:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ดร. วันสุรีย์  พรหมภัทร
   Dr. Wansuree Prompat
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3535, 0-7567-2104-5
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3535, 2104-5
   E - mail  pwansure@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2546
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Public Health
  มหาวิทยาลัย  University of Hawaii
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2531-2533
 
  วุฒิการศึกษา  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การปกครอง
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2521-2524
 
  วุฒิการศึกษา  รัฐศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การปกครอง
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2517-2520
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/10/2539
 
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  -การพัฒนาสุขภาวะ, การวางแผนพัฒนาด้านสาธารณสุข
  การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยอย่างมีส่วนร่วมในการลดความเสี่ยงทางสุขภาวะของเกษตรกร (บรรยาย)
   ผู้เขียน : วันสุรีย์ พรหมภัทรและวาริน อินทนา
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติครั้งที่๑๔เรื่องมุมมองเชิงนิเวศน์ในงานสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนซการเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยง และความท้าทาย(Ecological Perspectives in Public Health for Sustainable Development: Changes, risk and Challenges)
   สถานที่ประชุม : โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/08/2556
   ชื่อบทความ : การสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีควบคุมโรคพืชที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : วันสุรีย์ พรหมภัทร และวาริน อินทนา
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย
   สถานที่ประชุม : ห้องประชุม อาคารนวตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : โคแม่พันธุ์และโคขุน
    ชื่อกิจกรรม : อบรมครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดการแม่พันธุ์โคเพื่อการผลิตลูกและการเลี้ยงโคขุนมืออาชีพ
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : ที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ชื่อโครงการ : ที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2560
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2560
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมฝึกอบรม
 • ชื่อโครงการ : ที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ วลัยลักษณ์ สู่สังคม ปีงบประมาณ 2560
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2560 ได้ผลิตและออกอากาศจำนวน 260 ตอน
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : อิ่มบุญ อุ่นรักจากแม่ โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจกรุ๊บเลือด ตรวจภาวะซีด วัดความดัน และตรวจน้ำหนัก ส่วนสูง หาค่า BMI
    ชื่อกิจกรรม : การคัดกรองเบาหวาน ความดัน คลินิกเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : โรคภูมิแพ้ และความแข็งแรงของปอด
    ชื่อกิจกรรม : โรคข้อเข่าเสื่อม ผู้สูงอายุ และคลินิกให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการประเมินผล หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย จากหน่วยงานภายนอก
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์สู่มาตรฐาน
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการประเมินผล หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ จากหน่วยงานภายนอก
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการประเมินผล หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน จากหน่วยงานภายนอก
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : การคัดกรองเบาหวาน ความดัน คลินิกเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 1
    ชื่อกิจกรรม : การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย
    ชื่อกิจกรรม : การแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้เกิดธุรกิจใหม่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมบ่มเพาะ
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมบ่มเพาะ
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมบ่มเพาะ
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุวลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "สาระการเมือง" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ สาระการเมือง ปีงบประมาณ 2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ วลัยลักษณ์ สู่สังคม ปีงบประมาณ 2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2559 ได้ดำเนินการผลิตและออกอากาศจำนวน 280 ตอน
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 2
 • ชื่อโครงการ : ที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 1
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปลากะพงขาวคุณภาพ
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปลากะพงขาวคุณภาพ
    ชื่อกิจกรรม : การบริการให้คำปรึกษาการผลิตปลากะพงขาวคุณภาพ
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปูนิ่ม
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปูนิ่ม
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปูนิ่ม
    ชื่อกิจกรรม : การบริการให้คำปรึกษาการเลี้ยงปูนิ่ม
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมบ่มเพาะ
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมบ่มเพาะ
 • ชื่อโครงการ : เทคโนโลยีการจัดการสวนส้มโอคุณภาพด้วยวิธีชีวภาพ
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการและการติดตามผลโครงการเทคโนโลยีการจัดการสวนส้มโอคุณภาพด้วยวิธีชีวภาพ
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการสวนส้มโอคุณภาพด้วยวิธีชีวภาพ
 • ชื่อโครงการ : ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ผสมผสานอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิต
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการและการติดตามผลโครงการในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ผสมผสานอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิต
