:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. ฉัตรชัย  กัลยาณปพน
   Assoc.Prof.Dr. Chatchai Kanlayanapaphon
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2037, 0-7567-2005-6
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2037, 2005-6
   E - mail  nchatcha@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ชีววิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2535-2539
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Molecular Systematics
  มหาวิทยาลัย  The University of Edinburgh
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2539-2544
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  15/08/2539
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาชีววิทยา
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  05/07/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชา
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาชีววิทยา
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/10/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีววิทยา  Plant Molecular Systematics & Evolution, Zingiberaceae
  สาขาความสนใจ
  เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีววิทยา  Plant Molecular Genetics: 1. Plant genetic diversity study & plant molecular phylogeny 2. Plant molecular ecology
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของข้าวพันธุ์ปลูกของภาคใต้ ด้วยลาดับเบสของยีน matK
   Phylogenetic Relationship Study of Oryza sativa L. Cultivars in Southern Thailand Based on matK Gene Sequence

   ผู้เขียน : นภนต์ กล่อมเกล้า มารวย เมฆานวกุล ฉัตรชัย งามเรียบสกุล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร : Journal of Agricultural Research and Extension
   เล่มที่ : 30 ฉบับที่ : 2 หน้า : 27-36 เดือน/ปี : 02/2556-05/2556
   ชื่อบทความ : Morphological Diversity and Distribution of Etlingera littoralis (König) Giseke (Zingiberaceae) in Southern Thailand
   ผู้เขียน : Wassana CHONGKRAIJAK1,*, Chatchai NGAMRIABSAKUL2 and A.D. POULSEN3
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : x หน้า : xx เดือน/ปี : 10/2556-12/2556
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Genetic variation of Kaempferia (Zingiberaceae) in Thailand based on chloroplast DNA (psbA-trnH and petA-psbJ) sequences
   ผู้เขียน : Techaprasan, J., Klinbunga S., Ngamriabsakul, C., Jenjittikul T.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Genetics and Molecular Research
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 4 หน้า : 1957-1973 เดือน/ปี : 10/2553-10/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Caulokaempferia sirirugsae sp. nov. (Zingiberaceae) form southern Thailand
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Nordic Journal of Botany
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 5-6 หน้า : 325-328 เดือน/ปี : 01/2552-01/2552
   ชื่อบทความ : The Increased Efficacy of Tangerine Root Rot Control by Mutant Strains of Trichoderma harzianum
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : PHILIPP AGRIC SCIENTIST
   เล่มที่ : 92 ฉบับที่ : 1 หน้า : 39-45 เดือน/ปี : 03/2552-03/2552
   ชื่อบทความ : The Increased Efficacy of Tangerine Root Rot Control by Mutant Strains of Trichoderma harzianum
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : PHILIPP AGRIC SCIENTIST
   เล่มที่ : 92 ฉบับที่ : 1 หน้า : 39-45 เดือน/ปี : 03/2552-03/2552
   ชื่อบทความ : The Preliminary Detection of Cyanogenic Glycoside in Pra (Elateriospermum tapos Blume)by HPLC
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 1 หน้า : 141 เดือน/ปี : 05/2552-09/2552
   ชื่อบทความ : The Preliminary Detection of Cyanogenic Glycosides in Pra (Elateriospermum tapos Blume) by HPLC
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 1 หน้า : 141 เดือน/ปี : 05/2552-09/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : การจำแนกพันธุ์กลุ่มลางสาด ลองกอง และดูกูโดยเครื่องหมาย AFLP
   Identifications of cultivars of Lansium domesticum Correa by AFLP markers

