:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. วัฒนพงศ์  เกิดทองมี
   Assoc.Prof.Dr. Wattanapong Kurdthongmee
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2318, 0-7567-2304-5
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2318, 2304-5
   E - mail  kwattana@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ฟิสิกส์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  
  ช่วงปี พ.ศ.  0
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Computer Science
  มหาวิทยาลัย  Brunel University
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2541
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ฟิสิกส์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2533
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/09/2540
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
  หลักสูตร  หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  17/01/2549 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ  การออกแบบและจัดสร้างระบบควบคุมและเครื่องมือสนับสนุนงานวิจัยโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์/ไมโครโปรเซสเซอร์
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ  การออกแบบและสร้างระบบโดยใช้ชิพกลุ่ม FPGA/CPLD โดยใช้ภาษา VHDL
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ  การพัฒนากระบวนวิธีทางคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการสังเคราะห์ภาพพื้นฐานและภาพโครงสร้างแบบ CSG (Rendering Algorithms)
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ  การพัฒนากระบวนวิธีทางคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานการควบคุมระบบโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Process Control)
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ  การจำลองการทำงานของหุ่นยนต์โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ  Computer Interfacing
  วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี  Computer Applications in Physics Experiments
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : A comparative study of the effectiveness of using popular DNN object detection algorithms for pith detection in cross-sectional images of parawood
   ผู้เขียน : W. Kurdthongmee
   แหล่งตีพิมพ์ : Heliyon
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 2 หน้า : e03480 เดือน/ปี : 01/2563-/
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Locating Wood Pith in a Wood Stem Cross Sectional Image Using YOLO Object Detection
   ผู้เขียน : W. Kurdthongmee & K. Suwannarat
   แหล่งตีพิมพ์ : European Journal of Wood and Wood Products
   เล่มที่ : 77 ฉบับที่ : 5 หน้า : 919-929 เดือน/ปี : 08/2562-/
   ชื่อบทความ : Speeding up inference on deep neural networks for object detection by performing partial convolution
   ผู้เขียน : W. Kurdthongmee
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Real-Time Image Processing
   เล่มที่ : 936 ฉบับที่ : 2020 หน้า : 138-147 เดือน/ปี : 05/2562-/
   ชื่อบทความ : An efficient algorithm to estimate the pith location on an untreated end face image of a rubberwood log taken with a normal camera
   ผู้เขียน : W. Kurdthongmee & K. Suwannarat
   แหล่งตีพิมพ์ : : European Journal of Wood and Wood Products
   เล่มที่ : 77 ฉบับที่ : 5 หน้า : 919-929 เดือน/ปี : 09/2562-09/2562
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : A low latency minimum distance searching unit of the SOM based hardware quantizer
   ผู้เขียน : W. Kurdthongmee
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Microprocessors and Microsystems
   เล่มที่ : 39 ฉบับที่ : 4 หน้า : 13 - 23 เดือน/ปี : 08/2558-09/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : A Hardware Centric Algorithm for the Best Matching Unit Searching Stage of the SOM Based Quantizer and Its FPGA Implementation
   ผู้เขียน : W. Kurdthongmee
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Real-Time Image Processing
   เล่มที่ : NA ฉบับที่ : NA หน้า : NA เดือน/ปี : 01/2557-12/2557
   ชื่อบทความ : สร้างเองใช้เองเพื่อสร้างงานของตัวเอง: เครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT ตอนที่ 2 สมองกลควบคุมการทำงาน
   ผู้เขียน : วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
   แหล่งตีพิมพ์ : เซมิคอนดัคเตอร์อิเลคทรอนิคส์ : Semiconductor Electronics
   เล่มที่ : 401 ฉบับที่ : 401 หน้า : - เดือน/ปี : 07/2557-07/2557
   ชื่อบทความ : สร้างเองใช้เองเพื่อสร้างงานของตัวเอง: เครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT ตอนที่ 1 ระบบขับเคลื่อนจากรางลิ้นชักและเหล็กสตัด
   ผู้เขียน : วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
   แหล่งตีพิมพ์ : เซมิคอนดัคเตอร์อิเลคทรอนิคส์ : Semiconductor Electronics
   เล่มที่ : 400 ฉบับที่ : 400 หน้า : - เดือน/ปี : 06/2557-06/2557
   ชื่อบทความ : สร้างเองใช้เองเพื่อสร้างงานของตัวเอง: เครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT ตอนที่ 3 ปรับแต่ง พิมพ์ชิ้นงาน และแก้ปัญหา
   ผู้เขียน : วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
   แหล่งตีพิมพ์ : เซมิคอนดัคเตอร์อิเลคทรอนิคส์ : Semiconductor Electronics
