:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. เกียรติกำจร  กุศล
   Asst.Prof.Dr. Kiatkamjorn Kusol
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2166, 0-7567-2101-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2166, 2101-2
   E - mail  kkiatgum@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การพยาบาลบิดามารดาและเด็ก
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2534-2536
 
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
  สาขาที่จบ  พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2530
 
  วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  อุดมศึกษา
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2544
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/08/2539
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  07/10/2545 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การจัดการสอนแบบ PBL
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การพยาบาลครอบครัว การบริหารการพยาบาล การสอนการพยาบาลในคลินิก
  สาขาความสนใจ
  วิจัยและพัฒนา  การวิจัยสถาบัน การวิจัยทางด้านสุขภาพเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น
  จิตวิทยา  ตัวตนและสังคม จิตวิทยาพัฒนาการ พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น
  ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  การประกันคุณภาพการศึกษา วิจัยชั้นเรียน การพัฒนานักศึกษา
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ผลของการให้ความรู้ผู้ดูแลก่อนจำหน่ายเด็กที่มีภาวะไข้เฉียบพลันต่อการเข้ารับบริการซ้ำ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
   The effect of discharge education for caregivers on the revisit of children with acute febrile illness at Nakhon Si Thammarat Municipality Hospital

   ผู้เขียน : สรีพร ชมบุญ นัยนา หนูนิล สายฝน เอกวรางกูร และเกียรติกำจร กุศล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเกื้อการุณย์ : Kuakarun Journal of Nursing
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 1 หน้า : 92-106 เดือน/ปี : 01/2562-06/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
   Effects of Problem-Based Learning to Enhance Emotional Quotient of Walailak University Nursing Students

   ผู้เขียน : เกียรติกำจร กุศล, ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิต, อรทัย นนทเภท, รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์, และจินดารัตน์ สมใจนึก.
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาลและการศึกษา : Journal of Nursing and Education
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 2 หน้า : 98-113.  เดือน/ปี : 04/2561-06/2561
   ชื่อบทความ : ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   Effects of Problem-based Learning to Enhance Emotional Quotient of Walailak University Nursing Students

   ผู้เขียน : เกียรติกำจร กุศล ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร อรทัย นนทเภท รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ จินดารัตน์ สมใจนึก
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาลและการศึกษา
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 2 หน้า : 98-113 เดือน/ปี : 06/2561-06/2561
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กของเด็กวัยก่อนเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Factors Related to Iron Deficiency Anemia among Pre-school Children in Child Development Centers, Tasala District, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : พัสตราภรณ์ แก้วพะวงค์ เกียรติกำจร กุศล .จิราภรณ์ สรรพวีรวงค์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารกรมการแพทย์
   เล่มที่ : 43 ฉบับที่ : 5 หน้า : 75-80 เดือน/ปี : 09/2561-10/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อการเสริมสร้างผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล
   Effects of Problem-based Learning to Enhance Learning Outcome in Accordance with Thai Qualifications Framework for Higher Education of Nursing Students in the Subject of Leadership and Nursing Management

   ผู้เขียน : เกียรติกำจร กุศล ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร อรทัย นนทเภท รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ กำไล สมรักษ์ จันทร์จุรีย์ ถือทอง ธัญวลัย หองส่ำ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาลและการศึกษา
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 3 หน้า : 20 เดือน/ปี : 07/2560-09/2560
   ชื่อบทความ : ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อการเสริมสร้างผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล
   Effects of Problem-based Learning to Enhance Learning Outcome in Accordance with Thai Qualifications Framework for Higher Education of Nursing Students in the Subject of Leadership and Nursing Management

   ผู้เขียน : เกียรติกำจร กุศล กำไล สมรักษ์ จันทร์จุรีย์ ถือทอง ธัญวลัย หองส่ำ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาลและการศึกษา
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 3 หน้า : 39-55 เดือน/ปี : 09/2560-09/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อคุณลักษณะและพฤติกรรมความเป็นผู้นำของนักศึกษาพยาบาล รายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพทางสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   Outcomes of Using Problem-based Learning Approach for Leadership Characteristics and Behaviors of Nursing Students in Ethical and Laws in Health Care Profession, Walailak University

