:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. ชัยรัตน์  ศิริพัธนะ
   Assoc.Prof.Dr. Chairat Siripatana
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2309, 0-7567-2304-5
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2309, 2304-5
   E - mail  schairat@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Chemical Engineering
  มหาวิทยาลัย  The University of Queensland
  ประเทศ  ออสเตรเลีย
  ช่วงปี พ.ศ.  2535
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Food Engineering
  มหาวิทยาลัย  University of New South Wales
  ประเทศ  ออสเตรเลีย
  ช่วงปี พ.ศ.  2528
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  อุตสาหกรรมเกษตร
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2521-2525
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  29/09/2540
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  หลักสูตร  หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  12/11/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิจัยและพัฒนา  -Assesson Lead Assessor
-Training Course
- ด้านรมควันขาหมู ไก่ ปลา
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : Matching Gompertz and Logistic models to Monod single substrate model
   ผู้เขียน : Phayungphan, K., Noynoo, L., Siripatana, C., Rakmak, N., & Promraksa, A.
   แหล่งตีพิมพ์ : 18th International Conference on Sustainable Energy Technologies (Proceedings)
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ :  หน้า : 443-453 เดือน/ปี : 02/2563-/
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Lactic acid recovery process by Ion-exchange resin: modeling
   ผู้เขียน : Archw Promraksa and Chairat Siripatana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Lecture Notes in Applied Mathematics and Applied Science in Engineering
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-10 เดือน/ปี : 08/2562-08/2562
   ชื่อบทความ : Monod-Type Two-Substrate Models for Batch AnaerobicCo-Digestion
   ผู้เขียน : Nirattisai Rakmak, Laddawan Noynoo, Sunwanee Jijai and Chairat Siripatana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Lecture Notes in Applied Mathatics and Applied Science in Engineering
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 1 หน้า : 11-20 เดือน/ปี : 08/2562-08/2562
   ชื่อบทความ : Gompertz-Type Two-Substrate Models for Batch Anaerobic Co-Digestion
   ผู้เขียน : Laddawan Noynoo, Sunwanee Jijai, Khunakon Phayungphan, Nirattisai Rakmak and ChairatSiripatana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Lecture Notes in Applied Mathematics and Applied Science in Engineering
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 1 หน้า : 21-30 เดือน/ปี : 08/2562-08/2562
   ชื่อบทความ : Kinetics of Anaerobic Digestion of Chicken Manure Co-Digested with Wastewater from Thai-noodle Factory: The Effect of Dilution and Ash Supplement
   ผู้เขียน : Rachadaporn Thongnan,Chairat Siripatana,Sunwanee Jijai and Nirattisai Rakmak
   แหล่งตีพิมพ์ : : Lecture Notes in Applied Mathematics and Applied Science in Engineering
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 1 หน้า : 85-93 เดือน/ปี : 08/2562-08/2562
   ชื่อบทความ : Effect of Temperature on Biogas Production from Oil Palm Empty Fruit Bunch and MesocarpFiber: Experimental and Modeling
   ผู้เขียน : Pornwimon Wadchasit, Chairat Siripattana, Jiravut Seengenyoung, Santi Thaweesaksakul and Kamchai Nuithitikul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Lecture Notes in Applied Mathematics and Applied Science in Engineering
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 1 หน้า : 94-102 เดือน/ปี : 08/2562-08/2562
   ชื่อบทความ : Modified Kinetic Model of Biodiesel Production from Crude Palm Oil with Agitation to Increase Mixing Performance
   ผู้เขียน : A. Promraksa, S. On-Wong, P. Nichawanich, and C. Siripatana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Engineering and Applied Sciences
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 6 SI หน้า : 9202-9208 เดือน/ปี : 09/2562-09/2562
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Astaxanthin production from sewage of traditional Thai rice vermicelli
   ผู้เขียน : Chutinut Sujarit,Waigoon Rittirut, Doungporn Amornlerdpison and Chairat Siripatana Siripatana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Physics: Conference Series
