:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. พิมผกา  ฮาร์ดิง
   Assoc.Prof.Dr. Phimphaka Harding
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2100, 0-7567-2005-6
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2100, 2005-6
   E - mail  kphimpha@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  สาขาที่จบ  เคมี
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2534-2538
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Inorganic Chemistry
  มหาวิทยาลัย  University of Bristol
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2544
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  11/02/2540
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเคมี
  หลักสูตร  หลักสูตรเคมี
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/10/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี  Inorganic Synthesis and Electrochemistry
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : The first observation of hidden hysteresis in an Fe(III) spin crossover complex
   ผู้เขียน : . Boonprab, S. J. Lee, S. G. Telfer, K. S. Murray, W. Phonsri, G. Chastanet, E. Collet, E. Trzop, G. N. L. Jameson, P. Harding and D. J. Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Angew. Chem. Int. Ed.
   เล่มที่ : 58 ฉบับที่ : - หน้า : 11811 เดือน/ปี : 07/2562-07/2562
   ชื่อบทความ : Solvent effects on the spin crossover properties of iron(II) imidazolylimine complexes
   ผู้เขียน : D. Sertphon, P. Harding, K. S. Murray, B. Moubaraki, S. M. Neville, L. Liu, S. G. Telfer and D. J. Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Crystals
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : - หน้า : 116 เดือน/ปี : 02/2562-02/2562
   ชื่อบทความ : Abrupt spin crossover in iron(III) complexes with aromatic anions
   ผู้เขียน : S. E. Lazaro, A. Alkaş, S. J. Lee, S. G. Telfer, K. S. Murray, W. Phonsri, P. Harding and D. J. Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Dalton Trans.
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : doi: 10.10 เดือน/ปี : 07/2562-07/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Slow Relaxation of Magnetization in a Bis-mer-Tridentate Octahedral Co(II) Complex
   ผู้เขียน : Darunee Sertphon, Keith S. Murray, Wasinee Phonsri, Jesús Jover, Eliseo Ruiz, Shane G. Telfer, Adil Alkaş, Phimphaka Harding and David J. Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Dalton Trans.
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : 3 หน้า : 859-867 เดือน/ปี : 01/2561-01/2561
   ชื่อบทความ : Self-assembly of a mixed-valence FeII–FeIIItetranuclear star
   ผู้เขียน : Darunee Sertphon, Phimphaka Harding, Keith S. Murray, Boujemaa Moubarak, Nicholas F. Chilton, Stephen Hill, Jonathan Marbey, Harry Adams, Casey G. Davies, Guy N. L. Jameson and David J. Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Dalton Trans.
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : 47 หน้า : 7118–7122 เดือน/ปี : 04/2561-04/2561
   ชื่อบทความ : Solvatomorphism and anion effects in predominantly low spin iron(III) Schiff base complexes
   ผู้เขียน : Theerapoom Boonpra, Phimphaka Harding, Keith S. Murray, Wasinee Phonsri, Shane G. Telfer, Adil Alkas, Rangsiman Ketkaew, Yuthana Tantirungrotechai, Guy N. L. Jameson and David J. Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Dalton Trans.
   เล่มที่ : 47 ฉบับที่ : 35 หน้า : 12449 เดือน/ปี : 08/2561-08/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Morphological Comparison by SAXS, TEM and DLS of FePt3 Nanosuspension Synthesized from Different Precursors
   ผู้เขียน : P Sarmphim, S Soontaranon, C Sirisathitkul, P Harding, S Kijamnajsuk, B Chayasombat, S Pinitsoontorn and J Chingunpitak
   แหล่งตีพิมพ์ : : Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences
   เล่มที่ : 65 ฉบับที่ : 1 หน้า : 79-84 เดือน/ปี : 03/2560-03/2560
   ชื่อบทความ : Solvent modified spin crossover in an iron(III) complex: phase changes and an exceptionally wide hysteresis
   ผู้เขียน : W. Phonsri, P. Harding, L. Liu, S. G. Telfer, K. S. Murray, B. Moubaraki, T. M. Ross, G. N. L. Jameson and D. J. Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Chemical Science
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 5 หน้า : 3949-3959 เดือน/ปี : 03/2560-04/2560
   ชื่อบทความ : Comparison of Density Functionals for the Study of the High Spin Low Spin Gap in Fe(III) Spin Crossover Complexes
   ผู้เขียน : J. Sirirak, D. Sertphon, W. Phonsri, P. Harding and D. J. Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Int. J. Quantum Chem.
