:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี
   Assoc.Prof.Dr. Krisanadej Jaroensutasinee
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2977, 0-7567-2005-6
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2977, 2005-6
   E - mail  jkrisana@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Physics
  มหาวิทยาลัย  University of Warwick
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2537
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ฟิสิกส์
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2529-2533
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/12/2541
 
  ตำแหน่ง  หัวหน้าสถานวิจัย
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/12/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาฟิสิกส์
  หลักสูตร  หลักสูตรวิชาฟิสิกส์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  24/12/2551 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง/ระบบประมวลผล Web Services/Data Science/Business Intelligence/Advanced Analytics/Deep Learning
  วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี  STEM Education/PBL/Inquiry Based Learning GLOBE/Wholistic Approach in Teaching/Learning
  วิจัยและพัฒนา  Marine Research/Field Sensors/ระบบ GIS ขั้นสูงและระบบประมวลผล GGIS/Ecoinformatics/Biodiversity Database/Ecoinformatics/วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเชิงคำนวณ/IoT/Smart Tourism/Precision Farming
  การโรงแรม/การท่องเที่ยว  Tourism Informatics/Ecosystem Restoration/Ecosystem Monitoring/Coral Reefs/Marine Tourism
  การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์  Smart-Precision Farming/Smart-Precision Aquaculture/Sensors/Internet of Things/Agritronics
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Advanced Analytics/Cloud Computing in Mosquito database/Smart Health-Home/Geocomputing GIS
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Time allocations for different activities in the fiddler crab Tubuca rosea (Tweedie, 1937) (Brachyura, Ocypodidae))
   ผู้เขียน : Tina, F. W., Keeratipattarakarn, K., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Animal Behaviour and Biometeorology
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 1 หน้า : 60-65 เดือน/ปี : 01/2562-01/2562
   ชื่อบทความ : Physical factors affecting oyster diversity and distribution in southern Thailand
   ผู้เขียน : Chumkiew S., Jaroensutasinee M., Tina, F. W., Jaroensutasinee K. & Koad, P.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Environmental Biology
   เล่มที่ : 40 ฉบับที่ : 1 หน้า : 3-8 เดือน/ปี : 01/2562-01/2562
   ชื่อบทความ : Integrated information visualization to support decision making for health promotion in Thailand.
   ผู้เขียน : Jinpon, P., Jaroensutasinee, M. and Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 8 หน้า : 551-560 เดือน/ปี : 08/2562-08/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Sex and burrow/chimney ownership affecting time allocation for surface activities in Uca rosea (Tweedie, 1937) (Brachyura, Ocypodidae).
   ผู้เขียน : Tina, F. W., Jaroensutasinee, M., Keeratipattarakarn, K. & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Crustaceana
   เล่มที่ : 91 ฉบับที่ : 1 หน้า : 51-62 เดือน/ปี : 01/2561-01/2561
   ชื่อบทความ : Surface mating influences chimney/burrow characteristics of Uca rosea (Tweedie, 1937) (Brachyura, Ocypodidae) in southern Thailand.
   ผู้เขียน : Tina, F. W., Jaroensutasinee, M., Keeratipattarakarn, K. & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Crustaceana
   เล่มที่ : 91 ฉบับที่ : 3 หน้า : 311-320 เดือน/ปี : 03/2561-03/2561
   ชื่อบทความ : Do mudballs around burrows affect burrow characteristics of the fiddler crab Austruca annulipes (H. Milne Edwards, 1837) (Brachyura: Ocypodidae)?.
   ผู้เขียน : Tina, F. W., Jaroensutasinee, M., Jaroensutasinee, K. & Chumsri, A.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Crustaceana
   เล่มที่ : 91 ฉบับที่ : 4 หน้า : 489-500 เดือน/ปี : 04/2561-04/2561
   ชื่อบทความ : Simultaneous multitasking behaviour affects feeding efforts of male fiddler crabs (Brachyura, Ocypodidae).
   ผู้เขียน : Tina, F. W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Crustaceana
   เล่มที่ : 91 ฉบับที่ : 5 หน้า : 591-597 เดือน/ปี : 05/2561-05/2561
   ชื่อบทความ : Claw regeneration, waving display, and burrow characteristics of Austruca perplexa (H. Milne Edwards, 1852) (Brachyura, Ocypodidae) from southern Thailand.
   ผู้เขียน : Tina, F. W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Crustaceana
   เล่มที่ : 91 ฉบับที่ : 10 หน้า : 1247-1257 เดือน/ปี : 09/2561-09/2561
   ชื่อบทความ : Predation and dispersal of Parah tree (Elateriospermum tapos) seeds by red spiny rats (Maxomys surifer) in Khao Nan National Park, Thailand.
   ผู้เขียน : Charoensuk, A., Tina, F. W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Environmental Biology
   เล่มที่ : 39 ฉบับที่ : 1/2 หน้า : 23-29 เดือน/ปี : 01/2561-01/2561
   ชื่อบทความ : Quantitative and qualitative analysis of Non-timber Forest Product after change in National Park Designation of Parah Forest in Thailand
   ผู้เขียน : Charoensuk, A., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Environmental Biology
   เล่มที่ : 39 ฉบับที่ : 3 หน้า : 387-392 เดือน/ปี : 03/2561-03/2561
   ชื่อบทความ : Seed Production and Seedling Establishment of Parah Trees in Khao Nan National Park, Thailand.
   ผู้เขียน : Charoensuk, A., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 3 หน้า : 213-234 เดือน/ปี : 03/2561-03/2561
   ชื่อบทความ : Seasons and socio-cultural practices affecting Aedes mosquito larvae in southern Thailand
   ผู้เขียน : Chumsri, A., Tina, F. W., Jaroensutasinee, M., & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Tropical Biomedicine
   เล่มที่ : 35 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-15 เดือน/ปี : 03/2561-03/2561
   ชื่อบทความ : Claw regeneration, waving display, and burrow characteristics of Austruca perplexa (H. Milne Edwards, 1852) (Brachyura, Ocypodidae) from southern Thailand.
   ผู้เขียน : Tina, F. W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Crustaceana
   เล่มที่ : 91 ฉบับที่ : 10 หน้า : 1247-1257 เดือน/ปี : 09/2561-09/2561
   ชื่อบทความ : Reproductive status and burrow characteristics of female fiddler crab Tubuca rosea (Tweedie, 1937) (Brachyura, Ocypodidae) in southern Thailand
   ผู้เขียน : Keeratipattarakarn, K., Tina, F. W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Crustaceana
   เล่มที่ : 91 ฉบับที่ : 11 หน้า : 1367-1374 เดือน/ปี : 11/2561-11/2561
   ชื่อบทความ : Receiver female body size and distances affect the claw-waving rate of signaller males in fiddler crabs (Brachyura, Ocypodidae).
   ผู้เขียน : Tina, F. W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Behaviour
   เล่มที่ : 2018 ฉบับที่ : xx หน้า : xx เดือน/ปี : 11/2561-11/2561
   ชื่อบทความ : Seed Production and Seedling Establishment of Parah Trees in Khao Nan National Park, Thailand
   ผู้เขียน : Charoensuk, A., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 3 หน้า : 213-234 เดือน/ปี : 03/2561-02/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Risk assessment of Type 2 Diabetes Mellitus in the population of Chonburi, Thailand
   ผู้เขียน : Jinpon, P., Jaroensutasinee, M. and Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 1 หน้า : 25-33 เดือน/ปี : 01/2560-01/2560
   ชื่อบทความ : Burrow excavation and mudballing behaviour of the fiddler crab Uca annulipes (H. Milne Edwards, 1837) from Southern Thailand
   ผู้เขียน : Tina, F. W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Crustaceana
   เล่มที่ : 90 ฉบับที่ : 6 หน้า : 735-743 เดือน/ปี : 06/2560-06/2560
   ชื่อบทความ : Chimneys of the fiddler crab Uca rosea (Tweedie, 1937) reduce the risk of losing burrows to intruders
   ผู้เขียน : Tina, F. W., Jaroensutasinee, M., Boonsanit, P. & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Crustaceana
   เล่มที่ : 90 ฉบับที่ : 5 หน้า : 589-600 เดือน/ปี : 05/2560-05/2560
   ชื่อบทความ : High motivation enables smaller contestants to win the contests in fiddler crabs (Brachyura, Ocypodidae).
   ผู้เขียน : Tina, F. W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2017.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Crustaceana
   เล่มที่ : 90 ฉบับที่ : 11-12 หน้า : 1473-1481 เดือน/ปี : 12/2560-12/2560
   ชื่อบทความ : Female reproductive status affecting chimney characteristics and time allocation for surface activities in Uca rosea (Tweedie, 1937) (Brachyura, Ocypodidae)).
   ผู้เขียน : Tina, F. W., Jaroensutasinee, M., Jaroensutasinee, K., & Keeratipattarakarn, K
   แหล่งตีพิมพ์ : : Crustaceana
   เล่มที่ : 90 ฉบับที่ : 13 หน้า : 1605-1613 เดือน/ปี : 12/2560-12/2560
   ชื่อบทความ : Integrated information visualisation to support decision making in order to strengthen communities: design and usability evaluation
   ผู้เขียน : Jinpon, P., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Informatics for Health and Social Care
   เล่มที่ : 42 ฉบับที่ : 4 หน้า : 335-348 เดือน/ปี : 10/2560-10/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Coral restoration and growth performance at Samui Island, Southern Thailand.
   ผู้เขียน : Jaroensutasinee, M., Jaroensutasinee, K., Tina, F. W., Chumkiew, S., Koad, P. and Kuhapong, U.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Kasetsart University Fisheries Research Bulletin
   เล่มที่ : 40 ฉบับที่ : 3 หน้า : xxx เดือน/ปี : 10/2559-10/2559
   ชื่อบทความ : Spatio-temporal climate-based model of dengue infection in southern, Thailand.
   ผู้เขียน : Wongkoon, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Tropical Biomedicine
   เล่มที่ : 33 ฉบับที่ : 1 หน้า : 55-70 เดือน/ปี : 01/2559-01/2559
   ชื่อบทความ : Monitoring the impact of tropical cyclone on coral reef community and its recovery using landscape mosaic technique at Racha Yai Island, Phuket
   ผู้เขียน : Chumkiew, S., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Kasetsart University Fisheries Research Bulletin
   เล่มที่ : 40 ฉบับที่ : 3 หน้า : xxx เดือน/ปี : 10/2559-10/2559
   ชื่อบทความ : Diversity of Coral Reef fishes at Racha Yai Island, Thailand.
   ผู้เขียน : Noonsang, P., Tina, F. W., Jaroensutasinee, M., Jaroensutasinee, K., Chumkiew, S. and Kuhapong, U.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Kasetsart University Fisheries Research Bulletin
   เล่มที่ : 40 ฉบับที่ : 3 หน้า : xxx เดือน/ปี : 10/2559-10/2559
   ชื่อบทความ : An Integrated Event Detection and Decision Support System for Managing the Health of Ocean and Climatic Sensor
   ผู้เขียน : Noonsang, P., Jaroensutasinee, K., Jaroensutasinee, M. and Koad, P.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : 9 หน้า : xxx เดือน/ปี : 09/2559-09/2559
   ชื่อบทความ : Sex and size affecting time allocations for activities in Uca annulipes (H. Milne Edwards, 1837).
   ผู้เขียน : Tina, F. W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Crustaceana
   เล่มที่ : 86 ฉบับที่ : 6-7 หน้า : 759-773 เดือน/ปี : 06/2559-07/2559
   ชื่อบทความ : A note on behavioural and morphological compensations of male Uca vocans (Linnaeus, 1758) relative to females for the loss of one functional feeding claw
   ผู้เขียน : Tina, F. W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Crustaceana
   เล่มที่ : 89 ฉบับที่ : 9 หน้า : 975-981 เดือน/ปี : 09/2559-09/2559
   ชื่อบทความ : Body size, burrow ownership and handedness affecting fighting success of Uca annulipes (H. Milne Edwards, 1837).
   ผู้เขียน : Tina, F. W., Stthakiet, O., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Kasetsart University Fisheries Research Bulletin
   เล่มที่ : 40 ฉบับที่ : 3 หน้า : 1-9 เดือน/ปี : 10/2559-12/2559
   ชื่อบทความ : A new compensatory mechanism for having only one feeding claw in male Uca rosea (Tweedie, 1937)
   ผู้เขียน : Tina, F. W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Crustaceana
   เล่มที่ : 89 ฉบับที่ : 13 หน้า : 1551-1558 เดือน/ปี : 11/2559-11/2559
   ชื่อบทความ : Body size, resident status, handedness and claw originality in Uca rosea (Tweedie, 1937) male fights
   ผู้เขียน : Tina, F. W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Crustaceana
   เล่มที่ : 89 ฉบับที่ : 14 หน้า : 1687-1700 เดือน/ปี : 12/2559-12/2559
   ชื่อบทความ : Integrated information visualization to support decision making in order to strengthen communities: design and usability evaluation
   ผู้เขียน : Jinpon, P., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Informatics for Health and Social Care
   เล่มที่ : 2016 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-9 เดือน/ปี : 12/2559-12/2559
   ชื่อบทความ : An Integrated Event Detection and Decision Support System for Managing the Health of Ocean and Climatic Sensor
   ผู้เขียน : Noonsang, P., Jaroensutasinee, K., Jaroensutasinee, M. and Koad, P.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : 9 หน้า : 703-713 เดือน/ปี : 09/2559-09/2559
   ชื่อบทความ : Coral restoration and growth performance at Samui Island, Southern Thailand
   ผู้เขียน : Jaroensutasinee, M., Jaroensutasinee, K., Tina, F. W., Chumkiew, S., Koad, P. and Kuhapong, U.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Kasetsart University Fisheries Research Bulletin
   เล่มที่ : 40 ฉบับที่ : 3 หน้า : 10-18 เดือน/ปี : 10/2559-12/2559
   ชื่อบทความ : Diversity of Coral Reef fishes at Racha Yai Island, Thailand
   ผู้เขียน : Noonsang, P., Tina, F. W., Jaroensutasinee, M., Jaroensutasinee, K., Chumkiew, S. and Kuhapong, U.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Kasetsart University Fisheries Research Bulletin
   เล่มที่ : 40 ฉบับที่ : 3 หน้า : 19-34 เดือน/ปี : 10/2559-12/2559
   ชื่อบทความ : Monitoring the impact of tropical cyclone on coral reef community and its recovery using landscape mosaic technique at Racha Yai Island, Phuket
   ผู้เขียน : Chumkiew, S., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Kasetsart University Fisheries Research Bulletin
   เล่มที่ : 40 ฉบับที่ : 3 หน้า : 93-101 เดือน/ปี : 10/2559-12/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Effects of sexual dimorphism and body size on feeding behaviour of the fiddler crab, Uca bengali
   ผู้เขียน : Tina, F. W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Crustaceana
   เล่มที่ : 88 ฉบับที่ : 2 หน้า : 231-242 เดือน/ปี : 02/2558-02/2557
   ชื่อบทความ : Uca bengali Crane, 1975 population biology and burrow characteristics on a riverbank in southern Thailand
   ผู้เขียน : Tina, F. W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Crustaceana
   เล่มที่ : 88 ฉบับที่ : 7-8 หน้า : xx เดือน/ปี : 07/2558-08/2558
   ชื่อบทความ : Effects of body size, resident status and handedness on fighting behaviour of the fiddler crab, Uca bengali Crane, 1975.
   ผู้เขียน : Tina, F. W., Jaroensutasinee, M., Sutthakiet, O. & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Crustaceana
   เล่มที่ : 88 ฉบับที่ : 7-8 หน้า : xx เดือน/ปี : 07/2558-08/2558
   ชื่อบทความ : Coral reef diversity and abundance at Mae Nam Beach, Samui Island, Suratthani Province
   ผู้เขียน : 33. Kuhapong, U., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 2 หน้า : 52-64 เดือน/ปี : 02/2558-02/2558
   ชื่อบทความ : Wireless Sensor Network for Ocean Observatory
   ผู้เขียน : Noonsang P., Jaroensutasinee K., and Jaroensutasinee M.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Indian Journal of Geo-Marine Science
   เล่มที่ : 44 ฉบับที่ : 7 หน้า : 941-950 เดือน/ปี : 07/2558-07/2558
   ชื่อบทความ : Applying a landscape mosaics technique to detect tropical cyclone impacts on coral reef community
   ผู้เขียน : Jaroensutasinee, K., Chumkiew, S., & Jaroensutasinee, M.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Indian Journal of Geo-Marine Science
   เล่มที่ : 44 ฉบับที่ : 7 หน้า : 1017-1024 เดือน/ปี : 07/2558-07/2558
   ชื่อบทความ : Effects of population density on female and male burrow characteristics in fiddler crab, Uca bengali.
