:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. วัฒนพงศ์  เกิดทองมี
   Assoc.Prof.Dr. Wattanapong Kurdthongmee
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2318, 0-7567-2304-5
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2318, 2304-5
   E - mail  kwattana@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ฟิสิกส์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  
  ช่วงปี พ.ศ.  0
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Computer Science
  มหาวิทยาลัย  Brunel University
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2541
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ฟิสิกส์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2533
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/09/2540
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
  หลักสูตร  หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  17/01/2549 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ  การออกแบบและจัดสร้างระบบควบคุมและเครื่องมือสนับสนุนงานวิจัยโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์/ไมโครโปรเซสเซอร์
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ  การออกแบบและสร้างระบบโดยใช้ชิพกลุ่ม FPGA/CPLD โดยใช้ภาษา VHDL
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ  การพัฒนากระบวนวิธีทางคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการสังเคราะห์ภาพพื้นฐานและภาพโครงสร้างแบบ CSG (Rendering Algorithms)
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ  การพัฒนากระบวนวิธีทางคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานการควบคุมระบบโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Process Control)
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ  การจำลองการทำงานของหุ่นยนต์โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ  Computer Interfacing
  วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี  Computer Applications in Physics Experiments
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : An efficient algorithm to estimate the pith location on an untreated end face image of a rubberwood log taken with a normal camera
   ผู้เขียน : W. Kurdthongmee & K. Suwannarat
   แหล่งตีพิมพ์ : : European Journal of Wood and Wood Products
   เล่มที่ : 77 ฉบับที่ : 5 หน้า : 919-929 เดือน/ปี : 08/2562-08/2562
   ชื่อบทความ : Accelerate the Detection Frame Rate of YOLO Object Detection Algorithm
   ผู้เขียน : W. Kurdthongmee
   แหล่งตีพิมพ์ : : Advances in Intelligent Systems and Computing
   เล่มที่ : 936 ฉบับที่ : 2020 หน้า : 138-147 เดือน/ปี : 05/2562-05/2562
   ชื่อบทความ : An efficient algorithm to estimate the pith location on an untreated end face image of a rubberwood log taken with a normal camera
   ผู้เขียน : W. Kurdthongmee & K. Suwannarat
   แหล่งตีพิมพ์ : : European Journal of Wood and Wood Products
   เล่มที่ : 77 ฉบับที่ : 5 หน้า : 919-929 เดือน/ปี : 09/2562-09/2562
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : A low latency minimum distance searching unit of the SOM based hardware quantizer
   ผู้เขียน : W. Kurdthongmee
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Microprocessors and Microsystems
   เล่มที่ : 39 ฉบับที่ : 4 หน้า : 13 - 23 เดือน/ปี : 08/2558-09/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : A Hardware Centric Algorithm for the Best Matching Unit Searching Stage of the SOM Based Quantizer and Its FPGA Implementation
   ผู้เขียน : W. Kurdthongmee
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Real-Time Image Processing
   เล่มที่ : NA ฉบับที่ : NA หน้า : NA เดือน/ปี : 01/2557-12/2557
   ชื่อบทความ : สร้างเองใช้เองเพื่อสร้างงานของตัวเอง: เครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT ตอนที่ 2 สมองกลควบคุมการทำงาน
   ผู้เขียน : วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
   แหล่งตีพิมพ์ : เซมิคอนดัคเตอร์อิเลคทรอนิคส์ : Semiconductor Electronics
   เล่มที่ : 401 ฉบับที่ : 401 หน้า : - เดือน/ปี : 07/2557-07/2557
   ชื่อบทความ : สร้างเองใช้เองเพื่อสร้างงานของตัวเอง: เครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT ตอนที่ 1 ระบบขับเคลื่อนจากรางลิ้นชักและเหล็กสตัด
   ผู้เขียน : วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
   แหล่งตีพิมพ์ : เซมิคอนดัคเตอร์อิเลคทรอนิคส์ : Semiconductor Electronics
   เล่มที่ : 400 ฉบับที่ : 400 หน้า : - เดือน/ปี : 06/2557-06/2557
   ชื่อบทความ : สร้างเองใช้เองเพื่อสร้างงานของตัวเอง: เครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT ตอนที่ 3 ปรับแต่ง พิมพ์ชิ้นงาน และแก้ปัญหา
   ผู้เขียน : วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
   แหล่งตีพิมพ์ : เซมิคอนดัคเตอร์อิเลคทรอนิคส์ : Semiconductor Electronics
   เล่มที่ : 404 ฉบับที่ : 404 หน้า : - เดือน/ปี : 08/2557-08/2557
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : หลอดกำเนิดแสง LED สำหรับใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
   ผู้เขียน : วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
   แหล่งตีพิมพ์ : เซมิคอนดัคเตอร์อิเลคทรอนิคส์
   เล่มที่ : 370 ฉบับที่ : - หน้า : 116-128 เดือน/ปี : 03/2555-03/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Exploitation of Image Coherency and Topology Preservation to Accelerate the Pixel Mapping Stage of SOM-Based Image Quantization
   ผู้เขียน : W Kurdthongmee
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Imaging Science
   เล่มที่ : NA ฉบับที่ : NA หน้า : NA เดือน/ปี : 09/2554-10/2554
   ชื่อบทความ : Utilization of a rational-based representation to improve the image quality of a hardware-based K-SOM quantizer
   ผู้เขียน : W. Kurdthongmee
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Real-Time Image Processing
   เล่มที่ : Special Issue ฉบับที่ : 6 หน้า : 199-211 เดือน/ปี : 09/2554-09/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Utilization of a Fast MSE Calculation Approach to Improve the Image Quality and Accelerate the Operation of a Hardware K-SOM Quantizer
   ผู้เขียน : W Kurdthongmee
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Microprocessors and Microsystems
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 6 หน้า : 174-181 เดือน/ปี : 10/2553-10/2553
   ชื่อบทความ : Utilization of a Fast MSE Calculation Approach to Improve the Image Quality and Accelerate the Operation of a Hardware K-SOM Quantizer
   ผู้เขียน : W Kurdthongmee
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Microprocessors and Microsystems
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 6 หน้า : 174-181 เดือน/ปี : 10/2553-10/2553