   เล่มที่ : 117 ฉบับที่ : 9 หน้า : e25362 เดือน/ปี : 02/2560-02/2560
   ชื่อบทความ : Hysteretic spin crossover driven by anion conformational change
   ผู้เขียน : Natnaree Phukkaphan, Dyanne L. Cruickshank, Keith S. Murray, Wasinee Phonsri, Phimphaka Harding and David J. Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Chemical Communications
   เล่มที่ : 53 ฉบับที่ : 70 หน้า : 9801-9804 เดือน/ปี : 08/2560-08/2560
   ชื่อบทความ : Spin crossover in mixed ligand iron(III) complexes
   ผู้เขียน : Wasinee Phonsri, Phimphaka Harding, Keith S. Murray, Boujemaa Moubaraki and David J. Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : New J. Chem.
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : 41 หน้า : 13747--137 เดือน/ปี : 10/2560-10/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Investigation of surfactant effect on size distribution of FePt-based nanoparticles by synchrotron SAXS and TEM
   ผู้เขียน : K Chokprasombat, K Koyvanich, C Sirisathitkul, P Harding and S Rugmai
   แหล่งตีพิมพ์ : : Transactions of the Indian Institute of Metals
   เล่มที่ : 69 ฉบับที่ : 3 หน้า : 733-740  เดือน/ปี : 04/2559-04/2559
   ชื่อบทความ : Spin Crossover in Iron(III) Complexes
   ผู้เขียน : D. J. Harding, P. Harding and W. Phonsri
   แหล่งตีพิมพ์ : : Coord. Chem. Rev.
   เล่มที่ : 313 ฉบับที่ : - หน้า : 38-61 เดือน/ปี : 01/2559-01/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Tensile and dynamic mechanical properties of natural rubber and polyurethane composites filled with cobalt ferrite
   ผู้เขียน : Anuchit Hunyek, Chitnarong Sirisathitkul and Pimphaka Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology
   เล่มที่ : 31 ฉบับที่ : 1 หน้า : 43-54 เดือน/ปี : 03/2558-03/2558
   ชื่อบทความ : Spin Crossover in cis Manganese(III) Quinolylsalicylaldiminates
   ผู้เขียน : Jitnapa Sirirak, David J. Harding, Phimphaka Harding, Keith S. Murray, Boujemaa Moubaraki, Lujia Liu, Shane G. Telfer
   แหล่งตีพิมพ์ : : Eur. J. Inorg. Chem.
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : 15 หน้า : 2534 เดือน/ปี : 05/2558-05/2558
   ชื่อบทความ : Substituent modulated packing in octahedral Ni(II) complexes
   ผู้เขียน : P. Insiti, P. Jitthiang, P. Harding, K. Chainok, R. Chotima, J. Sirirak, S. Blackwood, A. Alkaş, S. G. Telfer, and D. J. Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Polyhedron
   เล่มที่ : 114 ฉบับที่ : - หน้า : 242-248 เดือน/ปี : 12/2558-12/2558
   ชื่อบทความ : Substituent influenced spin crossover in Fe(III) quinolylsalicylaldiminates
   ผู้เขียน : D. Sertphon, D. J. Harding, P. Harding, K. S. Murray, B. Moubaraki, H. Adams, A. Alkaş and S. G. Telfer
   แหล่งตีพิมพ์ : : Eur. J. Inorg. Chem.
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : 3 หน้า : 432-438 เดือน/ปี : 12/2558-12/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Substituent effect of Fe(beta-diketonate)3 on the control of self-assembly FePt based nanoparticles
   ผู้เขียน : Komkrich Chokprasombat, Pimphaka Harding, Chitnarong Sirisathitkul, Witoon Tangwatanakul, Supree Pinitsoontorn and Paisarn Muneesawang
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Nanoparticle Research
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 6 หน้า : 2436 เดือน/ปี : 06/2557-06/2557
   ชื่อบทความ : Steric Trapping of the High Spin State in FeIII Quinolylsalicylaldimine Complexes
   ผู้เขียน : Darunee Sertphon, David J. Harding, Phimphaka Harding, Keith S. Murray, Boujemaa Moubaraki, Harry Adams
   แหล่งตีพิมพ์ : : Australian Journal of Chemistry
   เล่มที่ : 10.1071/CH14177 ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 06/2557-06/2557
   ชื่อบทความ : Morphological alteration and exceptional magnetic properties of air-stable FeCo nanocubes prepared by a chemical reduction method
   ผู้เขียน : K. Chokprasombat, P. Harding, S. Pinitsoontorn, S. Maensiri
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Magnetism and Magnetic Materials
   เล่มที่ : 369 ฉบับที่ : - หน้า : 228 เดือน/ปี : 06/2557-06/2557
   ชื่อบทความ : Solvatomorphism and Electronic Communication in Fe N,N-Bis(salicylidene)-1,3-propanediamine Dimers
   ผู้เขียน : Jitnapa Sirirak, David J. Harding, Phimphaka Harding, Lujia Liu, and Shane G. Telfer
   แหล่งตีพิมพ์ : : Aust. J. Chem.
