ชื่อโครงการ : จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : Intensive Tuition for TOEIC 1/2015
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนสู่อาเซียน
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบทดสอบสมรรถนะด้านการจัดการ
 • ชื่อโครงการ : WMS Social Engagement : โคกเหล็กโมเดล
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาหัวข้อวิจัยสำหรับอาจารย์ใหม่ สำนักวิชาการจัดการ
 • ชื่อโครงการ : จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 3
 • ชื่อโครงการ : สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : SEU Photography & Global Studies Program in Thailand 2014
    ชื่อกิจกรรม : Overview society & culture in Thailand, Thai Cooking ,Thasala city, Discovering Khanom Beach, Bangkok-Chiang Mai, Asalha Puja Day , Bull fighting, Exploring nature, lifestyles and heritages in Phattalung-KL Malaysia-Phuket-Krabi ,Tourism and CBT in NST
 • ชื่อโครงการ : South East Asia Studies : Multicultural Society and Religions (SEAS) 2014
 • ชื่อโครงการ : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : มัคคุเทศก์อาสานำต่างชาติชมเมืองนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : TCS Staff Outing Trip @ Krabi สำหรับพนักงานบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด เขตพื้นที่ภาคใต้
    ชื่อกิจกรรม : TCS Staff Outing Trip @ Krabi สำหรับพนักงานบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด เขตพื้นที่ภาคใต้
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : อบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม R ในการจัดการกับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรม Walk Rally สำหรับพนักงานบริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด
 • ชื่อโครงการ : จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC
    ชื่อกิจกรรม : จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC
    ชื่อกิจกรรม : จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC
 • ชื่อโครงการ : อบรมหลักสูตรการออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign
 • ชื่อโครงการ : Staff Outing Trip @ Khanom สำหรับพนักงานบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด เขตพื้นที่ภาคใต้
 • ชื่อโครงการ : South East Asia Studies : Multicultural Society and Religions (SEAS) 2013
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมหลักสูตร มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (การท่องเที่ยวโดยชุมชน)
 • ชื่อโครงการ : Update ทิศทางและประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์ทางการจัดการครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : การอบรมเทคนิคการสอนเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเทคนิคการสอนเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 4 หัวข้อ กลยุทธ์การสอนเศรษฐศษสตร์...ขั้นเทพ
 • ชื่อโครงการ : WMS Business Best Practice Sharing
 • ชื่อโครงการ : ค่าย WMS Champion Camp#2 (ค่าย WMS ค่ายเยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 2)
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS แบรนด์อัจฉริยะทางธุรกิจ
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS ออมสินเก่งคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 • ชื่อโครงการ : WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
 • ชื่อโครงการ : การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS for windows
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านเอเชียศึกษา ครั้งที่ 2 หัวข้อ เอเชียศึกษาวันนี้ : การผงาดขึ้นของเอเชีย
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการแสดงปาฐกถา การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยด้านสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อสร้างสรรค์ว่าด้วยเอเชียศึกษา
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : WMS แข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจพอเพียงระดับชาติ ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : WMS Business Practice Sharing เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20
 • ชื่อโครงการ : WMS แบรนด์อัจฉริยะทางธุรกิจ (WMS Brand Business Genius)
 • ชื่อโครงการ : ให้บริการศึกษาดูงาน
 • ชื่อโครงการ : การจัดทำข้อสอบ
    ชื่อกิจกรรม : จัดทำข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานวางแผนและประเมินผล
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมเรื่องการแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
 • ชื่อโครงการ : วันนักการตลาดสัญจรภาคใต้
    ชื่อกิจกรรม : Train The Trainer สัญจร...นครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : J-MAT สู่เส้นทางการตลาดสัญจร...นครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สำนักวิชาการจัดการกับสหกิจศึกษาสมบูรณ์แบบ
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย (นักสื่อความหมาย)
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย (นักสื่อความหมาย) รุ่นที่ 4 วิถีลุ่มน้ำ (ปากพนัง-หัวไทร-ชะอวด)
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย (นักสื่อความหมาย) รุ่นที่ 3 นิเวศป่าเขา (กรุงชิง-นบพิตำ-วังลุง)
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย (นักสื่อความหมาย) รุ่นที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย (นักสื่อความหมาย) รุ่นที่ 1 นิเวศป่าเขา (เขาแก้ว-ลานสกา-ช้างกลาง)
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ รุ่น 3
 • ชื่อโครงการ : กลยุทธ์การบริหารงานธุรการยุคใหม่ รุ่น 1
 • ชื่อโครงการ : เคล็ดลับสู่ความสำเร็จเลขานุการมืออาชีพ รุ่น 1
 • ชื่อโครงการ : การจัดการงานเอกสารด้วย Word 2007 รุ่น 1