   เล่มที่ : 820 ฉบับที่ : 012011  หน้า : 1-10 เดือน/ปี : 06/2560-07/2560
   ชื่อบทความ : Effect of dilution and ash supplement on the bio-methane potential of palm oil mill effluent (POME)
   ผู้เขียน : Sunwanee Jijai, Saina Muleng and Chairat Siripatana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Physics: Conference Series
   เล่มที่ : 1868 ฉบับที่ : 1 หน้า : 020013-1 - 020013-10 เดือน/ปี : 05/2560-06/2560
   ชื่อบทความ : A generalized volumetric dispersion model for a class of two- phase separation/reaction: finite difference solutions
   ผู้เขียน : C. Siripatana, H. Thongpan and A. Promraksa
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Physics: Conference Series
   เล่มที่ : 820 ฉบับที่ : 1 หน้า : 012015 เดือน/ปี : 06/2560-07/2560
   ชื่อบทความ : Analysis and Extension of Gompertz-Type and Monod-Type Equations for Estimation of Design Parameters from Batch Anaerobic Digestion Experiments
   ผู้เขียน : Chairat Siripatana, Sunwanee Jijai and Prawit
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Physics: Conference Series
   เล่มที่ : 1868 ฉบับที่ : 020013 หน้า : 020013-1 - 020013-10 เดือน/ปี : 02/2560-02/2560
   ชื่อบทความ : Kinetic study of adsorption of lead(II) ions onto cashew nut shells
   ผู้เขียน : Chairat Siripattana, Angkana Khuenpetch, Rapeeporn Phromrak, Wikanda Saengngoen, Kamchai Nuithitikul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Engineering and Applied Sciences
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 7 หน้า : 1819-1824 เดือน/ปี : 10/2560-10/2560
   ชื่อบทความ : Kinetic Model of Biogas Production from Co-digestion of Thai Rice Noodle Wastewater (Khanomjeen) with Chicken Manure
   ผู้เขียน : Sunwanee Jijai, Chairat Siripatana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Energy Procedia
   เล่มที่ : 138 ฉบับที่ : 138 หน้า : 386-392 เดือน/ปี : 10/2560-10/2560
   ชื่อบทความ : Effect of Dilution and ash supplement on the bio-methane potential of palm oil mill effluent (POME)
   ผู้เขียน : Sunwanee Jijai, Saina Muleng, Chairat Siripatana
   แหล่งตีพิมพ์ : AIP Conference Proceeding
   เล่มที่ : 1868 ฉบับที่ : 1 หน้า : 020013 เดือน/ปี : 08/2560-08/2560
   ชื่อบทความ : Biodiesel production from palm oil using a downflow bubble column reactor
   ผู้เขียน : A. Khuenpetch, C. Siripattana, W. Koo-Amornpattana, K. Nuithitikul
   แหล่งตีพิมพ์ : : J of Engineering and Applied Science
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 8 หน้า : 2214-2219 เดือน/ปี : 10/2560-10/2560
   ชื่อบทความ : Biodiesel production from palm oil using a downflow bubble column reactor
   ผู้เขียน : A. Khuenpetch, C. Siripattana, W. Koo-Amornpattana, K. Nuithitikul
   แหล่งตีพิมพ์ : : J of Engineering and Applied Science
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 8 หน้า : 2214-2219 เดือน/ปี : 10/2560-10/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Effect of Substrates and Granules/Inocula Sizes to Biogas Production in Anaerobic Batch Digestion
   ผู้เขียน : Sunwanee Jijai, Galaya Srisuwan, Sompong O-Thong, Chairat Siripatana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Iranica Journal of Energy & Environment (Indexed in SCOPUS)
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 2 หน้า : 94-101 เดือน/ปี : 02/2559-02/2559
   ชื่อบทความ : MODELING OF BATCH AND CONTINUOUS ANAEROBIC DIGESTION OF PALM OIL MILL EFFLUENT: THE EFFECT OF WASTEWATER-SLUDGE RATIO
   ผู้เขียน : H Thongpan, R Thongnan, N Rakmak, C Siripatana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Jurnal Teknologi
   เล่มที่ : 78 ฉบับที่ : 5-6 หน้า : 117-124 เดือน/ปี : 05/2559-06/2559
   ชื่อบทความ : Modeling of anaerobic co-digestion of pig manure and domestic organic waste
   ผู้เขียน : Thongnan, Rachadaporn1, Thongpan, Hathaikarn2, Rakmak, Nirattisai3, Siripatana, Chairat4
   แหล่งตีพิมพ์ : Jurnal Teknologi
   เล่มที่ : 78 ฉบับที่ : 5-6 หน้า : 117-124 เดือน/ปี : 05/2559-/
   ชื่อบทความ : Kinetic models for prediction of cod effluent from upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor for cannery seafood wastewater treatment