   ผู้เขียน : Tina, F. W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Crustaceana
   เล่มที่ : 88 ฉบับที่ : 12-14 หน้า : 1283-1299 เดือน/ปี : 12/2558-12/2558
   ชื่อบทความ : Assessment of spatio-temporal variations in water quality of Bandon Bay, Thailand
   ผู้เขียน : Chumkiew S., Jaroensutasinee K., & Jaroensutasinee M.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Indian Journal of Geo-Marine Science
   เล่มที่ : 44 ฉบับที่ : 7 หน้า : 1000-1010 เดือน/ปี : 07/2558-07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Integrating Geoscience Research in Primary and Secondary Education
   ผู้เขียน : Sparrow, E. B., Gordon, L. S., Kopplin, M. R., Boger, R., Yule, S., Morris, K., Jaroensutasinee, K., Jaroensutasinee, M. and Yoshikawa, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Geoscience Research and Outreach: Innovations in Science Education and Technology
   เล่มที่ : 21 ฉบับที่ : 1 หน้า : 227-250 เดือน/ปี : 01/2557-01/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Mosquito online advanced analytic service: a case study for school research projects in Thailand.
   ผู้เขียน : Wongkoon, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : SE J Trop Med Public Health
   เล่มที่ : 44 ฉบับที่ : 4 หน้า : 574-585 เดือน/ปี : 07/2556-07/2556
   ชื่อบทความ : Distribution, seasonal variation and dengue transmission prediction at Sisaket, Thailand
   ผู้เขียน : Wongkoon, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Indian Journal of Medical Research
   เล่มที่ : 138 ฉบับที่ : 1 หน้า : 347-353 เดือน/ปี : 10/2556-10/2556
   ชื่อบทความ : Weather factors influencing the occurrence of dengue fever in Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ผู้เขียน : Wongkoon, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Tropical Biomedicine
   เล่มที่ : 30 ฉบับที่ : 4 หน้า : 631-641 เดือน/ปี : 12/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : Online Weather Data Analysis and Visualization Tools for Applications in Ecoinformatics
   ผู้เขียน : Jaroensutasinee, K., Pheera, W., & Jaroensutasinee, M.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Earth Science Informatics
   เล่มที่ : 138 ฉบับที่ : 1 หน้า : 10.1007/s1 เดือน/ปี : 10/2556-10/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Development of temporal modeling for prediction of dengue infection in northeastern Thailand
   ผู้เขียน : Wongkoon, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asia Pacific Journal of Tropical Medicine
   เล่มที่ : 2012 ฉบับที่ : 3 หน้า : 249-252 เดือน/ปี : 03/2555-03/2555
   ชื่อบทความ : A forecasting system for dengue fever in Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ผู้เขียน : Wongkoon, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Int J Infectious Diseases
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 1 หน้า : e365 เดือน/ปี : 06/2555-06/2555
   ชื่อบทความ : Assessing the temporal modelling for prediction of dengue infection in northern and northeastern, Thailand
   ผู้เขียน : Wongkoon, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K
   แหล่งตีพิมพ์ : : Tropical Biomedicine
   เล่มที่ : 29 ฉบับที่ : 3 หน้า : 1-10 เดือน/ปี : 10/2555-10/2555
   ชื่อบทความ : Parah Forest Clusters at Khao Nan National Park, Thailand
   ผู้เขียน : Charoensuk, A., Jaroensutasinee, M., Srisang, W. and Jaroensutasinee, K
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 4 หน้า : 475-480 เดือน/ปี : 12/2555-12/2555
   ชื่อบทความ : Parah Forest Clusters at Khao Nan National Park, Thailand
   ผู้เขียน : Charoensuk, A., Jaroensutasinee, M., Srisang, W. and Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 4 หน้า : 475-480 เดือน/ปี : 12/2555-12/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Weather affecting Macro-moth diversity at Khao Nan National Park, Thailand.
   ผู้เขียน : Jaroensutasinee, M., Pheera, W., Ninlaeard, R., Jaroensutasinee, K., and Choldumrongkul, S.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 1 หน้า : 21-31 เดือน/ปี : 06/2554-06/2554
   ชื่อบทความ : Impact of Global Warming on Coral Reefs
   ผู้เขียน : Chumkiew, S., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 2 หน้า : xxx เดือน/ปี : 12/2554-12/2554
   ชื่อบทความ : Business Intelligence and its Applications in Public Healthcare System
   ผู้เขียน : Jinpon, P., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 2 หน้า : xxx เดือน/ปี : 12/2554-12/2554
   ชื่อบทความ : Climatic Variability and Dengue Virus Transmission in Chiang Rai, Thailand
   ผู้เขียน : Wongkoon, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Biomedica
   เล่มที่ : 27 ฉบับที่ : 1 หน้า : 5-13 เดือน/ปี : 07/2554-07/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Binomial distribution classifying habitat type using atmospheric data from field sensor.
   ผู้เขียน : Pheera, W., Sangarun, P., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : NECTEC Technical Journal
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 1 หน้า : 7-14 เดือน/ปี : 09/2553-09/2553
   ชื่อบทความ : Time series analysis of dengue fever in Northeastern Thailand.
   ผู้เขียน : Wongkoon, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : NECTEC Technical Journal
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 1 หน้า : 61-66 เดือน/ปี : 09/2553-09/2553
   ชื่อบทความ : Sea surface temperature and its anomaly in the Gulf of Thailand and the Andaman Sea.
   ผู้เขียน : Koad, P., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : NECTEC Technical Journal
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 1 หน้า : 43-50 เดือน/ปี : 09/2553-09/2553
   ชื่อบทความ : Tropical Montane Cloud Forest Characteristics in southern Thailand.
   ผู้เขียน : Jaroensutasinee, M., Sangarun, P., Pheera, W., & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 2 หน้า : 103-113 เดือน/ปี : 12/2553-12/2553
   ชื่อบทความ : Estimating Indo – Pacific Humpback Dolphin Population Size at Khanom, Thailand.
   ผู้เขียน : Jaroensutasinee, M., Jutapruet, S. & Jaroensutasinee, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 2 หน้า : 115-126 เดือน/ปี : 12/2553-12/2553
   ชื่อบทความ : ปลาสิงโต สง่างาม สวย ดุ.
   ผู้เขียน : มัลลิกา เจริญสุธาสินี และ กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร Science World
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 58 หน้า : 28-29 เดือน/ปี : 01/2553-01/2553
   ชื่อบทความ : งูสมิงทะเลปากเหลือง เจ้าแห่งแนวปะการัง.
   ผู้เขียน : มัลลิกา เจริญสุธาสินี และ กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร Science World
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 59 หน้า : 28-29 เดือน/ปี : 02/2553-02/2553
   ชื่อบทความ : เม่นทะเล รถถังเคลื่อนที่มาแล้วจ้า.
   ผู้เขียน : มัลลิกา เจริญสุธาสินี และ กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร Science World
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 60 หน้า : 28-29 เดือน/ปี : 03/2553-03/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Wongkoon, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2009. Mosquito Web Database System for School Research Project
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : NECTEC Technical Journal
   เล่มที่ : xxx ฉบับที่ : xxx หน้า : xxx เดือน/ปี : 08/2552-09/2552
   ชื่อบทความ : Sangarun, P., Pheera, W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2009. Climatic Characteristics of Tropical Montane Cloud Forest in Southern Thailand.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : NECTEC Technical Journal
   เล่มที่ : xxx ฉบับที่ : xxx หน้า : xxx เดือน/ปี : 08/2552-09/2552
   ชื่อบทความ : Punduang, W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2009. Geoprocessing Geographic Information System
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : NECTEC Technical Journal
   เล่มที่ : xxx ฉบับที่ : xxx หน้า : xxx เดือน/ปี : 08/2552-09/2552
   ชื่อบทความ : Chumkiew, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2009. Sea Surface Temperature and Its Anomaly at 20 Coral Reef Sites.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : NECTEC Technical Journal
   เล่มที่ : xxx ฉบับที่ : xxx หน้า : xxx เดือน/ปี : 08/2552-09/2552
   ชื่อบทความ : Khamchuay, P., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2009. Tor tambroides Morphometric Analysis at Khao Nan and Khao Luang National Parks Using Biometric Method.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : NECTEC Technical Journal
   เล่มที่ : xxx ฉบับที่ : xxx หน้า : xxx เดือน/ปี : 08/2552-09/2552
   ชื่อบทความ : Kuhapong, U., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2009. Parah phenology at two sites at Khao Nan, Nakhon Si Thammarat
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : NECTEC Technical Journal
   เล่มที่ : xxx ฉบับที่ : xxx หน้า : xxx เดือน/ปี : 08/2552-10/2552
   ชื่อบทความ : สิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 46 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 01/2552-01/2552
   ชื่อบทความ : วอลรัส "นักเดินที่มีฟัน"แห่งขั้วโลกเหนือ
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 46 หน้า : 28-29 เดือน/ปี : 02/2552-02/2552
   ชื่อบทความ : ฉลาม จอมเพชฌฆาต
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 47 หน้า : 28-29 เดือน/ปี : 03/2552-03/2552
   ชื่อบทความ : สาหร่ายทะเลปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอด
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 48 หน้า : 28-29 เดือน/ปี : 04/2552-04/2552
   ชื่อบทความ : ปูเสฉวนกับชีวิตที่ไม่ธรรมดา
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 49 หน้า : 28-29 เดือน/ปี : 05/2552-05/2552
   ชื่อบทความ : ปะการังเขากวาง
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 50 หน้า : 28-29 เดือน/ปี : 06/2552-06/2552
   ชื่อบทความ : ปลาการ์ตูนอินเดียนแดง
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 51 หน้า : 28-29 เดือน/ปี : 07/2552-07/2552
   ชื่อบทความ : สิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 53 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 08/2552-08/2552
   ชื่อบทความ : ปูแต่งตัวกับรสนิยมการแต่งตัว
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 54 หน้า : 20-21 เดือน/ปี : 09/2552-09/2552
   ชื่อบทความ : ปะการังถ้วยส้ม วัชพืชระดับห้าดาว.
   ผู้เขียน : มัลลิกา เจริญสุธาสินี และ กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร Science World
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 55 หน้า : 28-29 เดือน/ปี : 10/2552-10/2552
   ชื่อบทความ : ปลาตีน นักกระโดดสูงยอดนักรัก.
   ผู้เขียน : มัลลิกา เจริญสุธาสินี และ กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร Science World
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 56 หน้า : 28-29 เดือน/ปี : 11/2552-11/2552
   ชื่อบทความ : ปลิงทะเล อาหารขึ้นเหลา.
   ผู้เขียน : มัลลิกา เจริญสุธาสินี และ กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร Science World
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 57 หน้า : 28-29 เดือน/ปี : 12/2552-12/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : ฮีล่ามอนสเตอร์
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 35 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 02/2551-02/2551
   ชื่อบทความ : แมงกะพรุนโปรตุกีส แมนออฟวอร์
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 36 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 03/2551-03/2551
   ชื่อบทความ : แมลงสาบมาดากัสการ์ยักษ์แห่งแอฟริกา
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 37 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 04/2551-04/2551
   ชื่อบทความ : สิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 38 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 05/2551-05/2551
   ชื่อบทความ : นกโตโคทูแคน จุดเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณ
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 39 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 06/2551-06/2551
   ชื่อบทความ : เสือชีต้า เจ้าแห่งความเร็ว
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 40 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 07/2551-07/2551
   ชื่อบทความ : เด็กหมวกเขียวรักษ์โลมาสีชมพูขนอม
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 41 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 08/2551-08/2551
   ชื่อบทความ : เปิดเมืองขนอมชวนน้องเข้าค่ายขนอมนิรันดร์ในความทรงจำ
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 41 หน้า : 32-33 เดือน/ปี : 08/2551-08/2551
   ชื่อบทความ : แพนด้า ฑูตสันติภาพของชาวตะวันออก
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 42 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 09/2551-09/2551
   ชื่อบทความ : โครงการเด็กหมวกเขียว หอยกัน
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 42 หน้า : 32-33 เดือน/ปี : 09/2551-09/2551
   ชื่อบทความ : โครงการเด็กหมวกเขียว:ศึกษาลูกน้ำยุงลาย
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 43 หน้า : 20-21 เดือน/ปี : 10/2551-10/2551
   ชื่อบทความ : โครงการเด็กหมวกเขียว:เมฆและ CloudSat
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 44 หน้า : 20-21 เดือน/ปี : 11/2551-11/2551
   ชื่อบทความ : โลมาสีชมพู คู่เมืองขนอม
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 44 หน้า : 28-29 เดือน/ปี : 12/2551-12/2551
   ชื่อบทความ : หวีวุ้น ตัวใสๆ ที่ลี้ลับ
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 34 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 01/2551-01/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : Liengpornpan, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Male body size, female preference and male-male competition in croaking gourami.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Zoologica Sinica
   เล่มที่ : 53 ฉบับที่ : 1 หน้า : 233-240 เดือน/ปี : 01/2550-02/2550
   ชื่อบทความ : Kulsri, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Simulation of Lid Cavity Flow in Rectangular, Half-Circular and Beer Bucket Shapes Using Quasi-Molecular Modeling.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Enformatika Transactions on Engineering, Computing and Technology
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 1 หน้า : 401-406 เดือน/ปี : 01/2550-02/2550
   ชื่อบทความ : Srisang, W., Jaroensutasinee, K. & Jaroensutasinee, M. 2007. Assessing Habitat-Suitability Models with a Virtual Species at Khao Nan National Park, Thailand.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Enformatika Transactions on Engineering, Computing and Technology
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 1 หน้า : 340-345 เดือน/ปี : 01/2550-02/2550
   ชื่อบทความ : Katsarapong, W., Srisang, W., Jaroensutasinee, K. & Jaroensutasinee, M. 2007. Thailand National Biodiversity Database System With webMathematica And Google Earth.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Enformatika Transactions on Engineering, Computing and Technology
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 1 หน้า : 397-400 เดือน/ปี : 01/2550-02/2550
   ชื่อบทความ : Chumkiew, S., Srisang, W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Climatic Factors Affecting on Influenza Cases in Nakhon Si Thammarat.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Enformatika Transactions on Engineering, Computing and Technology
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 1 หน้า : 364-367 เดือน/ปี : 01/2550-02/2550
   ชื่อบทความ : Preechaporn, W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Seasonal Prevalence of Aedes aegypti and Ae. albopictus in Three Topographical Areas of Southern Thailand.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Enformatika Transactions on Engineering, Computing and Technology
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 1 หน้า : 368-372 เดือน/ปี : 01/2550-02/2550
   ชื่อบทความ : Sutin, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Water Quality and Freshwater Fish Diversity at Khao Luang National Park, Thailand.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Enformatika Transactions on Engineering, Computing and Technology
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 1 หน้า : 373-376 เดือน/ปี : 01/2550-02/2550
   ชื่อบทความ : Wongkoon, S., Jaroensutasinee, M., Jaroensutasinee, K., Preechaporn, W. & Chumkiew S. 2007. Larval Occurrence and Climatic Factors Affecting DHF Incidence in Samui Island, Thailand.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Enformatika Transactions on Engineering, Computing and Technology
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 1 หน้า : 381-386 เดือน/ปี : 01/2550-02/2550
   ชื่อบทความ : Youthao, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.2007. Climatic Factors Affecting Influenza Cases in Southern Thailand.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Enformatika Transactions on Engineering, Computing and Technology
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 1 หน้า : 387-391 เดือน/ปี : 01/2550-02/2550
   ชื่อบทความ : Pollar, M., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.2007. Morphometric Analysis of Tor tambroides by Stepwise Discriminant and Neural Network Analysis.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Enformatika Transactions on Engineering, Computing and Technology
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 1 หน้า : 392-396 เดือน/ปี : 01/2550-02/2550
   ชื่อบทความ : Boonklong, O., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.2007. Computation of D8 Flow Line at Ron Phibun Area, Nakhon Si Thammarat, Thailand.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Enformatika Transactions on Engineering, Computing and Technology
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 1 หน้า : 377-380 เดือน/ปี : 01/2550-02/2550
   ชื่อบทความ : Yaiprasert, C, Jaroensutasinee, K. & Jaroensutasinee, M. 2007. The pixel value data approach for rainfall forecasting based on goes-9 satellite image sequence analysis.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Mathematical, Physical and Engineering Science
   เล่มที่ : 1(4) ฉบับที่ : 1 หน้า : 222-227 เดือน/ปี : 01/2550-02/2550
   ชื่อบทความ : Sangarun, P., Srisang, S., Jaroensutasinee, K. & Jaroensutasinee, M. 2007. Cloud Forest Characteristics of Khao Nan, Thailand.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Mathematical, Physical and Engineering Science
   เล่มที่ : 1(4) ฉบับที่ : 1 หน้า : 232-237 เดือน/ปี : 01/2550-02/2550
   ชื่อบทความ : Sutin, S., Pollar, M., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Spanner Barb at Thepchana Waterfall, Khao Nan National Park, Thailand s.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Mathematical, Physical and Engineering Science
   เล่มที่ : 2(1) ฉบับที่ : 1 หน้า : 6-9 เดือน/ปี : 01/2550-02/2550
   ชื่อบทความ : Wongkoon, S., Pollar, M., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Predicting DHF Incidence in Northern Thailand using Time Series Analysis Technique.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Biological and Medical Science
   เล่มที่ : 1(3) ฉบับที่ : 1 หน้า : 117-121 เดือน/ปี : 01/2550-02/2550
   ชื่อบทความ : Jitkue, K, Srisang, W., Yaiprasert, C, Jaroensutasinee, K. & Jaroensutasinee, M. 2007. Integration of multi-source data to monitor coral biodiversity.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Mathematical, Physical and Engineering Science
   เล่มที่ : 1(4) ฉบับที่ : 1 หน้า : 238-242 เดือน/ปี : 01/2550-02/2550
   ชื่อบทความ : Youthao, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Analysis of Influenza Cases and Seasonal Index in Thailand.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Biological and Medical Science
   เล่มที่ : 1(2) ฉบับที่ : 1 หน้า : 113-116 เดือน/ปี : 01/2550-02/2550
   ชื่อบทความ : Chumkiew, S., Srisang, W., Jaroensutasinee, K. & Jaroensutasinee, M. 2007. Phenology of the Parah tree (Elateriospermum tapos) using a GAPS Model.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Mathematical, Physical and Engineering Science
   เล่มที่ : 2(1) ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-5 เดือน/ปี : 01/2550-02/2550
   ชื่อบทความ : Srisang, W., Jaroensutasinee, K. & Jaroensutasinee, M. 2007. XML Integration of data from CloudSat Satellite and GMS-6 Water Vapor Satellite.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Mathematical, Physical and Engineering Science
   เล่มที่ : 1(4) ฉบับที่ : 1 หน้า : 228-231 เดือน/ปี : 01/2550-02/2550
   ชื่อบทความ : Wongkoon, S., Jaroensutasinee, M., Jaroensutasinee, K., & Phreechaporn, W. 2007. Development Sites of Aedes aegypti and Aedes albopictus Larvae in Nakhon Si Thammarat, Thailand.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Dengue Bulletin
   เล่มที่ : 31 ฉบับที่ : 1 หน้า : 141-152 เดือน/ปี : 01/2550-02/2550
   ชื่อบทความ : Promprou, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. High and Low Dengue Risk Area Affecting Key Breeding Sites of Aedes aegypti and Ae. albopictus in Thailand.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science & Technology
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 1 หน้า : 9-22 เดือน/ปี : 01/2550-02/2550
   ชื่อบทความ : Preechaporn, W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Seasonal and topographical factors affecting breeding sites of Culex larvae in Nakhon Si Thammarat, Thailand.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science & Technology
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 1 หน้า : 23-39 เดือน/ปี : 01/2550-02/2550
   ชื่อบทความ : Kulsri, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Simulation of Dam Break Flow Using Quasi-Molecular Modelling.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science & Technology
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 1 หน้า : 83-94 เดือน/ปี : 01/2550-02/2550
   ชื่อบทความ : Aungsakul, K., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Numerical study of principal tidal constituents in the Gulf of Thailand and the Andaman Sea.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science & Technology
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 1 หน้า : 95-109 เดือน/ปี : 01/2550-02/2550
   ชื่อบทความ : Liengpornpan, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Biology of croaking gourami Trichopsis vittata: The fish that croaks!
