:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. นิรันดร  มาแทน
   Assoc.Prof.Dr. Nirundorn Matan
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2348, 0-7567-2304-5
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2348, 2304-5
   E - mail  mnirundo@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Material Science and Metallurgy
  มหาวิทยาลัย  University of Cambridge
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2537-2542
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ฟิสิกส์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2532-2536
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Physical Methods of Meterials Characterisation
  มหาวิทยาลัย  The University of Warwick
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2538
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิศวกรรมวัสดุ  - กระบวนการแปรรูปไม้
- การป้องกันรักษาเนื้อไม้
- การใช้ประโยชน์ไม้
- ไม้ยางพารา ไม้ปาล์มน้ำมัน ไม้ไผ่
- การวิเคราะห์วัสดุ
  สาขาความสนใจ
  วิศวกรรมวัสดุ  การใช้ประโยชน์ไม้จากเศษเหลือการเกษตรของพืชเศรษฐกิจ เช่น ไม้ยางพารา ไม้ปาล์มน้ำมัน รวมถึงไม้โตเร็ว เช่น ไม้ไผ่ ตั้งแต่การแปรรูปเบื้องต้นจนถึงผลิตภัณฑ์
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : Effect of coconut pad with lime oil on vegetables
   ผู้เขียน : Prangthip Parichanon, Nirundorn Matan, and Narumol Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Italian Journal of Food Science
   เล่มที่ : Special Issue ฉบับที่ : - หน้า : 134-138 เดือน/ปี : 01/2563-01/2563
   ชื่อบทความ : Physical properties, mechanical properties and antifungal activity of PLA bioplastic film containing Michelia alba oil on brown rice
   ผู้เขียน : Ravinun Saengwong-ngama, Nirundorn Matan, and Narumol Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Science & Technology, Ubon Ratchathani University
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 1 หน้า : - เดือน/ปี : 01/2563-04/2563
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Effect of High Temperature with Litsea cubeba Pers. to Control Mold Growth on a Bamboo Food Packaging and Its Possible Modes of Action
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan* and Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : BioResources
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1289-1302 เดือน/ปี : 01/2562-01/2562
   ชื่อบทความ : Controlled release of peppermint oil from paraffin coated activated carbon contained in sachets to inhibit mold growth during long term storage of brown rice
   ผู้เขียน : Siriporn Chaemsanit, Sirimas Sukmas, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Food Science
   เล่มที่ : 84 ฉบับที่ : 4 หน้า : 832-841 เดือน/ปี : 06/2562-06/2562
   ชื่อบทความ : Evaluation of the Drying Stress in Industrial Kiln-dried Board Using a Force-based Technique
   ผู้เขียน : Satjapan Leelatano, Sataporn Jatawee, Sornthep Vannarat and Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Bioresources
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 2 หน้า : 4403-4412  เดือน/ปี : 04/2562-04/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Comparison of techniques for quantification of internal stress within industrial kiln-dried lumber
   ผู้เขียน : Sataporn Jantawee, Satjapan Leelatanon, Prawate Diawanich, Sornthep Vannarat and Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : European Journal of Wood and Wood Products
   เล่มที่ : 76 ฉบับที่ : 2 หน้า : 617-627 เดือน/ปี : 03/2561-03/2561
   ชื่อบทความ : Effect of peppermint oil on the shelf-life of dragon fruit during storage.
   ผู้เขียน : Siriporn Chaemsanit, Narumol Matan and Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food Control
   เล่มที่ : 90 ฉบับที่ : - หน้า : 172-179 เดือน/ปี : 01/2561-01/2561
   ชื่อบทความ : Activated carbon for food packaging application: Review.
   ผู้เขียน : Siriporn Chaemsanit, Narumol Matan and Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 4 หน้า : 255-271 เดือน/ปี : 03/2561-03/2561
   ชื่อบทความ : Property gradients in oil palm trunk (Elaeis guineensis)
   ผู้เขียน : Suthon Srivaro, Nirundorn Matan, Frank Lam
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Wood Science
   เล่มที่ : 64 ฉบับที่ : 6 หน้า : 709-719 เดือน/ปี : 12/2561-12/2561
   ชื่อบทความ : Effect of coconut shell based activated carbon containing peppermint oil and its major component on growth of Aspergillus niger and Aspergillus flavus.
   ผู้เขียน : Siriporn Chaemsanit, Narumol Matan and Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Chinese Medicine
   เล่มที่ : 13 S1 ฉบับที่ : (57) หน้า : 28 เดือน/ปี : 05/2561-05/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Enhanced antifungal activity of michelia oil on the surface of bamboo paper packaging boxes using helium-neon (HeNe) laser and its application to brown rice snack bar.
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan, Sorasak Danworaphong, Tanong Aewsiri.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food Control
   เล่มที่ : 73 ฉบับที่ : - หน้า : 939-945 เดือน/ปี : 01/2560-01/2560
   ชื่อบทความ : Antifungal activity of Michelia alba oil in the vapor phase and the synergistic effect of major essential oil components against Aspergillus flavus on brown rice.
   ผู้เขียน : Sumethee Songsamoe, Narumol Matan, Nirundorn Matan.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food Control
   เล่มที่ : 77 ฉบับที่ : - หน้า : 150-157 เดือน/ปี : 02/2560-02/2560
   ชื่อบทความ : Within-tree variability of internal stress generated during drying of rubberwood lumber
   ผู้เขียน : Jaipet Tomad, Sataporn Jantawee, Wanchart Preechatiwong, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : European Journal of Wood and Wood Products
   เล่มที่ : 76 ฉบับที่ : 1 หน้า : 133-122 เดือน/ปี : 05/2560-05/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Improvement of the antifungal activity of Litsea cubeba vapor by using a helium-neon (HeNe) laser against Aspergillus flavus on brown rice snack bars.