   ผู้เขียน : Sunwanee Jijai, Sompong O-Thong, Norli Ismail and Chairat Siripatana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Jurnal Teknology (SCOPUS indexed)
   เล่มที่ : 78 ฉบับที่ : 5-6 หน้า : 93-99 เดือน/ปี : 05/2559-05/2559
   ชื่อบทความ : Mathematical modeling of existing two stage anaerobic digestion process for palm oil mill wastewater
   ผู้เขียน : Nattawut Yingthavorn, Nirattisai Rakmaka, Prawit Kongjan, Chairat Siripatana
   แหล่งตีพิมพ์ : Jurnal Teknologi
   เล่มที่ : 78(2016)  ฉบับที่ : 10–4 หน้า : 21–26 เดือน/ปี : 12/2559-/
   ชื่อบทความ : Modeling of batch and continuous anaerobic digestion of palm oil mill effluent: The effect of wastewater sludge ratio
   ผู้เขียน : Hathaikarn Thongpan, Rachadaporn Thongnan, Nirattisai Rakmak, Chairat Siripatana
   แหล่งตีพิมพ์ : Jurnal Teknologi (Sciences & Engineering)
   เล่มที่ : 78 (2016)  ฉบับที่ : 5–6 หน้า : 125–131 เดือน/ปี : 01/2559-/
   ชื่อบทความ : Mathematical modeling of existing two stage anaerobic digestion process for palm oil mill wastewater
   ผู้เขียน : Nattawut Yingthavorn, Nirattisai Rakmaka, Prawit Kongjan, Chairat Siripatana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Jurnal Teknologi (Sciences & Engineering)
   เล่มที่ : 78 (2016) ฉบับที่ : 10–4 หน้า : 21–26 เดือน/ปี : 10/2559-06/2560
   ชื่อบทความ : Kinetics of Linear Equation of Adsorption by TiO2 Nanofilm Coating in Photocatalytic Reactor
   ผู้เขียน : Sunan Khami, Wipawee Khamwichit and Chairat Siripatana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Engineering and Applied Science
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 11 หน้า : 2490-2494 เดือน/ปี : 11/2559-11/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Effect of Granule Sizes on the Performance of UASB Reactor for Cassava Wastewater Treatment
   ผู้เขียน : Sunwanee Jijai, Galaya Srisuwan, Sompong O-Thong, Norli Ismail, Chairat Siripatana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Energy Procedia (Indexed in SCOPUS)
   เล่มที่ : 73 ฉบับที่ : in print หน้า : in print เดือน/ปี : 06/2558-09/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Specific Methanogenic Activities (SMA) and Biogas Production of Differrent Granules Size and Substrates
   ผู้เขียน : Sunwanee Jijai, Galaya Srisuwan, Sompong O-thong, Norli Ismail, Chairat Siripatana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Enveronment and Resources Journal (Indexed in TCI, ACI)
   เล่มที่ : ENRIC 2015 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-4 เดือน/ปี : 11/2557-11/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Mass transfer in relation to rate limiting mechanism and backmixing phenomenon in diffusion-backmixing system of pineapple juice extraction
   ผู้เขียน : Waigoon Rittirut and Chairat Siripatana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Australian Journal of Basic and Applied Sciences
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 7 หน้า : 41-49 เดือน/ปี : 06/2556-07/2556
   ชื่อบทความ : The Struggle for Coexistance of Rohingya Muslims: Thai Perspectives
   ผู้เขียน : Chairat Siripatana, Thanin Salam, Pakoom Khamchuai, Nabeel Haslam
   แหล่งตีพิมพ์ : : AMRON Journal of Muslim Studies
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-100 เดือน/ปี : 04/2556-05/2556
   ชื่อบทความ : Mass transfer in relation to rate limiting mechanism and backmixing phenomenon in diffusion-backmixing system of pineapple juice extraction.
   ผู้เขียน : Waigoon Riitirut and Chairat Siripatana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Australian Journal of Basic and Applied Sciences.
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 8 หน้า : 41-49 เดือน/ปี : 08/2556-12/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : The backmixing-diffusion concept for mass transport phenomena of pineapple juice extraction.
   ผู้เขียน : Chairat Siripatana, Waigoon Rittirut, Thummarat Thummadetsak
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Scientific and Engineering Research (IJSER)
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 5 หน้า : 1-9 เดือน/ปี : 04/2555-05/2555
   ชื่อบทความ : The backmixing-Diffusion Concept for Mass Transport Phenomena of Pineapple Juice Extraction Using a Reversing Continuous Counertcurrent Extractor.