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Thaksin University Journal
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 1 หน้า : 72-83 เดือน/ปี : 01/2550-02/2550
   ชื่อบทความ : ตุ่นปากเป็ด สัตว์เลือดอุ่นชนิดเดียวที่ออกลูกเป็นไข่
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 22 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 01/2550-01/2550
   ชื่อบทความ : ชะนี ชีวิตครอบครัวที่แสนอบอุ่น
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 23 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 02/2550-02/2550
   ชื่อบทความ : เพนกวิน สัตว์แห่งซีกโลกใต้
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 24 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 03/2550-03/2550
   ชื่อบทความ : กิ้งก่าฮอร์น เจ้าตัวน่าเกลียดแห่งทะเลทราย
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 25 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 04/2550-04/2550
   ชื่อบทความ : สิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 26 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 05/2550-05/2550
   ชื่อบทความ : นกบาวเวอร์ วิศวกรตัวน้อย
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 27 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 06/2550-06/2550
   ชื่อบทความ : กว่างนักสู้แห่งขุนเขา
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 28 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 07/2550-07/2550
   ชื่อบทความ : ปลาบ็อกซ์ สุดน่ารัก แต่พิษสงร้ายอย่างบอกใคร
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 29 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 08/2550-08/2550
   ชื่อบทความ : ผีเสื้อแสนสวย
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 30 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 09/2550-09/2550
   ชื่อบทความ : แมงกะพรุนบ็อกซ์ เจ้าแตนทะเลวายร้าย
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 31 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 10/2550-10/2550
   ชื่อบทความ : สัตว์โลกลี้ลับใต้ท้องทะเลลึก
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 32 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 11/2550-11/2550
   ชื่อบทความ : ด้วงดิน เสน่ห์แห่งผืนป่า
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 33 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 12/2550-12/2550
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, K. 2007. Global Behavior in (Q-xy)2 Potential.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Enformatika Transactions on Engineering, Computing and Technology
   เล่มที่ : 19  ฉบับที่ : 1 หน้า : 416-421. เดือน/ปี : 01/2550-01/2550
   ชื่อบทความ : มัลลิกา เจริญสุธาสินีและคณะ. 2550. เขานัน ความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐาน ใน
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : หนังสือเขานัน-ป่าเมฆ: ธรรมชาติกับภาวะโลกร้อน วิสุทธิ์ ใบไม้และรังสิมา ตัณฑเลขา (บรรณาธิการ) จัดพิมพ์โดยโครงการBRTโรงพิมพ์กรุงเทพ จำกัด กรุงเทพฯ. หน้าที่ 6-16.
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 6-16. เดือน/ปี : 09/2550-09/2550
   ชื่อบทความ : มัลลิกา เจริญสุธาสินี กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และคณะ. 2550. ป่าเมฆกับภาวะโลกร้อน
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : หนังสือเขานัน-ป่าเมฆ: ธรรมชาติกับภาวะโลกร้อน วิสุทธิ์ ใบไม้และรังสิมา ตัณฑเลขา (บรรณาธิการ) จัดพิมพ์โดยโครงการBRTโรงพิมพ์กรุงเทพ จำกัด กรุงเทพฯ. หน้าที่ 174-185.
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 174-185 เดือน/ปี : 09/2550-09/2550
   ชื่อบทความ : มัลลิกา เจริญสุธาสินี กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และคณะ. 2550. บทสรุป
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : หนังสือเขานัน-ป่าเมฆ: ธรรมชาติกับภาวะโลกร้อน วิสุทธิ์ ใบไม้และรังสิมา ตัณฑเลขา (บรรณาธิการ) จัดพิมพ์โดยโครงการBRTโรงพิมพ์กรุงเทพ จำกัด กรุงเทพฯ. หน้าที่ 244-245.
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 244-245 เดือน/ปี : 09/2550-09/2550
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : Kulsri, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2006. Simulation of Water Droplet on Horizontally Smooth and Rough Surfaces Using Quasi-Molecular Modelling.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Enformatika Transactions on Engineering, Computing and Technology
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 1 หน้า : 309-313 เดือน/ปี : 01/2549-02/2549
   ชื่อบทความ : Liengpornpan, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2006. Mating habits and nesting habitats of the croaking gourami Trichopsis vittata.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Zoologica Sinica
   เล่มที่ : 52 ฉบับที่ : 1 หน้า : 846-853 เดือน/ปี : 01/2549-02/2549
   ชื่อบทความ : Boonklong, O., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2006. Effects of climate change on mangosteen production in Thailand.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : WSEAS Transactions on Environment and Development
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1117-1124 เดือน/ปี : 01/2549-02/2549
   ชื่อบทความ : Boonklong, O., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2006. Climate change affecting mangosteen production in Thailand.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : 4th WSEAS International Conference on Environment, Ecosystems and Development: Venice, Italy, November 20-22, 2006.
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 539-414 เดือน/ปี : 11/2549-12/2549
   ชื่อบทความ : Preechaporn, W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2006. The Larval Ecology of Aedes aegypti and Ae. albopictus in Three Topographical Areas of Southern Thailand.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Dengue Bulletin
   เล่มที่ : 30 ฉบับที่ : 1 หน้า : 204-213 เดือน/ปี : 01/2549-02/2549
   ชื่อบทความ : Promprou, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2006. Forecasting dengue haemorrhagic fever cases in southern Thailand using ARIMA models.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Dengue Bulletin
   เล่มที่ : 30 ฉบับที่ : 1 หน้า : 99-106 เดือน/ปี : 01/2549-02/2549
   ชื่อบทความ : Kulsri, S., Danworaphong, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2006. Simulation of a water droplet on horizontally smooth surface using quasi-molecular modelling.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science & Technology
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 1 หน้า : 119-130 เดือน/ปี : 01/2549-02/2549
   ชื่อบทความ : Kulsri, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2006. Simulation of lid cavity flow using quasi-molecular modeling.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science & Technology
   เล่มที่ : 3(2) ฉบับที่ : 1 หน้า : 167-180 เดือน/ปี : 01/2549-02/2549
   ชื่อบทความ : Srisang, W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2006. Segmentation of overlapping chromosome images.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science & Technology
   เล่มที่ : 3(2) ฉบับที่ : 1 หน้า : 181-194 เดือน/ปี : 01/2549-02/2549
   ชื่อบทความ : พะยูน เงือกสาวเจ้าทะเล
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 10 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 01/2549-01/2549
   ชื่อบทความ : ค้างคาวดูดเลือด เรื่องจริงหรือเรื่องโม้
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 11 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 02/2549-02/2549
   ชื่อบทความ : ซีซิเลี่ยนเจ้าแห่งรู
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 12 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 03/2549-03/2549
   ชื่อบทความ : นกจากสวรรค์ เบิร์ดออฟพาราไดซ์
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 13 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 04/2549-04/2549
   ชื่อบทความ : ตั๊กแตนตำข้าว เจ้าแห่งวิชาหมัดมวย
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 14 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 05/2549-05/2549
   ชื่อบทความ : ปลาการ์ตูน นีโม นีโม่
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 15 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 06/2549-06/2549
   ชื่อบทความ : แมลงกิ่งไม้และแมลงใบไม้ ยอดนักอำพราง
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 16 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 07/2549-07/2549
   ชื่อบทความ : ตัวกินมดยักษ์
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 17 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 08/2549-08/2549
   ชื่อบทความ : มังกรทะเลใบไม้ พริ้วไหวใต้ท้องทะเล
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 18 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 09/2549-09/2549
   ชื่อบทความ : กิ้งก่าบาซิลิกส์ กิ้งก่าที่เดินบนน้ำได้
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 19 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 10/2549-10/2549
   ชื่อบทความ : ปลาแองเลอร์เพศผู้ ปลาที่เป็นแค่แหล่งสเปิร์มให้เพศเมีย
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 20 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 11/2549-11/2549
   ชื่อบทความ : ทากเปลือย อัญมนีแห่งท้องทะเล
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 21 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 12/2549-12/2549
   ชื่อบทความ : Musik, P. & Jaroensutasinee, K. 2006. Large-Scale Water Flow Simulation in Mathematica Computing Environment with a PC Cluster.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Lecture Series on Computer and Computational Sciences
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 1 หน้า : 429-432 เดือน/ปี : 01/2549-01/2549
   ชื่อบทความ : Musik, P. & Jaroensutasinee, K. 2006. Parallelization Lattice Boltzmann Method for Cavity Flow Using Parallel Computing Toolkit and Server Message Block.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : WSEAS International Conferences Dallas, Texas, USA, November 1-3, 2006.
   เล่มที่ : xx ฉบับที่ : xx หน้า : xx เดือน/ปี : 11/2549-11/2549
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : Promprou, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2005. Climatic factors effecting dengue haemorrhagic fever incidence in southern Thailand.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Dengue Bulletin
   เล่มที่ : 29 ฉบับที่ : 1 หน้า : 41-48 เดือน/ปี : 01/2548-02/2548
   ชื่อบทความ : Wongkoon, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2005. Larval infestation of Aedes aegypti and Ae. albopictus in Nakhon Si Thammarat, Thailand.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Dengue Bulletin
   เล่มที่ : 29 ฉบับที่ : 1 หน้า : 169-175 เดือน/ปี : 01/2548-02/2548
   ชื่อบทความ : Promprou, S., Jaroensutasinee, K. & Jaroensutasinee, M. 2005. Impact of climatic factors on dengue haemorrhagic fever incidence in southern Thailand.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science & Technology
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 1 หน้า : 59-70 เดือน/ปี : 01/2548-02/2548
   ชื่อบทความ : Bunnuang, K., Meesawad, K., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2005. Biological and physical factors in population distribution and territorial defence of fiddler crabs, Uca vocans hesperiae.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science & Technology
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 1 หน้า : 35-45 เดือน/ปี : 01/2548-02/2548
   ชื่อบทความ : Wongkoon, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2005. Locations and religions affecting larval occurrence of dengue vectors in Nakhon Si Thammarat, Thailand.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science & Technology
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 1 หน้า : 47-58 เดือน/ปี : 01/2548-02/2548
   ชื่อบทความ : Ruairuen, W., Jaroensutasinee, K. & Jaroensutasinee, M. 2005. Flash flooding area prediction by GOES-9 satellite data.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science & Technology
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 1 หน้า : 135-148 เดือน/ปี : 01/2548-02/2548
   ชื่อบทความ : ทำไมเราไม่เคยเห็นไดโนเสาร์เป็นๆ เลยหนอ
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 04/2548-04/2548
   ชื่อบทความ : แมงมุมยอดนักล่า
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 2 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 05/2548-05/2548
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมหมาๆ
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 3 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 06/2548-06/2548
   ชื่อบทความ : สิงโตยอดนักรัก
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 4 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 07/2548-07/2548
   ชื่อบทความ : กบ อ๊บ อ๊บ
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 5 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 08/2548-09/2548
   ชื่อบทความ : ช้าง: สปีชีส์หลักในระบบนิเวศ
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 6 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 09/2548-09/2548
   ชื่อบทความ : หมึกวงแหวนสีน้ำเงิน มหันตภัยใต้ท้องทะเล
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 7 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 10/2548-10/2548
   ชื่อบทความ : ซาลามานเดอร์
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 8 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 11/2548-11/2548
   ชื่อบทความ : แมลงช้างผู้สร้างกรวยมหัศจรรย์
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science World
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 8 หน้า : 22-23 เดือน/ปี : 12/2548-12/2548
   ชื่อบทความ : มัลลิกา เจริญสุธาสินี และ กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี 2548. ปลากัดป่าของไทย. นิตยสาร
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Fancy Fish
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 52 หน้า : 97-99. เดือน/ปี : 01/2548-01/2548
   ชื่อบทความ : มัลลิกา เจริญสุธาสินี และ กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี 2548. ปลาสกุล Betta ก่อหวอดกันทุกชนิดหรือเปล่าหนอ.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Fancy Fish
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 53 หน้า : 63-66 เดือน/ปี : 01/2548-01/2548
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2004. Morphology, density, and sex ratio of fiddler crabs in southern Thailand (Decapoda, Brachyura, Ocypodidae).
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Crustaceana
   เล่มที่ : 77 ฉบับที่ : 1 หน้า : 533-551 เดือน/ปี : 01/2547-02/2547
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2004. The effects of different types of intruders on the level and characteristics of territorial defence response of domesticated male Siamese fighting fish.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science & Technology
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 81-90 เดือน/ปี : 01/2547-02/2547
   ชื่อบทความ : มัลลิกา เจริญสุธาสินี และ กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี. 2547. ปลากัดป่าของไทยกับพฤติกรรมสุภาพบุรุษลูกผู้ชาย.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : BRT Newsletter
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 1 หน้า : 5-6. เดือน/ปี : 01/2547-01/2547
  พ.ศ.2546
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2003. Male body size influences female choice and male-male competition in the fiddler crab, Uca paradussumieri Bott, 1973 (Decapoda, Brachyura, Ocypodidae).
