:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. พ้วน  เพ่งเซ้ง
   Assoc.Prof.Dr. Puan Pengseng
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2361, 0-7567-2301
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2361, 2301
   E - mail  pengspu@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Fisheries & Allied Aquacultures
  มหาวิทยาลัย  Auburn University
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2550
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาศาสตร์การประมง
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2532-2536
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สัตวศาสตร์ : ประมง
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล บางพระ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2531-2532
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/04/2540
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  หลักสูตร  หลักสูตรประมง
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  08/12/2557 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์  -การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
-การจัดการคุณภาพดินและน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบอะควาโปนิกส์
-การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางด้านเศณษฐกิจ สังคม ฐานความรู้
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2558
   - ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินโดยวิธีการลดต้นทุนการผลิต
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.พ้วน  เพ่งเซ้ง
   ระยะเวลาโครงการ : 15/07/2558 - 14/05/2559   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน /
   - การวิเคราะห์หลักการและการสังเคราะห์ความรู้จากปราชญ์ปลานิล เพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบยั่งยืน
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.พ้วน  เพ่งเซ้ง
   ระยะเวลาโครงการ : 15/07/2558 - 14/10/2559   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 30/09/2559
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Genomic Organization of Repetitive DNA Elements and Extensive Karyotype Diversity of Silurid Catfishes (Teleostei: Siluriformes): A Comparative Cytogenetic Approach
   ผู้เขียน : Sukhonthip Ditcharoen 1, Luiz Antonio Carlos Bertollo 2, Petr Ráb 3, Eva Hnátková 4, Wagner Franco Molina 5, Thomas Liehr 6, Alongklod Tanomtong 1, Costas Triantaphyllidis 7, Catherine Ozouf-Costaz 8, Sampan Tongnunui 9, Puan Pengseng 10, Weerayuth Supiwong 11, Rouben Aroutiounian 12 and Marcelo de Bello Cio 2,*
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of molecular science
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : 3454 หน้า : 2-18 เดือน/ปี : 07/2562-07/2562
   ชื่อบทความ : The first cytogenetics study of the white spotted grouper, Epinephelus caeruleopuntatus (Perciformes, Serranidae)
   ผู้เขียน : puan pengseng
   แหล่งตีพิมพ์ : : Nucleus
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 10/2562-10/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การศึกษาการปนเปื้อนซาโมเนลล่าและโลหะหนักในไข่ไก่ และไข่เป็ด องค์ประกอบของกรดไขมันในเนื้อหน้าอกไก่พื้นเมือง ไข่แดงของไก่พื้นเมือง และไข่แดงของเป็ดที่เลี้ยงในระบบอินทรีย์
   Study on contamination of Salmonella and heavy metal of indigenous chicken egg and duck egg, fatty acids profile of breast meat, egg yolk of indigenous chicken and duck egg yolk in an organic production system

   ผู้เขียน : นิวัต เมืองแก้ว พ้วน เพ่งเซ้ง องอาจ อินทร์สังข์ กนตวรรณ อึ้งสกุล และพุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสุกลวงศ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร : J. of Agricultural Research and Extension
   เล่มที่ : 35 ฉบับที่ : 2 (พิเฌศษ 2) หน้า : 298-304 เดือน/ปี : 06/2561-08/2561
   ชื่อบทความ : Karyotype and Characteristics of Nucleolar Organizer Regions in Longfin Carp, Labiobarbus leptocheilus (Cypriniformes, Cyprinidae)
   ผู้เขียน : Pasakorn Saenjundaeng1, Puntivar Kaewmad2, Weerayuth Supiwong3, Krit Pinthong4, Puan Pengseng5 and Alongklod Tanomtong1*
   แหล่งตีพิมพ์ : : Cytologia
   เล่มที่ : 83 ฉบับที่ : 3 หน้า : 265–269 เดือน/ปี : 03/2561-05/2562
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Chromosomal Characteristics of the Three-spot Damselfish, Dascyllus trimaculatus (Perciformes, Pomacentridae) in Thailand
   ผู้เขียน : Nuntaporn Getlekha1, Weerayuth Supiwong2*, Krit Pinthong3, Puan Pengseng4, Wannapa Kasiroek5 and Alongklod Tanomtong1
   แหล่งตีพิมพ์ : : Cytologia
   เล่มที่ : 82 ฉบับที่ : 01 หน้า : 51-57 เดือน/ปี : 06/2560-08/2560
   ชื่อบทความ : NOR Polymorphism and Chromosome Analysis of Banggai Cardinalfish , Pterapodon kauderni (Perciformes, Chaetodontidae).