   ผู้เขียน : ดร. อรทัย นนทเภท ผศ. ดร. เกียรติกำจร กุศล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาลและการศึกษา : Journal of Nursing and Education
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 1 หน้า : 49-60 เดือน/ปี : 01/2559-03/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ความสามารถในการเรียนรู้แบบชี้นำตนเองในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   Self-directed Learning Ability as a Learning Outcomes of Problem-based Learning of Walailak University Nursing Students

   ผู้เขียน : เกียรติกำจร กุศล, ทัศน์ศรี เสมียนเพชร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาลและการศึกษา : Journal of Nursing and Education
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 3 หน้า : 127 เดือน/ปี : 07/2558-09/2558
   ชื่อบทความ : ความสามารถในการเรียนรู้แบบชี้นำตนเองในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   Self-directed Learning Ability as a Learning Outcomes of Problem-based Learning of Walailak University Nursing Students

   ผู้เขียน : เกียรติกำจร กุศล ทัศน์ศรี เสมียนเพชร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาลและการศึกษา
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 3 หน้า : 127-138 เดือน/ปี : 07/2558-09/2558
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การประเมินผลการรักษาเด็กที่มีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน ของพยาบาลเวชปฏิบัติ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกระบี่
   Evaluation of Treatment in Children with Upper Respiratory Tract Infection by Nurse Practitioners at Community

   ผู้เขียน : ฐิติยาพร โดยประกอบ,เกียรติกำจร กุศล, ทัศน์ศรี เสมียนเพชร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการแพทย์เขต 11 : Medical Journal
   เล่มที่ : 27 ฉบับที่ : 4 หน้า : รอฉบับจริง เดือน/ปี : 10/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว : ชุมชนมุสลิมบ้านท่าสูง อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช
   Sufficiency Economy for Health Promotion in Children, Adolescent and Families: Ban-Thasung Muslim Community, Thasala District, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : ผศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล, ผศ. นาวาเอก (ญ) ดร. ทัศน์ศรี เสมียนเพชร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ : Area Based Development Research Journal
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 1 หน้า : 98-108 เดือน/ปี : 09/2556-10/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการอาการคออักเสบในผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะรัด : กรณีศึกษานำร่อง
   The Development of the Clinical Guidelines for Management of Pharyngitis in Children and Adults Receiving Services at Charhud Tambon Health Promoting Hospital : A Pilot Study.

   ผู้เขียน : ละออทิพย์ แสงทอง เกียรติกำจร กุศล จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต : Thai Journal of Tuberculosis Chest Diseases and Critical Care
   เล่มที่ : 33 ฉบับที่ : 4 หน้า : อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เดือน/ปี : 10/2555-12/2555
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : การส่งเสริมให้ผู้ป่วยวัณโรคกินยาอย่างต่อเนื่อง
   Enhancing Medication Adherence in Tuberculosis Patients

   ผู้เขียน : มาลิณี ธัญรัตน์ศรีสกุล , เกียรติกำจร กุศล , สายฝน เอกวรางกูร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวัณโรค โรคทรวงอก และเวชบำบัดวิกฤต : Thai Journal of Tuberculosis Chest Diseases and Critical Care
   เล่มที่ : 31 ฉบับที่ : 3 หน้า : 111-118 เดือน/ปี : 07/2553-09/2553
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้เขียน : จรรยา เศรษฐพงษ์ เกียรติกำจร กุศล สายฝน เอกวรางกูร และปิยธิดา จุลละปีย
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาลและการศึกษา
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 3 หน้า : 51-63 เดือน/ปี : 09/2553-12/2553
   ชื่อบทความ : การจัดการอาการปวดประจำเดือนในสตรีวัยรุ่นในโรงเรียนบ้านเขาเฒ่า ต.บางเตย อ.เมือง จ. พังงา
   Dysmenorrheal pain management in adolescents at Banghaotao School, Bangtoey Subdistrict, Muang District, Phangnga Province.