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Crustaceana
   เล่มที่ : 76 ฉบับที่ : 1 หน้า : 177-186 เดือน/ปี : 01/2546-02/2546
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2003. Type of intruder and reproductive phases influence male territorial defence in wild-caught Siamese fighting fish.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Behavioral Processes
   เล่มที่ : 64 ฉบับที่ : 1 หน้า : 23-29 เดือน/ปี : 01/2546-02/2546
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2003. The effect of bubble nest size on sexual selection in wild Siamese fighting fish.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Songklanakarin Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 25 ฉบับที่ : 1 หน้า : 267-274 เดือน/ปี : 01/2546-02/2546
   ชื่อบทความ : Yuttum, K., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2003. Metapopulation and its application in conservation biology.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Songklanakarin Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 25 ฉบับที่ : 1 หน้า : 395-409 เดือน/ปี : 01/2546-02/2546
  พ.ศ.2544
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2001. Bubble nest habitat characteristics of wild Siamese fighting fish, Betta splendens.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Fish Biology
   เล่มที่ : 58 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1311-1319 เดือน/ปี : 01/2544-02/2544
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2001. Sexual size dimorphism and male contest in wild Siamese fighting fish.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Fish Biology
   เล่มที่ : 59 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1614-1621 เดือน/ปี : 01/2544-02/2544
  พ.ศ.2543
   ชื่อบทความ : Amornthammarong, M., Jaroensutasinee, K. & Nacapricha, D. 2000. Interfacing of Spectrophotometric Detector to a Personal Computer via an Audio Card for a Flow Injection System.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Laboratory Robotics and Automation
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 1 หน้า : 138-141 เดือน/ปี : 01/2543-01/2543
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, K. & Rowlands, G. 2000. Charged-particle orbits near a magnetic null point.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Plasma Physics
   เล่มที่ : 64 ฉบับที่ : 3 หน้า : 255-262. เดือน/ปี : 01/2543-01/2543
  พ.ศ.2536
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, K. & Rowland, G. 1994. Journal of Physics A 27: 1163.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Physics A
   เล่มที่ : 27 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1163 เดือน/ปี : 01/2536-01/2536
  พ.ศ.2535
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, K. & Rowland, G. 1992. Computers in Physics 6 (4): 323.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Computers in Physics
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 4 หน้า : 323 เดือน/ปี : 01/2535-01/2535
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Burrow Characteristics of Ovigerous and Non-ovigerous Female Tubuca rosea (Tweedie, 1937) in Southern Thailand. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Keeratipattarakarn, K., Tina, F. W., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : International Conference on Biodiversity
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/05/2562
   ชื่อบทความ : Diversity of Coral Reef Fishes at Racha Yai Island, Phuket, Thailand (2013-2018) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Somchuea, S., Jaroensutasinee, M., Jaroensutasinee, K., Tina, F. W., and Kuhapong, U.
   ชื่อการประชุม : International Conference on Biodiversity
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/05/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Mosquito larvae and their predators in Nakhon Si Thammarat province, southern Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chumsri, A., Tina, F. W., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : The 5th Biodiversity Plus: People + Utilization + Sustainability Conference
   สถานที่ประชุม : Suratthani, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/07/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Season and types of containers affecting Aedes mosquito larvae abundance in Lansaka District, Nakhon Si Thammarat, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chumsri, A., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : Event detection for coral sensor network. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Somchuea, S., Jaroensutasinee, K., and Jaroensutasinee, M.
   ชื่อการประชุม : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : Using Spatial Information Systems to Find Appropriate Location of Building the Check Dam at Na Reng Sub-District, Noppitum District, Nakhon Si Thammarat, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Keeratipattarakarn, K., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : An Environmental Monitoring System for Smart Farm using Internet of Things (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sena, P., Yimkaew, S., Jaroensutasinee, K., and Jaroensutasinee, M.
   ชื่อการประชุม : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : Why do Male and Female Uca rosea Build Chimneys around Their Burrows? (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Tina, F. W., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : Coral reef diversity at Pha-ngan Island, Surat Thani (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Phunnarong, S. Leawphet, C., Horpet, P., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : High motivation enables the smaller contestants to win the contests against larger opponents in fiddler crabs (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Tina, F. W., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : The 4th Towards Science and Emerging Technology for Biodiversity Management Conference
   สถานที่ประชุม : Udonthanee, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2560
   ชื่อบทความ : Event Detection for Coral Sensor Network. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sena, P., Yimkaew, S., Jaroensutasinee, K., and Jaroensutasinee, M.
   ชื่อการประชุม : The 4th Towards Science and Emerging Technology for Biodiversity Management Conference
   สถานที่ประชุม : Udonthanee, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2560
   ชื่อบทความ : Seasons affecting Aedes aegypti and Ae. Albopictus larvae abundance in southern Thailand. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chumsri, A., Tina, F.W., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : The 4th Towards Science and Emerging Technology for Biodiversity Management Conference
   สถานที่ประชุม : Udonthanee, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2560
   ชื่อบทความ : Applying a Landscape 3D Photogrammetry Technique to Monitor Coral Reef Community (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Somchuea, S., Jaroensutasinee, K., and Jaroensutasinee, M.
   ชื่อการประชุม : The 4th Towards Science and Emerging Technology for Biodiversity Management Conference
   สถานที่ประชุม : Udonthanee, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2560
   ชื่อบทความ : Forecasting malaria in Mae Hong Son Province, Thailand using Time Series Analysis. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Keeratipattarakarn, K., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : The 4th Towards Science and Emerging Technology for Biodiversity Management Conference
   สถานที่ประชุม : Udonthanee, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2560
   ชื่อบทความ : Tourism affecting mosquito diversity and breeding sites in southern Thailand. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kooviboonsin, P., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : The 4th Towards Science and Emerging Technology for Biodiversity Management Conference
   สถานที่ประชุม : Udonthanee, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2560
   ชื่อบทความ : Stem Diameter and Canopy Size Affect on Fruit Weight and Total Soluble Solid of Siam Ruby Pomelo (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Somchuea, S., Jaroensutasinee, K., Jaroensutasinee, M. and Koad, P.
   ชื่อการประชุม : The 10th National Conference Phuket Rajabhat University
   สถานที่ประชุม : Phuket, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/12/2560
   ชื่อบทความ : Environmental Monitoring System for Smart Farm using Internet of Things. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sena, P., Jaroensutasinee, K., Jaroensutasinee, M., and Kooviboonsin, P.
   ชื่อการประชุม : The 10th National Conference Phuket Rajabhat University
   สถานที่ประชุม : Phuket, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/12/2560
   ชื่อบทความ : Application of cloud technology in smart city business intelligence services. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chumsri, A., Jaroensutasinee, K., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : The 10th National Conference Phuket Rajabhat University
   สถานที่ประชุม : Phuket, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/12/2560
   ชื่อบทความ : Would tourism increase mosquito breeding sites? (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jaroensutasinee, K., Kooviboonsin, P., and Jaroensutasinee, M.
   ชื่อการประชุม : INNODOCT 2017
   สถานที่ประชุม : Valencia, Spain
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/10/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Mosquito Larval Diversity and Abundance in mangrove area, Nakhon Si Thammarat (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chumsri, A., Tina, F.W., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the 5th Marine Science Congress on Sustainable Marine Science, Sea Never Dry
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2559
   ชื่อบทความ : Distances from mangrove forest affecting mosquito larvae species and abundance in Nakhon Si Thammarat. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kooviboonsin, P., Chumsri, A., Tina, F.W., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the 5th Marine Science Congress on Sustainable Marine Science, Sea Never Dry
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2559
   ชื่อบทความ : Topographical areas affecting mosquito species diversity and its abundance (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chumsri, A., Tina, F.W., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the 3rd Thailand National Conference on Biological and Cultural Diversity, Living in Harmony
   สถานที่ประชุม : Nan, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/07/2559
   ชื่อบทความ : Mosquito diversity and breeding sites in Nakhon Si Thammarat during dry season (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kooviboonsin, P., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the 3rd Thailand National Conference on Biological and Cultural Diversity, Living in Harmony
   สถานที่ประชุม : Nan, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/07/2559
   ชื่อบทความ : Months affecting diversity and abundance of mosquito larvae specie in Phipoon district, Nakhon Si Thammarat (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kooviboonsin P., Jaroensutasinee M., and Jaroensutasinee K.
   ชื่อการประชุม : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Seasons and Mosquito Larval Prevalence in Lansaka District, Nakhon Si Thammarat, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chumsri A., Jaroensutasinee M., Jaroensutasinee K., Sririsathitkul, Y. and Suwanbamrung C.
   ชื่อการประชุม : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Mosquito online advanced analytic service as a strategy to control dengue. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jaroensutasinee, K., Chumsri, A., Jaroensutasinee, M., and Sririsathitkul, Y.
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the 3rd Thailand National Conference on Biological and Cultural Diversity, Living in Harmony
   สถานที่ประชุม : Nan, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/06/2559
   ชื่อบทความ : Development of Advanced Analytics Prototype for Dengue Disease Surveillance: a Case Study at Lanska District, Nakhon Si Thammarat. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jaroensutasinee K., Chumsri A., Jaroensutasinee M., Sririsathitkul, Y. and Suwanbamrung C.
   ชื่อการประชุม : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Weather visualisation system for effective risk managements on oyster farming at Bandon Bay (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jaroensutasinee, K., Jaroensutasinee, M., Koad, P. and Chumkiew, S.
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the 5th Marine Science Congress on Sustainable Marine Science, Sea Never Dry
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2559
   ชื่อบทความ : Parah non-timber forest product utilisation after national park declaration. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Charoensuk, A., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the 3rd Thailand National Conference on Biological and Cultural Diversity, Living in Harmony
   สถานที่ประชุม : Nan, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/06/2559
   ชื่อบทความ : Parah forest edge and soil level affecting soil moisture and temperature at Khao Nan National Park (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Charoensuk A., Jaroensutasinee M., and Jaroensutasinee K.
   ชื่อการประชุม : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : , Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Oyster diversity, abundance, and distribution from a natural site in Bandon Bay (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chumkiew, S., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the 3rd Thailand National Conference on Biological and Cultural Diversity, Living in Harmony
   สถานที่ประชุม : Nan, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/06/2559
   ชื่อบทความ : Physio-chemical water quality parameters influencing oyster species and density in Bandon Bay, Southern Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chumkiew S., Jaroensutasinee M. and Jaroensutasinee K.
   ชื่อการประชุม : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Reef Fish Diversity at Racha Yai Island, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Noonsang, P., Tina, F. W., Jaroensutasinee, M., Jaroensutasinee, K., Chumkiew, S., and Kuhapong, U.
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the 5th Marine Science Congress on Sustainable Marine Science, Sea Never Dry
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2559
   ชื่อบทความ : Monitoring the impact of tropical cyclone on coral reef community and its recovery using landscape mosaic technique. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chumkiew, S., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the 5th Marine Science Congress on Sustainable Marine Science, Sea Never Dry
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2559
   ชื่อบทความ : Alerting System on Sea Surface Temperature at Racha Yai Island from Remote Sensing Data and Coral Sensor Network. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Noonsang P., Jaroensutasinee M., Koad P., Chumkiew S., Kuhapong U. and Jaroensutasinee K.
   ชื่อการประชุม : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Tide Approximation and Prediction using Matrix Computation (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Koad, P., Chumkiew, S., Uthai, K., Noonsang, P., Vannarat, S., Sartsatit, S., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the 5th Marine Science Congress on Sustainable Marine Science, Sea Never Dry
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2559
   ชื่อบทความ : Population Structure of the Fiddler Crab (Uca rosea) in Satun Province, Southern Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sutthakiet, O., Tina, F.W., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the 5th Marine Science Congress on Sustainable Marine Science, Sea Never Dry
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2559
   ชื่อบทความ : Body size, burrow ownership and handedness affecting fighting success of Uca annulipes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Tina, F.W., Sutthakiet, O., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the 5th Marine Science Congress on Sustainable Marine Science, Sea Never Dry
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2559
   ชื่อบทความ : Feeding Behaviours of Male and Female Fiddler Crabs from Southern Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Tina, F.W., Sutthakiet, O., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the 3rd Thailand National Conference on Biological and Cultural Diversity, Living in Harmony
   สถานที่ประชุม : Nan, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/06/2559
   ชื่อบทความ : Time spending on surface activities of Uca rosea in southern Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sutthakiet, O., Tina, F.W., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the 3rd Thailand National Conference on Biological and Cultural Diversity, Living in Harmony
   สถานที่ประชุม : Nan, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/06/2559
   ชื่อบทความ : Internet of Things (IoT) for real-time environmental monitoring systems (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sena, P., Jaroensutasinee, K., and Jaroensutasinee, M.
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the 3rd Thailand National Conference on Biological and Cultural Diversity, Living in Harmony
   สถานที่ประชุม : Nan, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/06/2559
   ชื่อบทความ : Sex, body size and feeding behaviours of Uca vocans (Linnaeus, 1758). (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Tina F.W., Jaroensutasinee M., and Jaroensutasinee K.
   ชื่อการประชุม : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Body size and sexes affecting Uca rosea burrow structures in Southern Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sutthakiet O., Tina F.W., Jaroensutasinee M., and Jaroensutasinee K.
   ชื่อการประชุม : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Internet of Things Using Raspberry Pi and Arduino for Climate Monitoring Applications. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sena P., Jaroensutasinee K., and Jaroensutasinee M.
   ชื่อการประชุม : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Increasing trend in colonoscopic examinations in Surathani (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Katiyanont A., Jaroensutasinee M., and Jaroensutasinee K.
   ชื่อการประชุม : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Mosquito protocol training. ()
   ผู้เขียน : Jaroensutasinee, M and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : 20th GLOBE Annual Meeting,
   สถานที่ประชุม : Estes Park, CO, USA
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 16/07/2559
   ชื่อบทความ : Real Time Sensor เพื่อติดตามสภาวะแวดล้อมทางทะเลระยะยาว เกาะราชาใหญ่ จ.ภูเก็ต. ()
   ผู้เขียน : Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : 3rd Thailand National Conference on Biological and Cultural Diversity, Living in Harmony
   สถานที่ประชุม : Nan, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/06/2559
   ชื่อบทความ : Mosquito protocol training ()
   ผู้เขียน : Jaroensutasinee, M. and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : 20th GLOBE Annual Meeting
   สถานที่ประชุม : Estes Park, CO, USA
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 16/07/2559
   ชื่อบทความ : Implementing Dashboard Decision Support System for Community Well-Being Assessment in Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jaroensutasinee, M., Jaroensutasinee, K. and Jinpon, P.
   ชื่อการประชุม : Southeast Asia International Joint Research and Training Program (SEAIP) 2016
   สถานที่ประชุม : Tainan, Taiwan
   ประเทศ : จีน เมื่อ 05/12/2559
   ชื่อบทความ : Development of Cloud Based Advanced Analytics Prototype for Surveillance of Vectors of Dengue Disease: Case Study at Lansaka District, Nakhon Si Thammarat. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chumsri, A., Jaroensutasinee, K., Jaroensutasinee, M., Sririsathitkul, Y. and Suwanbamrung, C.
   ชื่อการประชุม : Southeast Asia International Joint Research and Training Program (SEAIP) 2016
   สถานที่ประชุม : Tainan, Taiwan
   ประเทศ : จีน เมื่อ 05/12/2559
   ชื่อบทความ : IoT for Environment Monitoring in STEM Education. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kooviboonsin, P., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : Southeast Asia International Joint Research and Training Program (SEAIP) 2016
   สถานที่ประชุม : Tainan, Taiwan
   ประเทศ : จีน เมื่อ 05/12/2559
   ชื่อบทความ : Cloud Based Marine Sensor Network at Racha Yai Island and Mook Island, Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Somchuea, S., Jaroensutasinee, K., and Jaroensutasinee, M.
   ชื่อการประชุม : Southeast Asia International Joint Research and Training Program (SEAIP) 2016
   สถานที่ประชุม : Tainan, Taiwan
   ประเทศ : จีน เมื่อ 05/12/2559
   ชื่อบทความ : Ecocam System for Smart Ecotourism and Disaster Warning. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Koad, P., Jaroensutasinee, K., and Jaroensutasinee, M.
