:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาย กรกช  บุญอมร
   Mr. Korakot Bunamorn
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3726, 0-7567-3723
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3726, 3723
   E - mail  bkorakot@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  โสตทัศนศึกษา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2533-2537
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  04/07/2540
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนหัวหน้างาน
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ส่วนสื่อสารองค์กร
  ฝ่าย/งาน  งานผลิตสื่อและสารสนเทศ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/10/2560 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ส่วนสื่อสารองค์กร
  ฝ่าย/งาน  งานผลิตสื่อและสารสนเทศ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  04/07/2540 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)