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : A Novel Kohonen SOM-Based Image Compression Architecture Suitable for Moderate Density FPGAs
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Image and Vision Computing
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 8 หน้า : 1094-1105 เดือน/ปี : 08/2551-08/2551
   ชื่อบทความ : A Novel Hardware-Oriented Kohonen SOM Image Compression Algorithm and Its FPGA Implementation
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Systems Architecture
   เล่มที่ : 54 ฉบับที่ : 10 หน้า : 983-994 เดือน/ปี : 10/2551-11/2551
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมในกลุ่มเซลฟ์ออแกไนซิ่งแมปเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและพยากรณ์การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   Utilization of a self organizing map as a tool to study and predict the success of engineering students at Walailak University

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวลัยลักษณ์ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 1 หน้า : 111-123 เดือน/ปี : 08/2551-09/2551
   ชื่อบทความ : Colour classification of rubberwood boards for fingerjoint manufacturing using a SOM neural network and image processing
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Computers and Electronics in Agriculture
   เล่มที่ : 64 ฉบับที่ : 2 หน้า : 85-92 เดือน/ปี : 12/2551-01/2552
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : The hardware-based implementation of the colour palette generation stage of a colour image quantization algorithm
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Microprocessors and Microsystems : Journal of Microprocessors and Microsystems
   เล่มที่ : 30 ฉบับที่ : 5 หน้า : 234-249 เดือน/ปี : 08/2549-00/0000
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : Design and implementation of an FPGA-based multiple-colour LED display board
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Microprocessors and Microsystems : Journal of Microprocessors and Microsystems
   เล่มที่ : 29 ฉบับที่ : 7 หน้า : 327-336 เดือน/ปี : 09/2548-00/0000
   ชื่อบทความ : A colour image quantization algorithm for time-constrained applications
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : Walailak Journal of Science and Technology : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 2 หน้า : 149-168 เดือน/ปี : 00/2548-00/0000
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : Remote Monitoring and Controlling of a Material Science Experimentation
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : Walailak Journal of Science and Technology : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 43-52 เดือน/ปี : 00/2547-00/0000
   ชื่อบทความ : An SMS-Based Fault Dispatching System: An Additional Utilisation of a Mobile Phone Infrastructure
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : Walailak Journal of Science and Technology : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 2 หน้า : 107-118 เดือน/ปี : 00/2547-00/0000
  พ.ศ.2546
   ชื่อบทความ : ertCPN: The Adaptations of the Coloured Petri-Net Theory for Real-Time Embedded System Modeling and Automatic Code Generation
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : Songklanakarin J. Sci. Technology
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 3 หน้า : 381-394 เดือน/ปี : 05/2546-06/2546
  พ.ศ.2544
   ชื่อบทความ : Design and Implementation of an Antomatic System to Construct Electric Field Maps by Use of a Microcomputer and a Microcontroller
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : Songklanakarin J. Sci. Technology
   เล่มที่ : 23 ฉบับที่ : 1 หน้า : x-y เดือน/ปี : 01/2544-03/2544
  พ.ศ.2543
   ชื่อบทความ : Experimental Study of an Electric Field Mapping by Use of a Computer and an Automatic Sampling System
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : European Journal of Physics : European Journal of Physics
   เล่มที่ : 21 ฉบับที่ : 5 หน้า : 441-450 เดือน/ปี : 09/2543-00/0000
  พ.ศ.0000
   ชื่อบทความ : Utilisations of an Embedded System in a Physics Laboratory
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : NECTEC Technical Journal : NECTEC Technical Journal
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 11 หน้า : x-y เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Accelerate the Detection Frame Rate of YOLO Object Detection Algorithm (บรรยาย)
   ผู้เขียน : W. Kurdthongmee
   ชื่อการประชุม : The 15th International Conference on Computing and Information Technology
   สถานที่ประชุม : Arnoma Grand Hotel Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/07/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : A Fast Algorithm to Approximate the Pith Location of Rubberwood Timber from a Normal Camera Image (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wattanapong Kurdthongmee, Korrakot Suwannarat, Praepaka Panyuen and Naruedom Sae-Ma
   ชื่อการประชุม : The 15th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2018)
   สถานที่ประชุม : Faculty of ICT, Mahidol University, Salaya Campus, Nakhon Pathom, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/07/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Session Start Up - ธุรกิจด้วยวิจัยและนวัตกรรม ()
   ผู้เขียน : Wattanapong Kurdthongmee
   ชื่อการประชุม : Thailand Research Expo 2017
   สถานที่ประชุม : Central World
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/08/2560
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : A Modified HMM Forward Algorithm for an Embedded Motion Type Classification (บรรยาย)
   ผู้เขียน : W Kurdthongmee
   ชื่อการประชุม : International Conference on Advances in Bioscience and Bioengineering (ICABB 2014)
   สถานที่ประชุม : Sydney, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 27/05/2557
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Development of an Adaptive Embedded Postural Transition (PT) Detection System (บรรยาย)
   ผู้เขียน : W Kurdthongmee, P Kurdthongmee
   ชื่อการประชุม : The 2010 International Congress on Computer Applications and Computational Science
   สถานที่ประชุม : Singapore
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 05/12/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : An Exploitation of the Self-organizing Map for Human Motion Analysis (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Biodevices 2009
   สถานที่ประชุม : Porto, Portugal