   ผู้เขียน : แสงสุรีย์ ประกอบธัญ, ทัศน์ศรี เสมียนเพชร, เกียรติกำจร กุศล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล : THAI JOURNAL OF NURSING
   เล่มที่ : 59 ฉบับที่ : 4 หน้า : 17-25 เดือน/ปี : 10/2553-12/2553
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล
   The Influence of Problem - Based Learning on Critical Thinking Skills of Nursing Students

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาลและการศึกษา : Journal of Nursing and Education
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 2 หน้า : 32-45 เดือน/ปี : 05/2551-08/2551
   ชื่อบทความ : การศึกษาเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษาพยาบาล
   A Study of Attitude toward Problem - Based Learning and Resulting Learning Achievement in Nursing Students

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ : Songklanakarind Journal of Nursing
   เล่มที่ : 28 ฉบับที่ : 3 หน้า : 29-40 เดือน/ปี : 09/2551-12/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : พลังแกนนำกลุ่มเยาวชนในการป้องกันและลดอันตรายต่อทางเดินหายใจจากการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษา
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต : Thai Journal of Tuberculosis Chest Diseases and Critical Care
   เล่มที่ : 28 ฉบับที่ : 3-4 หน้า : 180-183 เดือน/ปี : 08/2550-12/2550
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : การรวบรวมข้อมูลตามแบบแผนสุขภาพสำหรับเด็กวัยเรียนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งและได้รับยาเคมีบำบัด
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
   เล่มที่ :  ฉบับที่ : 1 หน้า :  เดือน/ปี : 01/2547-04/2547
  พ.ศ.2544
   ชื่อบทความ : ภาวะความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพของคณบดี
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารครุศาสตร์
   เล่มที่ :  ฉบับที่ : 1 หน้า :  เดือน/ปี : 08/2544-10/2544
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การส่งเสริมการเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    The Promotion for Enhancing Growth and Development of Preschool Children in Child Care Center (บรรยาย)

   ผู้เขียน : เกียรติกำจร กุศล ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร และธัญวลัย หองสำ่
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2561
   ชื่อบทความ : การจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เกียรติกำจร กุศล, ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร, อรทัย นนทเภท, รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์, ธัญวลัย หองส่ำ, จินดารัตน์ สมใจนึก, กำไล สมรักษ์ และ จันทร์จุรีย์ ถือทอง
   ชื่อการประชุม : การเรียนรู้เชิงรุกครั้งที่ 6 Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2561
   ชื่อบทความ : ผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร รายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพทางสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับความมีจิตอาสา สำหรับนักศึกษาพยาบาล (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อรทัย นนทเภท, เกียรติกำจร กุศล , ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร, รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ และกำไล สมรักษ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ Active Learning ตอบโจทย์Thailand 4.0 ได้อย่างไร
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ผลการจัดโครงงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการออกแบบนวัตกรรมเพื่อคุณภาพการบริการในหอผู้ป่วย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เกียรติกำจร กุศล , ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร , อรทัย นนทเภท
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 5 : Active Learning : Classroom of the Future
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : สถานการณ์การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เกียรติกำจร กุศล , ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร และ ธัญวลัย หองส่ำ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : ตึกนวัตกรรม ม. วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เกียรติกำจร กุศล , ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร และ ธัญวลัย หองส่ำ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : ตึกนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อการเสริมสร้างมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนักศึกษาพยาบาล (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติกำจร กุศล อาจารย์ ดร. ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร และ อาจารย์ ดร.อรทัย นนทเภท
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุกครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : ตึกนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2560
   ชื่อบทความ : การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ธัญวลัย หองสำ่ เกียรติกำจร กุศล ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : อาคารนวัตกรรม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร : การพัฒนานวัตกรรมเพื่อคุณภาพการบริการในคลินิก
    The Opinions of Nursing Students Towards Extra-curricular Activities: Developing Innovations for Health Service Quality in a Clinic (บรรยาย)