   เล่มที่ : 404 ฉบับที่ : 404 หน้า : - เดือน/ปี : 08/2557-08/2557
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : หลอดกำเนิดแสง LED สำหรับใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
   ผู้เขียน : วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
   แหล่งตีพิมพ์ : เซมิคอนดัคเตอร์อิเลคทรอนิคส์
   เล่มที่ : 370 ฉบับที่ : - หน้า : 116-128 เดือน/ปี : 03/2555-03/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Exploitation of Image Coherency and Topology Preservation to Accelerate the Pixel Mapping Stage of SOM-Based Image Quantization
   ผู้เขียน : W Kurdthongmee
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Imaging Science
   เล่มที่ : NA ฉบับที่ : NA หน้า : NA เดือน/ปี : 09/2554-10/2554
   ชื่อบทความ : Utilization of a rational-based representation to improve the image quality of a hardware-based K-SOM quantizer
   ผู้เขียน : W. Kurdthongmee
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Real-Time Image Processing
   เล่มที่ : Special Issue ฉบับที่ : 6 หน้า : 199-211 เดือน/ปี : 09/2554-09/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Utilization of a Fast MSE Calculation Approach to Improve the Image Quality and Accelerate the Operation of a Hardware K-SOM Quantizer
   ผู้เขียน : W Kurdthongmee
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Microprocessors and Microsystems
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 6 หน้า : 174-181 เดือน/ปี : 10/2553-10/2553
   ชื่อบทความ : Utilization of a Fast MSE Calculation Approach to Improve the Image Quality and Accelerate the Operation of a Hardware K-SOM Quantizer
   ผู้เขียน : W Kurdthongmee
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Microprocessors and Microsystems
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 6 หน้า : 174-181 เดือน/ปี : 10/2553-10/2553
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : A Novel Kohonen SOM-Based Image Compression Architecture Suitable for Moderate Density FPGAs
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Image and Vision Computing
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 8 หน้า : 1094-1105 เดือน/ปี : 08/2551-08/2551
   ชื่อบทความ : A Novel Hardware-Oriented Kohonen SOM Image Compression Algorithm and Its FPGA Implementation
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Systems Architecture
   เล่มที่ : 54 ฉบับที่ : 10 หน้า : 983-994 เดือน/ปี : 10/2551-11/2551
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมในกลุ่มเซลฟ์ออแกไนซิ่งแมปเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและพยากรณ์การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   Utilization of a self organizing map as a tool to study and predict the success of engineering students at Walailak University

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวลัยลักษณ์ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 1 หน้า : 111-123 เดือน/ปี : 08/2551-09/2551
   ชื่อบทความ : Colour classification of rubberwood boards for fingerjoint manufacturing using a SOM neural network and image processing
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Computers and Electronics in Agriculture
   เล่มที่ : 64 ฉบับที่ : 2 หน้า : 85-92 เดือน/ปี : 12/2551-01/2552
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : The hardware-based implementation of the colour palette generation stage of a colour image quantization algorithm
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Microprocessors and Microsystems : Journal of Microprocessors and Microsystems
   เล่มที่ : 30 ฉบับที่ : 5 หน้า : 234-249 เดือน/ปี : 08/2549-00/0000
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : Design and implementation of an FPGA-based multiple-colour LED display board
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Microprocessors and Microsystems : Journal of Microprocessors and Microsystems
   เล่มที่ : 29 ฉบับที่ : 7 หน้า : 327-336 เดือน/ปี : 09/2548-00/0000
   ชื่อบทความ : A colour image quantization algorithm for time-constrained applications
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : Walailak Journal of Science and Technology : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 2 หน้า : 149-168 เดือน/ปี : 00/2548-00/0000
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : Remote Monitoring and Controlling of a Material Science Experimentation
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : Walailak Journal of Science and Technology : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 43-52 เดือน/ปี : 00/2547-00/0000
   ชื่อบทความ : An SMS-Based Fault Dispatching System: An Additional Utilisation of a Mobile Phone Infrastructure
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : Walailak Journal of Science and Technology : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 2 หน้า : 107-118 เดือน/ปี : 00/2547-00/0000
  พ.ศ.2546