   ผู้เขียน : Chairat Siripatana, Waigoon Rittirut, Thummarat Thummadetsak
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Scientific and Engineeirng Research (IJSER)
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 5 หน้า : 1-8 เดือน/ปี : 04/2555-05/2555
   ชื่อบทความ : Community Marketing: An Essential Ingredient for Muslim Community Empowerment
   ผู้เขียน : Chairat Siripatana, Hussen Niyomdecha, Nabeel Hasalam, Wisut Binlateh and Mohd. Murray Hunter
   แหล่งตีพิมพ์ : : INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND TECHNOPRENEURSHIP
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 1 หน้า : 103-119 เดือน/ปี : 02/2555-02/2555
   ชื่อบทความ : Community Marketing: An Essential Ingredient for Muslim Community Empowerment
   ผู้เขียน : Chairat Siripatana, Hussen Niyomdecha, Nabeel Hasalam, Wisut Binlateh, Mohd. Murray Hunter
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Business and Technopreneurship
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 1 หน้า : 103-119 เดือน/ปี : 02/2555-02/2555
   ชื่อบทความ : Contemporary Takaful in Thailand: A community-Empowerment oriented Analysis
   ผู้เขียน : Adil Siripatana, Nabeel Husalam, Wasana Wansakhun, Chitima Wanyeelae, Wisoot Binlateh and Chairat Siripatana
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Business and Technopreneurship
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 1 หน้า : 59-84 เดือน/ปี : 02/2555-02/2555
   ชื่อบทความ : The rate limiting mechanism and backmixing extent for juice extraction in continuous countercurrent extraction system
   ผู้เขียน : Waigoon Rittirut, Chairat Siripatana
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Food Engineering
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 4 หน้า : 1-12 เดือน/ปี : 06/2555-12/2555
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Mathematical Simulation of Solid-Liquid Diffusion in Continuous Countercurrent Extraction Process, Part II-Modeling Verification and its Application
   ผู้เขียน : Waigoon Rittirut, Chakrit Thongurai, Chairat Siripatana
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Chemical Reactor Engineering
   เล่มที่ : Vol 8 ฉบับที่ : Article A113 หน้า : 1-28 เดือน/ปี : 07/2553-07/2554
   ชื่อบทความ : Mathematical Simulation of Solid-Liquid Diffusion in Continuous Countercurrent Extraction Process, Part I-Modeling Development
   ผู้เขียน : Waigoon Rittruit, Chakrit Thongurai, Chairat Siripatana
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Chemical Reactor Engineering
   เล่มที่ : Volume 8 ฉบับที่ : Article A112 หน้า : 1-35 เดือน/ปี : 07/2553-07/2554
   ชื่อบทความ : Mathematical simulation of solid-liquid diffusion in continuous countercurrent extraction process: Part II-Modeling verification and its application.
   ผู้เขียน : Rittirut, W., Thongurai, C. and Siripatana, C.
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Chemical Reactor Engineering (IJCRE).
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : Article A113, 2010 หน้า : 1-30 เดือน/ปี : 06/2553-08/2553
   ชื่อบทความ : Effect of the Shape Factor as an Input Variable on the Extraction Process for a Reversing Continuous Countercurrent Extractor.
   ผู้เขียน : Waigoon RITTIRUT and Chairat SIRIPATANA
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 2(2010) หน้า : 141-154 เดือน/ปี : 02/2553-08/2553
   ชื่อบทความ : Citric acid regulates astaxanthin production by Phaffia rhodozyma TISTR 5730 in Thai coconut water
   ผู้เขียน : Sujarit, C., 2Yongesmith, B., 3H-kittikun, A. and 4Siripatana, C.
