:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว จิตตนา  หนูณะ
   Miss Jittana Noona
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3731, 0-7567-3727
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3731, 3727
   E - mail  njittana@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  การศึกษาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2523-2527
 
  วุฒิการศึกษา  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  นิเทศศาสตรพัฒนาการ
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2530-2533
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  16/12/2539
 
  ตำแหน่ง  หัวหน้าส่วน
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ส่วนสื่อสารองค์กร
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  10/04/2560 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)