   ประเทศ : โปรตุเกส เมื่อ 15/01/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : An Exploitation of the Self-organizing Map for Human Motion Analysis (บรรยาย)
   ผู้เขียน : W. Kurdthongmee, P. Kurdthongmee
   ชื่อการประชุม : Biodevices 2009
   สถานที่ประชุม : Porto Portugal
   ประเทศ : โปรตุเกส เมื่อ 14/01/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : Utilization of Kohonen Self Organizing Map Neuron Network to Study the Success of Engineering Students (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The Association of the Southeast Asian Institutions of Higher Learning 07 (ASAIHL-07)
   สถานที่ประชุม : Lingnan University, Hong Kong
   ประเทศ : ฮ่องกง เมื่อ 10/05/2550
  พ.ศ.2546
   ชื่อบทความ : The Adaptation of a Coloured Petri-Net Theory for Modeling and Automatic Code Generation for a Single Processor Real-Time System (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the EECON-26
   สถานที่ประชุม : Phetchabury
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/11/2546
   ชื่อบทความ : Design and Implementation of a Prototype of an RS-232 to TCP/IP Protocol Converter Case Study: a Smartcard Reader/Network Interfacing Unit (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the NCSEC2003
   สถานที่ประชุม : Chonbury
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/11/2546
  พ.ศ.2545
   ชื่อบทความ : Integrating Worst Case Execution Time Analysis to an Open-Source Embedded System C-Compiler (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the RTAS2002 Conference
   สถานที่ประชุม : San Jose
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 01/06/2545
   ชื่อบทความ : Design and Implementation of the Display Unit of a Multiple-Colour Graphic Board (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : EECON-25
   สถานที่ประชุม : Hatyai, Songkla
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/11/2545
   ชื่อบทความ : The Hardware-Based Rendering Engine for a Multiple-Colour LED Display Board (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : EECON-25
   สถานที่ประชุม : Hatyai, Songkla
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/11/2545
   ชื่อบทความ : An Embedded Real-Time System Modeling Tool Based on Extensions of Coloured Petri-Net (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the NCSEC2002
   สถานที่ประชุม : Pattaya
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/11/2545
  พ.ศ.2544
   ชื่อบทความ : Design and Implementation of a Visual Application Generator for a Small Real-Time System (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : NECTEC Annual Conference
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2544
   ชื่อบทความ : A Machine Code Translator: An Alternative Approach in Code Reusable for Embedded Systems (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Proceeding of the National Computer Science and Engineering Conference 2001 (NCSEC 2001)
   สถานที่ประชุม : Chiangmai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/11/2544
  พ.ศ.2543
   ชื่อบทความ : Study of a Half-Life of Radiactive Materials by Use of a Modified Laboratory Radiation Counter (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 26 th Congress on Science and Technology in Thailand
   สถานที่ประชุม : Pitsanuloke
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/10/2543
   ชื่อบทความ : Design a Real Time Embedded System with a Visual Application Generator (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : DPDT Conference
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/10/2543
   ชื่อบทความ : Utilizations of Modern Electronics Devices in Physics Laboratory (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : the 1st Regional Conference on Computer Nerwork and IC Design
   สถานที่ประชุม : Hatyai, Songkla
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/12/2543
   ชื่อบทความ : Design and Implementation of a Parallel Processing Engine for CSG Visualization (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : the 1st Regional Conference on Computer Nerwork and IC Design
   สถานที่ประชุม : Hatyai, Songkla
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/12/2543
  พ.ศ.2542
   ชื่อบทความ : Design and Implementation of an Emulation System for Assisting the Design Process of Microcontroller-Based Controlled System in Physics Experiment (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 25 th Congress on Science and Technology in Thailand
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/10/2542
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (The Twenty-Second Young Scientist Competition: YSC 2020)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบผลงานโครงการ)
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : ความร่วมมือศูนย์ประสานงานเพื่อเข้าร่วมจัดกิจกรรมสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project) ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : พิจารณาคัดเลือกรอบที่ 1 (รอบข้อเสนอโครงงาน)
    ชื่อกิจกรรม : อบรมการใช้งานบอร์ด KidBright (อบรมครู) รุ่นที่ 1
 • ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การสร้างนวัตกรด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT ระยะที่ 1”
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ การสร้างนวัตกรด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT ระยะที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน เครื่องพิมพ์ 3 มิติ LakObot
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ทำโครงงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
    ชื่อกิจกรรม : ทำโครงงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : ตอน วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเรื่องระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : International Training on Wood Based Panels 2011
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2554
    ชื่อกิจกรรม : ตอน วลัยลักษณ์วิจัย
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 13
    ชื่อกิจกรรม : โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 รอบคัดเลือก (คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน)
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12 YSC 2010
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2563
 • Review manuscript: Enhancement of DSSS System based on FPGA for the Journal Recent Patents on Engineering
 • Review the manuscript “ Flooding Region Growing: A New Parallel Image Segmentation Model based on Membrane Computing” for publication in the Journal of Real-Time Image Processing.