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Food Research Journal
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 4 หน้า : 947-960 เดือน/ปี : 09/2553-12/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : The influence of operating temperature on mass transfer characteristics during a diffusion process in bilimbi fruit.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 1 หน้า : 59-78 เดือน/ปี : 01/2552-06/2552
   ชื่อบทความ : The influence of blanching on mass transfer characteristics during osmotic dehydration of bilimbi fruit
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : KKU engineering Journal
   เล่มที่ : 36 ฉบับที่ : 2 หน้า : 65-77 เดือน/ปี : 04/2552-06/2552
   ชื่อบทความ : Effect of operating parameters on the reversing continuous countercurrent extraction process
   ผู้เขียน : Waigoon Rittirut and Chairat Siripatana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak JournaL of Science and Technology
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 2 หน้า : 203-215 เดือน/ปี : 07/2552-12/2552
   ชื่อบทความ : Effect of some operating parameters on the reversing continuous countercurrent extraction process
   ผู้เขียน : Waigoon Rittirut and Chairat Siripatana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 2 หน้า : 203-215 เดือน/ปี : 07/2552-12/2552
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : Drying Characteristics of Garcinia atroviridis
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 1 หน้า : 13-32 เดือน/ปี : 01/2549-01/2549
   ชื่อบทความ : การผลิตและคุณสมบัติของเพคตินที่สกัดจากกรุงเขมา
   Production and Properties of Pectin Powder Extracted from Cissampelos pereira Linn

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชชา
   เล่มที่ : 25 ฉบับที่ : 1 หน้า : 101-113 เดือน/ปี : 01/2549-06/2549
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Solving fixed-bed volumetric dispersion model for extraction with supercritical CO2 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : A. Promraksa, N. Rakmak and C. Siripatana
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its impacts 2019
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2562
   ชื่อบทความ : Modeling of tocopherol recovery from palm oil by supercritical CO2 extraction: Application of volumetric dispersion model (บรรยาย)
   ผู้เขียน : A. Promraksa, N. Rakmak and C. Siripatana
   ชื่อการประชุม : The 1st Thailand biorefinery conference
   สถานที่ประชุม : Suranari University of Technology
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/07/2562
   ชื่อบทความ : Matching Gompertz and Logistic models to Monod single substrate model for process design and simulation of biogas production (บรรยาย)
   ผู้เขียน : K. phayungphan, L. noynoo, N. Rakmak, C. Siripatana and A. Promraksa
   ชื่อการประชุม : 18th international conference on sustainable energy technologies
   สถานที่ประชุม : Hotel Istanbul City Centre, Kuala Lumpur
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 20/08/2562
   ชื่อบทความ : Matching Gompertz and Logistic models to Monod single substrate model (บรรยาย)
   ผู้เขียน : K. Phayungphan, L. Noynoo, A. Promraksa, N. Rakmak and C. Siripatana
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its impacts 2019
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2562
   ชื่อบทความ : Evaluating biomethane potential of inocula from different active biogas digesters for Palm oil mill effluent by BMP and SMA: Effect of dilution and sources (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chairat Siripatana and Nirattisai Rakmak
   ชื่อการประชุม : The 18th International Conference on Sustainable Energy Technologies, SET2019
   สถานที่ประชุม : Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 20/08/2562
   ชื่อบทความ : Anaerobic Digestion of Synthetic Wastewater (Acetate): Effect of Initial COD, C/N Ratio and Wastewater-to-Sludge Ratio (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chairat Siripatana and Nirattisai Rakmak
   ชื่อการประชุม : The 18th International Conference on Sustainable Energy Technologies, SET2019
   สถานที่ประชุม : Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 20/08/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Lactic acid recovery process by Ion-exchange resin: modeling (บรรยาย)
   ผู้เขียน : A. Promraksa and C. Siripatana
   ชื่อการประชุม : The 3rd applied mathematics in science and engineering international conference
   สถานที่ประชุม : FaveHotel Cenang Beach-Langkawi
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 18/12/2561
   ชื่อบทความ : Gompertz-Type Two-Substrate Models for Batch Anaerobic Co-Digestion (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chairat Siripatana Laddawan Noynoo Nirattisai Rakmak Sunwanee Jijai Khunakon Phayunphan
   ชื่อการประชุม : 2018 Applied Mathematics and Applied Science in Engineering International Conference (APPEMSE)
   สถานที่ประชุม : Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 18/12/2561
   ชื่อบทความ : Kinetic of Anaerobic Digestiion of Chicken Manure Co-Digested with Wastewater from Thiai-noodle Factory the Effect of Dilution and Ash Supplement (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Nirattisai Rakmak Chairat Siripatana
   ชื่อการประชุม : 2018 Applied Mathematics and Applied Science in Engineering International Conference (APPEMSE)
   สถานที่ประชุม : Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 18/12/2561