 • ชื่อโครงการ : หลักสูตรการบริหารและการควบคุมพัสดุคงคลังอย่างมีประสิทธิผล รุ่น 1 (บ.ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด)
 • ชื่อโครงการ : การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 5
 • ชื่อโครงการ : การใช้โปรแกรม LISREL สำหรับการวิจัย รุ่น 5
 • ชื่อโครงการ : การพัฒนา Web Application ด้วย PHP และ MySQL รุ่น 6
 • ชื่อโครงการ : การจัดการฐานข้อมูลด้วย MS Access รุ่น 5
 • ชื่อโครงการ : การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver และ Photoshop รุ่น 6
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ รุ่น 2
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : จิตวิทยาการทำงานให้ประสบความสำเร็จ รุ่น 1
 • ชื่อโครงการ : การใช้โปรแกรม LISREL สำหรับการวิจัย รุ่น 3
 • ชื่อโครงการ : การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 4
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการอบรมหลักสูตรการวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ
    ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมหลักสูตรการวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • สอนรายวิชาการ การบัญชีบริหารขั้นสูง
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
  พ.ศ.2552
   - ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หัวข้อ"ทักษะส่วนบุคคลที่ใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของผู้สอบบัญชี: มุมมองของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี" น.ส. จริยา บุพพารัมณีย์ นักศึกษา MBA มอ. [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 00/06/2552 - 00/00/0000
   - ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ระดับการปฏิบัติงานและการให้ความสำคัญของบุคลากรในหน่วยงานเพื่อรองรับการตรวจสอบภายใน:กรณีศึกษาเทศบาลนครยะลา" น.ส.พรรณราย คงประเทศ นักศึกษา MBA มอ. [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 00/06/2552 - 00/00/0000
   - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธนบุรี [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 01/04/2552 - 01/00/0000
   - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชธานี [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 01/04/2552 - 01/00/0000
   - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 01/04/2552 - 01/00/0000
   - ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 00/02/2552 - 00/00/0000
   - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเครื่องมือวิจัย นิสิตปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 00/06/2552 - 00/00/0000
   - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินงานดุษฎีวิทยานิพนธ์ ของนาย นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ หลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 00/07/2552 - 00/08/2552
   - กรรมการสภาวิทยาลัย วิทยาลัยตาปี [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 00/07/2552 - 00/07/2556
  พ.ศ.2551
   - ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สงขลา [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 00/06/2551 - 00/00/0000
  พ.ศ.2550
   - กรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 21/05/2550 - 21/05/2550
   - กรรมการวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครรินทร์ [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 08/08/2550 - 08/08/2550
   - กรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 29/08/2550 - 29/08/2550
   - กรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 00/08/2550 - 00/00/0000
   - กรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 00/05/2550 - 00/00/0000
  พ.ศ.2549
   - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความทางวิชาการของวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์ฯ [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 00/05/2549 - 00/00/0000
   - กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎในภาคใต้ ในสาขาวิทยาการจัดการ [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 00/02/2549 - 00/00/0000
   - ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทางวิชาการของวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 00/07/2549 - 00/00/0000
  พ.ศ.2547
   - กรรมการสมาคมการบัญชีไทย [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 00/08/2547 - 00/00/0000
  หนังสือ
  พ.ศ.2553
   ชื่อหนังสือ : การจัดการความรู้กับนวัตกรรม
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์
   สำนักพิมพ์ : ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ สามลดา
   ISBN : 9789748349718
  พ.ศ.2552
   ชื่อหนังสือ : การบัญชีบริหาร
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์
   สำนักพิมพ์ : McGraw-Hill
   พิมพ์ครั้งที่ : 2 ณ กรุงเทพ
   ISBN : 9786117060083
   ชื่อหนังสือ : การบัญชีขั้นต้น
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์
   สำนักพิมพ์ : McGraw-Hill
   พิมพ์ครั้งที่ : 2 ณ กรุงเทพ
   ISBN : 9786117060084
  พ.ศ.2551
   ชื่อหนังสือ : การบัญชีต้นทุน
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์
   สำนักพิมพ์ : McGraw-Hill
   พิมพ์ครั้งที่ : 3 ณ กรุงเทพ
   ISBN : 9789749965757
  รางวัล
  พ.ศ.2548
   ชื่อผลงาน : การเรียนการสอน การผลิตผลงานทางวิชาการ
   ชื่อรางวัล : ครูดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 09/06/2548
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์
   ชื่อผลงาน : ที่ปรึกษาธุรกิจ โครงการซุบชีวิตธุรกิจไทย ระยะที่ 2 พ.ศ. 2547
   ชื่อรางวัล : ที่ปรึษาดีเด่น
   จาก : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
   เมื่อ : 01/09/2548
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)