 • พิจารณาบทความ 1 บทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2562
 • สอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก ฟิสิกส์ มอ. หาดใหญ่ 1 คน (สาฟิตตรี นาแว)
 • สอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า มอ. หาดใหญ่ 1 คน (สุนทร รุ่งเรืองใบหยก)
 • สอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มอ. หาดใหญ่ 1 คน (กณวัฒน์  โสรัสสะ)
 • ประธาน Session IC4IR
 • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ มรภ. นครศรีธรรมราช
 • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ มรภ. นครศรีธรรมราช
 • Review: FPGA-Accelerated Adaptive Projection Based Image Registration, Journal of Real-Time Image Processing
 • Review: IMS1856 Probabilistic Static Foreground Elimination for Background Subtraction Imaging Science Journal
 • บรรยายการเตรียมบทความ การเลือกแหล่งพิมพ์ และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์บทความ
 • ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยและให้ความเห็นเพื่อการปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนภายในของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 โครงการ
 • อ่านและให้ความเห็นชอบ/ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก้แก่นักวิจัย
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ ราชภัฏสถราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15
 • ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์ มรภ. นครศรีธรรมราช จำนวน 7 โครงการ
 • ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ของเอกสารประกอบการสอนอาจารย์ ม. สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เล่ม (200 หน้า)
 • อ่านและให้ความเห็นชอบ/ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก้แก่นักวิจัย
 • Review: FPGA-Accelerated Adaptive Projection Based Image Registration, Journal of Real-Time Image Processing
  พ.ศ.2561
 • เป็นวิทยากรในการอบรมการสร้างชิ้นงาน 3 มิติและพิมพ์ชิ้นงานโดยใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekPboT ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • Review บทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติจำนวน 1 บทความ (Revision)
 • ประเมินบทความวิจัย 1 บทความ
 • เป็นวิทยากรในการเผยแพร่เครื่องพิมพ์ 3 มิติผ่านรายการวลัยลักษณ์สู่สังคม
 • ประเมินเอกสารการสอนอาจารย์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 1 คน
 • ให้ความเห็นในการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ มรภ. นครศรีธรรมราช
 • ตรวจแก้ไขบทความทางวิชาการ - ฉบับเต็ม ฉบับภาษาต่างประเทศ
 • การตรวจแก้ไขบทความทางวิชาการ - ฉบับเต็ม (Full Paper) [รวมบทคัดย่อ] ฉบับภาษาต่างประเทศ จำนวน 2 บทความ
 • การตรวจแก้ไขบทความทางวิชาการ - ฉบับเต็ม (Full Paper) [รวมบทคัดย่อ] ฉบับภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 บทความ
 • ประเมินการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการอาจารย์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 1 คน
 • สอบวิทยานิพนธ์นางสาวปาลิตา แสงศิริ
 • เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มรภ. นครศรีธรรมราช
 • ประเมินบทความ มรภ. สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 บทความ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 70 คน
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มอ. หาดใหญ่ 3 คน (ชนินาถ ทองเหล็ง, เสาวณี เรืองเนียม, พงศกร เจริญเนตรกุล)
  พ.ศ.2560
 • โครงการวิจัยกึ่งบริการวิชาการ “การสร้างนวัตกรน้อยด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT”
 • ประเมินบทความวลัยลักษ์วิจัย 5 บทความ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินงานวิจัย มรภ. นครศรีธรรมราช
 • โครงการพันธกิจสัมพันธ์ “การสร้างนวัตกรน้อยด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT”
 • Reviewer: Real-time Vehicle Type Classification with Deep Convolutional Neural Networks
 • อบรมเครื่องพิมพ์ 3 มิติโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์
 • วิทยากรเสวนา “การเตรียมความพร้อมของวิศวกรสู่ประเทศไทย 4.0”
 • Reviewer: Real-Time Vision System for Mobile Platforms
 • Reviewer: Real-time Illumination and Shadow Invariant Lane Detection on Mobile Platform
 • ประเมินเอกสารการสอนอาจารย์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 3 คน
 • ที่ปรึกษาโครงงานนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 2 โครงงาน (2 คน)
 • สอบวิทยานิพนธ์
 • ให้คำปรึกษานักศึกษา
 • ประเมินบทความการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณจำนวน 1 บทความ
 • Review บทความงานประชุมวิชาการ JCSSE 4 บทความ
 • Chairperson ประจำห้องในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ JCSSE
 • เผยแพร่ LekOboT MC ในงานวันนักประดิษฐ์
 • เผยแพร่การทำงานของระบบหมุนท่อนซุงเพื่อกำหนดแนวตัดต่อผู้ที่สนใจในงานรับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว.