   เล่มที่ : 68 ฉบับที่ : - หน้า : 766 เดือน/ปี : 10/2557-10/2557
   ชื่อบทความ : Copper hydrotris(3,5-diphenylpyrazolyl)borate dithiocarbamates: mimicking green copper proteins
   ผู้เขียน : David J. Harding, Wasinee Phonsri, Phimphaka Harding, Jitnapa Sirirak, Yuthana Tangtirungrotechai, Richard D. Webster, Harry Adams
   แหล่งตีพิมพ์ : : New J. Chem.
   เล่มที่ : 39 ฉบับที่ : - หน้า : 1498 เดือน/ปี : 12/2557-12/2557
   ชื่อบทความ : Abrupt two-step and symmetry breaking spin crossover in an iron(III) complex: an exceptionally wide [LS–HS] plateau
   ผู้เขียน : David J. Harding, Wasinee Phonsri, Phimphaka Harding, Keith S. Murray, Boujemaa Moubaraki, Guy N. L. Jameson
   แหล่งตีพิมพ์ : : Dalton Trans.
   เล่มที่ : 44 ฉบับที่ : - หน้า : 15079 เดือน/ปี : 11/2557-11/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Monodisperse magnetic nanoparticles: Effects of surfactants on the reaction between iron acetylacetonate and platinum acetylacetonate
   ผู้เขียน : K. Chokprasombat, C. Sirisathitkul, P. Harding, S. Chandarak and R. Yimnirun
   แหล่งตีพิมพ์ : : Revista Mexicana de Física
   เล่มที่ : 59 ฉบับที่ : 3 หน้า : 224-228 เดือน/ปี : 06/2556-06/2556
   ชื่อบทความ : FeIII Quinolylsalicylaldimine Complexes: A Rare Mixed-Spin-State Complex and Abrupt Spin Crossover
   ผู้เขียน : David J. Harding,Darunee Sertphon, Phimphaka Harding, Keith S. Murra, Boujemaa Moubaraki, John D. Cashion, John D. Cashion
   แหล่งตีพิมพ์ : : Chemistry A European Journal
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : - หน้า : 1082 เดือน/ปี : 01/2556-01/2556
   ชื่อบทความ : Anionic Tuning of Spin Crossover in FeIII–Quinolylsalicylaldiminate Complexes
   ผู้เขียน : David J. Harding,Darunee Sertphon, Phimphaka Harding, Keith S. Murra, Boujemaa Moubaraki, John D. Cashion, John D. Cashion
   แหล่งตีพิมพ์ : : European Journal of Inorganic Chemistry
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 788 เดือน/ปี : 02/2556-02/2556
   ชื่อบทความ : Halogen substituted quinolylsalicylaldimines: Four halogens three structural types
   ผู้เขียน : Jitnapa Sirirak, Wasinee Phonsri, David J. Harding, Phimphaka Harding,Pimonrat Phommon,Wannapa Chaoprasa, Rebecca M. Hendry, Thomas M. Roseveare
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Molecular Structure
   เล่มที่ : 1036 ฉบับที่ : - หน้า : 439 เดือน/ปี : 01/2556-01/2556
   ชื่อบทความ : Abrupt spin crossover in an iron(III) quinolylsalicylaldimine complex: structural insights and solvent effects
   ผู้เขียน : David J. Harding, Wasinee Phonsri, Phimphaka Harding, Ian A. Gass, Keith S. Murray, Boujemaa Moubaraki, John D. Cashion, Lujia Liu and Shane G. Telfer
   แหล่งตีพิมพ์ : : Chem. Comm.
