:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. วรรัตน์  หวานจิตต์
   Dr. Wararat Whanchit
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2018, 0-7567-2002-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2018, 2002-3
   E - mail  wwararat@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  อักษรศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2532-2536
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Applied Language Studies : Computing
  มหาวิทยาลัย  University of Kent
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2542
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Applied Linguistics
  มหาวิทยาลัย  University of Edinburgh
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2546
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  05/09/2539
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
  หลักสูตร  หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  22/09/2546 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Advertisement as authentic materials for learning of moods and ellipsis
   ผู้เขียน : Wararat Whanchit
   แหล่งตีพิมพ์ : : SILK 2018
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 241-251 เดือน/ปี : 03/2561-03/2561
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : User’s Comprehension and Perception of Code-switching in Thai Public Media (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Wararat Whanchit
   ชื่อการประชุม : SILK 2019
   สถานที่ประชุม : RUT, Songkla
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/08/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Advertisements as authentic materials for learning of moods and ellipsis (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wararat Whanchit
   ชื่อการประชุม : Symposium of International Languages and Knowledge
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : A corpus-based error analysis of common linguistics features by a group of lower-intermediate EFL learners (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wararat Whanchit
   ชื่อการประชุม : Symposium of International Languages and Knowledge (SILK 2017)
   สถานที่ประชุม : UniMAP, Perlis, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 29/07/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Fostering active learners through real-world tasks: a case study with junior undergraduates learning cultural issues (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wararat Whanchit
   ชื่อการประชุม : Symposium of Internation Languages and Knowledge
   สถานที่ประชุม : Rajamangala Srivijaya, Songkla
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/06/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Cuore -- Heart - ดวงใจ : Translation of Universal Concepts in Literature (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wararat Whanchit
   ชื่อการประชุม : Symposium of International Language and Knowledge 2015
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/06/2558
   ชื่อบทความ : Using English Chunks for Speaking in Discussion (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กฤษฎากรณ์ แสงมณี และ วรรัตน์ หวานจิตต์ Kritsadakorn Saengmanee & Wararat Whanchit
   ชื่อการประชุม : Symposium of International Language and Knowledge 2015
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/06/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Persuasive Features in Reviews Written by EFL Students (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wararat Whanchit
   ชื่อการประชุม : Learner Corpus Studies in Asia and the World
   สถานที่ประชุม : Kobe, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 31/05/2557
   ชื่อบทความ : Listening to the Students' Voices on WU-English Skills Lab (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wararat Whanchit & Saowalak Panplum
   ชื่อการประชุม : Symposium of International Lanauges & Knowledge
   สถานที่ประชุม : Penang, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 14/02/2557
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Community-based Integrated Learning in Marine and Coastal Management
    Community-based Integrated Learning in Marine and Coastal Management at Walailak University, Thailand (บรรยาย)

   ผู้เขียน : Mr.Phusit Horpet & Dr.Wararat Whanchit
   ชื่อการประชุม : University-Community Engagement Conference. Theme: University-Community Engagement for Sustainability
   สถานที่ประชุม : University Sains Malaysia, Penang, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 23/11/2552
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2563
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2563ตอนที่ 151-160/2563
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2563ตอนที่ 121-130/2563
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2563ตอนที่ 81-90/2563
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2563ตอนที่ 41-50/2563
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2563 ตอนที่ 1-10/2563
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 181-190/2562
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 161-170/2562
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 111-120/2562
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 81-90/2562
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 51- 60/2562
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 11-20/2562
 • ชื่อโครงการ : โรงเรียนชุมชนใหม่ “โรงเรียนต้นแบบ” แห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านภาษานานาชาติ SILK2018
    ชื่อกิจกรรม : การปาฐกถา หัวข้อ Internationalization of Education การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Challenges of the Disruptive Digital World: Will I Be Left Behind? และการเสวนา หัวข้อ Internationalization in Modern Education