 • เป็นวิทยากรในการอบรม LekOboT ในงานประชุมวิชาการ JCSEE
 • เผยแพร่การทำงานของ LekOboT MC ในงาน Walailak Expo 2017
 • Review manuscript An Efficient Content Based Image Retrieval System using BayesNet and K-NN, Journal of Imaging Science
 • ให้ความเห็นในการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ มรภ. นครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2559
 • เขียนรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ให้คำปรึกษานักศึกษา
 • ที่ปรึกษาโครงการ NSC: สุจเร+สุรชัย/พันธดนย์/เกรียงศักดิ์+อัฐพล
 • ประเมินข้อเสนอโครงการการจัดตั้งหน่วยวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 • วิทยากร “โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และกิจกรรม stem ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของ สพฐ.”
 • พิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
 • กรรมการประเมินการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิชาการของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 2 ท่าน
 • กำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ LED Full Color Display Outdoor
 • วิทยากรสัมมนาการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติในการสร้างนวัตกรรมให้บุคลากร สวท. - พิมพ์ชิ้นงาน
 • ประเมินบทความ “การออกแบบชุดทดลองเชื่อมเสียดทานแบบกวนใต้น้ำ” ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มรภ. ยะลา
 • สอบสัมภาษณ์อาจารย์สารสนเทศ
 • วิทยากรในการจัดค่าย 3D Printers ให้กับนักเรียนและนักศึกษา
 • ประเมินบทความประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มรภ. สุราษฎร์ธานี 4 บทความ
 • พิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
 • พิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
 • ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน ปี 2560 - การพัฒนาระบบเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น
 • สอบความก้าวหน้านักศึกษาในที่ปรึกษา ดร. สุภาภรณ์ 2 คน
 • Review Proposal (TRF): การพิมพ์สามมิติด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติแบบ Fused Deposition Modelling (FDM)
 • Reviewer RTIP-D-16-00258 "Real-time Illumination and Shadow Invariant Lane Detection on Mobile Platform”
 • กรรมการสอบนักเรียนทุน พสวท. (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินงานวิจัย มรภ. สุราษฎร์ธานี
 • ประเมินอาจารย์สารสนเทศ - ดร. สุภาภรณ์
  พ.ศ.2558
 • อ่านและให้ความเห็นชอบในการรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
 • บรรยายการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT ในการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ให้กับคณาจารย์ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์
 • ประเมินโครงการ "การออกแบบและสร้างเครื่องพิมพ์สามมิติ" เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก มศว. ประสานมิตร
 • บรรยายการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT ในการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ให้กับคณาจารย์ของโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์
 • บรรยายการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT เพื่อเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (ผ่านทาง สวทช.)
 • บรรยายและสาธิตบรรยายการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT ในการเรียนการสอนของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มรภ. นครศรีธรรมราช
 • เป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นศ. ปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มอ. หาดใหญ่ สงขลา จำนวน 2 คน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความวิจัยในการนำเสนอในที่ประชุมระดับชาติ
 • นำเสนอนวัตกรรม lekOscOpe: กล้องจุลทรรศน์ชนิดพกพาพิมพ์ขึ้นรูปได้จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ต่อคณะกรรมการชองสภาวิจัยแห่งชาติ
 • บรรยายการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT เพื่อเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 • นำเสนอผลงาน LekOboT โครงการเจ้าฟ้า IT รอบแรก
 • นำเสนอผลงาน LekOboT โครงการเจ้าฟ้า IT รอบที่ 2
 • ประเมินบทความ "การออกแบบตัวเชื่อมรูปทรงตัว T แบบระนาบสนามแม่เหล็กอย่างง่ายสำหรับแบ่งกำลังงานคลื่น จากหลอดแมกนีตรอนของตู้ไมโครเวฟสำหรับการประยุกต์ใช้ในการอบยางแท่ง"
 • ผู้บรรยายรับเชิญในการประชุมวลัยลักษณ์วิจัย
 • - จัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องเครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT ให้กับนักศึกษาแกนนำที่จะนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับคณาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง - ประชุมหารือคณาจารย์ของโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้แนวคิดในการปรับปรุงต้นแบบเครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT เพิ่มเติม - ส่งมอบต้นแบบเชิงพาณิชย์ ข้อมูลการออกแบบ และถ่ายทอดขั้นตอนการประกอบโดยละเอียดให้กับคณาจารย์ของโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง - สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติในการสร้างสรรค์งานออกแบบหรือสร้างชิ้นส่วนเพื่อใช้ในการทำงานโครงงานทางวิทยาศาสตร์ - เผยแพร่หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติในการสร้างสรรค์งานออกแบบหรือสร้างชิ้นส่วนเพื่อใช้ในการทำงานโครงงานทางวิทยาศาสตร์ไปยังโรงเรียนอื่นๆนอกเหนือจากโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง
 • บรรยายการประกอบและใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT
 • เข้าร่วมนำเสนอผลงานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT ในงานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคใต้ ประจำปี 2558
 • นำเสนอผลงานในงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2559: LekOscOpe
 • Review บทความทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ
 • ประเมินข้อเสนอโครงการ
 • พิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
 • ถ่ายทอด LekOboT ณ มรภ สงขลา
  พ.ศ.2557
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยจำนวน 4 บทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ
 • พิจารณาบทความวิจัยจำนวน 3 บทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ EECON37
 • ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
 • เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับผู้บริหารโรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้
 • วิทยาการจัดการอบรม
 • อ่านและประเมินเอกสารประกอบคำสอน 1 เล่มจำนวน 150 หน้า
 • เป็นวิทยาการบรรยายหัวข้อ "สหวิทยสรรค์สนุกกันกับ LekOboT" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์
 • - จัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องเครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT ให้กับนักศึกษาแกนนำที่จะนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับคณาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง - ประชุมหารือคณาจารย์ของโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้แนวคิดในการปรับปรุงต้นแบบเครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT เพิ่มเติม - ส่งมอบต้นแบบเชิงพาณิชย์ ข้อมูลการออกแบบ และถ่ายทอดขั้นตอนการประกอบโดยละเอียดให้กับคณาจารย์ของโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง - สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติในการสร้างสรรค์งานออกแบบหรือสร้างชิ้นส่วนเพื่อใช้ในการทำงานโครงงานทางวิทยาศาสตร์ - เผยแพร่หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติในการสร้างสรรค์งานออกแบบหรือสร้างชิ้นส่วนเพื่อใช้ในการทำงานโครงงานทางวิทยาศาสตร์ไปยังโรงเรียนอื่นๆนอกเหนือจากโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
  พ.ศ.2552
   - กรรมการพิจารณาบทความทางวิชาการที่ประชุมวิชาการ PEC7 [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 01/02/2552 - 01/05/2552
  พ.ศ.2551
   - Invited Reviewer for Journal of Displays, สำนักพิมพ์ Elsevier (วารสารระดับนานาชาติ) [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 04/02/2551 - 04/03/2551
   - Invited Reviewer of Journal of Computers and Electronics in Agrilculture (Elsevier) for one manuscript [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 23/06/2551 - 23/07/2551
   - ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการวารสารรามคำแหง ฉบับวิศวกรรมศาสตร์ อ่านบทความ "การเพิ่มประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์สำหรับคอนโวลูชั่นอัลกอริทึมบนเอฟพีจีเอ" [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 05/08/2551 - 05/09/2551
   - กรรมการพิจารณาบทความวิชาการ "Demonstration for the application of magnetoresistance ceramics for magnetic switch device using the Labview-based measurement system" วารสารวลัยลักษณ์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 01/06/2551 - 01/09/2551
   - อ่านบทความวิชาการ "The ark shell application for low pass filter using Visual Basic-based measurement system and for phase shifter using LabVIEW-based measurement system" วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 08/08/2551 - 08/09/2551
   - ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา monograph เ รื่อง "LED video display pixel intensity and directivity investigation" ของ Dr. Linas Svilainis, Kaunas University of Technology, Lithuania [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 01/09/2551 - 01/12/2551
  พ.ศ.2550
   - Invited Reviewer for Journal of Displays, สำนักพิมพ์ Elsevier (วารสารระดับนานาชาติ) [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 17/10/2550 - 17/10/2550
  พ.ศ.2549
   - กรรมการตรวจต้นฉบับบทความวิชาการ วารสารสงขลานครินทร์ฉบับ วทท. [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 01/01/2549 - 01/12/2550
  หนังสือ
  พ.ศ.