   ชื่อการประชุม : Southeast Asia International Joint Research and Training Program (SEAIP) 2016
   สถานที่ประชุม : Tainan, Taiwan
   ประเทศ : จีน เมื่อ 05/12/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การเจริญเติบโตของปะการังในแนวปะการังน้ำตื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    Coral Growth Performance in Fringing Reefs at Koh Samui, Surat Thani (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อนันตนิจ ชุมศรี, ผศ.ดร. อุทัย คูหาพงศ์, พีรวิชญ์ เควด, ศิริลักษณ์ ชุมเขียว, ฟามีดะห์ วาเซ็ท ทีนา, รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี, รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
   ชื่อการประชุม : การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 : Thailand National Conference on Conservation Status, Present and Future of Biodiversity
   สถานที่ประชุม : โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรั
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/06/2558
   ชื่อบทความ : การประมาณอัตราการเจริญเติบโตของหอยมือเสือเล็บยาว (Tridacna squamosa) ที่หาดแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    Growth Rate Estimation of Fluted Giant Clam (Tridacna squamosa) at Maenam Beach, Samui Island, Surat Thani (บรรยาย)

   ผู้เขียน : พีรวิชญ์ เควด, ศิริลักษณ์ ชุมเขียว, ผศ. ดร. อุทัย คูหาพงศ์, รศ. ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี, รศ. ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
   ชื่อการประชุม : การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 : Thailand National Conference on Conservation Status, Present and Future of Biodiversity
   สถานที่ประชุม : โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/06/2558
   ชื่อบทความ : ชนิด และความชุกชุมของปะการัง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    Coral Diversity and Abundance at Samui Island, Surat Thani (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ผศ.ดร. อุทัย คูหาพงศ์, รศ. ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี, รศ. ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
   ชื่อการประชุม : การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 : Thailand National Conference on Conservation Status, Present and Future of Biodiversity
   สถานที่ประชุม : โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/06/2558
   ชื่อบทความ : Aedes, Culex and Mansonia spp. MOSQUITO LARVAL PREVALENCES IN NAKHON SI THAMMARAT, THAILAND (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chumsri, A., Tina, F. W., Jaroensutasinee, M., Jaroensutasinee, K., and Sririsathikul, Y.,Sririsathitkul2
   ชื่อการประชุม : 41st Congress on Science and Technology of Thailand, Nakhonratchasima
   สถานที่ประชุม : Nakhonratchasima
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/11/2558
   ชื่อบทความ : Image Analysis Technique: a Tool for Shell Measurement of Oysters. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Koad, P., Chumkiew, S., Tina, F. W., Sutthakiet, O., Kamsen, R., Jaroensutasinee, K., and Jaroensutasinee, M.,
   ชื่อการประชุม : 41st Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Nakhonratchasima, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/11/2558
   ชื่อบทความ : Mosquito projects enable students to conduct research investigations and positively impact communities. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sparrow, E. B, Boger, R., Jaroensutasinee, M., Jaroensutasinee, K and Wongkoon, S.
   ชื่อการประชุม : Citizen Science
   สถานที่ประชุม : San Jose, California, USA
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/02/2558
   ชื่อบทความ : Species diversity and abundance of coral at Samui, Suratthanee (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kuhapong, U., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : The 3rd HERP Congress
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/03/2558
   ชื่อบทความ : Parah frugivores species diversity and abundance at Khao Nan National Park. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jaroensutasinee, M., Jaroensutasinee, K. and Charoensuk, A
   ชื่อการประชุม : The 3rd HERP Congress
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/03/2558
   ชื่อบทความ : Parah Seedling Establishment at Khao Nan National Park (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Charoensuk, A., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : Thailand National Conference on Conservation Status, Present and Future of Biodiversity
   สถานที่ประชุม : Trang, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/06/2558
   ชื่อบทความ : Effects of Body Size and Burrow Ownership on Fighting Behaviour of Fiddler Crab, Uca triangularis bengali Crane, 1975 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Tina, F. W., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.,
   ชื่อการประชุม : Thailand National Conference on Conservation Status, Present and Future of Biodiversity
   สถานที่ประชุม : Trang, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/06/2558
   ชื่อบทความ : Growth Rate Estimation of Fluted Giant Clam (Tridacna squamosa) at Maenam Beach, Samui Island, Surat Thani. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Koad, P., Chumkiew, S., Kuhapong, U., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K
   ชื่อการประชุม : Thailand National Conference on Conservation Status, Present and Future of Biodiversity
   สถานที่ประชุม : Trang, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/06/2558
   ชื่อบทความ : Temporal Change in Acoustic Diversity at Parah Forest, Khao Nan National Park (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Suttahkiet, O., Koad, P., Charoensuk, A., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : Thailand National Conference on Conservation Status, Present and Future of Biodiversity,
   สถานที่ประชุม : Trang, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/06/2558
   ชื่อบทความ : Coral Diversity and Abundance at Samui Island, Surat Thani (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kuhapong, U., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : Thailand National Conference on Conservation Status, Present and Future of Biodiversity
   สถานที่ประชุม : Trang, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/06/2558
   ชื่อบทความ : Species Diversity, Abundance and Foraging Time of Parah Frugivores at Khao Nan National Park (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kamsen, R., Charoensuk, A., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : Thailand National Conference on Conservation Status, Present and Future of Biodiversity
   สถานที่ประชุม : Trang, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/06/2558
   ชื่อบทความ : Reef Fish Diversity at Racha Yai Island, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Noonsang, P., Tina, F. W., Kuhapong, U., Chumkiew, S., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : Thailand National Conference on Conservation Status, Present and Future of Biodiversity
   สถานที่ประชุม : Trang, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/06/2558
   ชื่อบทความ : Coral Growth Performance in Fringing Reefs at Koh Samui, Surat Thani (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chumsri, A., Kuhapong, U., Koad, P., Chumkiew, S., Tina, F. W., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : Thailand National Conference on Conservation Status, Present and Future of Biodiversity
   สถานที่ประชุม : Trang, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/06/2558
   ชื่อบทความ : Implemetation models of GLOBE at universities ()
   ผู้เขียน : Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.,
   ชื่อการประชุม : 19th GLOBE Annual Partner Meeting and 3rd Student Research Exhibition
   สถานที่ประชุม : Hilton Universal City, LA, USA.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/07/2558
   ชื่อบทความ : Parah Seed Predation and Removal by Rats during a Fruiting Event in Khao Nan National Park, Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Charoensuk, A., Jaroensutasinee, M., Jaroensutasinee, K., and Ratjan, T.
   ชื่อการประชุม : 41st Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Nakhonratchasima, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/11/2558
   ชื่อบทความ : Deployment of the Open Source Dataturbine Android Sensor Pod: Embedded Cyber-Infrastructure for Shellfish Aquaculture (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chumkiew, S., Jaroensutasinee, K., Jaroensutasinee, M., Fountain, T., Shin, P., Wang, Y-H, and Lin, C.C.,
   ชื่อการประชุม : 41st Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Nakhonratchasima, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/11/2558
   ชื่อบทความ : Population Structure of Uca annulipes from Southern Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Meepreuk, K., Tina, F. W., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : 41st Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Nakhonratchasima, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/11/2558
   ชื่อบทความ : Comparison between Two Populations of the Fiddler Crab, Uca bengali in a Tropical Mangrove Forest, Southern Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Tina, F. W., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : 41st Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Nakhonratchasima, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/11/2558
   ชื่อบทความ : Uca vocans Sex Differences in Feeding Behaviour (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Thanontip, K., Tina, F. W., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.,
   ชื่อการประชุม : 41st Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Nakhonratchasima, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/11/2558
   ชื่อบทความ : Feeding Behaviour Differences between Sexes of the Fiddler Crab, Uca annulipes. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kamsen, R., Tina, F. W., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.,
   ชื่อการประชุม : 41st Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Nakhonratchasima, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/11/2558
   ชื่อบทความ : Uca annulipes Time-Budget Allocations for Different Activities (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sutthakiet, O., Tina, F. W., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : 41st Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Nakhonratchasima, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/11/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Parah Non-timber Forest Products at Khao Nan National Park, Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Charoensuk A., Jaroensutasinee M., Jaroensutasinee K. & Buathongboon K.
   ชื่อการประชุม : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Species diversity and abundance of coral at Mae Nam Beach, Samui, Suratthanee (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kuhapong, U., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : The 2nd HERP Congress
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/01/2557
   ชื่อบทความ : Distribution of dengue fever cases between seasons in southern region of Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jaroensutasinee, M., Jaroensutasinee, K. & Wongkoon, S.
   ชื่อการประชุม : The 2nd HERP Congress
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/01/2557
   ชื่อบทความ : Spatio-temporal Variation in Water Quality at Bandon Bay, Surat Thani. The (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jaroensutasinee, K., Chumkiew, S., and Jaroensutasinee, M.
   ชื่อการประชุม : The 2nd HERP Congress
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/01/2557
   ชื่อบทความ : Spatio-temporal Variations in Water Quality at Bandon Bay, Thailand. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chumkiew, S., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : RGJ-Ph.D Congress XV
   สถานที่ประชุม : Jomtien Palm Beach Resort, Pattaya, Chonburi
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/05/2557
   ชื่อบทความ : Monitoring the impact of tropical cyclone on coral reef community and its recovery using landscape mosaic technique (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chumkiew S., Jaroensutasinee M. & Jaroensutasinee K.
   ชื่อการประชุม : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Severe bleaching affecting coral and reef fish diversity at Racha Yai Island, Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Noonsang P., Jaroensutasinee M., Chumkiew, S., Kuhapong, U. & Jaroensutasinee K.
   ชื่อการประชุม : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : . Implementing Community Well-Being Assessment System: A Case Study at Pakpoon Subdistrict Administration Organisation (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jinpon P., Jaroensutasinee M. & Jaroensutasinee K.
   ชื่อการประชุม : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Sexual differences in feeding behavior of fiddler crab, Uca bengali. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Tina, F.W., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : International day of Biodiversity: Island Biodiversity
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/05/2557
   ชื่อบทความ : Sexual and size differences in foraging behavior of fiddler crabs (Uca bengali) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Tina F. W., Jaroensutasinee M. & Jaroensutasinee K.
   ชื่อการประชุม : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Density affecting fiddler crab burrow characters in Uca bengali. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jonjarat K., Petchree K., Rodphet P., Tapvatee T., Tina F. W., Jaroensutasinee M., and Jaroensutasinee K.
   ชื่อการประชุม : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Distance from river affecting burrow characters in Uca bengali. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sutthakaiet, O., Kamsen, R., Tina F. W., Jaroensutasinee M., and Jaroensutasinee K.
   ชื่อการประชุม : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Long Term Sea Surface Temperature Analysis at Koh Racha Yai from Remote Sensing Data and Coral Sensor Network (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Koad, P., Chumkiew, S., Kuhapong, U., Noonsang, P., Vanarat, S., Sartsatit, S., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : Geoinfotec
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/11/2557
   ชื่อบทความ : Validation of sea surface temperaturedata from remote sensing and field coral sensor network at Koh Racha Yai (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chumkiew, S., Koad, P., Kuhapong, U., Noonsang, P., Vanarat, S., Sartsatit, S., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : Geoinfotec
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/11/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : A Forecasting System for Dengue Fever in Nakhon Si Thammarat, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wongkoon, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : Proceedings of 15th International of Congress on Infectious Diseases
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/06/2556
   ชื่อบทความ : Environmental Observing: Coral Reefs (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jaroensutasinee, K., Jaroensutasinee, M., Kuhapong, U., Noonsang, P., Chumkiew, S., Vannarat, S., Srichaikul, P., Bainbridge, S., Holbrook, S., Fountain, T. and Nekrasov, M.
   ชื่อการประชุม : 24th PRAGMA,
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/03/2556
   ชื่อบทความ : Coral Sensor Network at Racha Island, Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kuhapong, U., Jaroensutasinee, M., Jaroensutasinee, K., Chumkiew, S. and Noonsang, P.
   ชื่อการประชุม : 24th PRAGMA
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/03/2556
   ชื่อบทความ : Ecological Observatory System at Racha Yai Island, Phuket, Thailand. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Noonsang, P., Jaroensutasinee, M., Kuhapong, U., Chumkiew, S., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : 24th PRAGMA
   สถานที่ประชุม : Bangkok,
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/03/2556
   ชื่อบทความ : Applying a landscape mosaic technique to detect tropical cyclone impacts on coral reef community. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chumkiew, S., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : 24th PRAGMA
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/03/2556
   ชื่อบทความ : Season and Forest Type Affecting Cloud Appearance Using CloudSat Quicklook Images (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pheera, W., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : 24th PRAGMA
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/03/2556
   ชื่อบทความ : Dashboard decision support system for community well-being Assessment system in Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jinpon, P., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : 24th PRAGMA
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/03/2556
   ชื่อบทความ : Implementing Community Well-Being Assessment System for Subdistrict Administration Organization Network (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jinpon, P., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Evaluating Active Daily Living of Nakhon Si Thammarat Elders Using Barthel’s and Lawton’s Indices. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Palrangsi, S., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Diversity and Abundance of Coral Reef Fish in Khon-Kae and Patok Bays, Racha Yai Island (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Noonsang, P., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Seed Production, Seed Predation and Germination of Parah Trees at Khao Nan National Park. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Charoensuk, A., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : 24th PRAGMA
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/03/2556
   ชื่อบทความ : Seed Production, Seed Predation and Germination of Parah Trees at Khao Nan National Park. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Charoensuk, A., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Species diversity and abundance of coral at Mae Nam Beach. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kuhapong, U., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Spatio-temporal Variation in Water Quality at Bandon Bay, Surat Thani. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chumkiew, S., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Mosquito Online Advanced Analytic Service (MOASS) for Climate change education in schools. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : 160. Jaroensutasinee, M., Jaroensutasinee, K. & Wongkoon, S.
   ชื่อการประชุม : International Conference on Southeast Asian Weather and Climate 2013 (ICSA-WC2013)
   สถานที่ประชุม : Chiangmai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/11/2556
   ชื่อบทความ : Climate Change Education and the GLOBE Program. ()
   ผู้เขียน : Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : International Conference on Southeast Asian Weather and Climate 2013 (ICSA-WC2013
   สถานที่ประชุม : Chiangmai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/11/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Sensor network applications for reefs at Racha Island, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jaroensutasinee, M., Jaroensutasinee, K., Bainbridge, S. J., Fountain, T., Chumkiew, S., Noonsang, P., Kuhapong, U., Vannarat, S., Poyai, A. & Nekrasov, M.
   ชื่อการประชุม : 12th International Coral Reef Symposium
   สถานที่ประชุม : Cairns, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 09/07/2555
   ชื่อบทความ : Developing business intelligent tools for coral database system in Thailand. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Noonsang, P., Jaroensutasinee, M., Kuhapong, U., Chumkiew, S. and Jaroensutasinee, K.,
   ชื่อการประชุม : Ocean’12 MTS/IEEE Yeosu
   สถานที่ประชุม : Yeosu, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 22/05/2555
   ชื่อบทความ : Sea surface temperature trends in the Gulf of Thailand and the Andaman Sea. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Koad, P., Jaroensutasinee, M., and Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : Ocean’12 MTS/IEEE Yeosu
   สถานที่ประชุม : Yeosu, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 21/05/2555
   ชื่อบทความ : CREON-Integrating disparate sources of remote coral reef sensor data. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jaroensutasinee, K., Jaroensutasinee, M., Bainbridge, S., Fountain, T., Holbrook, S. J. and Nekrasov, M.
   ชื่อการประชุม : 12th International Coral Reef Symposium (ICRS),
   สถานที่ประชุม : Cairns, Australia,
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 09/07/2555
   ชื่อบทความ : Weather as an effective predictor for Dengue Occurrence at Sisaket, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wongkoon, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : ANSCSE16
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/05/2555
   ชื่อบทความ : Multiple data source integration and online service for long term monitoring system (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Noonsang, P., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : ANSCSE16
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/05/2555
   ชื่อบทความ : Multivariate and Geo-Computing for Mapping of Water Quality at Bandon Bay, Surat Thani (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chumkiew, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : ANSCSE16
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/05/2555
   ชื่อบทความ : Analytical Web Services for Ecological Informatics (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pheera, W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : ANSCSE16
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/05/2555
   ชื่อบทความ : Using Open Standard GIS for Study Parah Seedling Establishment at Khao Nan National Park. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Charoensuk, A., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : ANSCSE16
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/05/2555
   ชื่อบทความ : BI Tools for the Office of Strategic Management for the Southern Gulf of Thailand Cluster (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kuhapong, U., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : ANSCSE16
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/05/2555
   ชื่อบทความ : Implementing Dashboard Decision Support System for Subdistrict Administration Organization Network: A Case Study at Pakpoon Subdistrict Administration Organisation (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jinpon, P., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : ANSCSE16
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/05/2555
   ชื่อบทความ : Sea Surface Temperature Distributions in the Gulf of Thailand and the Andaman Sea (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Koad, P., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : ANSCSE16
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/05/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Computational Classification of Cloud Forests in Thailand Using Statistical Behaviors of Weather Data (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sangarun, P., Pheera, W., Jaroensutasinee, K. and Jaroensutasinee, M.