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan, Sorasak Danworaphong, Tanong Aewsiri
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Food Microbiology
   เล่มที่ : 215 ฉบับที่ : - หน้า : 157-160 เดือน/ปี : 01/2559-01/2559
   ชื่อบทความ : Effect of UV-C radiation and vapor released from a water hyacinth root absorbent containing bergamot oil to control mold on storage of brown rice
   ผู้เขียน : Sumethee Songsamoe, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Food Science and Technology
   เล่มที่ : 53 ฉบับที่ : 3 หน้า : 1445-1453  เดือน/ปี : 01/2559-01/2559
   ชื่อบทความ : Improvement of antifungal activity of citronella oil against Aspergillus flavus on rubberwood (Hevea brasiliensis) using heat curing
   ผู้เขียน : Sopa Jantamas, Narumol Matan, Nirundorn Matan, Tanong Aewsiri
   แหล่งตีพิมพ์ : : Tropical Forest Science
   เล่มที่ : 28 ฉบับที่ : 1 หน้า : 69-77 เดือน/ปี : 04/2559-04/2559
   ชื่อบทความ : A new assessment of internal stress within kiln-dried lumber using a restoring force technique on a half-split specimen
   ผู้เขียน : Sataporn Jantawee, Satjapan Leelatanon, Prawate Diawanich, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Wood Science and Technology
   เล่มที่ : 50 ฉบับที่ : 6 หน้า : 1277-1292 เดือน/ปี : 11/2559-11/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Fungal resistance and physico-mechanical properties of cinnamon oil and clove oil treated rubberwood particleboards
   ผู้เขียน : Wissanee Yingprasert, Narumol Matan, Pannipa Chaowana and Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Tropical Forest Science
   เล่มที่ : 27 ฉบับที่ : 1 หน้า : 69-79 เดือน/ปี : 01/2558-01/2558
   ชื่อบทความ : Effects of surface treatment with cinnamon oil and clove oil on mold resistance and physical properties of rubberwood particleboards
   ผู้เขียน : Wissanee Yingprasert, Narumol Matan and Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : European Journal of Wood and Wood Products
   เล่มที่ : 73 ฉบับที่ : 1 หน้า : 103-109 เดือน/ปี : 01/2558-01/2558
   ชื่อบทความ : Caffeine in foods and its antimicrobial activity.
   ผู้เขียน : Athiya Nonthakaew, Narumol Matan, Tanong Aewsiri, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Food Research Journal
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 1 หน้า : 9-14 เดือน/ปี : 01/2558-01/2558
   ชื่อบทความ : Antifungal activity of crude extracts of coffee and spent coffee ground on areca palm leaf sheath (Areca catechu) based food packaging.
   ผู้เขียน : Athiya Nonthakaew, Narumol Matan, Tanong Aewsiri, Nirundorn Matan.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Packaging Technology and Science
   เล่มที่ : 28 ฉบับที่ : - หน้า : 633–64 เดือน/ปี : 02/2558-02/2558
   ชื่อบทความ : Mechanisms of bamboo flattening in hot linseed oil
   ผู้เขียน : Thitikul Parkkeeree, Nirundorn Matan, Buhnnum Kyokong
   แหล่งตีพิมพ์ : : European Journal of Wood and Wood Products
   เล่มที่ : 73 ฉบับที่ : 2 หน้า : 209-217 เดือน/ปี : 02/2558-02/2558
   ชื่อบทความ : Stiffness and strength of oil palm wood core sandwich panel under center point bending
   ผู้เขียน : Suthon Srivaro, Nirundorn Matan, Frank Lamb
   แหล่งตีพิมพ์ : : Materials and Design
   เล่มที่ : 84 ฉบับที่ :  หน้า : 154-162 เดือน/ปี : 06/2558-06/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Antibacterial activity of essential oils and their main components enhanced by atmospheric RF plasma
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food Control
   เล่มที่ : 39 ฉบับที่ : - หน้า : 97-99 เดือน/ปี : 02/2557-02/2557
   ชื่อบทความ : Effect of cold atmospheric plasma on antifungal activities of clove oil and eugenol against molds on areca palm (Areca catechu) leaf sheath
   ผู้เขียน : Narumol Matan , Mudtorlep Nisoa, Nirundorn Matan, Tanong Aewsiri
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Biodeterioration & Biodegradation
   เล่มที่ : 86 ฉบับที่ : - หน้า : 196-201 เดือน/ปี : 01/2557-01/2557
   ชื่อบทความ : Investigation of physical and mechanical properties of oil palm wood core sandwich panels overlaid with a rubberwood veneer face
   ผู้เขียน : Suthon Srivaro, Nirundorn Matan, Pannipa Chaowana and Buhnnum Kyokong
   แหล่งตีพิมพ์ : : European Journal of Wood and Wood Products
   เล่มที่ : 72 ฉบับที่ : -- หน้า : 571-581 เดือน/ปี : 07/2557-07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Magnetic properties of NdFeB-coated rubberwood composites
   ผู้เขียน : J. Noodam, C. Sirisathitkul, N. Matan, W. Rattanasakulthong and P. Jantaratana
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Minerals Metallurgy and Materials
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : 1 หน้า : 65-70 เดือน/ปี : 01/2556-01/2556
   ชื่อบทความ : Response Surface Modeling of Hydrothermal Treatment Conditions on Color Changes, Strength, and Durability Properties of Rubberwood
   ผู้เขียน : Taweesin Wongprot, Nirundorn Matan, Narumol Matan, Wanchart Preechatiwong and Buhnnum Kyokong
   แหล่งตีพิมพ์ : : BioResources
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 1 หน้า : 302-312 เดือน/ปี : 01/2556-01/2556
   ชื่อบทความ : Inhibition of Aspergillus flavus on agar media and brown rice cereal bars using cold atmospheric plasma treatment
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Food Microbiology
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : 161 หน้า : 107-111 เดือน/ปี : 01/2556-01/2556
   ชื่อบทความ : Low pressure RF plasma effects on the mould control, physical quality, nutritional value, mineral content and trace element content of a brown rice snack bar
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Food and Nutrition Research
   เล่มที่ : 52 ฉบับที่ : 2 หน้า : 8794 เดือน/ปี : 05/2556-05/2556
   ชื่อบทความ : Enhanced inhibition of Aspergillus niger on sedge (Lepironia articulate) treated with heat-cured lime oil
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Nirundorn Matan, Saichol Ketsa
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Applied Microbiology
   เล่มที่ : 115 ฉบับที่ : 0 หน้า : 376-378 เดือน/ปี : 01/2556-01/2556
   ชื่อบทความ : DEVELOPMENT OF LIGHTWEIGHT SANDWICH PANEL CONSISTING OF OIL PALM WOOD CORE AND RUBBERWOOD VENEER FACE
   ผู้เขียน : Suthon Srivaro, Pannipa Chaowana, Nirundorn Matan and Buhnnum Kyokong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Tropical Forest Science
   เล่มที่ : Accepted ฉบับที่ : -- หน้า : -- เดือน/ปี : 03/2556-03/2556
   ชื่อบทความ : Flattening and fixation processes of bamboo boards from half tubular culm sections
   ผู้เขียน : Thitikul Parkkeeree, Nirundorn Matan, Narumol Matan and Buhnnum Kyokong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Tropical Forest Science
   เล่มที่ : Accepted ฉบับที่ : -- หน้า : -- เดือน/ปี : 03/2556-04/2556
   ชื่อบทความ : Nutritional composition of the farmed edible bird's nest (Collocalia fuciphaga) in Thailand.