   ชื่อบทความ : ertCPN: The Adaptations of the Coloured Petri-Net Theory for Real-Time Embedded System Modeling and Automatic Code Generation
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : Songklanakarin J. Sci. Technology
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 3 หน้า : 381-394 เดือน/ปี : 05/2546-06/2546
  พ.ศ.2544
   ชื่อบทความ : Design and Implementation of an Antomatic System to Construct Electric Field Maps by Use of a Microcomputer and a Microcontroller
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : Songklanakarin J. Sci. Technology
   เล่มที่ : 23 ฉบับที่ : 1 หน้า : x-y เดือน/ปี : 01/2544-03/2544
  พ.ศ.2543
   ชื่อบทความ : Experimental Study of an Electric Field Mapping by Use of a Computer and an Automatic Sampling System
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : European Journal of Physics : European Journal of Physics
   เล่มที่ : 21 ฉบับที่ : 5 หน้า : 441-450 เดือน/ปี : 09/2543-00/0000
  พ.ศ.0000
   ชื่อบทความ : Utilisations of an Embedded System in a Physics Laboratory
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : NECTEC Technical Journal : NECTEC Technical Journal
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 11 หน้า : x-y เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Accelerate the Detection Frame Rate of YOLO Object Detection Algorithm (บรรยาย)
   ผู้เขียน : W. Kurdthongmee
   ชื่อการประชุม : The 15th International Conference on Computing and Information Technology
   สถานที่ประชุม : Arnoma Grand Hotel Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/07/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : A Fast Algorithm to Approximate the Pith Location of Rubberwood Timber from a Normal Camera Image (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wattanapong Kurdthongmee, Korrakot Suwannarat, Praepaka Panyuen and Naruedom Sae-Ma
   ชื่อการประชุม : The 15th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2018)
   สถานที่ประชุม : Faculty of ICT, Mahidol University, Salaya Campus, Nakhon Pathom, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/07/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Session Start Up - ธุรกิจด้วยวิจัยและนวัตกรรม ()
   ผู้เขียน : Wattanapong Kurdthongmee
   ชื่อการประชุม : Thailand Research Expo 2017
   สถานที่ประชุม : Central World
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/08/2560
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : A Modified HMM Forward Algorithm for an Embedded Motion Type Classification (บรรยาย)
   ผู้เขียน : W Kurdthongmee
   ชื่อการประชุม : International Conference on Advances in Bioscience and Bioengineering (ICABB 2014)
   สถานที่ประชุม : Sydney, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 27/05/2557
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Development of an Adaptive Embedded Postural Transition (PT) Detection System (บรรยาย)
   ผู้เขียน : W Kurdthongmee, P Kurdthongmee
   ชื่อการประชุม : The 2010 International Congress on Computer Applications and Computational Science
   สถานที่ประชุม : Singapore
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 05/12/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : An Exploitation of the Self-organizing Map for Human Motion Analysis (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Biodevices 2009
   สถานที่ประชุม : Porto, Portugal
   ประเทศ : โปรตุเกส เมื่อ 15/01/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : An Exploitation of the Self-organizing Map for Human Motion Analysis (บรรยาย)
   ผู้เขียน : W. Kurdthongmee, P. Kurdthongmee
   ชื่อการประชุม : Biodevices 2009
   สถานที่ประชุม : Porto Portugal
   ประเทศ : โปรตุเกส เมื่อ 14/01/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : Utilization of Kohonen Self Organizing Map Neuron Network to Study the Success of Engineering Students (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The Association of the Southeast Asian Institutions of Higher Learning 07 (ASAIHL-07)
   สถานที่ประชุม : Lingnan University, Hong Kong
   ประเทศ : ฮ่องกง เมื่อ 10/05/2550
  พ.ศ.2546
   ชื่อบทความ : The Adaptation of a Coloured Petri-Net Theory for Modeling and Automatic Code Generation for a Single Processor Real-Time System (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the EECON-26
   สถานที่ประชุม : Phetchabury
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/11/2546
   ชื่อบทความ : Design and Implementation of a Prototype of an RS-232 to TCP/IP Protocol Converter Case Study: a Smartcard Reader/Network Interfacing Unit (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the NCSEC2003
   สถานที่ประชุม : Chonbury
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/11/2546
  พ.ศ.2545
   ชื่อบทความ : Integrating Worst Case Execution Time Analysis to an Open-Source Embedded System C-Compiler (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the RTAS2002 Conference
   สถานที่ประชุม : San Jose