   ผู้เขียน : Wannapa Kasiroek, Chantra Indananda, Krit Pinthong, Weerayuth Supiwong, Puan Pengseng, and Alongklod Tanomtong.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Cytologia
   เล่มที่ : 82 ฉบับที่ : 1 หน้า : 17-23 เดือน/ปี : 06/2560-08/2560
   ชื่อบทความ : . The First Chromosome Characteristic of Nucleolar Organizer Regions and Karyological Analysis of Two Chaetodontid Fishes (Perciformes, Chaetodontidae).
   ผู้เขียน : Weerayuth Supiwong , Jiraporn Boonsuk, Sitthisak Jantarat, Apinun Suvarnaraksha, Puan Pengseng, and Alongklod Tanomtong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Cytologia
   เล่มที่ : 82 ฉบับที่ : 01 หน้า : 33-39 เดือน/ปี : 06/2560-08/2560
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : ผลของอัตราส่วนพื้นที่ปลูกและปริมาตรน้ำต่อผลผลิตผักบุ้งจีน ปลานิลและคุณภาพน้ำในระบบปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลา
   Leunloi, W., P. Pengseng, P. Chotipuntu and S. Maneepong. 2014 .Effect of plant bed and water volume ratios on productions of water convolvulus (Ipmoea aquatic Forsk), nile tilapia (Oreochromis niloticus), and water quality in aquaponics system. Fisheries Technology Research Journal (8) 2 : 10-19.

   ผู้เขียน : Leunloi, W., P. Pengseng, P. Chotipuntu and S. Maneepong.
   แหล่งตีพิมพ์ : เทคโนโลยีการประมง
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 2 หน้า : 10-19 เดือน/ปี : 07/2557-12/2557
   ชื่อบทความ : ผลของอัตราส่วนพื้นที่ปลูกและปริมาตรน้ำต่อผลผลิตผักบุ้งจีน ปลานิล คุณภาพน้ำในระบบปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลา
   ผู้เขียน : วีระยุทธ เลื่อนลอย พ้วน เพ่งเซ้ง ปิยะพงศ์ โชติพันธ์ุ สมศักดิ์ มณีพงส์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 2 หน้า : 10-19 เดือน/ปี : 07/2557-12/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : On farm trial with rice fish cultivation in NakhonSiThammarat Southern Thailand
   ผู้เขียน : Puan Pengseng
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 1 หน้า : 67-75 เดือน/ปี : 02/2556-04/2556
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Evaluating Fertilizer Appliacation Rates for Giant Gourami, Osphronemun goramy, Ponds
   ผู้เขียน : Puan Pengseng and Claude E. Boyd
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of The World Aquaculture Society
   เล่มที่ : 42 ฉบับที่ : 3 หน้า : 297-305 เดือน/ปี : 06/2554-08/2554
   ชื่อบทความ : Evaluating Fertilizer Application Rates Giant Gourami, Osphronemus goramy, Ponds
   ผู้เขียน : Puan Pengseng and Claude E. Boyd
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of World The World Aquaculture Society
   เล่มที่ : 42 ฉบับที่ : 3 หน้า : 297-305 เดือน/ปี : 06/2554-09/2554
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : New Nitrogen Fertilization Recommendations for Blue gill Ponds in the Southern United States
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : North Amerucan Journal of Aquaculture
   เล่มที่ : 70 ฉบับที่ : 1 หน้า : 308-313 เดือน/ปี : 06/2551-06/2551
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : Estimates of bottom soil and effluent loads of phosphorus at a semi-intensive marine shrimp farm
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : World Aquaculture Society