   ผู้เขียน : Warasri Saengkrajang, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Food Composition and Analysis
   เล่มที่ : 31 ฉบับที่ : 0 หน้า : 41-45 เดือน/ปี : 08/2556-09/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Waterborne paints modified with essential oils as bio-protective coatings for rubberwood
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Tropical Forest Science
   เล่มที่ : 00 ฉบับที่ : 00 หน้า : 00 เดือน/ปี : 01/2555-01/2555
   ชื่อบทความ : Effect of heat curing on antifungal activities of anise oil and garlic oil against Aspergillus niger on rubberwood
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Nirundorn Matan, Saichol Ketsa.
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Biodeterioration & Biodegradation
   เล่มที่ : 75 ฉบับที่ : 00 หน้า : 150-157 เดือน/ปี : 01/2555-01/2555
   ชื่อบทความ : Antimicrobial activity of edible bird’s nest extracts against selected-food spoilage and food-borne pathogen
   ผู้เขียน : Warasri Saengkrajang, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Thai Journal of Agricultural Science
   เล่มที่ : 44 ฉบับที่ : 5 หน้า : 326-330 เดือน/ปี : 01/2555-01/2555
   ชื่อบทความ : Internal stress measurement during drying of rubberwood lumber: effects of wet-bulb temperature in various drying strategies
   ผู้เขียน : Suchat Tomad, Nirundorn Matan, Prawate Diawanich, Buhnnum Kyokong.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Holzforschung
   เล่มที่ : 66 ฉบับที่ : 5 หน้า : 645-654 เดือน/ปี : 07/2555-07/2555
   ชื่อบทความ : In vitro and in vivo antifungal activities of various gas species under plasma jet treatment against brown rice cereal spoilage molds
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Food Research Journal
   เล่มที่ : 00 ฉบับที่ : 00 หน้า : 00 เดือน/ปี : 01/2555-01/2555
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Antifungal activities of essential oils applied by dip-treatment on areca palm (Areca catechu) leaf sheath and persistence of their potency upon storage
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Biodeterioration & Biodegradation
   เล่มที่ : 00 ฉบับที่ : 00 หน้า : 00 เดือน/ปี : 08/2553-08/2553
   ชื่อบทความ : Novel assessment of casehardening in kiln-dried lumber
   ผู้เขียน : Prawate Diawanich1, Suchat Tomad2, Nirundorn Matan3* and Buhnnum Kyokong3
   แหล่งตีพิมพ์ : : Wood Science and Technology
   เล่มที่ : Online ฉบับที่ : 00 หน้า : 00 เดือน/ปี : 10/2553-10/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Durability of rubberwood (Hevea brasiliensis) treated with peppermint oil, eucalyptus oil and their main components
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Biodeterioration & Biodegradation
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1 เดือน/ปี : 05/2552-05/2552
   ชื่อบทความ : Evolution of internal stress during drying cooling and conditioning of rubberwood lumber
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Holz als Roh- und Werkstoff
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1 เดือน/ปี : 05/2552-05/2552
   ชื่อบทความ : Inhibition of Aspergillus niger on rubberwood tea box packaging coated with vapour of peppermint oil.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Journal of Food & Agro-Industry
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 4 หน้า : - เดือน/ปี : 10/2552-09/2553
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : Antifungal activities of anise oil, lime oil and tangerine oil against molds on rubberwood (Hevea brasiliensis)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Biodeterioration & Biodegradation
   เล่มที่ : 62 ฉบับที่ : 1 หน้า : 75-78 เดือน/ปี : 06/2551-06/2551
   ชื่อบทความ : Softening Bahavior of Black Sweet Bamboo (Dendrocalamus asper Backer) at Various Initial Moisture Contents
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวลัยลักษณ์ : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 4 (2007) ฉบับที่ : 2 หน้า : 225-236 เดือน/ปี : 03/2551-03/2551
   ชื่อบทความ : Accelerated conventional temperature drying of 30mm thick rubberwood lumber
   ผู้เขียน : Suthon Srivaro, Taweesin Wongprot, Nirundorn Matan and Buhnnum Kyokong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Songklanakarin Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 30 ฉบับที่ : 4 หน้า : 475-483 เดือน/ปี : 07/2551-08/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : Biocontrol of Penicillium chrysogenum using nutmeg oil and turmeric oil.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : KMITL Science and Technology Journal
   เล่มที่ : 0 ฉบับที่ : 0 หน้า : 0 เดือน/ปี : 08/2550-12/2550
   ชื่อบทความ : Effect of combined cinnamon oil and clove oil against major mould identified from rubberwood (Hevea brasiliensis)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 2 หน้า : 165-174 เดือน/ปี : 08/2550-03/2551
   ชื่อบทความ : Effect of cinnamon oil and clove oil against major fungi identified from surface of rubberwood (Hevea brasiliensis).
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Research Group on Wood Protection
   เล่มที่ : 30 ฉบับที่ : 446 หน้า : 257-259 เดือน/ปี : 10/2550-12/2551
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : Macroscopic and Microscopic Structures of Bamboo Culms
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak J Sci & Tech
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 1 หน้า : 81-97 เดือน/ปี : 00/2548-00/0000
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : Effect of Temperature on Thermal Softening of Black Sweet Bamboo Culms (Dendrocalamus asper Backer) in Linseed Oil
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Songklanakarin J. Sci. Technol.
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 6 หน้า : 855-866 เดือน/ปี : 00/2547-00/0000
  พ.ศ.2546
   ชื่อบทความ : Effect of Moisture Content on Some Physical and Mechanical Properties of Juvenile Rubberwood (Hevea brasiliensis)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Songklanakarin J. Sci. Technol.