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 01/06/2545
   ชื่อบทความ : Design and Implementation of the Display Unit of a Multiple-Colour Graphic Board (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : EECON-25
   สถานที่ประชุม : Hatyai, Songkla
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/11/2545
   ชื่อบทความ : The Hardware-Based Rendering Engine for a Multiple-Colour LED Display Board (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : EECON-25
   สถานที่ประชุม : Hatyai, Songkla
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/11/2545
   ชื่อบทความ : An Embedded Real-Time System Modeling Tool Based on Extensions of Coloured Petri-Net (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the NCSEC2002
   สถานที่ประชุม : Pattaya
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/11/2545
  พ.ศ.2544
   ชื่อบทความ : Design and Implementation of a Visual Application Generator for a Small Real-Time System (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : NECTEC Annual Conference
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2544
   ชื่อบทความ : A Machine Code Translator: An Alternative Approach in Code Reusable for Embedded Systems (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Proceeding of the National Computer Science and Engineering Conference 2001 (NCSEC 2001)
   สถานที่ประชุม : Chiangmai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/11/2544
  พ.ศ.2543
   ชื่อบทความ : Study of a Half-Life of Radiactive Materials by Use of a Modified Laboratory Radiation Counter (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 26 th Congress on Science and Technology in Thailand
   สถานที่ประชุม : Pitsanuloke
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/10/2543
   ชื่อบทความ : Design a Real Time Embedded System with a Visual Application Generator (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : DPDT Conference
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/10/2543
   ชื่อบทความ : Utilizations of Modern Electronics Devices in Physics Laboratory (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : the 1st Regional Conference on Computer Nerwork and IC Design
   สถานที่ประชุม : Hatyai, Songkla
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/12/2543
   ชื่อบทความ : Design and Implementation of a Parallel Processing Engine for CSG Visualization (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : the 1st Regional Conference on Computer Nerwork and IC Design
   สถานที่ประชุม : Hatyai, Songkla
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/12/2543
  พ.ศ.2542
   ชื่อบทความ : Design and Implementation of an Emulation System for Assisting the Design Process of Microcontroller-Based Controlled System in Physics Experiment (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 25 th Congress on Science and Technology in Thailand
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/10/2542
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (The Twenty-Second Young Scientist Competition: YSC 2020)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบผลงานโครงการ)
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : ความร่วมมือศูนย์ประสานงานเพื่อเข้าร่วมจัดกิจกรรมสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project) ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : พิจารณาคัดเลือกรอบที่ 1 (รอบข้อเสนอโครงงาน)
    ชื่อกิจกรรม : อบรมการใช้งานบอร์ด KidBright (อบรมครู) รุ่นที่ 1
 • ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การสร้างนวัตกรด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT ระยะที่ 1”
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ การสร้างนวัตกรด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT ระยะที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน เครื่องพิมพ์ 3 มิติ LakObot
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ทำโครงงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
    ชื่อกิจกรรม : ทำโครงงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : ตอน วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเรื่องระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : International Training on Wood Based Panels 2011
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2554
    ชื่อกิจกรรม : ตอน วลัยลักษณ์วิจัย
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 13
    ชื่อกิจกรรม : โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 รอบคัดเลือก (คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน)
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12 YSC 2010
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2563
 • Review manuscript: Enhancement of DSSS System based on FPGA for the Journal Recent Patents on Engineering
 • Review the manuscript “ Flooding Region Growing: A New Parallel Image Segmentation Model based on Membrane Computing” for publication in the Journal of Real-Time Image Processing.