   ชื่อการประชุม : CSEE 2011, Part I, CCIS
   สถานที่ประชุม : China
   ประเทศ : จีน เมื่อ 08/08/2554
   ชื่อบทความ : Coral sensor network at Racha Island, Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jaroensutasinee, M., Jaroensutasinee, K., Fountain, T., Nekrasov, M., Chumkiew, S., Noonsang, P., Kuhapong, U. & Bainbridge, S. J.
   ชื่อการประชุม : EIM
   สถานที่ประชุม : Santa Barbara, CA,
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 28/09/2554
   ชื่อบทความ : Towards a services based architecture for real time marine observing data (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Bainbridge, S. J., Page, G., Jaroensutasinee, M., Jaroensutasinee, K. and Srichaikul, P.
   ชื่อการประชุม : IEEE Oceans’11
   สถานที่ประชุม : Hawaii, USA
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 19/09/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Estimating Indo – Pacific humpback dolphin population size at Khanom, Nakhon Si Thammarat. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jutapret, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : 35th Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Chonburi, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2553
   ชื่อบทความ : Ecological Characteristics of the Tropical Montane Cloud Forests of Khao Nan (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sangarun, P., Jaroensutasinee, K. & Jaroensutasinee, M.
   ชื่อการประชุม : 14th BRT Annual Conference
   สถานที่ประชุม : Chaingmai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/10/2553
   ชื่อบทความ : New method to classify cloud forest boundary using temperature and relative humidity data (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pheera, W., Jaroensutasinee, K. & Jaroensutasinee, M.
   ชื่อการประชุม : 14th BRT Annual Conference
   สถานที่ประชุม : Chaingmai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/10/2553
   ชื่อบทความ : Developing Business Intelligent Tools for NBIDS Coral Database System. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Noonsang, P., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : the Royal Golden Jubilée International Seminar Series LXX
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/02/2553
   ชื่อบทความ : Sea Surface Temperature and Its Anomaly at 20 Coral Reef Sites in Various Latitudes. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chumkiew, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K
   ชื่อการประชุม : the Royal Golden Jubilée International Seminar Series LXX
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/02/2553
   ชื่อบทความ : Developing Decision Support System Using Dashboard and OLAP for Subdistrict Administration Organization Network (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jinpon, P., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : the Royal Golden Jubilée International Seminar Series LXX
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/02/2553
   ชื่อบทความ : Coral Virtual Site at Racha Island, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Thaenkaew, P., Srichaikul. P., Vannarat, S., Noonsang, P., Chumkiew, S., Jutapret, S., Kuhapong, U., Suraban, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : PRAGMA18
   สถานที่ประชุม : San Diego, California
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 03/03/2553
   ชื่อบทความ : Developing Predictive Models for Dengue Haemorrhagic Fever Incidence Rate in Chiang Rai, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wongkoon, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : 14th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering
   สถานที่ประชุม : Chaing Rai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/03/2553
   ชื่อบทความ : Cluster Analysis of Temperature-Relative Humidity Data at Mt. NOM Cloud Forest. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pheera, W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : 14th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering
   สถานที่ประชุม : Chaing Rai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/03/2553
   ชื่อบทความ : Developing Business Intelligent Tools for NBIDS Coral Database System. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Noonsang, P., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : 14th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering
   สถานที่ประชุม : Chaing Rai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/03/2553
   ชื่อบทความ : Mark-Recapture Model Testing for Indo-Pacific Humpback Dolphin Population at Khanom Sea, Nakhon Si Thammarat. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jutapruet, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : 14th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering
   สถานที่ประชุม : Chaing Rai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/03/2553
   ชื่อบทความ : Sea Surface Temperature Declines at Coral Sites Using Field Sensors and NOAA Data. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chumkiew, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : 14th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering
   สถานที่ประชุม : Chaing Rai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/03/2553
   ชื่อบทความ : Cross Association of Sea Surface Temperature of 13 Sites in Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kuhapong, U., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : 14th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering
   สถานที่ประชุม : Chaing Rai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/03/2553
   ชื่อบทความ : Computational Classification of Cloud Forest Using Atmospheric Data from Field Sensors. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sangarun, P., Pheera, W., Jaroensutasinee, K. & Jaroensutasinee, M.
   ชื่อการประชุม : 14th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering
   สถานที่ประชุม : Chaing Rai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/03/2553
   ชื่อบทความ : Wind Circle 3D Visualization of Direction Weather Data. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Siripatana, A., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : 14th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering
   สถานที่ประชุม : Chaing Rai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/03/2553
   ชื่อบทความ : Developing Dashboard Decision Support System For Subdistrict Administration Organization Network (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jinpon, P., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : 14th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering
   สถานที่ประชุม : Chaing Rai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/03/2553
   ชื่อบทความ : Classify Freshwater Fish Using Morphometric Analysis and Image Processing Technique. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Khamchuay, P., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : 14th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering
   สถานที่ประชุม : Chaing Rai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/03/2553
   ชื่อบทความ : Sea surface temperature and its anomaly in the Gulf of Thailand and the Andaman Sea. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Koad, P., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : 36th Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/10/2553
   ชื่อบทความ : Sea surface temperature and its anomaly in the Gulf of Thailand and the Andaman Sea (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Koad, P., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : 36th Congress on Science and Technology of Thailand, Bangkok, Thailand. J_J0021
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/10/2553
   ชื่อบทความ : Coral sensor network at Racha Island, Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jaroensutasinee, M., Jaroensutasinee, K., Fountain, T., Nekrasov, M., Chumkiew, S., Noonsang, P., Kuhapong, U. & Bainbridge, S
   ชื่อการประชุม : Sixth International Conference on Intelligent Sensors, Sensor Networks and Information Processing, Brisbane Australia. 7th -10th December.
   สถานที่ประชุม : Brisbane
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 07/12/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Estimating population size and distribution of Indo-Pacific humpback dolphins at Khanom (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jutapruet, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : 14th BRT Annual Conference. 12th-14th October
   สถานที่ประชุม : Chaingmai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/10/2552
   ชื่อบทความ : Weather as an effective predictor for Dengue Haemorrhagic Fever incidence in Chiang Rai, Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wongkoon, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : 35th Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Chonburi, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2552
   ชื่อบทความ : Cloud Forest Characteristics at Mt. Nom, Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sangarun, P., Pheera, W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : 35th Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Chonburi, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2552
   ชื่อบทความ : New method to classify cloud forest boundary using temperature and relative humidity data. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pheera, W., Jaroensutasinee, K. & Jaroensutasinee, M.
   ชื่อการประชุม : 35th Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Chonburi, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2552
   ชื่อบทความ : Business Intelligence Tools for Coral Database System. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Noonsang, P., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : 35th Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Chonburi, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2552
   ชื่อบทความ : Geoprocessing Geographic Information System. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Punduang, W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : 35th Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Chonburi, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2552
   ชื่อบทความ : Sea Surface Temperature and Its Anomaly at 20 Coral Reef Sites. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chumkiew, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : 35th Congress on Science and Technology of Thailand, 15th-17th October,
   สถานที่ประชุม : Chonburi, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2552
   ชื่อบทความ : Tor tambroides Morphometric Analysis at Khao Nan and Khao Luang National Parks Using Biometric Method. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Khamchuay, P., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : 35th Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Chonburi, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2552
   ชื่อบทความ : Comparision of Parah phenology at two sites at Khao Nan, Nakhon Si Thammarat. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kuhapong, U., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K.
   ชื่อการประชุม : 35th Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Chonburi, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2552
   ชื่อบทความ : Monitoring the Status of Macro-Moths By Light Trap at Khao Nan National Park. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Ninlaaed, R., Jaroensutasinee, M., Jaroensutasinee, K. & Chondumrongkul, S.
   ชื่อการประชุม : 35th Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Chonburi, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2552
   ชื่อบทความ : Ecosystem Measurements in Primary and Secondary Student Biome Studies (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sparrow, E.B., R. Boger, S. Yule, K. Morris, M.R. Kopplin, M. Jaroensutasinee, K. Jaroensutasinee, L.S. Gordon, D. Verbyla, and S. Zicus.
   ชื่อการประชุม : the 2009 Arctic Science Conference. Impact of the Environment on Human Health, Interdisciplinary Science and Education.
   สถานที่ประชุม : Juneau, Alaska
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 14/09/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2008. Climate change: Cloud forest & Parah forest. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : NAC
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/03/2551
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, K. & Jaroensutasinee, M. 2008. การติดตามการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ณ อุทยานแห่งชาติเขานัน และอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้นครศรีธรรมราช. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : NAC
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/03/2551
   ชื่อบทความ : Rintajak, P., Pheera., W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2008. Wild orchid species and distribution at Khao Nan National Park. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 1st National Conference on Thai Forest Plants Research
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/07/2551
   ชื่อบทความ : Taveerat, N., Rakkien, N., Sriphet, S., Chantarasuwan, B., Wongkoon, S., Prathet, P., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2008. Fruitivore type feeding time and locations on Dye Fig Tree at Khao Nan National Park. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 1st National Conference on Thai Forest Plants Research
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/07/2551
   ชื่อบทความ : Taveerat, N., Sae- Leaw, T., Choldumrongkul, S., Ninlaead, R., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2008. Monitoring the status of macro-moths by light trap at Khao Nan National Park. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 1st National Conference on Thai Forest Plants Research
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/07/2551
   ชื่อบทความ : Rintajak, P., Keaochad, M., Srisang, W., Chumkeaw, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2008. Climate factors affecting on Parah (Elateriospermum tapos) phenology. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 1st National Conference on Thai Forest Plants Research
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/07/2551
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2008. Research Projects at Khao Nan National Park Related to Climate Change. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 13th BRT Annual Conference.
   สถานที่ประชุม : Suratthanee, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/10/2551
   ชื่อบทความ : Sangarun, P., Jaroensutasinee, K. & Jaroensutasinee, M. 2008. Ecological Characteristics of the Tropical Montane Cloud Forests of Khao Nan. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 13th BRT Annual Conference.
   สถานที่ประชุม : Suratthanee, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/10/2551
   ชื่อบทความ : Preera, W., Jaroensutasinee, K. & Jaroensutasinee, M. 2008. Effect of climate change on cloud forest at Khao Nan, Nakhon Si Thammarat. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 13th BRT Annual Conference.
   สถานที่ประชุม : Suratthanee, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/10/2551
   ชื่อบทความ : Jutapruet, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2008. Estimating population size and distribution of Indo-Pacific humpback dolphins at Khanom. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 13th BRT Annual Conference.
   สถานที่ประชุม : Suratthanee, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/10/2551
   ชื่อบทความ : Wongkoon, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2008. Mosquito database system. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The Second International Conference on Dengue and Dengue Haemorrhagic Fever, Global Innovation to Fight Dengue
   สถานที่ประชุม : Hilton Arcadia Phuket, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2551
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, K. & Jaroensutasinee, M. 2008. Global warming and climate change: global aspects and Thailand case. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The 2nd Thai Annual GLOBE & CloudSat Student Workshop & Conference, IPST
   สถานที่ประชุม : Bangkok.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/11/2551
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, K. & Jaroensutasinee, M. 2008. Influence of Climate Change on Seasonal Change: Case Study in Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Seasons and Biomes Workshop
   สถานที่ประชุม : Chiangmai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/11/2551
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, K. & Jaroensutasinee, M. 2008. Aedes Mosquitoes as Global Change Indicators. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Seasons and Biomes Workshop
   สถานที่ประชุม : Chiangmai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/11/2551
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, M., Jaroensutasinee, K. & Wongkoon, S. 2008. Mosquito Protocol. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Seasons and Biomes Workshop
   สถานที่ประชุม : Chiangmai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/10/2551
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, M., Jaroensutasinee, K. & Wongkoon, S. 2008. Mosquito Learning Activity. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Seasons and Biomes Workshop
   สถานที่ประชุม : Chiangmai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/11/2551
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, K. & Jaroensutasinee, M. 2008. Dynamic Online Learning Module: Spherical Astronomy. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The Proceedings of International e-Learning Conference
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/11/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : Sutin, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Habitat characteristic and feeding behavior of Brook carp (Neolissochilus stracheyi (Day, 1871)) at Sununta waterfall, Khao Nan National Park, Nakhonsithammarat, Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 3rd International Conference on Partnership in economic and social development through science and technology with emphasis on protecting culture and environment in Asia-Pacific.
   สถานที่ประชุม : Ho Chi Minh City, Vietnam.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/07/2550
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Climate change research: a case study at Khao Nan. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 12th BRT Annual Conference.
   สถานที่ประชุม : Udonthanee, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2550
   ชื่อบทความ : Rakkien, N., Sriphet S., Chantarasuwan, B., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Species, abundance, feeding location, feeding time of fruitivores on dye fig (Ficus tinctoria forst.f. subsp. gibbosa (blume) corner) at Khao Nan National Park. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 12th BRT Annual Conference.
   สถานที่ประชุม : Udonthanee, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2550
   ชื่อบทความ : Rintajak, P., Kaewpraju, W., Pheera., W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Wild orchid species and distribution at Khao Nan National Park. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 12th BRT Annual Conference
   สถานที่ประชุม : Udonthanee, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2550
   ชื่อบทความ : Sae- Leaw, T., Taveerat, N., Choldumrongkul, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Monitoring the status of some large beetles by light trap at Khao Nan National Park. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 12th BRT Annual Conference.
   สถานที่ประชุม : Udonthanee, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2550
   ชื่อบทความ : Taveerat, N., Sae- Leaw, T., Choldumrongkul, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Monitoring the status of macro-moths by light trap at Khao Nan National Park. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 12th BRT Annual Conference.
   สถานที่ประชุม : Udonthanee, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2550
   ชื่อบทความ : Jomrit, S., Srimuang, S., Srisang, W., Chumkeaw, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Installing tags at nature trails at Khao Nan National Park, Nakhonsithammarat. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 12th BRT Annual Conference.
   สถานที่ประชุม : Udonthanee, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2550
   ชื่อบทความ : Kwanheed, S., Kittipanangkul, N., & Jaroensutasinee, M. 2007. Ecology and distribution of Zingiberaceae at Khao Nan National Park. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 12th BRT Annual Conference.
   สถานที่ประชุม : Udonthanee, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2550
   ชื่อบทความ : Keaochad, M., Jaihaow, C., Srisang, W., Chumkeaw, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Climate factors affecting on Parah (Elateriospermum tapos) phenology. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 12th BRT Annual Conference.
   สถานที่ประชุม : Udonthanee, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2550
   ชื่อบทความ : Sutin, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Habitat characteristics and feeding behaviour of spotted barb at Klongphod Waterfall, Khao Nan National Park. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 12th BRT Annual Conference.
   สถานที่ประชุม : Udonthanee, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2550
   ชื่อบทความ : Pollar, M., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Discrimination of Tor tambroides in waterfalls at Khao Nan National Park, Nakhon Si Thammarat Province. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 12th BRT Annual Conference.
   สถานที่ประชุม : Krabi, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2550
   ชื่อบทความ : Srisang, W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Assessing habitat-suitability models with a virtual species at Khao Nan National Park, Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 12th BRT Annual Conference.
   สถานที่ประชุม : Udonthanee, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2550
   ชื่อบทความ : Yaiprasert, C., Surabun, S., Wongkoon, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Comparing two estimating techniques on coral growth forms using random and quadrat sampling techniques. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 12th BRT Annual Conference.
   สถานที่ประชุม : Udonthanee, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2550
   ชื่อบทความ : Katsarapong, W., Katsarapong, W., Petrat, W., Buonak, P., Punduang, W., Waha, H., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Network of biodiversity database system (NBIDS-BRT). (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 12th BRT Annual Conference.