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 1 หน้า : 41-47 เดือน/ปี : 01/2548-01/2548
  พ.ศ.2545
   ชื่อบทความ : Assessment of Fertilizer Application Intervals for Giant Gourami (Osphronemus goramy, Lacepede) in Ponds
   ผู้เขียน : Puan Pengseng and Claude E. Boyd
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 1 หน้า : 33-40 เดือน/ปี : 01/2545-06/2545
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การใช้ระบบอะควาโปนิกส์ต่อคุณภาพน้ำ ประสิทธิภาพในการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนของปลานิลและผัก 4 ชนิด (บรรยาย)
   ผู้เขียน : พ้วน เพ่งเซ้ง
   ชื่อการประชุม : โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5 : The 5th Regional Undergraduate Conference on Agricultural Science and Technology
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยราชภัฎสงขลส อ เมือง จ. สงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การใช้เครื่องเติมอากาศในการเลี้ยงปลานิลในกระชังในบ่อกุ้งร้าง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : พ้วน เพ่งเซ้ง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัย ลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/03/2560
   ชื่อบทความ : ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินโดยวิธีการจัดการแบบต่าง ๆ. การประชุมวิชาการ ระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : พ้วน เพ่งเซ้ง.
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัย ลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ :
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/07/2560
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงปลาในนาข้าวตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช.
    Cost and Net return of rice fish cultivation in Pakphanang, Nakhon Si Thammarat (บรรยาย)

   ผู้เขียน : พ้วน เพ่งเซ้ง, Puan Pengseng
   ชื่อการประชุม : สุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 7 การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาท้องถิ่น : Area Based Research for Community Development
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/12/2555
   ชื่อบทความ : Preliminary study on productions of all-male Nile tilapia (Oreochromisniloticus Linn.) and Water convolvulus(Ipomoea aquatic) growing together in recirculating system (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Puan PENGSENG, Werayuth LEUNLOI and Janyaporn KAWKONG
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ“วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 4 : The 4thWalailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Thasala, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/06/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : อาจารย์ ม.วลัยลักษณ์พบว่าการเลี้ยง่ปลาในนาข้าวได้ผลผลิตสูงกว่าการเลี้ยงปลาแต่เพียงอย่างเดียว (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : พ้วน เพ่งเซ้ง
   ชื่อการประชุม : ข่าวการศึกษา
   สถานที่ประชุม : หนังสือพิมพ์มติชน
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2554
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : The resource used and waste production at a semi-intensive, Black Tiger Prawn (Penaeus Monodon) farm. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Indonesia-Malasia-Thailand Growth Triangle Academic & Research Exposition, IMT-GT AREX 2009
   สถานที่ประชุม : Dewan 2020 in Kangar, Perlis.