 • พิจารณาบทความ 1 บทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์ มรภ. นครศรีธรรมราช จำนวน 7 โครงการ
 • Review บทความในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ JCSSE2020 จำนวน 1 บทความ
 • ให้ความเห็นในการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
 • Review บทความเพื่อตอบรับตีพิมพ์ใน ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-CIT) จำนวน 1 บทความ
 • Review a manuscript submitted to the Journal of Applied Remote Sensing (JARS).
 • เป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มอ. หาดใหญ่ จำนวน 3 คน: May Chu, รัฐชัย, บูคอรี
 • กรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มอ. หาดใหญ่ จำนวน 1 คน
 • การตรวจแก้ไขบทความทางวิชาการ - ฉบับเต็ม เพื่อตีพิมพ์ใน Journal of Imaging Science: A novel cardiac SPECT imaging with elliptical orbit
  พ.ศ.2562
 • สอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก ฟิสิกส์ มอ. หาดใหญ่ 1 คน (สาฟิตตรี นาแว)
 • สอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า มอ. หาดใหญ่ 1 คน (สุนทร รุ่งเรืองใบหยก)
 • สอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มอ. หาดใหญ่ 1 คน (กณวัฒน์  โสรัสสะ)
 • ประธาน Session IC4IR
 • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ มรภ. นครศรีธรรมราช
 • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ มรภ. นครศรีธรรมราช
 • Review: FPGA-Accelerated Adaptive Projection Based Image Registration, Journal of Real-Time Image Processing
 • Review: IMS1856 Probabilistic Static Foreground Elimination for Background Subtraction Imaging Science Journal
 • บรรยายการเตรียมบทความ การเลือกแหล่งพิมพ์ และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์บทความ
 • ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยและให้ความเห็นเพื่อการปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนภายในของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 โครงการ
 • อ่านและให้ความเห็นชอบ/ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก้แก่นักวิจัย
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ ราชภัฏสถราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15
 • ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์ มรภ. นครศรีธรรมราช จำนวน 7 โครงการ
 • ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ของเอกสารประกอบการสอนอาจารย์ ม. สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เล่ม (200 หน้า)
 • อ่านและให้ความเห็นชอบ/ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก้แก่นักวิจัย
 • Review: FPGA-Accelerated Adaptive Projection Based Image Registration, Journal of Real-Time Image Processing
  พ.ศ.2561
 • เป็นวิทยากรในการอบรมการสร้างชิ้นงาน 3 มิติและพิมพ์ชิ้นงานโดยใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekPboT ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • Review บทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติจำนวน 1 บทความ (Revision)
 • ประเมินบทความวิจัย 1 บทความ
 • เป็นวิทยากรในการเผยแพร่เครื่องพิมพ์ 3 มิติผ่านรายการวลัยลักษณ์สู่สังคม
 • ประเมินเอกสารการสอนอาจารย์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 1 คน
 • ให้ความเห็นในการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ มรภ. นครศรีธรรมราช
 • ตรวจแก้ไขบทความทางวิชาการ - ฉบับเต็ม ฉบับภาษาต่างประเทศ
 • การตรวจแก้ไขบทความทางวิชาการ - ฉบับเต็ม (Full Paper) [รวมบทคัดย่อ] ฉบับภาษาต่างประเทศ จำนวน 2 บทความ
 • การตรวจแก้ไขบทความทางวิชาการ - ฉบับเต็ม (Full Paper) [รวมบทคัดย่อ] ฉบับภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 บทความ
 • ประเมินการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการอาจารย์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 1 คน
 • สอบวิทยานิพนธ์นางสาวปาลิตา แสงศิริ
 • เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มรภ. นครศรีธรรมราช
 • ประเมินบทความ มรภ. สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 บทความ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 70 คน
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มอ. หาดใหญ่ 3 คน (ชนินาถ ทองเหล็ง, เสาวณี เรืองเนียม, พงศกร เจริญเนตรกุล)
  พ.ศ.2560
 • โครงการวิจัยกึ่งบริการวิชาการ “การสร้างนวัตกรน้อยด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT”
 • ประเมินบทความวลัยลักษ์วิจัย 5 บทความ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินงานวิจัย มรภ. นครศรีธรรมราช