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพการวิจัยระดับปริญญาตรีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ (ศิลปศาสตร์วิจัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3)
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2561 ตอนที่ 201-210/2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2561 ตอนที่ 151-160/2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2561 ตอนที่ 121130/2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2561 ตอนที่ 111-120/2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2561 ตอนที่ 61-70/2561
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2561 ตอนที่ 41-50/2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2561 ตอนที่ 31-40/2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2561 ตอนที่ 1-10/2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2561
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2560 ได้ผลิตและออกอากาศจำนวน 260 ตอน
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2559 ได้ดำเนินการผลิตและออกอากาศจำนวน 280 ตอน
 • ชื่อโครงการ : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในระดับมหาวิทยาลัย
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การประชุมวิชาการภาษานานาชาติ SILK 2015
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2558 ได้ผลิตและออกอากาศจำนวน 300 ตอน
 • ชื่อโครงการ : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : การพัฒนาความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศของนักศึกษาและพนักงานของมหาวิทยาลัย
    ชื่อกิจกรรม : 1. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสอบขั้นสูง (Advanced English Preparation for Proficiency Tests) 2.หลักสูตรทักษะการอ่านขั้นพื้นฐาน (Basic Reading Skills)
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 7
 • ชื่อโครงการ : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : โครงการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ
    ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูสอนภาษาอังกฤษ
 • ชื่อโครงการ : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : มัคคุเทศก์อาสานำต่างชาติชมเมืองนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2557 ได้ผลิตและออกอากาศจำนวน 240 ตอน
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านเอเชียศึกษา ครั้งที่ 2 หัวข้อ เอเชียศึกษาวันนี้ : การผงาดขึ้นของเอเชีย
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการแสดงปาฐกถา การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยด้านสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อสร้างสรรค์ว่าด้วยเอเชียศึกษา
 • ชื่อโครงการ : ค่ายอ่านเขียนเรียนกวีรุ่นเยาว์-ไทยศึกษาบูรณาการครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : 1) ฝึกเขียนคำตามจำนวน ชี้ชวนหาสัมผัส ชี้ชัดเรื่องวรรคตอน 2) -ฝึกเขียนคำเน้นย้ำเสียงหนักเบา เรียงร้อยเข้าเป็นคำฉันท์ 3) กิจกรรมแบ่งกลุ่มฝึกเขียน และให้วิทยากรร่วมกันอ่าน/แนะนำติชม ผลงานที่ฝึกเขียน 4) กิจกรรมยุวกวีสัมพันธ์
 • ชื่อโครงการ : สัมมนาวิชาการเรื่อง การศึกษาสู่อาเซียน : มิติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : เสวนาเกี่ยวกับการเรียนการสอน เรื่อง การศึกษาสู่อาเซียน : มิติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2556 ได้ผลิตและออกอากาศจำนวน 250 ตอน
 • ชื่อโครงการ : ศิลปศาสตร์วิชาการ
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง สิ่งท้าทายสังคมไทย ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ชิงแชมป์ภาคใต้ตอนบน/กิจกรรมการประชุมเครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคใต้ตอนบน/กิจกรรมเสวนา เรื่อง มองเพื่อนบ้านผ่านวรรณกรรมอาเซียน/กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการทางรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : อบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2555 ได้ผลิตและออกอากาศจำนวน 240 ตอน
 • ชื่อโครงการ : สัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ หัวข้อ การเมือง อำนาจและการบริหาร หลัง 1980
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการ ไทยในบริบทอาเซียน เรื่อง มหากาพย์พื้นบ้านสยาม-ขุนช้างขุนแผน และ คนไท/ไทย ผู้หญิงไท/ไทย และวัฒนธรรมไท/ไทย ในบริบทเอเชีย
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(English Camp) ครั้งที่ 3
 • ชื่อโครงการ : การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 หรือ NJ Spelling Bee 2011 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์ประกวดประจำภาคใต้ตอนบน
    ชื่อกิจกรรม : การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 หรือ NJ Spelling Bee 2011
 • ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2554
    ชื่อกิจกรรม : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2554 ได้ผลิตและออกอากาศจำนวน 290 ตอน
 • ชื่อโครงการ : การสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.)ครั้งที่ 70
 • ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Camp) ครั้งที่ 2
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : Paper titled "Fostering active learners through real-world tasks: a case study with junior undergraduates learning cultural issues"
   ชื่อรางวัล : Best Paper Award
   จาก : SILK Conference 2016
   เมื่อ : 12/06/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.วรรัตน์  หวานจิตต์
  พ.ศ.2552
   ชื่อผลงาน : ที่ปรึกษากิจกรรมสำนักวิชาศิลปศาสตร์
   ชื่อรางวัล : ที่ปรึกษากิจกรรมสำนักวิชาดีเด่น
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 11/06/2552
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.วรรัตน์  หวานจิตต์
   ชื่อผลงาน : Community-based Integrated Learning in Marine and Coastal Management at Walailak University, Thailand
   ชื่อรางวัล : ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของ ม.วลัยลักษณ์ เข้าเสนองานประชุมวิชาการ การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน (University-Community Engagement ณ ประเทศมาเลเซีย
   จาก : Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia
   เมื่อ : 26/11/2552
   ผู้ได้รับรางวัล :  นายภูสิต  ห่อเพชร,  ดร.วรรัตน์  หวานจิตต์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)