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ผสมผสานอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิต
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : ที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2558
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 17 (The Seventeen Young Scientist Competition : YSC2015)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 17 (The Fifteenty Young Scientist Competition : YSC2015)
 • ชื่อโครงการ : เทคโนโลยีการจัดการสวนส้มโอคุณภาพด้วยวิธีชีวภาพ
    ชื่อกิจกรรม : การบริการให้คำปรึกษาเทคโนโลยีการจัดการสวนส้มโอคุณภาพด้วยวิธีชีวภาพ
 • ชื่อโครงการ : ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ผสมผสานอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิต
    ชื่อกิจกรรม : การบริการให้คำปรึกษาในน้ำมีปลา ในนามีข้าว
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "สาระการเมือง" ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ สาระการเมือง ปีงบประมาณ 2558
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2558 ได้ผลิตและออกอากาศจำนวน 300 ตอน
 • ชื่อโครงการ : อบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง รุ่นที่ 1
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรม กิจกรรมกลุ่มและการศึกษาดูงาน
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนส้มโอ
    ชื่อกิจกรรม : การติดตามผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนส้มโอ
 • ชื่อโครงการ : ชุมชนอินทรีย์ วิถีพอเพียง เลี้ยงชีวิตยั่งยืน
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการตรวจสารชีวเคมีในเลือดและการตรวจสมรรถภาพทางกาย
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษา ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกระบี่ และกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษา ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษา ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตแผ่นชิ้นอัดจากทางใบปาล์มน้ำมัน
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการผลิตแผ่นชิ้นอัดจากทางใบปาล์มน้ำมัน
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก (โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการศึกษาดูงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์และการบริการให้คำปรึกษา
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและการติดตามผลโครงการ หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับหมู่บ้านลูกข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการประเมินและติดตามผลหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการศึกษาดูงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์และการบริการให้คำปรึกษา
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและการติดตามผลโครงการ หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการประเมินและติดตามผลหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการศึกษาดูงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์และการบริการให้คำปรึกษา
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและการติดตามผลโครงการ หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการศึกษาดูงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์และการบริการให้คำปรึกษา
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและการติดตามผลโครงการ หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : ที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : สำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนส้มโอ
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนส้มโอ
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนส้มโอ
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 16 (The Sixteen Young Scientist Competition : YSC 2014)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ysc 2014 รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2557 ได้ผลิตและออกอากาศจำนวน 240 ตอน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "สาระการเมือง" ประจำปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ สาระการเมือง ประจำปีงบประมาณ 2557
 • ชื่อโครงการ : ที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ ยางพาราไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : AEC ประจำปี 2556
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในองค์กร ประจำปี 2556
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ
 • ชื่อโครงการ : พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพกลุ่มจังหวัด (นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต) ประเด็นการสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ
    ชื่อกิจกรรม : เวทีแลกเปลี่ยน 3 พื้นที่
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการกลไกสมัชชาสุขภาพและเครือข่าย จังหวัดกระบี่
    ชื่อกิจกรรม : เวทีค้นหาศักยภาพตำบลจัดการตนเองเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
 • ชื่อโครงการ : บ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ
 • ชื่อโครงการ : จัดการความรู้องค์การสวนยาง จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2556
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "สาระการเมือง" ประจำปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ สาระการเมือง ประจำปีงบประมาณ 2556
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก)
    ชื่อกิจกรรม : ถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก) พื้นที่ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก) พื้นที่ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก) พื้นที่ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : บริการให้คำปรึกษาโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก) พื้นที่ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : บริการให้คำปรึกษาโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก) พื้นที่ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : บริการให้คำปรึกษาโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก) พื้นที่ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฎิบัติการ นักข่าวพลเมืองเยาวชนรักษ์พลังงาน