   ชื่อบทความ : Monod-Type Two-Substrate Models for Batch Anaerobic Co-Digestion (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Nirattisai rakmak Chairat Siripatana
   ชื่อการประชุม : 2018 Applied Mathematics and Applied Science in Engineering International Conference (APPEMSE)
   สถานที่ประชุม : Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 18/12/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : A generalized volumetric dispersion model for a class of two- phase separation/reaction: finite difference solutions (บรรยาย)
   ผู้เขียน : C. Siripatana, H. Thongpan, and A. Promraksa
   ชื่อการประชุม : The 5 th International Conference on Science & Engineering in Mathematics, Chemistry and Physics 2017 (ScieTech 2017)
   สถานที่ประชุม : Bali, Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 21/01/2560
   ชื่อบทความ : Astaxanthin production from sewage of traditional Thai rice vermicelli (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chutinut Sujarit,Waigoon Rittirut, Doungporn Amornlerdpison and Chairat Siripatana Siripatana 4
   ชื่อการประชุม : The 5 th International Conference on Science & Engineering in Mathematics, Chemistryand Physics 2017 (ScieTech 2017),
   สถานที่ประชุม : Bali, Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 21/01/2560
   ชื่อบทความ : Kinetic Model of Biogas Production from Co-digestion of Thai Rice Noodle Wastewater (Khanomjeen) with Chicken Manure (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sunwanee Jijai and Chairat Siripatana
   ชื่อการประชุม : 2017 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies 2017 AEDCEE
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/05/2560
   ชื่อบทความ : Effect of Dilution and Ash Supplement on the Bio-methane Potential of Palm Oil Mill Effluent (POME) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sunwanee Jijai, Saina Muleng and Chairat Siripatana
   ชื่อการประชุม : The 4th international Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science
   สถานที่ประชุม : Yokjakarta, Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 15/05/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Modified kinetic model of biodiesel production from crude palm oil with agitation to increase mixing performance (บรรยาย)
   ผู้เขียน : A. Promraksa, S. On-wong, P. Nichawanich and C. Siripatana
   ชื่อการประชุม : 2016 Applied Mathematics in Science and Engineering International Conference
   สถานที่ประชุม : The Pines Hotel, Melaka, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 26/01/2559
   ชื่อบทความ : แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการเริ่มต้นการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานปาล์มด้วยถังปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อภิชัย กาญจนาภรณ์1 จานา ป่านเหลือง1 นิรัติศัย รักมาก1 และชัยรัตน์ ศิริพัธนะ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 5 การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/04/2559
   ชื่อบทความ : Mathematical Modeling of Existing Two Stage Anaerobic Digestion Process For Palm Oil MILL Wastewater (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Nattawut Yingthawon, Niratisai Rakmak, CHairat Siripatana
   ชื่อการประชุม : International Conference in Applied Mathematics and Engineering 2016 (APPEMSE)
   สถานที่ประชุม : Melaka, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 26/01/2559
   ชื่อบทความ : Analysis and Extension of Gompertz-Type and Monod-Type Equations for Estimation of Design Parameters from Batch Anaerobic Digestion Experiments (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chairat Siripatana, Sunwanee Jijai and Prawit Kongjan
   ชื่อการประชุม : ICoMEIA 2016: Empowering Human Capital Through Mathematics and Engineering
   สถานที่ประชุม : Songkla
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/08/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Batch Biogas Production Using Palm Oil Mill Effluent: Effect of Wastewater-Sludge Ratio (FULL PAPER) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Hathaikarn Thongpan, Rachadaporn,Nirattisai Rakmak, Chairat Siripatana
   ชื่อการประชุม : International conference on environmental research and technology (ICERT 2015), 27-29 May 2015, Penang, Malaysia.
   สถานที่ประชุม : Penang, Malaysia.
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 27/05/2558
   ชื่อบทความ : Nano-Calcium Carbonate Synthesis from Cockle Shell via Rapid Expansion of Supercritical Solution Technique (FULL PAPER) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Patta Hawae, Panita Sumanatrakul, Nititorn Chusri, Chairat Siripatana
   ชื่อการประชุม : Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON2015)
   สถานที่ประชุม : Amari Watergate Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/01/2558
   ชื่อบทความ : Effect of Granule Sizes on the Performance of UASB Reactor for Cassava Wastewater Treatment (FULL PAPER ) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sunwanee Jijai, Galaya Srisuwan, Sompong O-thong, Norli Ismail, Chairat Siripatana
   ชื่อการประชุม : 2015 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economics
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/04/2558
   ชื่อบทความ : Modeling of Two Stage Anaerobic Digestion Process for Palm Oil Mill Wastewater. (FULL PAPER) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Nattawut Yingtavorn, Chairat Siripatana
   ชื่อการประชุม : International conference on environmental research and technology (ICERT 2015), 27-29 May 2015, Penang, Malaysia.