   เล่มที่ : 25 ฉบับที่ : 3 หน้า : 327-340 เดือน/ปี : 00/2546-00/0000
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Stress relaxation measurement of kiln-dried rubberwood lumber using a force based technique (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Satjapan Leelatanon, Sataporn Jantawee, Sornthep Vannarat and Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : International Conference on the 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Effect of heat curing on coconut fibre pad containing lime oil for reducing psychrophilic and mesophilic growth on mixed vegetables during cold storage (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Prangthip Parichanon, Narumol Matan and Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 9th Edition of the Shelf Life International Meeting (SLIM 2019).
   สถานที่ประชุม : Naples, Italy
   ประเทศ : อิตาลี เมื่อ 17/06/2562
   ชื่อบทความ : The effect of plant fiber cushioning material incorporated tangerine oil for protecting the quality of banana during transportation (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Ravinun Saengwong-ngama, Nirundorn Matan, and Narumol Matan
   ชื่อการประชุม : RGJ-University Forum (Southern)
   สถานที่ประชุม : Prince of songkla university, Hatyai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/05/2562
   ชื่อบทความ : Development of essential oil absorbent material from water hyacinth for using as the antifungal fragrant volatiles releasing device in brown rice packaging (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sumethee Songsamoe, Nirundorn Matan, Luciano Piergiovanni and Narumol Matan
   ชื่อการประชุม : RGJ-University Forum (Southern)
   สถานที่ประชุม : Prince of songkla university, Hatyai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/05/2562
   ชื่อบทความ : Integration of Orange Oil with Carnuba Wax Coating for Controlling Physiological Changes and Aroma Enhancing of Postharvest Salacca Fruit (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Saifon Phothisuwan, Narumol matan and Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Development of Antimicrobial Packaging Based on Coconut Fibre Mixed with Citronella Oil for Inhibiting Natural Microbial Compounds for Extending Shelf-life of Semi Dried Shrimp (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Prangthip Parichanon, Narumol Matan and Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Improving the Antifungal Activity of Citronella Oil Using Microwave and Its Application on Dried Fish (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Apiram Sinthupachee, Nirundorn Matan, and Narumol Matan
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impac
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Consumer’s Attitude on The Innovative Improvement of Thai Desserts (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sumethee Songsamoe, Narumol Matan and Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Effect of ethanol on collapse in oil palm wood during drying (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kamolwun Dumyang and Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, THAILAND
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Numerical modeling of internal stress within restrained half-split lumber (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Preeraya Settapong Satjapan Leelatanon and Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, THAILAND
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Role of fiber collapse of parenchyma cells in oil palm wood (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Choosak Rittiphet and Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, THAILAND
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Stress relaxation measurement of kiln-dried rubberwood lumber using a force based technique (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Satjapan Leelatanon, Sataporn Jantawee, Sornthep Vannarat and Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, THAILAND
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Inhibition of mold growth and lipid oxidation in brown rice by Michelia alba vapor (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sumethee Songsamoe, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : Innovation of Functional Foods in Asia (IFFA), Functional Foods: Trends in Research and Markets
   สถานที่ประชุม : University of Phayao, Phayao Province, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/01/2561
   ชื่อบทความ : Effect of peppermint oil absorbed activated carbon on total phenolic content and antifungal of dragon fruit (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Siriporn Chaemsanit, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : Innovation of Functional Foods in Asia (IFFA), Functional Foods: Trends in Research and Markets
   สถานที่ประชุม : University of Phayao, Phayao Province, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/01/2561
   ชื่อบทความ : Development of wood packaging box containing bergamot oil to control of gray mold in strawberries (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Saifon Phothisuwan, Narumol matan and Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : 1st International Conference on Innovations in Food Ingredients and Food Safety
   สถานที่ประชุม : Hotel Windsor suite, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/09/2561
   ชื่อบทความ : Effect of lime oil vapor against L. monocytogenes during cold storage (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Prangthip Parichanon, Narumol Matan and Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : 1st International Conference on Innovations in Food Ingredients and Food Safety
   สถานที่ประชุม : Hotel Windsor suite, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/09/2561
   ชื่อบทความ : การถ่ายโอนนวัตกรรมจากห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สู่การสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นฤมล มาแทน, ทนง เอี่ยวศิริ, ผานิตย์ คุ้มฮิ้น, สายฝน โพธิสุวรรณ, สุเมธี ส่งเสมอ, สิริพร แช่มสนิท, รวินันท์ แสงวงษ์งาม, ปรางทิพย์ ปฤชานนท์1 อภิราม สินธุภาชี, ศิริมาส สุขมาศ, วราศรี แสงกระจ่าง, ประภัสสร เจริญกิจ, รพีพรรณ นาคประเสริฐ, โสภา จันทมาส, อาทิยา นนทะแก้ว, กนกวรรณ พ่วงจินดา, เบญญาภา ศรีแก้ว, กิติยา สุเหม และ นิรันดร มาแทน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
   ชื่อบทความ : Vapor Phase Activity of Lime Oil from Coconut Absorbent Against Listeria monocytogenes During Cold Storage (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Prangthip Parichanon, Narumol Matan, and Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 3rd International Conference on Agriculture and Agro-Industry
   สถานที่ประชุม : Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/11/2561
   ชื่อบทความ : Antifungal Activity of Tangerine Oil Vapor Releasing from Bamboo Absorbent Against Rray Mold on Banana (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Ravinun Saengwong-ngam, Narumol Matan, and Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 3rd International Conference on Agriculture and Agro-Industry
   สถานที่ประชุม : Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/11/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Antifungal activity and chemical composition of the Litsea cubeba. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Phytochemicals in Food and Medicine 2-ISPMF,
   สถานที่ประชุม : FuZhou, China,
   ประเทศ : จีน เมื่อ 07/04/2560
   ชื่อบทความ : Chemical composition and antifungal activity of Michelia alba oil and linalool in vapor phase against Aspergillus flavus. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sumethee Songsamoe, Narumol Matan and Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Phytochemicals in Food and Medicine 2-ISPMF, FuZhou, China, 7th -10th April (Oral).
   สถานที่ประชุม : FuZhou, China,
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/04/2560
   ชื่อบทความ : Shelf life extension of brown rice snack bar by bamboo packaging box containing Litsea cubeba oil. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan. 2017.
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 28th-29th March (Poster).
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand,
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Effect of clove oil vapor released from activated carbon against mold spoilage of Hom Thong banana. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Siriporn Chaemsanit, Narumol Matan and Nirundorn Matan. 2017.
