:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ. อุหมาด  หมัดอาด้ำ
   Asst.Prof. Uhamard Madardam
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2255, 0-7567-2206-7
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2255, 2206-7
   E - mail  muhamard@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  คณิตศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยครูสงขลา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2526-2530
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาการคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2530-2532
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  04/12/2539
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
  หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  11/07/2563 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  -
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   Computer Coding Skill Development using Coding Skill Practice Packages with Collaborative Learning for the Second-Year Software Engineering Students at Walailak University

   ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุหมาด หมัดอาด้ำ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : 1 หน้า : - เดือน/ปี : 07/2560-07/2560
   ชื่อบทความ : การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   Computer Coding Skill Development using Coding Skill Practice Packages with Collaborative Learning for the Second-Year Software Engineering students at Walailak University

   ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุหมาด หมัดอาด้ำ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 87-108 เดือน/ปี : 07/2560-07/2561
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ผลการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการเขียนขั้นตอนวิธี ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือและการสอนแบบแบบเอ็กซ์พลิซิท สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์
    The Results of Problem Solving and Algorithmic skill by Collaborative Learning and Explicit Teaching Method for the first-year Software Engineering Students at Walailak University (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุหมาด หมัดอาด้ำ
   ชื่อการประชุม : นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 : Innovative Education for Thailand 4.0
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/07/2560
   ชื่อบทความ : ผลการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการเขียนขั้นตอนวิธี ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือและการสอนแบบแบบเอ็กซ์พลิซิท สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์
    The Results of Problem Solving and Algorithmic skill by Collaborative Learning and Explicit Teaching Method for the first-year Software Engineering Students at Walailak University (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อุหมาด หมัดอาด้ำ (Uhamard Madardam) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
   ชื่อการประชุม : นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 : Innovative Education for Thailand 4.0
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/07/2560
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Introduction to Data Analytics with RapidMiner”
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Introduction to Data Analytics with RapidMiner
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการเปิดบ้านสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : การแข่งขันการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2562
 • เป็นกรรมการ กำหนดและกำกับนโยบายการทำงานของโรงเรียน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพหนังสือ
  พ.ศ.2559
 • เป็นกรรมการ กำหนดและกำกับนโยบายการทำงานของโรงเรียน
  พ.ศ.2558
 • เป็นคนจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนวิชา การแก้ปัญหาและการเขียนขั้นตอนวิธีให้นักศึกษาปีที่ 1
 • เป็นคนจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนวิชาสถิติ
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.
  พ.ศ.2555
   ชื่อหนังสือ : การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา
   ผู้แต่ง :  ผศ.อุหมาด  หมัดอาด้ำ
   สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ
   ISBN :
  พ.ศ.2545
   ชื่อหนังสือ : ไวยากรณ์ภาษาซี
   ผู้แต่ง :  ผศ.อุหมาด  หมัดอาด้ำ
   สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ISBN : 974-227-010-4
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)