  พ.ศ.2558
   ชื่อหนังสือ : การประกอบและใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT รุ่น Lambda
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี
   สำนักพิมพ์ : เผยแพร่ผ่านการฝึกอบกรม
   พิมพ์ครั้งที่ : - ณ -
   ISBN : -
  พ.ศ.2556
   ชื่อหนังสือ : พื้นฐานและการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมในกลุ่ม Self Organizing Map
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี
   สำนักพิมพ์ : กำลังดำเนินการส่งพิมพ์
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ พิมพ์เผยแพร่แล้ว
   ISBN : 978-974-7557-36-7
   ชื่อหนังสือ : การใช้งานโปรแกรม LaTeX ในการเตรียมต้นฉบับเอกสาร
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี
   สำนักพิมพ์ : จัดพิมพ์เผยแพร่เอง
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ -
   ISBN : -
  พ.ศ.2555
   ชื่อหนังสือ : Developments and Applications of Self-Organizing Maps (Book Chapter)
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี
   สำนักพิมพ์ : Intech - Open Access Publisher
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ Open Access
   ISBN : 980-953-307-617
  รางวัล
  พ.ศ.2562
   ชื่อผลงาน : dpaDNN: สถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึกแบบกระจายการประมวลผลและไปป์ไลน์และการประยุกต์ใช้ในงานรักษาความปลอดภัย
   ชื่อรางวัล : รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประเภทผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานคณะกรรมกาวิจัยแห่งชาติ
   จาก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
   เมื่อ : 02/02/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี
   ชื่อผลงาน : dpaDNN: สถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึกแบบกระจายการประมวลผลและไปป์ไลน์และการประยุกต์ใช้ในงานรักษาความปลอดภัย
   ชื่อรางวัล : รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นจากสภาวิจัยแห่งชาติ
   จาก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
   เมื่อ : 02/02/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี
  พ.ศ.2561
   ชื่อผลงาน : ระบบสแกนหาตำแหน่งไส้ไม้และหมุนไส้ไม้ให้ตรงกับใบเลื่อย
   ชื่อรางวัล : รางวัลการประกวด Startup Thailand League 2018 Songkhla
   จาก : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
   เมื่อ : 01/06/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี
   ชื่อผลงาน : ระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะตรวจจับคนแปลกหน้าได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ
   ชื่อรางวัล : รางวัลการประกวด Startup Thailand League 2018 Songkhla
   จาก : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
   เมื่อ : 01/06/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี
   ชื่อผลงาน : ระบบสแกนหาตำแหน่งไส้ไม้และหมุนไส้ไม้ให้ตรงกับใบเลื่อย
   ชื่อรางวัล : โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา Startup University Model
   จาก : GSB
   เมื่อ : 01/06/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : รางวัลเชิดชูเกียรติ บริการวิชาการ
   ชื่อรางวัล : รางวัลเชิดชูเกียรติ บริการวิชาการ
   จาก : มหวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 30/03/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี
   ชื่อผลงาน : Session Start Up - ธุรกิจด้วยวิจัยและนวัตกรรม
   ชื่อรางวัล : วิทยากรเวทีใหญ่งาน Thailand Research Expo 2017:
   จาก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
   เมื่อ : 26/08/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี
   ชื่อผลงาน : Keynote Speaker Walailak Research Expo
   ชื่อรางวัล : Keynote Speaker Walailak Research Expo
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 30/03/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี
   ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบ และเตาอบไม้ต้นแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม
   ชื่อรางวัล : รางวัลผลงานวิจัยเด่นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้านพาณิชย์ ประจำปี 2559
   จาก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   เมื่อ : 31/07/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี
   ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบ และเตาอบไม้ต้นแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม
   ชื่อรางวัล : ผลงานวิจัยเด่น สกว 2559
   จาก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   เมื่อ : 05/07/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  นายสุชาติ  โต๊ะหมาด,  นายบุญนำ  เกี่ยวข้อง,  นายวินิช  เพ็ชรมณี,  นายใจเพชร  โต๊ะหมาด,  นายชูศักดิ์  ฤทธิเพชร,  รศ.ดร.นิรันดร  มาแทน,  นายจิรพงศ์  กาละกาญจน์,  นายวีระชาติ  รานวล,  นายทวีศิลป์  วงศ์พรต,  นายธรรมนูญ  ศรีน่วม,  นายด้านิยาน  สตน,  นายสมโชค  นาคปน,  รศ.ดร.สุธน  ศรีวะโร,  นายกรกต  สุวรรณรัตน์,  รศ.ดร.สุรัสวดี  ก่อเกื้อ,  นายณัฐพล  วิทยานุภากร,  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี,  นายธัญญวีร์  รสมัย,  นายเจษฎา  อังวิทยาธร ,  นายชัชชม   เหล่าฤทธิไกร ,  นายมาโนชณ์  เหลืองวรพันธ์
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : LekOboT เครื่องพิมพ์ 3 มิติ จากรางลิ้นชัก ประกอบง่าย ราคาประหยัด และ lekOscOpe กล้องจุลทรรศน์ชนิดพกพาเพื่อการเรียนการสอน
   ชื่อรางวัล : ประกาศนิยบัตรการนำผลงานเข้าร่วมในงานตลาดนัดอุดมศึกษา
   จาก : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   เมื่อ : 25/07/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี
   ชื่อผลงาน : บุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย
   ชื่อรางวัล : บุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 31/03/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี
   ชื่อผลงาน : รางวัล DPST Hall of Fame
   ชื่อรางวัล : รางวัล DPST Hall of Fame
