:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาง ปรีดา  โชติช่วง
   Mrs. Preeda Chotechuang
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3755, 0-7567-3758
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3755, 3758
   E - mail  cpreeda@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  บริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2545
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การบัญชี
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2530-2536
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/10/2539
 
  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  14/06/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  ผู้กำกับดูแล
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  19/04/2560 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)