   ผู้เขียน : เกียรติกำจร กุศล , ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิต* และ อรทัย นนทเภท
   ชื่อการประชุม : การเรียนรู้เชิงรุก : Active Learning : Challenge and Innovation
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2559
   ชื่อบทความ : ผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จิตอาสาพัฒนาเด็ก เยาวชน วัด และชุมชน รายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพทางสุขภาพ
    Kiatgumjorn Kusol , Thidarat Eksirinimit, Nontapet Orratai, Kamlai Somrak and Tunwalai Thongsum (บรรยาย)

   ผู้เขียน : เกียรติกำจร กุศล* , ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิต, อรทัย นนทเภท, กำไล สมรักษ์ และธัญวลัย ทองส่ำ
   ชื่อการประชุม : การเรียนรู้เชิงรุก : Active Learning : Challenge and Innovation
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2559
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้เทคนิค Cased based Learning ในการเรียนรู้เชิงรุกโดยบูรณาการรายวิชาทฤษฎีสู่การปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จันทร์จุรีย ์ ถือทอง จรวย สุวรรณบำรุง เกียรติกำจร กุศล ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก : Active Learning : Challenges and Innovations
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2559
   ชื่อบทความ : ผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร : การพัฒนานวัตกรรมการบริการในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เกียรติกำจร กุศล, ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร, อรทัย นนทเภท, กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์
   ชื่อการประชุม : การเรียนรู้เชิงรุกครั้งที่ 6 Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ผลการเรียนรู้แบบชี้นำตนเองในการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    Self-directed Learning Ability as a Learning Outcomes of Problem-based Learning of Walailak University Nursing Students (บรรยาย)