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและค่าย
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก)
    ชื่อกิจกรรม : หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก)
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านปูเล่ย์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนพอเพียง)
    ชื่อกิจกรรม : หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านปูเล่ย์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนพอเพียง)
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตแผ่นชิ้นอัดจากทางใบปาล์มน้ำมัน
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพต้นทุนต่ำจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น
    ชื่อกิจกรรม : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพต้นทุนต่ำจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพต้นทุนต่ำจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพต้นทุนต่ำจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตกระดาษจากทางใบปาล์มน้ำมัน
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 15
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ysc 2013 รอบภูมิภาค (ภาคใต้)
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : ตอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพกลุ่มจังหวัด (นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต) ประเด็นการสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ
    ชื่อกิจกรรม : เวทีให้ข้อมูลและรับฟังความเห็นเจตนารมณ์และทิศทางการพัฒนาอ่าวท่าศาลาและพื้นที่ชายฝั่ง
    ชื่อกิจกรรม : เวทีให้ข้อมูลและรับฟังความเห็นเจตนารมณ์และทิศทางการพัฒนาอ่าวท่าศาลาและพื้นที่ชายฝั่ง
    ชื่อกิจกรรม : เวทีให้ข้อมูลและรับฟังความเห็นเจตนารมณ์และทิศทางการพัฒนาอ่าวท่าศาลาและพื้นที่ชายฝั่ง
    ชื่อกิจกรรม : เวทีให้ข้อมูลและรับฟังความเห็นเจตนารมณ์และทิศทางการพัฒนาอ่าวท่าศาลาและพื้นที่ชายฝั่ง
    ชื่อกิจกรรม : เวทีไต่สวนสาธารณะ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีความไม่ชอบธรรมในการจัดทำรายงาน EIA ของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
    ชื่อกิจกรรม : เวทีประชุมทำความเข้าใจตำบลจัดการตนเองเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
    ชื่อกิจกรรม : เวทีค้นศักยภาพพื้นที่จัดการตนเองตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : บริการข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ชื่อกิจกรรม : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่า
    ชื่อกิจกรรม : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่า ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่า ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่า ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เยลลี่ส้มโอและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ควบคุมโรคพืช
    ชื่อกิจกรรม : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ควบคุมโรคพืช ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ควบคุมโรคพืช ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 15
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ysc 2013 รอบคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2556 ได้ผลิตและออกอากาศจำนวน 250 ตอน
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแบบวิศวกรรมระบบ 3 มิติด้วยโปรแกรม Auto CAD 2007
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto CAD
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Tablet with Android OS ระดับผู้บริหาร
 • ชื่อโครงการ : เติมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเรื่อง วิทยาศาสตร์กับการบริหารทรัพยากรน้ำเพื่อการพร้อมรับภัยพิบัติ
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สีธรรมชาติและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระจูดเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากรำข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
    ชื่อกิจกรรม : การบริการให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ส้มโอและบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า
    ชื่อกิจกรรม : บริการให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทอฟฟี่ส้มโอเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
    ชื่อกิจกรรม : บริการให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ควบคุมโรคพืช
    ชื่อกิจกรรม : บริการให้คำปรึกษาเรื่องโรคพืช
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนส้มโอ
    ชื่อกิจกรรม : บริการให้คำปรึกษาเรื่องการขยายพันธุ์พืช
 • ชื่อโครงการ : อบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3
 • ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ การสืบค้นข้อมูล การทำแผนการสอน และการดูแลเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 2
 • ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ การค้นคว้าข้อมูล การทำแผนการสอน และการดูแลเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมหลักสูตร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการระดับผู้ช่วยหัวหน้างานและหัวหน้างาน
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมหลักสูตร การใช้ IT เพื่อการบริหารจัดการ ระดับพนักงาน
 • ชื่อโครงการ : ที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2555
 • ชื่อโครงการ : สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14 รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : การอบรมหลักสูตร ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 6
 • ชื่อโครงการ : การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14 กิจกรรมอบรมนักเรียนและที่ปรึกษา และมอบทุน
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14 รอบคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2555 ได้ผลิตและออกอากาศจำนวน 240 ตอน