 • โครงการพันธกิจสัมพันธ์ “การสร้างนวัตกรน้อยด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT”
 • Reviewer: Real-time Vehicle Type Classification with Deep Convolutional Neural Networks
 • อบรมเครื่องพิมพ์ 3 มิติโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์
 • วิทยากรเสวนา “การเตรียมความพร้อมของวิศวกรสู่ประเทศไทย 4.0”
 • Reviewer: Real-Time Vision System for Mobile Platforms
 • Reviewer: Real-time Illumination and Shadow Invariant Lane Detection on Mobile Platform
 • ประเมินเอกสารการสอนอาจารย์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 3 คน
 • ที่ปรึกษาโครงงานนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 2 โครงงาน (2 คน)
 • สอบวิทยานิพนธ์
 • ให้คำปรึกษานักศึกษา
 • ประเมินบทความการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณจำนวน 1 บทความ
 • Review บทความงานประชุมวิชาการ JCSSE 4 บทความ
 • Chairperson ประจำห้องในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ JCSSE
 • เผยแพร่ LekOboT MC ในงานวันนักประดิษฐ์
 • เผยแพร่การทำงานของระบบหมุนท่อนซุงเพื่อกำหนดแนวตัดต่อผู้ที่สนใจในงานรับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว.
 • เป็นวิทยากรในการอบรม LekOboT ในงานประชุมวิชาการ JCSEE
 • เผยแพร่การทำงานของ LekOboT MC ในงาน Walailak Expo 2017
 • Review manuscript An Efficient Content Based Image Retrieval System using BayesNet and K-NN, Journal of Imaging Science
 • ให้ความเห็นในการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ มรภ. นครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2559
 • เขียนรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ให้คำปรึกษานักศึกษา
 • ที่ปรึกษาโครงการ NSC: สุจเร+สุรชัย/พันธดนย์/เกรียงศักดิ์+อัฐพล
 • ประเมินข้อเสนอโครงการการจัดตั้งหน่วยวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 • วิทยากร “โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และกิจกรรม stem ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของ สพฐ.”
 • พิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
 • กรรมการประเมินการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิชาการของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 2 ท่าน
 • กำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ LED Full Color Display Outdoor
 • วิทยากรสัมมนาการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติในการสร้างนวัตกรรมให้บุคลากร สวท. - พิมพ์ชิ้นงาน
 • ประเมินบทความ “การออกแบบชุดทดลองเชื่อมเสียดทานแบบกวนใต้น้ำ” ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มรภ. ยะลา
 • สอบสัมภาษณ์อาจารย์สารสนเทศ
 • วิทยากรในการจัดค่าย 3D Printers ให้กับนักเรียนและนักศึกษา
 • ประเมินบทความประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มรภ. สุราษฎร์ธานี 4 บทความ
 • พิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
 • พิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
 • ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน ปี 2560 - การพัฒนาระบบเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น
 • สอบความก้าวหน้านักศึกษาในที่ปรึกษา ดร. สุภาภรณ์ 2 คน
 • Review Proposal (TRF): การพิมพ์สามมิติด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติแบบ Fused Deposition Modelling (FDM)
 • Reviewer RTIP-D-16-00258 "Real-time Illumination and Shadow Invariant Lane Detection on Mobile Platform”
 • กรรมการสอบนักเรียนทุน พสวท. (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินงานวิจัย มรภ. สุราษฎร์ธานี
 • ประเมินอาจารย์สารสนเทศ - ดร. สุภาภรณ์
  พ.ศ.2558
 • อ่านและให้ความเห็นชอบในการรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
 • บรรยายการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT ในการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ให้กับคณาจารย์ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์
 • ประเมินโครงการ "การออกแบบและสร้างเครื่องพิมพ์สามมิติ" เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก มศว. ประสานมิตร
 • บรรยายการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT ในการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ให้กับคณาจารย์ของโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์
 • บรรยายการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT เพื่อเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (ผ่านทาง สวทช.)
 • บรรยายและสาธิตบรรยายการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT ในการเรียนการสอนของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มรภ. นครศรีธรรมราช
 • เป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นศ. ปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มอ. หาดใหญ่ สงขลา จำนวน 2 คน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความวิจัยในการนำเสนอในที่ประชุมระดับชาติ
 • นำเสนอนวัตกรรม lekOscOpe: กล้องจุลทรรศน์ชนิดพกพาพิมพ์ขึ้นรูปได้จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ต่อคณะกรรมการชองสภาวิจัยแห่งชาติ
 • บรรยายการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT เพื่อเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 • นำเสนอผลงาน LekOboT โครงการเจ้าฟ้า IT รอบแรก
 • นำเสนอผลงาน LekOboT โครงการเจ้าฟ้า IT รอบที่ 2
 • ประเมินบทความ "การออกแบบตัวเชื่อมรูปทรงตัว T แบบระนาบสนามแม่เหล็กอย่างง่ายสำหรับแบ่งกำลังงานคลื่น จากหลอดแมกนีตรอนของตู้ไมโครเวฟสำหรับการประยุกต์ใช้ในการอบยางแท่ง"
 • ผู้บรรยายรับเชิญในการประชุมวลัยลักษณ์วิจัย
 • - จัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องเครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT ให้กับนักศึกษาแกนนำที่จะนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับคณาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง - ประชุมหารือคณาจารย์ของโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้แนวคิดในการปรับปรุงต้นแบบเครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT เพิ่มเติม - ส่งมอบต้นแบบเชิงพาณิชย์ ข้อมูลการออกแบบ และถ่ายทอดขั้นตอนการประกอบโดยละเอียดให้กับคณาจารย์ของโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง - สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติในการสร้างสรรค์งานออกแบบหรือสร้างชิ้นส่วนเพื่อใช้ในการทำงานโครงงานทางวิทยาศาสตร์ - เผยแพร่หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติในการสร้างสรรค์งานออกแบบหรือสร้างชิ้นส่วนเพื่อใช้ในการทำงานโครงงานทางวิทยาศาสตร์ไปยังโรงเรียนอื่นๆนอกเหนือจากโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง
 • บรรยายการประกอบและใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT
 • เข้าร่วมนำเสนอผลงานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT ในงานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคใต้ ประจำปี 2558
 • นำเสนอผลงานในงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2559: LekOscOpe
 • Review บทความทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ
 • ประเมินข้อเสนอโครงการ
 • พิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
 • ถ่ายทอด LekOboT ณ มรภ สงขลา
  พ.ศ.2557
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยจำนวน 4 บทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ
 • พิจารณาบทความวิจัยจำนวน 3 บทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ EECON37
 • ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
 • เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับผู้บริหารโรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้
 • วิทยาการจัดการอบรม
 • อ่านและประเมินเอกสารประกอบคำสอน 1 เล่มจำนวน 150 หน้า
 • เป็นวิทยาการบรรยายหัวข้อ "สหวิทยสรรค์สนุกกันกับ LekOboT" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์
 • - จัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องเครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT ให้กับนักศึกษาแกนนำที่จะนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับคณาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง - ประชุมหารือคณาจารย์ของโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้แนวคิดในการปรับปรุงต้นแบบเครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT เพิ่มเติม - ส่งมอบต้นแบบเชิงพาณิชย์ ข้อมูลการออกแบบ และถ่ายทอดขั้นตอนการประกอบโดยละเอียดให้กับคณาจารย์ของโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง - สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติในการสร้างสรรค์งานออกแบบหรือสร้างชิ้นส่วนเพื่อใช้ในการทำงานโครงงานทางวิทยาศาสตร์ - เผยแพร่หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติในการสร้างสรรค์งานออกแบบหรือสร้างชิ้นส่วนเพื่อใช้ในการทำงานโครงงานทางวิทยาศาสตร์ไปยังโรงเรียนอื่นๆนอกเหนือจากโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

Fatal error: Call to undefined function: facadcomtype() in H:\AppServ\www\des\html\source\DESAboutPersonallist_.php on line 1137
  พ.ศ.2552