:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. รัตนสิทธิ์  ทิพย์วงศ์
   Dr. Rustanasit Tipwong
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2716, 0-7567-2709-10
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2716, 2709-10
   E - mail  trustana@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ระบบและนโยบายสุขภาพ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2553 - 2560
 
  วุฒิการศึกษา  นิติศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  นิติศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2547
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สาธารณสุขศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2538
 
  วุฒิการศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  นิติศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2524-2530
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  02/07/2540
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนรองคณบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  03/01/2562 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชานิติศาสตร์
  หลักสูตร  หลักสูตรนิติศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/10/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  กฎหมาย  -กฎหมายสาธารณสุข
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : บริหารจัดการเมือง (City Manangement)
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 9 นำเสนอร่างประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 8 นำเสนอร่างยุทธศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 7 นักการเมืองและงานนักบริหารท้องถิ่น
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 6 ประวัติศาสตร์เมืองนครศรีฯ ก่อน พ.ศ.2475
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมทางวัฒนธรรม การกวนข้าวยาโควันเพ็ญเดือนสาม
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 5 เรื่อง เรื่องเสนอยุทธศาสตร์เมืองโดยกลุ่มชุมชนวัดท้าวโคตรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 4 เรื่องเสนอยุทธศาสตร์เมืองโดยกลุ่มนักการเมืองในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 3 เรื่องเสนอยุทธศาสตร์เมืองโดยกลุ่มข้าราชการในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 2 เรื่องยุทธศาสตร์เมืองโดยกลุ่มศิลปินพื้นบ้านในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 1 เรื่องนำเสนอยุทธศาสตร์เมืองโดยกลุ่มนักเรียนนักศึกษา
 • ชื่อโครงการ : นิติศาสตร์สัมพันธ์ชุมชน : ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : ตอน บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการคุ้มครองประชาชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
    ชื่อกิจกรรม : ตอน มาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : บริหารจัดการเมือง (City Manangement)
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน บทบาทของกฏหมายกับการพัฒนาระบบสุขภาพไทย
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน นักสาธารณสุขชุมชน กับการดูแลผู้สูงอายุ
    ชื่อกิจกรรม : ตอน วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน บทบาทนักสาธารณสุขชุมชนกับการดูแลผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์ 4.0
    ชื่อกิจกรรม : ตอน วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน กับการขับเคลื่อนนโยบายสุขาภาพ
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สสปช.กับโอกาสในการยกระดับสถานะสุขภาพของคนไทย
    ชื่อกิจกรรม : ตอน วิชาชีพสาธารณสุขกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมงานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : การบูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น พื้นที่ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เวทีขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้สูงอายุในพื้นที่ของอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา
    ชื่อกิจกรรม : เวทีเตรียมความเข้าใจกับ ผู้เกี่ยวข้องและแกนนำในพื้นที่ และการประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เวทีเตรียมความเข้าใจกับ ผู้เกี่ยวข้องและแกนนำในพื้นที่ และการประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น พื้นที่ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : 1.การเตรียมทีม/เวทีและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประมวลประเด็นปัญหาความต้องการระดับตำบลจัดเป็นเวทีใหญ่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : 1.การเตรียมทีม/เวทีและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประมวลประเด็นปัญหาความต้องการพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาขา ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : 1.การเตรียมทีม/เวทีและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประมวลประเด็นปัญหาความต้องการพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประดู่หอม ครั้งที่ 1
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)