   สถานที่ประชุม : Penang, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 27/05/2558
   ชื่อบทความ : Modeling of biomethane production from agro-industrial wastewaters with constant biomass: Analysis of Gompertz equation (FULL PAPER) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chairat Siripatana, Sunwanee Jijai, Sompong O-Thong, Norli Ismail
   ชื่อการประชุม : International conference on environmental research and technology (ICERT 2015), 27-29 May 2015, Penang, Malaysia.
   สถานที่ประชุม : Penang, Malaysia.
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 27/05/2558
   ชื่อบทความ : Modeling of Surface Water Quality in Old Mining Area Contaminated with Arsenic (ABSTRACT) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suma Nookaew, Chuthamat Rattikansukha, Chairat Siripatana
   ชื่อการประชุม : International conference on environmental research and technology (ICERT 2015), 27-29 May 2015, Penang, Malaysia.
   สถานที่ประชุม : Penang, Malaysia
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/05/2558
   ชื่อบทความ : Sexual Orientation from a Muslim Perspective (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wisoot Binlateh, Chairat Siripatana
   ชื่อการประชุม : International Conference on Bodies transformed: tattooing and body modification in Asia
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/01/2558
   ชื่อบทความ : MODELING OF ANAEROBIC CO-DIGESTION OF PIG MANURE AND DOMESTIC ORGANIC WASTE (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Rachadaporn Thongnan, Hathaikarn Thongpan, Nirattisai Rakmak and Chairat Siripatana
   ชื่อการประชุม : The 2015 Advancement Research on Biotechnology and Biofuels International Conference (AR2BIO2015)
   สถานที่ประชุม : Medan, Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 10/12/2558
   ชื่อบทความ : Modeling of batch and continuous anaerobic digestion of palm oil mill effluent: the effect of wastewater sludge ratio (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Thongpan, Hathaikarn; Thongnan, Rachadaporn; Rakmak, Nirattisai; Siripatana, Chairat.
   ชื่อการประชุม : The 2015 Advancement Research on Biotechnology and Biofuels International Conference (AR2BIO2015)
   สถานที่ประชุม : Medan, Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 10/12/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Specific Methanogenic Activities (SMA) and Biogas Production of Differrent Granules Size and Substrates (FULL PAPER) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sunwanee Jijai, Galaya Srisuwan, Sompong O-thong, Norli Ismail, Chairat Siripatana
   ชื่อการประชุม : (ENRIC2014) The 1st Environment and Natural Resources International Conference
   สถานที่ประชุม : Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/11/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : RATE LIMITING MECHANISM FOR MASS TRANSFER OF JUICE EXTRACTION IN THE REVERSING CONTINUOUS COUNTERCURRENT EXTRACTOR (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Waigoon Rittirut, Chairat Siripatana
   ชื่อการประชุม : The 14th TSAE National Conference and the 6th TSAE International Conference
   สถานที่ประชุม : Hua Hin Grand and Plaza Hotel, Hua Hin City, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/04/2556
   ชื่อบทความ : Rate limiting mechanism for juice extraction in the reversing continuous countercurrent extractor (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Waigoon Rittirut and Chairat Siripatana
   ชื่อการประชุม : The 6th TSAE 2013 Conference
   สถานที่ประชุม : Hua-Hin, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/04/2556
   ชื่อบทความ : ผลของอุณหภูมิทำงานและการผสมย้อนกลับในถังปฏิกรณืชนิดไหลสวนทางต่อเนื่องเมื่อเลขไบออทอยู่ในช่วงต่ำถึงปานกลาง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ไวกูณฐ์ ฤทธิรุฒม์ และ ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครคศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/08/2556
   ชื่อบทความ : ผลของอุณหภูมิทำงานและการผสมย้อนกลับในถังปฏิกรณ์ชนิดไหลสวนทางต่อเนื่องเมื่อเลขไบออทอยู่ในช่วงต่ำถึงปานกลาง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ไวกูณฐ์ ฤทธิรุฒม์1 และ ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ2
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย 5 : Walailak Research 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การสร้างแบบจำลองกระบวนการสกัดของแข็งของเหลวแบบไหลสวนทาง
    Modeling construction of continuous countercurrent solid-liquid extraction process (บรรยาย)

   ผู้เขียน : เกษวรา นาทวีไพโรจน์, เชาวลิต เสริมสมบูรณ์, ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ, ไวกูณฐ์ ฤทธิรุฒม์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 4 : The 4th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : The rate limiting mechanism and backmixing extent in the continuous countercurrent extraction process. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Waigoon Rittirut, Chairat Siripatana
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิชาการ 2555 เปิดบ้านวลัยลักษณ์ เกษตรแฟร์
   สถานที่ประชุม : อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/07/2555
   ชื่อบทความ : Production of astaxanthin from sago flour by Phaffia Rhodozyma TISTR 5730. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chutinut Sujarit, Chairat Siripatana, Waigoon Rittirut
   ชื่อการประชุม : The 1st Mae Fah Luang University International Conference 2012.