   จาก : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   เมื่อ : 24/09/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี
  พ.ศ.2558
   ชื่อผลงาน : LekOboT เครื่องพิมพ์ 3 มิติประกอบง่าย ราคาประหยัด
   ชื่อรางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดี
   จาก : สภาวิจัยแห่งชาติ
   เมื่อ : 02/02/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี
   ชื่อผลงาน : การออกแบบและสร้างชิ้นส่วนป้อนและหัวฉีดยางพาราสำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
   ชื่อรางวัล : รางวัลทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   จาก : มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
   เมื่อ : 09/03/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี
   ชื่อผลงาน : LekOboT: Imprimante en 3D “Petite Usine a La Mesion”
   ชื่อรางวัล : 43rd International Exhibition of Inventions Geneva
   จาก : International Exhibition of Inventions Geneva
   เมื่อ : 19/04/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี
   ชื่อผลงาน : LekOboT เครื่องพิมพ์ 3 มิติ จากรางลิ้นชัก ประกอบง่าย ราคาประหยัด
   ชื่อรางวัล : STSP Innovation Awards 2015
   จาก : อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   เมื่อ : 27/03/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี
   ชื่อผลงาน : lekOscOpe กล้องจุลทรรศน์ชนิดพกพาเพื่อการเรียนการสอน
   ชื่อรางวัล : ประกาศนิยบัตรการนำผลงานเข้าร่วมในงานแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้นของสภาวิจัยแห่งชาติ
   จาก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
   เมื่อ : 21/09/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี
  พ.ศ.2554
   ชื่อผลงาน : ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
   ชื่อรางวัล : รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   จาก : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   เมื่อ : 23/06/2554
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี
  พ.ศ.2552
   ชื่อผลงาน : การออกแบบและพัฒนาระบบที่ปรับเงื่อนไขการทำงานโดยอัตโนมัติสำหรับแจ้งเตือนการเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสมและแจ้งเหตุฉุกเฉินการหกล้มสำหรับผู้สูงอายุ
   ชื่อรางวัล : รางวัลทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   จาก : มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
   เมื่อ : 09/02/2552
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี,  นางปิยะธิดา  เกิดทองมี,  นายกรกต  สุวรรณรัตน์
  พ.ศ.2545
   ชื่อผลงาน : การออกแบบและสร้างซอฟต์แวร์ สำหรับสร้างโมเดลและให้กำเนิดโปรแกรม ควบคุมการทำงานโดยอัตโนมัติสำหรับระบบ Real-Time ขนาดเล็ก
   ชื่อรางวัล : รางวัลทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   จาก : มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
   เมื่อ : 09/02/2545
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  พ.ศ.2561
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 13968 - วิธีการเลื่อยไม้ซุงยางพาราเพื่อให้ไส้ไม้อยู่ในไม้แปรรูปแผ่นเดียวกัน
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 31/08/2561 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  นายธัญญวีร์  รสมัย,  รศ.ดร.นิรันดร  มาแทน,  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี,  นายกรกต  สุวรรณรัตน์,  รศ.ดร.สุธน  ศรีวะโร
  พ.ศ.2560
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : XXXXXXXX - กล้องจุลทรรศน์เพื่อการเรียนการสอนชนิดพกพา
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 30/12/2560 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี
  พ.ศ.2559
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 1603000660 - ระบบตรวจจับและรายงานความผิดปกติของเส้นพลาสติกในขณะพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 20/04/2559 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : NA - วิธีการเลื่อยไม้ยางพาราเพื่อให้ไส้ไม้อยู่ในไม้แปรรูปแผ่นเดียวกัน (งานร่วมกับ ดร. นิรันดร, อ. กรกต)
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 28/11/2559 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 14808 - ชุดหัวฉีดและป้อนเส้นพลาสติกของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ พร้อมระบบตรวจจับความผิดพลาดของเส้นพลาสติก
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 20/04/2559 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี
  พ.ศ.2557
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 1401002388 - ระบบขับเคลื่อนเครื่องพิมพ์ 3 มิติความซับซ้อนต่ำ
   ประเภทสิทธิบัตร : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
   ได้รับเมื่อ : 30/04/2557 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : dpaDNN: สถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึกแบบกระจายการประมวลผลและไปป์ไลน์และการประยุกต์ใช้ในงานรักษาความปลอดภัย
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : 30/04/2557
   ผู้ประดิษฐ์ :  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี
  พ.ศ.2560
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : LekOboT MC
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : 30/04/2557
   ผู้ประดิษฐ์ :  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี
  พ.ศ.2559
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : กล้องจุลทรรศน์เพื่อการเรียนการสอนชนิดพกพา
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : 30/04/2557
   ผู้ประดิษฐ์ :  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี
  พ.ศ.2557
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : LekOboT เครื่องพิมพ์ ๓ มิติจากรางลิ้นชักประกอบง่ายราคาประหยัด
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : 30/04/2557
   ผู้ประดิษฐ์ :  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)