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 28th-29th March (Poster).
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Evaluation of the spoilage bacteria from cooked brown rice after exposure to the Michelia alba oil vapor. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sumethee Songsamoe, Narumol Matan and Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 28th-29th March (Poster).
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : การพัฒนาถ่านกัมมันต์ที่มีไอธรรมชาติของน้ำมันหอมระเหยเป็นสารป้องกันเชื้อราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาสินค้าเกษตร (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สิริพร แช่มสนิท นฤมล มาแทน นิรันดร มาแทน
   ชื่อการประชุม : RRi Congress III “จุดประกายความคิด สร้างเศรษฐกิจนวัตกรรม ด้วยพลังงานวิจัย” (FUELING INNOVATIVE ECONOMY WITH R&D) วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร (โปสเตอร์)
   สถานที่ประชุม : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/07/2560
   ชื่อบทความ : A real-time internal stress controlled drying of lumber (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Nirundorn Matan, Choosak Rittiphet, Jaipet Tomad, Sataporn Jantawee
   ชื่อการประชุม : the IUFRO 2017 Division 5 Conference
   สถานที่ประชุม : Vancouver, Canada
   ประเทศ : คานาดา เมื่อ 12/06/2560
   ชื่อบทความ : Effect of pre-drying on development of internal stress within rubberwood lumber during drying (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sataporn Jantawee*, Jaipet Tomad, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : the IUFRO 2017 Division 5 Conference
   สถานที่ประชุม : Vancouver, Canada
   ประเทศ : คานาดา เมื่อ 12/06/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนาวัสดุดูดซับน้ำมันหอมระเหยจากรากผักตบชวาเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาขนมจ่ามงกุฎ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สุเมธี ส่งเสมอ นฤมล มาแทน นิรันดร มาแทน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Factors influencing willingness to purchase for the Thai desserts in Nakhon Si Thammarat province, Thailand. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sumethee Songsamoe, Narumol Matan, Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) Food Research and Innovation for Sustainable Global Prosperity
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2559
   ชื่อบทความ : Reduction of water wettability of bamboo fiber based food packaging using Michelia oil. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem,a Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : RGJ Seminar Series No.115 (Advanced Materials)
   สถานที่ประชุม : Prince of Songkla University, Hat Yai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/07/2559
   ชื่อบทความ : Application of essential oils as antifungal agents on the surface of biodegradable cellulose based food packaging made from bamboo fiber. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan, John Bronlund.
   ชื่อการประชุม : RGJ-Ph.D. Congress 17
   สถานที่ประชุม : Jomtien Palm Beach Hotel and Resort, Pattaya, Chonburi, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/06/2559
   ชื่อบทความ : ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากตะใครต้นในการยับยั้งเชื้อราบนผิวหน้าของบรรจุภัณฑ์อาหารที่ทำจากใยไผ่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กิติยา สุเหม นฤมล มาแทน นิรันดร มาแทน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Effect of temperature with volatile Litsea cubeba on the antifungal activity of brown rice snack bar. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan and Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) Food Research and Innovation for Sustainable Global Prosperity
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2559
   ชื่อบทความ : Antifungal activity of activated carbon containing peppermint oil against Aspergillus flavus on whole grain brown rice. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Siriporn Chaemsanit, Narumol Matan and Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) Food Research and Innovation for Sustainable Global Prosperity
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2559
   ชื่อบทความ : การศึกษากลไกในการยับยั้งการเจริญของสปอร์ของเชื้อรา Aspergillus flavus บนข้าวกล้องโดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่มีน้ำมันหอมระเหยจากใบสะระแหน่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สิริพร แช่มสนิท นฤมล มาแทน นิรันดร มาแทน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Structures and factors affecting mechanical properties of bamboo (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Suthon Srivaro and Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 9th International conference on materials science and technology
   สถานที่ประชุม : Swissotel Le Concorde, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/12/2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนาถ่านกัมมันต์ที่มีไอธรรมชาติของน้ำมันหอมระเหยเป็นสารป้องกันเชื้อราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาสินค้าเกษตร (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สิริพร แช่มสนิท นฤมล มาแทน นิรันดร มาแทน
   ชื่อการประชุม : การประชุม RRi WU Forum 2017 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ประเทศไทย (บรรยาย)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/11/2559
   ชื่อบทความ : Design and Construction of a Restoring Force Measuring Apparatus for Assessment of Internal Stress Within Kiln-dried Lumber (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sataporn Jantaweea*, Satjapan Leelatanon, Prawate Diawanich, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 9th International Conference on Materials Science and Technology
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/12/2559
   ชื่อบทความ : Effect of Cell Wall Constituents On Internal Stress Generation During Drying of Lumber Prepared From Rubber Tree Trunks (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jaipet Tomad*, Sataporn Jantawee, Wanchart Preechatiwong, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 9th International Conference on Materials Science and Technology
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/12/2559
   ชื่อบทความ : Quality Drying of Lumber: From Laboratory to Industry ()
   ผู้เขียน : Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 9th International Conference on Materials Science and Technology
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/12/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ผลของตำแหน่งไม้ในต้นยางพาราต่อความเค้นที่เกิดขึ้นในเนื้อไม้ระหว่างการอบ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ใจเพ็ชร โต๊ะหมาด, สถาพร จันทวี และ นิรันดร มาแทน
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 (HERP Congress III)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/03/2558
   ชื่อบทความ : Antifungal activity of bamboo-based food packaging treated with high temperature in volatile Litsea cubeba oil atmospheres. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : NZIFST 50th Anniversary Conference
   สถานที่ประชุม : Palmerston North, New Zealand.
   ประเทศ : นิวซีแลนด์ เมื่อ 30/06/2558
   ชื่อบทความ : Effect of absorbent material from water hyacinth root containing essential oil on the shelf-life extension of Thai dessert. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sumethee Songsamoe, Narumol Matan, Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 3rd International Conference of Sustainable Agriculture, Food, and Energy SAFE 2015.