   สถานที่ประชุม : Mae Fah Luang University, Chiang Rai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/11/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : The development of osmotic dehydration instrument for multilevel increasing concentration of osmotic solution for fruit and vegetable products. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : WAigoon Rittirut and Chairat Siripatana
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ี 3
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : อิทธิพลของพารามิเตอร์ทำงานบางประการที่มีต่อกระบวนการสกัดแบบไหลสวนทางต่อเนื่องที่มีการผสมย้อนกลับ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย
   สถานที่ประชุม : อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/08/2552
   ชื่อบทความ : กรอบความคิดการพัฒนาชุมชนมุสลิมแบบบูรณาการ กรณีศึกษาชุมชนชายทะเลหัวไทร
    A Framework for Integrated Muslim Community Development: Hua Sai Coastal Communities (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการมุสลิมศึกษา ประจำปี 2552
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเฟิสท์(First Hotel) จัดโดย ศูนย์มุสลิมศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/05/2552
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : คุณสมบัติการถ่ายโอนมวลบางประการของกรดผลส้มแขก
    Some Mass Transfer Properties of Garcinia Fruit Acids (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 33 : The 33rd Congress on Science and Technology, Thailand (STT 33)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2550
   ชื่อบทความ : The Potential Use of Coconut Juices for Astaxanthin Production by Phaffia rhodozyma TISTR 5730 (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 33 : The 33rd Congress on Science and Technology, Thailand (STT 33)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2550
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : Osmotic dehydration of bilimbi fruit (Averrhoa bilimbi) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : International Conference on Innovations in Food and Bioprocess Technologies
   สถานที่ประชุม : Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/12/2549
   ชื่อบทความ : คุณสมบัติเฉพาะทางเคมีและกายภาพของเพคตินผงที่สกัดจากกรุงเขมา
    Chemical and Physical Characterization of Pectin Powder Extracted from Krung Kha Mao (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2549
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/08/2549
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : SEU Photography & Global Studies Program in Thailand 2014
    ชื่อกิจกรรม : Overview society & culture in Thailand, Thai Cooking ,Thasala city, Discovering Khanom Beach, Bangkok-Chiang Mai, Asalha Puja Day , Bull fighting, Exploring nature, lifestyles and heritages in Phattalung-KL Malaysia-Phuket-Krabi ,Tourism and CBT in NST
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2554
    ชื่อกิจกรรม : ตอน เครือข่ายองค์กรวิจัยมุสลิมอาเซียน
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างพลังการเรียนรู้ด้วย PBL
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12 YSC 2010
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2557
 • ประสานงานกับต่างประเทศ เขียนรายละเอียดแผ่นพับ ฯลฯ
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2552
   ชื่อผลงาน : กรอบความคิดการพัฒนาชุมชนมุสลิมแบบบูรณาการ กรณีศึกษาชุมชนชายทะเลหัวไทร
   ชื่อรางวัล : บทความชนะเลิศการประกวดผลงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
   จาก : ศูนย์มุสลิมศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   เมื่อ : 20/05/2552
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.ชัยรัตน์  ศิริพัธนะ,  นายฮุชเซ็น  นิยมเดชา
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
  พ.ศ.2554
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องทำแห้งแบบออสโมติกแบบแบทช์และกึ่งต่อเนื่อง
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : //
   ผู้ประดิษฐ์ :  รศ.ดร.ชัยรัตน์  ศิริพัธนะ,  ผศ.ดร.ไวกูณฐ์  ฤทธิรุฒม์

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)