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์กำแพงเพชร : Kamphaengphet Science Journal
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 20-29 เดือน/ปี : 01/2551-12/2551
   ชื่อบทความ : Zingiberaceae diversity in Khao Nan and Khao Luang National Parks, Nakhon Si Thammarat, Thailand.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 1 หน้า : 17-27 เดือน/ปี : 01/2551-06/2551
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : Genetic variation and species identification of Thai Boesenbergia (Zingiberaceae) analyzed by chloroplast DNA polymorphism
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Biochemistry and Molecular Biology
   เล่มที่ : 39 ฉบับที่ : 4 หน้า : 361-370 เดือน/ปี : 01/2549-12/2549
   ชื่อบทความ : The phylogeny of Thai Boesenbergia (Zingiberaceae) based on petA-psbJ spacer (chloroplast DNA)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Songklanakarin Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 28 ฉบับที่ : 1 หน้า : 49-57 เดือน/ปี : 01/2549-12/2549
   ชื่อบทความ : Pollen and pollinator limitation of seed initiation in Etlingera littoralis (J. König) Giseke (Zingiberaceae) in Klong Klai Basin, Khao Nan National Park, Thailand
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 2 หน้า : 207-217 เดือน/ปี : 01/2549-12/2549
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : Morphological study of the versatile anther group in the Zingibereae (Zingiberaceae)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 1 หน้า : 11-21 เดือน/ปี : 01/2548-12/2548
   ชื่อบทความ : The plant community and its diversity at the Tumpang archeological site, Walailak University
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Natural History Bulletin of the Siam Society
   เล่มที่ : 53 ฉบับที่ : 2 หน้า : 148-149 เดือน/ปี : 01/2548-12/2548
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : A chromosomal study of Roscoea and Cautleya (Zingiberaceae): phylogenetic implications
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 2 หน้า : 70-86 เดือน/ปี : 01/2547-12/2547
  พ.ศ.2546
   ชื่อบทความ : The Phylogeny of tribe Zingibereae (Zingiberaceae) based on ITS (nrDNA) and trnL-F (cpDNA) sequences
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Edinburgh Journal of Botany
   เล่มที่ : 60 ฉบับที่ : 3 หน้า : 483-507 เดือน/ปี : 01/2546-12/2546
  พ.ศ.2543
   ชื่อบทความ : Phylogeny and disjunction in Roscoea (Zingiberaceae)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Edinburgh Journal of Botany
   เล่มที่ : 57 ฉบับที่ : 1 หน้า : 39-61 เดือน/ปี : 01/2543-12/2543
   ชื่อบทความ : A new species of Roscoea Sm. (Zingiberaceae) from Bhutan and Southern Tibet
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Edinburgh Journal of Botany
   เล่มที่ : 57 ฉบับที่ : 2 หน้า : 271-278 เดือน/ปี : 01/2543-12/2543
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : การพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์นักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม่ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : หทัยชนก คมเม่น ฉัตรชัย กัลยาณปพน สุดธิดา สังข์พุ่ม
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับชาติ:วิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 2
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/08/2562
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อราไตรโคเดอร์มาในดินจากป่าสาคูของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ทีศักยภาพในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคปื้นดําบนผลลองกองด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของ ITS (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ธนภรณ์ กาจนพันธ์, ภูวดล บางรักษ์, โสภนา วงศ์ทอง, จรส พินจงสกุลดิษฐ, ฉัตรชัย กัลยาณปพน, พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์
   ชื่อการประชุม : การประชุมระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : The phylogeny of Boesenbergia (Zingiberaceae) based on ITS (nrDNA) sequences. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 5th International Symposium on the family Zingiberaceae
   สถานที่ประชุม : Xishuangbanna, China
   ประเทศ : จีน เมื่อ 07/07/2552
   ชื่อบทความ : The phylogeny of Boesenbergia (Zingiberaceae) based on ITS (nrDNA) sequences. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 5th International Symposium on the family Zingiberaceae
   สถานที่ประชุม : Xishuangbanna, China
   ประเทศ : จีน เมื่อ 07/07/2552
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2563
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : โอลิมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก)
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : โอลิมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเตรียมความพร้อมการจัดการอบรมค่ายชีววิทยาโอลิมปิก ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเยี่ยมโรงเรียนค่ายชีววิทยาโอลิมปิก ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : โอลิมปิกวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ประจำปีการศึกษา 2560 (ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก)
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ค่ายฤดูร้อนมัธยมปลายชีววิทยา ชีววิทยาสู่โรงเรียน กิจกรรมรู้รักษ์ทะเลสู่โรงเรียน
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกลุ่มสิชล
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 12
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 11
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 10
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 9
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : วิทยาศาสตร์สัญจร กลุ่มโรงเรียนวัดขรัวช่วย
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 8
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 7
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 6
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 5
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 10
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 6
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 5
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครังที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ศูนย์เครื่องมือวิทย์ฯ กับภารกิจบริการวิเคราะห์ทดสอบ
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช)
    ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนตำบลโมคลาน ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : โครงการโอลิมปิกวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาชีววิทยา 1/2556
 • ชื่อโครงการ : ค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ.2556
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : ฝึกงานกับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : การสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนปากพนัง รุ่นที่ 1
 • ชื่อโครงการ : ฝึกงานกับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รุ่นที่ 5
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ รุ่นที่ 5
 • ชื่อโครงการ : ค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ ครั้งที่ 6
 • ชื่อโครงการ : ฝึกงานกับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รุ่นที่ 4
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 13
    ชื่อกิจกรรม : โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 รอบคัดเลือก (คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน)
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12 YSC 2010
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

Fatal error: Call to undefined function: facadcomtype() in H:\AppServ\www\des\html\source\DESAboutPersonallist_.php on line 1137
  พ.ศ.2550