   สถานที่ประชุม : Nong Lam University and Rex Hotel, Ho Chi Minh City, Vietnam
   ประเทศ : เวียดนาม เมื่อ 17/11/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Application of natural oleoresin with essential oils against mold on rubberwood peeler core for a construction of log cabin. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sopa Jantamas, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : TRF-Master Research Congress VIII and RRI-MAG Congress I
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/04/2557
   ชื่อบทความ : Antimicrobial activity of the essential oil of Litsea cubeba on bamboo food packaging and chemical composition. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 16th Food Innovation Asia Conference 2014
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/06/2557
   ชื่อบทความ : Mold resistant paint on the surface of rubberwood made via citronella oil in shellac. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sopa Jantamas, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 1st International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA)
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/07/2557
   ชื่อบทความ : Effect of an areca palm (Areca catechu) leaf sheath coated with Robusta coffee extract on extending the shelf-life of durian paste. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Athiya Nonthakaew, Narumol Matan, Tanong Aewsiri, Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 1st International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA)
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/07/2557
   ชื่อบทความ : Manufacturing of Lightweight Sandwich Panel Using Oil Palm Wood as a Core and Rubberwood Veneer as a Face (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suthon Srivaro, Nirundorn Matan, Pannipa Chaowana, Buhnnum Kyokong
   ชื่อการประชุม : RGJ-Ph.D.- Congress XV
   สถานที่ประชุม : Jomtein Palm Beach Hotel and Resort, Pattaya, Chonburi, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/05/2557
   ชื่อบทความ : Drying of oil palm wood for lightweight core production of sandwich panels (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Suthon Srivaro, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 6th Walailak Research National Confernce
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Antimicrobial activity of Michelia alba oil on bamboo fiber based food packaging. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 2nd International conference on Agriculture and Agro-Industry
   สถานที่ประชุม : Chiang Rai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/11/2557
   ชื่อบทความ : Biological effect of essential oil against natural molds infected on fungi-based food packaging. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Benyapa Srikaew, Narumol Matan, Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 2nd International conference on Agriculture and Agro-Industry, 20-21 November 2014,
   สถานที่ประชุม : Chiang Rai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/11/2557
   ชื่อบทความ : Antifungal property of Rhizopus-based paper incorporated with peppermint oil against Aspergillus flavus. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Saifon Phothisuwan, Narumol Matan, Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 18th World Congress on Clinical Nutrition,
   สถานที่ประชุม : Ubon Ratchathani, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/12/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Enhancement of antifungal activity by using essential oil and atmospheric RF plasma on the surface of cellulose based food packaging (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Mudtorlep Nisoa, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : 3nd International on Plasma Bio-Science2013 (ISPB2013)
   สถานที่ประชุม : JeJu Island, South Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 27/06/2556
   ชื่อบทความ : Efficacy of edible film incorporated with essential oils against white-rot decay Fungus (Trametes versicolor) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Saifon Phothisuwan, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : 2nd Journal Conference on Environmental Science and Development (JCESD 2013).
   สถานที่ประชุม : Kuala Lumper, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 08/06/2556
   ชื่อบทความ : Effect of tangerine oil against Aspergillus niger identified from raw and boron treated rubberwood. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sopa Jantamas, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : 2nd Journal Conference on Environmental Science and Development (JCESD 2013)
   สถานที่ประชุม : Kuala Lumper, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 08/06/2556
   ชื่อบทความ : In vitro antifungal activity of coffee pulp extract against Aspergillus flavus (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Athiya Nonthakaew, Narumol Matan, Tanong Aewsiri, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 15th Food Innovation Asia Conference
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/06/2556
   ชื่อบทความ : การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากเมล็ดกาแฟสดในการยับยั้งเชื้อราที่พบบนบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมาก (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อาทิยา นนทะแก้ว นฤมล มาแทน นิรันดร มาแทน ทนง เอี่ยวศิริ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Combined effects of using citronella oil and temperature on the antifungal activities of rubberwood. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sopa Jantamas, Narumol Matan, Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 2nd Malaysia-Thailand Graduate Forum in Life Science, Food Science and Agriculture (MTGF) 2013
   สถานที่ประชุม : Kuala Lumpur, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 03/12/2556
   ชื่อบทความ : Efficacy of peppermint oil against Aspergillus flavus and Aspergillus niger on paper made of bamboo leaves. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 2nd IFSAC 2013 International Food Safety Conference
   สถานที่ประชุม : Kuala Lumpur, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 02/12/2556
   ชื่อบทความ : In vitro antifungal activity of Robusta coffee ground extract against Aspergillus flavus, Penicillium sp. and Rhizopus sp. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Athiya Nonthakaew, Narumol Matan, Tanong Aewsiri, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 2nd IFSAC 2013 International Food Safety Conference
   สถานที่ประชุม : Kuala Lumpur, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 02/12/2556
   ชื่อบทความ : Antifungal activity of Cassia alata leaf extract from Thailand against Aspergillus flavus. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Athiya Nonthakaew, Narumol Matan, Tanong Aewsiri, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 13th ASEAN Food Conference,
   สถานที่ประชุม : Singapore
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 09/09/2556
   ชื่อบทความ : Manufacturing of lightweight oil palm core sandwich panels (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suthon Srivaro, Pannipa Chaowana, Nirundorn Matan, Buhnnum Kyokong
   ชื่อการประชุม : Joint IAWS/IAWA Annual meeting, Nanjing, China
   สถานที่ประชุม : Nanjing, China
   ประเทศ : จีน เมื่อ 17/10/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Antifungal activity of an areca palm (Areca Catechu) leaf sheath treated with low pressure RF plasma in volatile clove oil atmospheres (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Nirundorn Matan, Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : European Symposium on Food Safety
   สถานที่ประชุม : Warsaw
   ประเทศ : โปแลนด์ เมื่อ 21/05/2555
   ชื่อบทความ : Antibacterial activity of edible bird’s nest (Collocalia fuciphaga) soup prepared by thermal processing (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Warasri Saengkrajang, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : European Symposium on Food Safety
   สถานที่ประชุม : Warsaw
   ประเทศ : โปแลนด์ เมื่อ 21/05/2555
