:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาย ไพรวัลย์  เกิดทองมี
   Mr. Praiwan Kirdtongmee
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3641, 0-7567-3389
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3641, 3389
   E - mail  kpraiwan@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ฟิสิกส์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2552-2557
 
  วุฒิการศึกษา  การศึกษาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2539
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/07/2540
 
  ตำแหน่ง  ผู้จัดการ
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป
  ฝ่าย/งาน  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  05/05/2560 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาสตร์พื้นฐาน
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/07/2540 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)