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 15/06/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : Evaluation of Iron and Aluminium compounds for removing phosphorus and turbidity from pond waters (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : World aquaculture 2008
   สถานที่ประชุม : Busan Exibition& convention center. Busan, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 19/05/2551
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพชุมชนทุ่งบ้านไผ่
    ชื่อกิจกรรม : ให้คำปรึกษาการทำเกษตรปลอดภัย
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการประเมินผล หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน จากหน่วยงานภายนอก
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน นวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านแม่ข่าย หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่หมู่บ้านลูกข่าย หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน จากองค์ความรู้ของปราชญ์ปลานิลสู่การเลี้ยงปลานิลที่ยั่งยืน
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืชระบบ Aquaponic
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการประเมินผล หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน จากหน่วยงานภายนอก
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปลากะพงขาวคุณภาพ
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปลากะพงขาวคุณภาพ
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปลากะพงขาวคุณภาพ
    ชื่อกิจกรรม : การบริการให้คำปรึกษาการผลิตปลากะพงขาวคุณภาพ
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปูนิ่ม
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปูนิ่ม
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปูนิ่ม
    ชื่อกิจกรรม : การบริการให้คำปรึกษาการเลี้ยงปูนิ่ม
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน
 • ชื่อโครงการ : ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ผสมผสานอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิต
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการและการติดตามผลโครงการในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ผสมผสานอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิต
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ผสมผสานอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิต
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ผสมผสานอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิต
    ชื่อกิจกรรม : การบริการให้คำปรึกษาในน้ำมีปลา ในนามีข้าว
 • ชื่อโครงการ : เทคโนโลยีการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ปลานิลที่เลี้ยงในกระชังในเขื่อนมีชีวิต ชุมชนนาป่า ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก (โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการศึกษาดูงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์และการบริการให้คำปรึกษา
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและการติดตามผลโครงการ หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับหมู่บ้านลูกข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการประเมินและติดตามผลหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการศึกษาดูงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์และการบริการให้คำปรึกษา
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและการติดตามผลโครงการ หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โครงการผลิตพันธุ์ปลานิล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืชในระบบหมุนเวียน Aquaponics
    ชื่อกิจกรรม : ตอน เครือข่ายวิจัย วช. ภาคใต้ จากงานวิจัยสู่นวัตกรรม
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก)
    ชื่อกิจกรรม : ถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก) พื้นที่ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก) พื้นที่ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก) พื้นที่ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : บริการให้คำปรึกษาโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก) พื้นที่ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : บริการให้คำปรึกษาโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก) พื้นที่ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : บริการให้คำปรึกษาโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก) พื้นที่ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : การสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ ของปราชญ์สงวน มงคลศรีพันเลิศ
    ชื่อกิจกรรม : การบริหารจัดการและจัดทำสื่อสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้ของปราชญ์สงวน มงคลศรีพันเลิศ
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2553
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2559
 • รับทรายความต้องการ ข้อมูลเบื้องต้น ออกแบบผักระบบ การติดตั้งระบบ การดูแลระบบ การให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรับระบบ
 • สำรวจข้อมูลเบื้องต้น ออกแบบระบบ ติดตั้งระบบและแนะนำระบบ การติดตามตรวจสอบระบบ การแก้ไข
  พ.ศ.2558
 • เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากโครงการงบพัฒนาจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ 2558
 • รับทรายความต้องการ ข้อมูลเบื้องต้น ออกแบบผักระบบ การติดตั้งระบบ การดูแลระบบ การให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรับระบบ
  พ.ศ.2557
 • ที่ปรึกษาสหกรเครดิตยูเนียนนครศรีธรรมราช จำกัด
 • แสดงระบบการเลี้ยงปลาในระบบน้ำหมุนเวียนและโปสเตรอร์เรื่องการเลี้ยงปลาและปลูกพืชในระบบน้ำหมุนเวียน ในงานวันเกษตรลุ่มน้ำปากพนัง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
 • เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2557
 • แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการเลี้ยงปลานิลครบวงจร รับผิดชอบในส่วนของการสาธิตการเพาะพันธ์ปลานิล การเลี้ยงปลานิลในกระชัง
 • แสดงระบบการการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืชในระบบน้ำหมุนเวียน ในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์
 • จัดประชุม ระดมความคิดเห็น ศึกาาความต้องการของกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลในพื้นที่บ้านบางใหญ่ ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 • เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากโครงการงบพัฒนาจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ 2558
  พ.ศ.2556
 • ที่ปรึกษาสหกรเครดิตยูเนียนนครศรีธรรมราช จำกัด
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

Fatal error: Call to undefined function: facadcomtype() in H:\AppServ\www\des\html\source\DESAboutPersonallist_.php on line 1137
  พ.ศ.2551