   ชื่อบทความ : Control of Aspergillus flavus in brown rice cereal using air plasma jet treatment. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan, Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : European Symposium on Food Safety
   สถานที่ประชุม : Warsaw
   ประเทศ : โปแลนด์ เมื่อ 21/05/2555
   ชื่อบทความ : The impact of a rice breakfast on the body mass index and grade point average of primary school children in Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan, Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : International Conference on Food Science and Nutrition
   สถานที่ประชุม : Kota Kinabalu, Sabah
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 01/04/2555
   ชื่อบทความ : Synergistic effect of atmospheric argon plasma treatment on antibacterial activity of volatile clove oil against Escherichia coli (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The international workshop on advance plasma technology for green energy and biomedical applications
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/08/2555
   ชื่อบทความ : Modeling of atmospheric plasma effect on germination of Aspergillus flavus based on response surface methodology (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The international workshop on advance plasma technology for green energy and biomedical applications
   สถานที่ประชุม : chiangmai University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/08/2555
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้พลาสมาเย็นเพื่อยับยั้งเชื้อราในผลิตภัณฑ์ซีเรียลข้าวกล้องสำหรับเด็กวัยประถมศึกษา (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กิติยา สุเหม, นฤมล มาแทน, หมุดตอเล็บ หนิสอ, นิรันดร มาแทน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : Antifungal activity and chemical compositions of cinnamon oil treated rubberwood particleboards (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wissanee Yingrpasert, Narumol Matan, Pannipa Chaowana amd Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : IUFRO All Division 5 Conference
   สถานที่ประชุม : Estoril Congress Centre Lisbon
   ประเทศ : โปรตุเกส เมื่อ 08/07/2555
   ชื่อบทความ : Manufacturing of flat bamboo boards from half tubular bamboo culms (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Thitikul Parkkeeree, Nirundorn Matan and Buhnnum Kyokong
   ชื่อการประชุม : IUFRO All Division 5 Conference
   สถานที่ประชุม : Estoril Congress Centre Lisbon
   ประเทศ : โปรตุเกส เมื่อ 08/07/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Effect of low pressure RF plasma on mineral content and other quality parameters of rice snack bar (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : Food Conference 2011
   สถานที่ประชุม : Surabaya, Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 28/10/2554
   ชื่อบทความ : Inhibitory effect of sweet basil oil against Aspergillus niger on rubberwood (Hevea brasiliensis) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Narumol Matan and Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants,
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/12/2554
   ชื่อบทความ : Effect of low pressure RF plasma containing clove oil on growth formation by Aspergillus niger in culture media (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Nirundorn Matan, Mudtorlep Nisoa, Saifon Phothisuwan.
   ชื่อการประชุม : The International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/12/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Novel stress measurement technique of the kiln-dried lumber (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Suchart Tomad and Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : SIAM Physics Congress 2010
   สถานที่ประชุม : Kanchanaburi
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/03/2553
   ชื่อบทความ : Amino acid contents in pre-processed edible bird’s nest (Aerodramus fuciphagus) harvested in southern Thailand. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Warasri Saengkrajang, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : Biodiversity of. Southern Thailand in Focus: Status & Research
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/11/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : การผลิตถ่านกัมมันต์จากถ่านไม้ยางพาราและถ่านกะลามะพร้าวโดยการกระตุ้นด้วยไอน้ำ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : นิรันดร มาแทน วันชาติ ปรีชาติวงศ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการของเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ปี 2552
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จ. นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/04/2552
   ชื่อบทความ : Acoustic and Visual impacts of a 0.25MW WTG at Huasai, Nakhon si Thammarat in Southern Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : World Renewable Energy Congress 2009- Asia The 3rd International Conference on "Sustainable Energy and Enviornment (SEE 2009)
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/05/2552
   ชื่อบทความ : The Feasibility Study of a 15MW Wind Farm in Songkhla Province, Southern Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : World Renewable Energy Congress 2009- Asia The 3rd International Conference on "Sustainable Energy and Enviornment (SEE 2009)
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/05/2552
  พ.ศ.2545
   ชื่อบทความ : Investigation and Simulation of Water and Linseed Oil Movements in Black Sweet-bamboo Culms (Dendrocalamus asper Backer.) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The 2nd Thailand Materials Science Conference
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/08/2545
  รางวัล
  พ.ศ.2562
   ชื่อผลงาน : Development of essential oil absorbent material from water hyacinth for using as the antifungal fragrant volatiles releasing device in brown rice packaging
   ชื่อรางวัล : รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในระดับยอดเยี่ยม
   จาก : สกว
   เมื่อ : 27/05/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.นฤมล  มาแทน,  รศ.ดร.นิรันดร  มาแทน
  พ.ศ.2561
   ชื่อผลงาน : Inhibition of mold growth and lipid oxidation in brown rice by Michelia alba vapor
   ชื่อรางวัล : รางวัล Oral presentation award
   จาก : Innovation of Functional Foods in Asia (IFFA), University of Phayao, Phayao Province, Thailand
   เมื่อ : 24/01/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.สุเมธี  ส่งเสมอ,  รศ.ดร.นฤมล  มาแทน,  รศ.ดร.นิรันดร  มาแทน
   ชื่อผลงาน : การถ่ายโอนนวัตกรรมจากห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สู่การสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชน
   ชื่อรางวัล : รางวัลบทความวิจัยรับใช้สังคมระดับดีเยี่ยม การประชุมเครือข่ายวิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 9 ในงานประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 10
   จาก : การประชุมเครือข่ายวิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 9
   เมื่อ : 28/03/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.นฤมล  มาแทน,  นายวราศรี  แสงกระจ่าง,  นายกิติยา  สุเหม,  นายอาทิยา  นนทะแก้ว,  นางสาวสายฝน  โพธิสุวรรณ,  นายโสภา  จันทมาส,  นายรพีพรรณ  นาคประเสริฐ,  นายสิริพร  แช่มสนิท,  นายเบญญาภา  ศรีแก้ว,  ดร.สุเมธี  ส่งเสมอ,  ผศ.ดร.ผานิตย์  คุ้มฮิ้น,  ผศ.ดร.ทนง  เอี่ยวศิริ,  นายรวินันท์  แสงวงษ์งาม,  นายประภัสสร  เจริญสุข,  นายศิริมาศ   สุขมาศ,  นายอภิราม   สินธุพาชี,  นางสาวปรางทิพย์   ปฤชานนท์,  นางสาวกนกวรรณ  พ่วงจินดา,  รศ.ดร.นิรันดร  มาแทน
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบ และเตาอบไม้ต้นแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม
   ชื่อรางวัล : ผลงานวิจัยเด่น สกว 2559
   จาก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   เมื่อ : 05/07/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  นายสุชาติ  โต๊ะหมาด,  นายบุญนำ  เกี่ยวข้อง,  นายวินิช  เพ็ชรมณี,  นายใจเพชร  โต๊ะหมาด,  นายชูศักดิ์  ฤทธิเพชร,  รศ.ดร.นิรันดร  มาแทน,  นายจิรพงศ์  กาละกาญจน์,  นายวีระชาติ  รานวล,  นายทวีศิลป์  วงศ์พรต,  นายธรรมนูญ  ศรีน่วม,  นายด้านิยาน  สตน,  นายสมโชค  นาคปน,  รศ.ดร.สุธน  ศรีวะโร,  นายกรกต  สุวรรณรัตน์,  รศ.ดร.สุรัสวดี  ก่อเกื้อ,  นายณัฐพล  วิทยานุภากร,  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี,  นายธัญญวีร์  รสมัย,  นายเจษฎา  อังวิทยาธร ,  นายชัชชม   เหล่าฤทธิไกร ,  นายมาโนชณ์  เหลืองวรพันธ์
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : Reduction of water wettability of bamboo fiber based food packaging using Michelia oil.