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมังคุดบดละเอียดพาสเจอไรซ์
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สีธรรมชาติและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระจูดเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า
 • ชื่อโครงการ : โครงการที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2554
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เยลลี่ส้มโอและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่า
 • ชื่อโครงการ : การจัดการความรู้ (Knowledge Management) องค์การสวนยาง
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Knowledge Sharing for Best Practice) เพื่อองค์การสวนยาง
 • ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 13
    ชื่อกิจกรรม : โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 รอบภูมิภาค ภาคใต้ (คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากรำข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
 • ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรม หลักสูตรยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 5
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2554
    ชื่อกิจกรรม : การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ในชุมชน
 • ชื่อโครงการ : สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 13
    ชื่อกิจกรรม : โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 พิธีมอบทุน (จัดค่ายวิทยาศาสตร์และมอบทุน)
    ชื่อกิจกรรม : โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 รอบคัดเลือก (คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปูเล่ย์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนพอเพียง
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สีธรรมชาติและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระจูดเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมังคุดบดละเอียดพาสเจอไรซ์
 • ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2554
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2554
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรม ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพรุ่นที่ 4
 • ชื่อโครงการ : โครงการที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2553
 • ชื่อโครงการ : การฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานผู้มีหัวใจเป็นเจ้าของธุรกิจ
 • ชื่อโครงการ : โครงการอบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หลักสูตรการดูแลสุขภาพเท้าและแผลในผู้เป็นเบาหวานรุ่นที่ 2
 • ชื่อโครงการ : โครงการอบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หลักสูตรการดูแลสุขภาพเท้าและแผลในผู้เป็นเบาหวานรุ่นที่ 1
 • ชื่อโครงการ : โครงการอบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่ 2
 • ชื่อโครงการ : โครงการอบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่ 1
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปูเล่ย์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนพอเพียง
    ชื่อกิจกรรม : หมู่บ้านปูเล่ย์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนพอเพียง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : การขยายพันธุ์ขิงด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อผลิตต้นพันธุ์เชิงการค้า
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกระดาษจากทางปาล์มเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำมันรำข้าวสังข์หยดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่า
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เยลลี่ส้มโอเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์แยมมังคุดเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรม ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพรุ่นที่ 3
 • ชื่อโครงการ : โครงการต้นกล้าอาชีพ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็ก รอ806003
 • ชื่อโครงการ : โครงการต้นกล้าอาชีพ หลักสูตรการประกอบอาชีพด้านการผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์ รอ806001
 • ชื่อโครงการ : โครงการต้นกล้าอาชีพ หลักสูตรการประกอบอาชีพด้านการเกษตร รอ806002
 • ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
 • ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2553
 • ชื่อโครงการ : การสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ ของปราชญ์สงวน มงคลศรีพันเลิศ
    ชื่อกิจกรรม : การบริหารจัดการและจัดทำสื่อสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้ของปราชญ์สงวน มงคลศรีพันเลิศ
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษามังคุดคัด
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษามังคุดคัด
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปขมิ้นชันเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปขมิ้นชันเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
 • ชื่อโครงการ : การพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพต้นทุนต่ำสำหรับการทำสวนยางพารา
    ชื่อกิจกรรม : การบริการให้คำปรึกษาและสาธิตการพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพต้นทุนต่ำสำหรับการทำสวนยางพารา
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดเชื้อราในผลิตภัณฑ์กระจูดด้วยวิธีธรรมชาติเพื่อการส่งออกสินค้าสู่ตลาดในระดับสากล
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดเชื้อราในผลิตภัณฑ์กระจูดด้วยวิธีธรรมชาติเพื่อการส่งออกสินค้าสู่ตลาดในระดับสากล
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราจากน้ำยางสดเพื่อพัฒนาชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราจากน้ำยางสดเพื่อพัฒนาชุมชน
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ปี 2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม"
    ชื่อกิจกรรม : ตอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับภารกิจบริการวิชาการ
  พ.ศ.2551
 • ชื่อโครงการ : การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2552
    ชื่อกิจกรรม : การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ในชุมชน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)