   สถานที่ประชุม : Udonthanee, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2550
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Khao Nan Cloud Forest Initiative Project. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 33rd Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Nakhonsithammarat, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2550
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Type of intruder and reproductive phase influence male territorial defence in wild-caught Siamese fighting fish. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 33rd Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Nakhonsithammarat, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2550
   ชื่อบทความ : Rakkien, N., Sriphet S., Chantarasuwan, B., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Species, abundance, feeding location, feeding time of fruitivores on dye fig (Ficus tinctoria forst.f. subsp. gibbosa (blume) corner) at Khao Nan National Park. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 33rd Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Nakhonsithammarat, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2550
   ชื่อบทความ : Rintajak, P., Kaewpraju, W., Pheera., W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Wild orchid species and distribution at Khao Nan National Park. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 33rd Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Nakhonsithammarat, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2550
   ชื่อบทความ : Srisang, W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Correlation between water vapor satellite images and weather data at Walailak University. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 33rd Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Nakhonsithammarat, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2550
   ชื่อบทความ : Sae- Leaw, T., Taveerat, N., Choldumrongkul, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Monitoring the status of some large beetles by light trap at Khao Nan National Park. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 33rd Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Nakhonsithammarat, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2550
   ชื่อบทความ : Taveerat, N., Sae- Leaw, T., Choldumrongkul, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Monitoring the status of macro-moths by light trap at Khao Nan National Park. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 33rd Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Nakhonsithammarat, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2550
   ชื่อบทความ : Jomrit, S., Srimuang, S., Srisang, W., Chumkeaw, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Installing tags at nature trails at Khao Nan National Park, Nakhonsithammarat. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 33rd Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Nakhonsithammarat, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2550
   ชื่อบทความ : Kwanheed, S., Kittipanangkul, N., & Jaroensutasinee, M. 2007. Ecology and distribution of Zingiberaceae at Khao Nan National Park. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 33rd Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Nakhonsithammarat, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2550
   ชื่อบทความ : Keaochad, M., Jaihaow, C., Srisang, W., Chumkeaw, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Climate factors affecting on Parah (Elateriospermum tapos) phenology. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 33rd Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Nakhonsithammarat, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2550
   ชื่อบทความ : Ninlaaead, R., Srisang, W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Soil and hydrology characteristics of cloud forest at Khao Nan National Park, Nakhonsithammarat. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 33rd Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Nakhonsithammarat, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2550
   ชื่อบทความ : Prathet, P., Sangarun, P., Srisang, W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Vegetation characteristics of cloud forest at Khao Nan National Park, Nakhonsithammarat. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 33rd Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Nakhonsithammarat, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2550
   ชื่อบทความ : Sangarun, P., Srisang, W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Climatic characteristic of cloud forest at Khao Nan National Park, Nakhonsithammarat. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 33rd Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Nakhonsithammarat, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2550
   ชื่อบทความ : Yaiprasert, C., Surabun, S., Wongkoon, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Comparing two estimating techniques on coral growth forms using random and quadrat sampling techniques. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 33rd Congress on Science and Technology of Thailand.
   สถานที่ประชุม : Nakhonsithammarat, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2550
   ชื่อบทความ : Suraban, S., Yaiprasert, C., Wongkoon, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Coral growth forms and biodiversity indices at Khanom Mu Koh Talae Tai Marine National Park. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 33rd Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Nakhonsithammarat, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2550
   ชื่อบทความ : Jitkue, K., Yaiprasert, C., Surabun, S., Wongkoon, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Coral growth forms, biodiversity index and physical factors at Racha Islands, Phuket. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 33rd Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Nakhonsithammarat, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2550
   ชื่อบทความ : Pollar, M., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Discrimination of Tor tambroides in waterfalls at Khao Nan National Park, Nakhon Si Thammarat Province. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 33rd Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Nakhonsithammarat, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2550
   ชื่อบทความ : Waha, H., Katsarapong, W., Katsarapong, W., Petrat, W., Buonak, P., Punduang, W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Network of biodiversity database system (NBIDS-BRT). (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 33rd Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Nakhonsithammarat, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2550
   ชื่อบทความ : Sutin, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Habitat characteristics and feeding behaviour of spotted barb at Klongphod Waterfall, Khao Nan National Park. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 33rd Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Nakhonsithammarat, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2550
   ชื่อบทความ : Preera, W., Srisang, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Atmospheric data visualization using for cloud forest ecosystem modelling: a case study of Khao Nan National Park. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 33rd Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Nakhonsithammarat, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2550
   ชื่อบทความ : Youthao, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Time series analysis of influenza cases in southern Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 33rd Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Nakhonsithammarat, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2550
   ชื่อบทความ : Wongkoon, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Epidemiological implications on breeding site preference in Aedes and Culex spp. in Nakhon Si Thammarat, Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 33rd Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Nakhonsithammarat, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2550
   ชื่อบทความ : Kuhapong, U., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2007. Files service on open free software in account system. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 33rd Congress on Science and Technology of Thailand.
   สถานที่ประชุม : Nakhonsithammarat, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2550
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : Yaiprasert, C., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2006. Pasak Jorasid Dam Affecting Soil and Hydrology measurements of Oxbow Lakes. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 10th GLOBE Annual Conference
   สถานที่ประชุม : Phuket, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/07/2549
   ชื่อบทความ : Chumkiew, S., Deang-ngern, W., Srisang, W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2006. Climate Factors Affecting Influenza Cases in Nakhon Si Thammarat. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 10th GLOBE Annual Conference
   สถานที่ประชุม : Phuket, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/07/2549
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, M., Jaroensutasinee, K., Conklin, M. & May, S. 2006. Effects of Tsunami on Marine Invertebrate, Water Qualities, Ecology and Atmosphere by Means of GLOBE. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 10th GLOBE Annual Conference
   สถานที่ประชุม : Phuket, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/07/2549
   ชื่อบทความ : Preechaporn, W., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2006. Topography Affecting Key Breeding Sites of Aedes aegypti and Ae. albopictus in Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 10th GLOBE Annual Conference
   สถานที่ประชุม : Phuket, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/07/2549
   ชื่อบทความ : Wongkoon, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2006. A New GLOBE Mosquito Protocol Tried Out in Southern Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 10th GLOBE Annual Conference
   สถานที่ประชุม : Phuket, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/07/2549
   ชื่อบทความ : Srisang, W., Jaroensutasinee, K. & Jaroensutasinee, M. 2006. Thailand National Biodiversity Database System. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 10th GLOBE Annual Conference
   สถานที่ประชุม : Phuket, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/07/2549
   ชื่อบทความ : Boonklong, O., Jaroensutasinee, K. & Jaroensutasinee, M. 2006. Plant Available Water (PAW) Generated from the GAPS Model as an Indicator of a Drought Period in Mangosteen Orchards. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 10th GLOBE Annual Conference
   สถานที่ประชุม : Phuket, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/07/2549
   ชื่อบทความ : Youthao, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2006. Trend seasonal cycle and random distriburbance of Influenza cases in Nakhon Si Thammarat using classical timeseries analysis model. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 7th Applied Statistics Conference
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/08/2549
   ชื่อบทความ : Sutin, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2006. Water Quality and Freshwater Fish Diversity at Khao Luang National Park, Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 11th BRT Annual Conference.
   สถานที่ประชุม : Krabi, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/10/2549
   ชื่อบทความ : Pollar, M., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2006. Morphometric Analysis of Tor tambroides by Stepwise Discriminant and Neural Network Analysis. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 11th BRT Annual Conference.
   สถานที่ประชุม : Krabi, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/10/2549
   ชื่อบทความ : Srisang, W., Jaroensutasinee, K. & Jaroensutasinee, M. 2006. Assessing Habitat-Suitability Models with a Virtual Species at Khao Nan National Park, Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 11th BRT Annual Conference.
   สถานที่ประชุม : Krabi, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/10/2549
   ชื่อบทความ : Sutin, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2006. Water Quality and Freshwater Fish Diversity at Khao Luang National Park, Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 11th BRT Annual Conference.
   สถานที่ประชุม : Krabi, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/10/2549
   ชื่อบทความ : Pollar, M., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2006. Morphometric Analysis of Tor tambroides by Stepwise Discriminant and Neural Network Analysis. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 11th BRT Annual Conference.
   สถานที่ประชุม : Krabi, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/10/2549
   ชื่อบทความ : Srisang, W., Jaroensutasinee, K. & Jaroensutasinee, M. 2006. Assessing Habitat-Suitability Models with a Virtual Species at Khao Nan National Park, Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : BRT Annual Conference.
   สถานที่ประชุม : Krabi, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/10/2549
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : Promprou, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2005. Forecasting Dengue Haemorrhagic Fever Cases In Southern Thailand Using ARIMA Models. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : World Congress on Epidemiology.
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/08/2548
   ชื่อบทความ : Wongkoon, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2005. Prevalence of Aedes larvae in Nakhon Si Thammarat, Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 31st Congress on Science and Technology of Thailand.
   สถานที่ประชุม : Nakhonratchasima, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2548
   ชื่อบทความ : Pollar, M., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2005. Discrimination of Greater Brook Carp in waterfalls at Khao Luang National Park, Nakhon Si Thammarat Province. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 31st Congress on Science and Technology of Thailand.
   สถานที่ประชุม : Nakhonratchasima, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2548
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : Promprou, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2004. Impact of climatic factors on dengue haemorrhagic fever incidence in southern Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 5th Applied Statistics Conference
   สถานที่ประชุม : Chaingmai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/05/2547
   ชื่อบทความ : Boonklong, O., Jaroensutasinee, K. & Jaroensutasinee, M. 2004. Computation of D8 Flow Line for Ron Phibun Area. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Proceedings of The 8th Annual National Symposium on Computational Science and Engineering.
   สถานที่ประชุม : Nakhonratchasima, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/07/2547
   ชื่อบทความ : Srisang, W., Jaroensutasinee, K. & Jaroensutasinee, M. 2004. Segmentation of Overlapping Chromosome Images. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Proceedings of The 8th Annual National Symposium on Computational Science and Engineering, Thailand.
   สถานที่ประชุม : Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/07/2547
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, K., Jaroensutasinee, M., Yaiprasert, C., Ruairuen, W., Aungsakul, K., Uraichuen, Y. Kulsri, S. & Phetkeaw, W. 2004. Water quality and land use: an integrated study of the Lipanoi River system, Samui Island. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 8th Annual GLOBE Conference
   สถานที่ประชุม : Colorado, USA.
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 25/07/2547
   ชื่อบทความ : Bunnuang, K., Meesawad, K., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2004. Biological and Physical factors influencing territorial defense in fiddler crabs, Uca hesperiae. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 30th Congress on Science and Technology of Thailand.
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/10/2547
   ชื่อบทความ : Pollar, M., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2004. Morphometric variation of Tor soro at Promlok waterfall, Khoa Luang National Park, Nakhonsithamarat. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 30th Congress on Science and Technology of Thailand.
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/10/2547
   ชื่อบทความ : Boonklong, O., Jaroensutasinee, K. & Jaroensutasinee, M. 2004. Computation of D8 flow line at Ron Phibun area, Nakhonsithammarat province. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 30th Congress on Science and Technology of Thailand.
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/10/2547
   ชื่อบทความ : Youthao, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2004. Testing timeseries forecasting models for incidence of influenza in Nakhonsithammarat. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 30th Congress on Science and Technology of Thailand.
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/10/2547
   ชื่อบทความ : Sutin, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2004. Water quality and freshwater fishes of Promlok waterfall, Khao Luang national park, Nakhonsithammarat province. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 30th Congress on Science and Technology of Thailand.
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/10/2547
   ชื่อบทความ : Srisang, W., Jaroensutasinee, K. & Jaroensutasinee, M. 2004. Segmentation of overlapping chromosome images. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 30th Congress on Science and Technology of Thailand.
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/10/2547
   ชื่อบทความ : Wongkoon, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2004. Distribution of Aedes aegypti and Ae. albopictus in Buddhist and Muslim households in two different topographical locations in Nakhonsithammarat province. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 30th Congress on Science and Technology of Thailand.
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/10/2547
   ชื่อบทความ : Liengpornpan, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2004. Habitat characteristics of croaking gouramis (Trichopsis vittata). (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 30th Congress on Science and Technology of Thailand.
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/10/2547
   ชื่อบทความ : Promprou, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2004. A survey of breeding sites of dengue haemorrhagic fever vectors in Nakhonsithammarat province. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 30th Congress on Science and Technology of Thailand.
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/10/2547
  พ.ศ.2546
   ชื่อบทความ : Wongkoon,S., (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 31 st Congress on Science and Technology of thailand.
   สถานที่ประชุม : Nakhonratchasima
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2546
   ชื่อบทความ : Pollar,M., (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 31 st Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/08/2546
   ชื่อบทความ : Srisang ,W., (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Thailand National Biodiversity Database System
   สถานที่ประชุม : Phuket
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/07/2546
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2003.Geographic variation in morphology, population, adult sex ratio in nine species of fiddler crabs in southern Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : DPST conference
   สถานที่ประชุม : Windsor Hotel, Bangkok.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/09/2546
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, M., Kaenphet, A., & Jaroensutasinee, K. 2003. Geographic variation in morphology, population density, adult sex ratio in nine species of fiddler crabs in southern Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 29th Congress on Science and Technology of Thailand.
   สถานที่ประชุม : Khonkaen, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/10/2546
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, M., Sangkaew, S., Kaenphet, A., & Jaroensutasinee, K. 2003. Effects of barrage on biodiversity of benthos, phytoplankton, and zooplankton in Pakpanang river. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 29th Congress on Science and Technology of Thailand.
   สถานที่ประชุม : Khonkaen, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/10/2546
   ชื่อบทความ : Yuttham, K., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2003. Food web structures and metacommunity dynamics. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 29th Congress on Science and Technology of Thailand.
   สถานที่ประชุม : Khonkaen, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/10/2546
   ชื่อบทความ : Promprou, S., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2003. Effects of climatic factors on dengue haemorrhagic fever in Nakhon Si Thammarat. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 29th Congress on Science and Technology of Thailand.
   สถานที่ประชุม : Khonkaen, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/10/2546
  พ.ศ.2545
   ชื่อบทความ : promprou,S., (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : World Congress on Epidemiology.
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/08/2545
   ชื่อบทความ : Yaiprasert (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : pasak Jorasid Dam Affecting Soil and Hydrology measurement of Oxbow Lakes
   สถานที่ประชุม : Phuket
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/07/2545
   ชื่อบทความ : Chumkiew,S., (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Climate Factors Affecting Influenza Cases in NaKhon Si Yhammarat.
   สถานที่ประชุม : Phuket
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/07/2545
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee,M., (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Ecology and Atn by Means of GLOBE
   สถานที่ประชุม : Phuket
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/07/2545
   ชื่อบทความ : Boonklong,O., (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Plant Avilable Water Gnerated from the GAPS Model as an Indicutor of a Drougth Period in Mangosteen Orchards.
   สถานที่ประชุม : Phuket
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/07/2545
   ชื่อบทความ : Youthao,S., (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 7 th Applied Statistics Conference
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/08/2545
   ชื่อบทความ : Yuttham, K., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2002. Spreading the risk in metapopulation. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Proceedings of The Sixth National Computational Science and Engineering Symposium.
   สถานที่ประชุม : Nakhonsithammarat, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/04/2545
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, K., Boonklong, O. & Jaroensutasinee, M. 2002. Linear optimization visualization for energy maximizing diets of herbivores. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Proceedings of The Sixth National Computational Science and Engineering Symposium.
   สถานที่ประชุม : Nakhonsithammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/04/2545
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2002. Type of intruder and reproductive phases influence male territorial defence in wild-caught Siamese fighting fish. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 6th BRT Annual Conference.
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/10/2545
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2002. Type of intruder and reproductive phases influence male territorial defence in wild-caught Siamese fighting fish. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 28th Congress on Science and Technology of Thailand.
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/10/2545
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, K. & Jaroensutasinee, M. 2002. Parallel construction of Poincaré surface of section method on WAC16P4 cluster. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 28th Congress on Science and Technology of Thailand.
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/10/2545
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, M., Jaroensutasinee, K. & Sawutdee, A. 2002. Male body size influences female choice and male-male competition in the fiddler crab, Uca spinata. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 28th Congress on Science and Technology of Thailand.
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/10/2545
   ชื่อบทความ : Yuttham, K., Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2002. The effect of migration on extinction event in metapopulations. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 28th Congress on Science and Technology of Thailand.
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/10/2545
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, K. & Jaroensutasinee, M. 2002. Parallel construction of Poincaré surface of section method on WAC16P4 cluster. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Proceedings of The 6 th National Computer Science and Engineering Conference.
   สถานที่ประชุม : Pattaya, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/10/2545
  พ.ศ.2544
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2001. Sexual size dimorphism, and male contest in wild Siamese fighting fish, Betta splendens. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 27th Congress on Science and Technology of Thailand.
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/10/2544
  พ.ศ.2543
   ชื่อบทความ : Jaroensutasinee, M. & Jaroensutasinee, K. 2000. Bubble nest habitat characteristics of wild Siamese fighting fish, Betta splendens. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 26th Congress on Science and Technology of Thailand.