   ผู้เขียน : เกียรติกำจร กุศล และ ทัศน์ศรี เสมียนเพชร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก นวัตกรรมการเรียนรู้
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/05/2558
   ชื่อบทความ : ความท้าทายในการเรียนรู้เชิงรุกแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เกียรติกำจร กุศล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ ทคพย. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์สู่สังคมในศตวรรษที่ 21
   สถานที่ประชุม : โรแรมไมด้า วิตี้ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : สถานการณ์ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคที่เอื้อต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ ของประชาชน ชุมชนมุสลิม บ้านท่าสูงบน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ผศ. ดร. เกียรติกำจร กุศล ผศ.น.อ. หญิง ดร. ทัศน์ศรี เสมียนเพชร ร.น. รศ. ดร.ชูศักดิ์ เพรสคอทท์
   ชื่อการประชุม : การประชุมระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การพัฒนาสื่อทางสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ การออกกำลังกายของประชาชน ชุมชนมุสลิม
    Development of Health Media through Community Participation for Food and Beverage Consumption and Exercise Behaviors in People at Muslim Community (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ผศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล ผศ.น.อ.(ญ) ดร.ทัศน์ศรี เสมียนเพชร ร.น. รศ. ดร.ชูศักดิ์ เพรสคอทท์ ทีมแกนนำชุมชน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/12/2556
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : การพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว: ชุมชนมุสลิมบ้านท่าสูง
    Model Development in Sufficiency Economy for Health Promotion in Children, Adolescents and Families: Ban-Thasung Muslim Community (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ผศ.ดร. เกียรติกำจร กุศล, ผศ.น.อ. หญิง ดร. ทัศน์ศรี เสมียนเพชร ร.น.
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 3 : The 3 rd Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : การศึกษาปัญหาและการช่วยเหลือนักศึกษาพยาบาลในการเรียนวิชาหลักเคมี
    A Study of Academic Problems and Support Nursing Students in Principle of Chemistry (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 4 เรื่อง การวิจัยทางการพยาบาล : ความท้าทายฝ่าวิกฤตสู่สังคมสุขภาวะ
   สถานที่ประชุม : Ambassder Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/11/2552
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : ผลการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
    The Influence of Problem - Based Learning on Critical Thinking Skills of Nursing Students in Children and Adolescents Nursing Practicum (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : International Conference on Problem - Based Learning “A Curriculum Model for Educational Reform”
   สถานที่ประชุม : Twin Lotus Nakhon Si Thammarat, THAILAND
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/05/2550
   ชื่อบทความ : การศึกษาเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษาพยาบาล
    A Study of Attitude toward Problem - Based Learning and Resulting Learning Achievement in Nursing Students (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 13
   สถานที่ประชุม : หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/11/2550
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก รุ่นที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์เด็กปฐมวัย
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : การพัฒนานวัตกรรมเพื่อคุณภาพงานบริการในคลินิก
    ชื่อกิจกรรม : นวัตกรรม Safety Position Safety Complication
    ชื่อกิจกรรม : นวัตกรรม Safe Life Safe Surgery
    ชื่อกิจกรรม : นวัตกรรม การบริหารยาพ่นและการเก็บอุปกรณ์พ่นยา
    ชื่อกิจกรรม : นวัตกรรม ถุงมือมหัศจรรย์
 • ชื่อโครงการ : นักศึกษาพยาบาลจิตอาสา พัฒนาสถานศึกษา วัด และชุมชน
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : จิตอาสาพัฒนาเด็กและเยาวชนมุสลิมโรงเรียนบ้านท่าสูง
 • ชื่อโครงการ : วันเด็กแห่งชาติ
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : จิตอาสาพัฒนาเด็กและเยาวชนมุสลิมโรงเรียนบ้านท่าสูง
 • ชื่อโครงการ : วันเด็กแห่งชาติ รณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ สุขอนามัย ห่างไกลยาเสพติดและเอดส์
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2
 • ชื่อโครงการ : วันเด็กแห่งชาติ รณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ สุขอนามัย ห่างไกลยาเสพติดและเอดส์
 • ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ การสืบค้นข้อมูล การทำแผนการสอน และการดูแลเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 2
 • ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ การค้นคว้าข้อมูล การทำแผนการสอน และการดูแลเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2555
    ชื่อกิจกรรม : การสื่อสารทางสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกายที่พึงประสงค์สู่การมีสุขภาพที่ดีของประชาชน ชุมชนบ้านท่าสูงบน
 • ชื่อโครงการ : ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2556
    ชื่อกิจกรรม : การสื่อสารทางสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกายที่พึงประสงค์สู่การมีสุขภาพที่ดีของประชาชน ชุมชนบ้านท่าสูงบน
 • ชื่อโครงการ : ฝึกงานกับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : วันเด็กแห่งชาติ สุขภาพ สุขอนามัย พัฒนาการ เพศ สารเสพติดและการปฐมพยาบาล
 • ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้เป็นมืออาชีพ
 • ชื่อโครงการ : โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 1 รุ่นที่ 2
 • ชื่อโครงการ : โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 1 รุ่นที่ 1
 • ชื่อโครงการ : ฝึกงานกับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รุ่นที่ 4
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมเพศศึกษารอบด้านสำหรับเยาวชนในสถานศึกษาภาคใต้ตอนบน
    ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมเพศศึกษารอบด้านสำหรับเยาวชนในสถานศึกษาภาคใต้ตอนบน
 • ชื่อโครงการ : จิตอาสาปรับภูมิทัศน์ให้โรงเรียนเราน่าอยู่เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติปี 2553
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างพลังการเรียนรู้ด้วย PBL
 • ชื่อโครงการ : โครงการต้นกล้าอาชีพ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็ก รอ806003
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
  พ.ศ.2550
   - คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรพยาบลศาสตรมหาบัณฑิต [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 23/03/2550 - 23/00/0000
   - คณะกรรมการวิชาการ [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 22/02/2550 - 22/00/0000
  พ.ศ.2549
   - กรรมการสภาวิชาการ [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 07/04/2549 - 07/04/2551
   - ที่ปรึกษางานวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยตาปี [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 06/07/2549 - 06/00/0000
  พ.ศ.2548
   - คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2549) [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 10/11/2548 - 10/00/0000
  หนังสือ
  พ.ศ.2554
   ชื่อหนังสือ : รวมบทความ PBL ฉบับพิเศษ
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.เกียรติกำจร  กุศล
   สำนักพิมพ์ :
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย จำกัด
   ISBN : 978-974-7557-26-8
   ชื่อหนังสือ : การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน : บทบาทอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจำกลุ่มและผู้เรียน
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.เกียรติกำจร  กุศล
   สำนักพิมพ์ :
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย จำกัด
   ISBN :
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)