   ชื่อรางวัล : รางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์
   จาก : คปก และ มอ
   เมื่อ : 29/07/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  นายกิติยา  สุเหม,  รศ.ดร.นฤมล  มาแทน,  รศ.ดร.นิรันดร  มาแทน
  พ.ศ.2558
   ชื่อผลงาน : ผลของตำแหน่งไม้ในต้นยางพาราต่อความเค้นที่เกิดขึ้นในเนื้อไม้ระหว่างการอบ
   ชื่อรางวัล : เกียรติบัตรผู้เสนอผลงานวิจัยดีมากแบบบรรยาย การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 (HERP Congress III) 9-11 มีนาคม 2558
   จาก : สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
   เมื่อ : 11/03/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.นิรันดร  มาแทน
  พ.ศ.2557
   ชื่อผลงาน : แผ่นไม้แซนวิชน้ำหนักเบาโดยใช้ไม้ปาล์มน้ำมันเป็นไส้
   ชื่อรางวัล : โครงการวิจัยที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นของโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกประจำปี 2557
   จาก : โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   เมื่อ : 28/05/2557
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.สุธน  ศรีวะโร,  รศ.ดร.นิรันดร  มาแทน
  พ.ศ.2556
   ชื่อผลงาน : Efficacy of edible film incorporated with essential oils against white-rot decay Fungus (Trametes versicolor)
   ชื่อรางวัล : Best oral presentation
   จาก : Conference on Environmental,International association of computer science and information technology
   เมื่อ : 09/06/2556
   ผู้ได้รับรางวัล :  นางสาวสายฝน  โพธิสุวรรณ,  รศ.ดร.นิรันดร  มาแทน,  รศ.ดร.นฤมล  มาแทน
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  พ.ศ.2562
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : G01N 27/04 - มิเตอร์วัดความชื้นในไม้ยางพาราแบบต้านทาน
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 02/04/2562 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  รศ.ดร.สุรัสวดี  ก่อเกื้อ,  นายชูศักดิ์  ฤทธิเพชร,  รศ.ดร.นิรันดร  มาแทน
  พ.ศ.2561
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 13968 - วิธีการเลื่อยไม้ซุงยางพาราเพื่อให้ไส้ไม้อยู่ในไม้แปรรูปแผ่นเดียวกัน
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 31/08/2561 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  นายธัญญวีร์  รสมัย,  รศ.ดร.นิรันดร  มาแทน,  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี,  นายกรกต  สุวรรณรัตน์,  รศ.ดร.สุธน  ศรีวะโร
  พ.ศ.2559
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 12033 - ชุดวัดความเค้นตกค้างในไม้แปรรูป
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 07/10/2559 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  นายสถาพร  จันทวี,  รศ.ดร.นิรันดร  มาแทน
  พ.ศ.2557
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 9202 - วิธีการเตรียมไม้ปาล์มน้ามันสาหรับใช้เป็นไส้ของโครงสร้างแผ่นแซนวิชและกรรมวิธีการขึ้นรูปไม้แผ่นแซนวิชน้าหนักเบาที่มีไม้ปาล์มน้ามันเป็นไส้
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 08/10/2557 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  นายบุญนำ  เกี่ยวข้อง,  รศ.ดร.นิรันดร  มาแทน,  รศ.ดร.พรรณนิภา  เชาวนะ,  รศ.ดร.สุธน  ศรีวะโร
  ลิขสิทธิ์
  พ.ศ.2556
   ชื่อลิขสิทธิ์ : ว1. 4593 - โปรแกรมทำนายสมบัติของแผ่นไม้แซนวิชโดยมีไม้ปาล์มน้ำมันเป็นไส้และไม้บางยางพาราเป็นผิวนอก
   ประเภทลิขสิทธิ์ : วรรณกรรม
   ได้รับเมื่อ : 15/01/2556
   ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ :  รศ.ดร.สุธน  ศรีวะโร,  รศ.ดร.นิรันดร  มาแทน,  รศ.ดร.พรรณนิภา  เชาวนะ,  นายบุญนำ  เกี่ยวข้อง
  พ.ศ.2555
   ชื่อลิขสิทธิ์ : ว1. 4524 - โปรแกรมควบคุมการอบไม้อัตโนมัติ (DryWooD)
   ประเภทลิขสิทธิ์ : วรรณกรรม
   ได้รับเมื่อ : 27/11/2555
   ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ :  นายวินิช  เพ็ชรมณี,  รศ.ดร.นิรันดร  มาแทน,  นายทวีศิลป์  วงศ์พรต,  นายกรกต  สุวรรณรัตน์
  พ.ศ.2552
   ชื่อลิขสิทธิ์ : 218204 - โปรแกรมออกแบบรูปแบบการเลือยไม้
   ประเภทลิขสิทธิ์ : วรรณกรรม
   ได้รับเมื่อ : 22/09/2552
   ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ :  รศ.ดร.นิรันดร  มาแทน,  รศ.ดร.สุธน  ศรีวะโร
   ชื่อลิขสิทธิ์ : 218205 - โปรแกรมระบบควบคุมการอัดน้ำยาไม้
   ประเภทลิขสิทธิ์ : วรรณกรรม
   ได้รับเมื่อ : 22/09/2552
   ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ :  นายสุชาติ  โต๊ะหมาด,  รศ.ดร.นิรันดร  มาแทน,  นายจิรพงศ์  กาละกาญจน์,  นายทวีศิลป์  วงศ์พรต

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)