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2543
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2563
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (The Twenty-Second Young Scientist Competition: YSC 2020)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (กิจกรรมรอบผลงานโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : ตอน GLOBE กับการจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ชื่อกิจกรรม : ตอน GLOBE กับการจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ชื่อกิจกรรม : ตอน เครือข่าย GLOBE ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบผลงานโครงการ)
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการพัฒนาครูสู่ผู้เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young Scientist Competition : YSC 2018)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (รอบผลงานโครงการ)
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC 2018) ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young Scientist Competition : YSC 2018)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (The Nineteen Young Scientist Competition : YSC2017)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (รอบชิงชนะเลิศ)
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน NASA-CLOUND Sat SMAP measur ins CLOUND & SOIL Moisture
    ชื่อกิจกรรม : ตอน NASA-GPM MISSION measures flooding in Thailand
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (The Nineteen Young Scientist Competition : YSC2017)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน คุยกับนักวิทยาศาสตร์องค์การ NASA
    ชื่อกิจกรรม : ตอน นครศรีธรรมราชเกมส์ ครั้งที่ 37
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 18 (The Eighteen Young Scientist Competition : YSC2016)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 18 (รอบภูมิภาค)
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน WU ENGATMENT
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 17 (The Seventeen Young Scientist Competition : YSC2015)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 17 (The Fifteenty Young Scientist Competition : YSC2015)
 • ชื่อโครงการ : ดาราศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2557
    ชื่อกิจกรรม : นักเรียนผู้แทนศูนย์ฯ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนผู้แทนศูนย์ฯ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาวิชาดาราศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิกครั้งที่ 2/2557
 • ชื่อโครงการ : GLOBE ภาคใต้
    ชื่อกิจกรรม : CloudSat Virtual Training ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์จาก NASA ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ชื่อกิจกรรม : อบรม GLOBE STEM หอยนางรมให้ครูและนักเรียน ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    ชื่อกิจกรรม : อบรม GLOBE STEM ปะการังให้ครูและนักเรียนที่เกาะสมุย
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย Happy Coral Camp ให้แก่นักเรียนที่เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : ดาราศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2557
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิกครั้งที่ 1/2557
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 16 (The Sixteen Young Scientist Competition : YSC 2014)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ysc 2014 รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 15
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ysc 2013 รอบภูมิภาค (ภาคใต้)
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ศูนย์ความรู้นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ศูนย์ความเป็นเลิศนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 15
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ysc 2013 รอบคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14 รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14 กิจกรรมอบรมนักเรียนและที่ปรึกษา และมอบทุน
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14 รอบคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 13
    ชื่อกิจกรรม : โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 รอบภูมิภาค ภาคใต้ (คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน)
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 13
    ชื่อกิจกรรม : โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 รอบคัดเลือก (คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน)
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12 YSC 2010
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดชเจริญสุธาสินีและ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการอบรม GLOBE Mosquito Habitat Mapper App ที่งาน TechCamp เมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ ภายใต้การสนับสนุนจาก US Embassy, New Zealand ในวันที่ 25-26 มค 2561 มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ 30 คน
 • ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดชเจริญสุธาสินีและ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการทำวิจัยเกี่ยวกับ Machine Learning ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม. 4-5 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยที่จังหวัดเชียงรายในวันที่ 19-22 กพ 2561 มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ 65 คน
 • ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดชเจริญสุธาสินีและ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการอบรมการสื่อความหมายการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่อำเภอปากพนังที่โรงแรมบ้านชายคลอง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 23-25 มีค 2561 ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ 170 คน
 • ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดชเจริญสุธาสินีและ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีได้รับเชิญเป็นวิทยากร นำเสนอ Terrestrial Sound Scape Ecology ไทเป ประเทศไต้หวันในวันที่ 28-31 พค 2561 มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ 40 คน
 • ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดชเจริญสุธาสินีและ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการอบรมเชิงปฎิบัติการให้กับครูและนักเรียนครั้งที่1 ในระหว่างวันที่ 14-15 มิย 2561 มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ 40 คน
 • ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดชเจริญสุธาสินีและ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีได้รับเชิญเป็นประธานในการประชุม GLOBE Science Working group ประจำปี 2018 โครงการ GLOBE ประเทศไอร์แลนด์ในวันที่ 29 มิย และ 6 กค 2561 มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย 10 คน
 • ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดชเจริญสุธาสินีและ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Hydrology ให้ครูและนักเรียนโครงการ GLOBE ประเทศไอร์แลนด์ในวันที่ 2-5 กค 25 61 มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ 100 คน
 • ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดชเจริญสุธาสินีและ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางของรัฐ จังหวัดกระบี่ ณ หอประชุมพระนาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ในวันที่ 19-20 กค 2561 มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ 100 คน
 • ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดชเจริญสุธาสินีและ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Drone และ การเขียนโปรแกรมควบคุม Drone และ IoT ให้กับครูและนักเรียนครั้งที่ 2 ในวันที่ 21-22 กค 2561 มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ 40 คน
 • ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดชเจริญสุธาสินีและ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีได้รับเชิญเป็นกรรมการตรวจโครงงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในงานวันวิทยาศาสตร์ มรภ. นครศรีธรรมราช จำนวน 12 โครงงาน ณ หอประชุม มรภ. นครศรีธรรมราชในวันที่ 17 สค 2561 มีผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน
 • ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดชเจริญสุธาสินีและ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อการสื่อสารองค์กร ในการประชุมเสวนาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรภาคใต้ ประจำปี 2561 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ 130 คน
 • ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดชเจริญสุธาสินีและ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ 50 คน
 • ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดชเจริญสุธาสินีและ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องบทบาท Walailak Young Ambassadors เรียนรู้ Social Media ในงาน Walailak Young Ambassadors Camps ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ 100 คน
 • ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดชเจริญสุธาสินีและ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการบินโดรนและการเขียนโปรแกรมให้กับนักเรียน อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 1 กันยายน 2561 มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ 10 คน
 • ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดชเจริญสุธาสินีและ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีได้รับเชิญเป็นวิทยากรการสอนการบินโดรนให้กับเด็กและบุคคลที่สนใจในงานวันเด็กในวันที่ 13 มค 2561 มีเด็กเข้าร่วมอบรม 300 คน
 • ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดชเจริญสุธาสินีและ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีได้จัดนิทรรศการเกจิอาจารย์ อมตะสังขาร 32 องค์ จังหวัดนครศรีธรรมราชใน ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ชั้น 3 วันที่ 11-14 กพ 2561 มีผู้เข้าชมนิทรรศการ 100 คน
 • ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดชเจริญสุธาสินีและ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวยุค Thailand 4.0 ณ โรงแรมราวดี ในวันที่ 3 มีค 2561 บรรยายเวลา 9.00-12.00 น. มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย 42 คน
 • ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดชเจริญสุธาสินีและ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีจัดนิทรรศการเกจิอาจารย์ อมตะสังขาร 32 องค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 23-30 มีค 2561 มีผู้เข้าชมนิทรรศการ 300 คน
 • ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีได้รับเชิญเป็น Invited speaker ในงานประชุมวิชาการ 10th Walailak Research National Conference ห้องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันที่ 27-29 มีนาคม 2561 บรรยายเวลา 9.00-10.00 น. มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย 100 คน
 • ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีได้รับเชิญเป็นผู้นำเสวนา เรื่อง นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ใน งาน วทท. เยาวชนครั้งที่ 13 ในวันที่ 16 กค 2561 บรรยายเวลา 10.00-12.00 น. มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย 800 คน
 • ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดชเจริญสุธาสินี วิทยากรร่วมเสวนา Data Science, Most Wanted Job ใน งาน วทท. เยาวชนครั้งที่ 13 ในวันที่ 17 กค 2561บรรยายเวลา 10.00-12.00 น. มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย 800 คน
 • ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดชเจริญสุธาสินีและ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีได้จัดนิทรรศการ CoE for Ecoinformatics ร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ใน งาน วทท. เยาวชนครั้งที่ 13 ในวันที่ 16-17 กค 2561 มีผู้เข้าชมนิทรรศการ 800 คน
 • ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดชเจริญสุธาสินีและ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีจัดนิทรรศการ CoE for Ecoinformatics ใน งานวันวิทยาศาสตร์ มรภ. นครศรีธรรมราช ในวันที่ 16-18 สค 2561 มีผู้เข้าชมนิทรรศการ 3000 คน
 • ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดชเจริญสุธาสินีและ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีได้รับเชิญจัดนิทรรศการ Into Machine Internet of Thing ในงานพสวท ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ กทม. ในวันที่ 8-9 กย 2561 มีผู้เข้าชมนิทรรศการ 300 คน
 • ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดชเจริญสุธาสินีและ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีได้รับเชิญเป็นประธานห้องย่อย Smart Electronics, Sensors, and Internet of Things (IoT) ในงานพสวท ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ กทม. ในวันที่ 8-9 กย 2561 มีผู้ร่วมในห้องย่อย 30 คน
  พ.ศ.2560
 • ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดชเจริญสุธาสินีและ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการใช้เทคโนโลยี 4.0 NASA GLOBE Apps เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในงานวทร. ไบเทค เมืองทองธานีในวันที่ 15 ตค 2560 อบรมเชิงปฎิบัติการ 13.00-16.30 น. มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ 40 คน
 • ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดชเจริญสุธาสินีและ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการนำ GLOBE ไปส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนานักเรียนในงานวทร. ไบเทค เมืองทองธานีในวันที่ 15 ตค 2560 บรรยายเวลา 9.30-10.30 น. มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย 100 คน
 • ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดชเจริญสุธาสินีและ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการอบรมการบินโดรนเพื่อใช้ในการวิจัยระดับชั้นเรียน ในวันที่ 28-29 ตค 2560 ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมจำนวน 40 คน
 • ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดชเจริญสุธาสินีและ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการอบรมการบินโดรนเพื่อใช้ในการวิจัยระดับชั้นเรียน ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม. 5 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยในวันที่ 2 ธค 2560 มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ 40 คน
 • ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดชเจริญสุธาสินีและ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการอบรมการใช้ GLOBE Cloud Observer App และ Hydrology Protocols ให้กับครูและนักเรียนในโครงการ GLOBE Oman ที่เมือง Musket ประเทศโอมานในวันที่ 5-6 ธค 2560 มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ 180 คน
 • ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดชเจริญสุธาสินีและ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง GLOBE Hydrology และ Atmosphere ทั้ง Basic และ Advanced Protocols ที่มหาวิทยาลัยบูรพาในระหว่างวันที่ 18-22 ธค 25 60 มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ 60 คน
 • ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดชเจริญสุธาสินีและ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์โดยนำ GLOBE และ Drone มาใช้ ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่ 23-24 ธค 2560 มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ 60 คน
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.
  พ.ศ.2562
   ชื่อหนังสือ : หนังสือบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสมุนไพรจังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี,  รศ.ดร.ฉัตรชัย  กัลยาณปพน,  รศ.ดร.มารวย  เมฆานวกุล,  ดร.จินตนีย์  รู้ซื่อ,  นายบุญส่ง  หวังสินทวีกุล,  รศ.ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี
   สำนักพิมพ์ : Creation Printing
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ นครศรีธรรมราช
   ISBN : 9789747557732
   ชื่อหนังสือ : คู่มือตัวชี้วัดแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูงของประเทศไทย ประเภทธรรมชาติ
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี,  รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี
   สำนักพิมพ์ : Creation Printing
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ นครศรีธรรมราช
   ISBN : xxxx
   ชื่อหนังสือ : คู่มือตัวชี้วัดแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูงของประเทศไทย ประเภทบริการนำเที่ยว
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี,  รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี
   สำนักพิมพ์ : Creation Printing
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ นครศรีธรรมราช
   ISBN : xxxx
   ชื่อหนังสือ : คู่มือตัวชี้วัดแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูงของประเทศไทย ประเภทมนุษย์สร้างขึ้น
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี,  รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี
   สำนักพิมพ์ : Creation Printing
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ นครศรีธรรมราช
   ISBN : xxxx
   ชื่อหนังสือ : คู่มือตัวชี้วัดแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูงของประเทศไทย ประเภทที่พัก
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี,  รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี
   สำนักพิมพ์ : Creation Printing
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ นครศรีธรรมราช
   ISBN : xxxx
   ชื่อหนังสือ : คู่มือตัวชี้วัดแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูงของประเทศไทย ประเภทวัฒนธรรม
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี,  รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี
   สำนักพิมพ์ : Creation Printing
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ นครศรีธรรมราช
   ISBN : xxxx
  พ.ศ.2561
   ชื่อหนังสือ : นครศรี เมืองศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ปาฎิหาริย์
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี,  รศ.ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี
   สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์กรีนโซน
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ นครศรีธรรมราช
   ISBN :
   ชื่อหนังสือ : รวยด้วยส้มโอทับทิมสยาม.
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี,  รศ.ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี
   สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์กรีนโซน
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ นครศรีธรรมราช
   ISBN :
   ชื่อหนังสือ : ถอดบทเรียนการพัฒนาทุนมนุษย์ทางการท่องเที่ยวและบริการในประเทศไทย
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี,  รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี,  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์
   สำนักพิมพ์ : Creation Printing
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ นครศรีธรรมราช
   ISBN :
   ชื่อหนังสือ : พระบรมธาตุเจดีย์ศรีธรรมาโศก ต้นแบบ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
   ผู้แต่ง :  นายพีรวิชญ์  เควด,  รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี,  รศ.ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี
   สำนักพิมพ์ : Creation Printing
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ นครศรีธรรมราช
   ISBN :
  พ.ศ.2558
   ชื่อหนังสือ : คู่มือการฟื้นฟูแนวปะการังด้วยระบบนิเวศ.
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี,  รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี
   สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์กรีนโซน
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ นครศรีธรรมราข
   ISBN :
  พ.ศ.2551
   ชื่อหนังสือ : สิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี,  รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี
   สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์บงกช
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ กรุงเทพ
   ISBN : xxxxx
  พ.ศ.2018
   ชื่อหนังสือ : รวยด้วยส้มโอทับทิมสยาม
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี,  รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี
   สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์กรีนโซน
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ นครศรีธรรมราช
   ISBN : xxxx
  พ.ศ.2017
   ชื่อหนังสือ : เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เกาะพะงัน
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี
   สำนักพิมพ์ : Creation Printing
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ นครศรีธรรมราช
   ISBN : xxxx
   ชื่อหนังสือ : Reef Diversity at Phangan Island
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี
   สำนักพิมพ์ : Creation Printing
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ นครศรีธรรมราช
   ISBN : xxxx
  รางวัล
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : DPST Hall of Fame 2560
   ชื่อรางวัล : DPST Hall of Fame 2560
   จาก : สสวท
   เมื่อ : 18/07/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี
   ชื่อผลงาน : หอเกียรติยศ พสวท. DPST Hall of Fame ประจำปีพ.ศ. 2560
   ชื่อรางวัล : หอเกียรติยศ พสวท. DPST Hall of Fame ประจำปีพ.ศ. 2560
   จาก : สสวท
   เมื่อ : 15/09/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี
  พ.ศ.2558
   ชื่อผลงาน : ด้านบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย
   ชื่อรางวัล : โล่เชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี
   ชื่อผลงาน : ด้านบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
   ชื่อรางวัล : โล่เชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการ GLOBE ภาคใต้
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี
   ชื่อผลงาน : ด้านการวิจัย
   ชื่อรางวัล : อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2557
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 09/09/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี
  พ.ศ.2557
   ชื่อผลงาน : ทำคุณประโยชน์
   ชื่อรางวัล : โล่เกียรติคุณฐานะที่ท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้กับโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
   จาก : สสวท
   เมื่อ : 10/05/2557
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี
  พ.ศ.2554
   ชื่อผลงาน : Caring for our coastal corals
   ชื่อรางวัล : ผลงานวิจัยได้ลงหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
   จาก : Bangkok Post นำลงผลงานวิจัย
   เมื่อ : 17/05/2554
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี
   ชื่อผลงาน : Ecological Reserach NECTEC joins effort to save coral reefs
   ชื่อรางวัล : ผลงานลงในหนังสือพิมพ์ The Nation
   จาก : The Nation
   เมื่อ : 24/05/2554
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี
   ชื่อผลงาน : เก็บข้อมูลโลกใต้น้ำด้วยไอที รู้ทัน-รับมือเร็วทุกการเปลี่ยนแปลง
   ชื่อรางวัล : ผลงานวิจัยลงหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก
   จาก : หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก
   เมื่อ : 22/05/2554
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี
   ชื่อผลงาน : ปฎิบัติการพลิกฟื้นปะการังไทยไม่ให้สูญพันธุ์
   ชื่อรางวัล : ผลงานวิจัยลงหนังสือพิมพ์ ข่าวสด
   จาก : หนังสือพิมพ์ ข่าวสด
   เมื่อ : 22/05/2554
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)