   เล่มที่ : 49 ฉบับที่ : - หน้า : 6340 เดือน/ปี : 06/2556-06/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : (8-Aminoquinoline-kepa-2-N,N')bis(1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane-2,4-dionato-Kepa2-O,O')cobalt(II)
   ผู้เขียน : David J. Harding, Darunee Sertphon, Phimphaka Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Cryst. Section E
   เล่มที่ : E68 ฉบับที่ : - หน้า : m450 เดือน/ปี : 03/2555-03/2555
   ชื่อบทความ : Redox coupled-spin crossover in cobalt b-diketonate complexes: Structural, electrochemical and computational studies
   ผู้เขียน : Phimphaka Harding, David J. Harding, Rattawat Daengngern, Theeraphol Thurakitsaree, Brian M. Schutte, Michael J. Shaw, Yuthana Tantirungrotechai
   แหล่งตีพิมพ์ : : Polyhedron
   เล่มที่ : 42 ฉบับที่ : 1 หน้า : 291 เดือน/ปี : 07/2555-07/2555
   ชื่อบทความ : Structural and magnetic properties of cobalt ferrites synthesized using sol-gel techniques
   ผู้เขียน : A. Hunyek, C. Sirisathitkul, P. Harding and D. J. Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Materials Science-Poland
   เล่มที่ : 30 ฉบับที่ : 3 หน้า : 278-281 เดือน/ปี : 09/2555-09/2555
   ชื่อบทความ : Synthesis and electron transfer studies of redox active trans-b-diketonate Ni(II) complexes
   ผู้เขียน : Phimphaka Harding, Jitnapa Sirirak, David J. Harding, Harry Adams
   แหล่งตีพิมพ์ : : Transition Metal Chemistry
   เล่มที่ : 37 ฉบับที่ : 7 หน้า : 639 เดือน/ปี : 09/2555-09/2555
   ชื่อบทความ : Composition study of FePt nanoparticles synthesized from modified polyol process
   ผู้เขียน : K. Chokprasombat, P. Harding, C. Sirisathitkul, P. Muthitamongkol and S. Pinitsoontorn
   แหล่งตีพิมพ์ : : Indian Journal of Engineering & Materials Sciences
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 5 หน้า : 338-342 เดือน/ปี : 09/2555-10/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Redox-active nickel and cobalt tris(pyrazolyl)borate dithiocarbamate complexes: air-stable Co(II) dithiocarbamates
   ผู้เขียน : David J. Harding, Phimphaka Harding, Supaporn Dokmaisrijan and Harry Adams
   แหล่งตีพิมพ์ : : Dalton Transactions
   เล่มที่ : 40 ฉบับที่ : - หน้า : 1313 เดือน/ปี : 01/2554-01/2554
   ชื่อบทความ : [(4-bromo-phenyl)pyridin-2-ylmethylene amine–κ2-N,N']bis(1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane-2,4-dionato-κ2-O,O')nickel(II)
   ผู้เขียน : Phimphaka Harding, David J. Harding, Nitisastr Soponrat and Harry Adams
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Crysallographica. E
   เล่มที่ : E67 ฉบับที่ : - หน้า : m404 เดือน/ปี : 02/2554-02/2554
   ชื่อบทความ : (Di-2-pyridylamine-2N,N[hydrotris(3,5-diphenylpyrazol-1-yl--N2)borate]nickel(II) bromide dichloromethane monosolvate
   ผู้เขียน : David J. Harding, Phimphaka Harding and Harry Adams
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Crysallographica. E
   เล่มที่ : E67 ฉบับที่ : - หน้า : m477 เดือน/ปี : 03/2554-03/2554
   ชื่อบทความ : Nickel tris(pyrazolyl)borate b-diketonate complexes
   ผู้เขียน : David J. Harding, Phimphaka Harding, Harry Adams
   แหล่งตีพิมพ์ : : Transition Metal Chemsitry
   เล่มที่ : 36 ฉบับที่ : 3 หน้า : 249 เดือน/ปี : 03/2554-03/2554
   ชื่อบทความ : Formation of cobalt ferrites from aqueous solutions of metal nitrates containing PVA: effects of the amount of PVA and annealing temperature
   ผู้เขียน : Anuchit HUNYEK, Chitnarong SIRISATHITKUL and Phimphaka HARDING
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Ceramic Society of Japan
   เล่มที่ : 119 ฉบับที่ : - หน้า : 541 เดือน/ปี : 04/2554-04/2554
   ชื่อบทความ : Effect of the b-diketonate ligand on the spin states of [Ni(b-dkt)2(NH2-quin)] complexes
   ผู้เขียน : Darunee Sertphon, David J. Harding, Phimphaka Harding, Harry Adams
   แหล่งตีพิมพ์ : : Polyhedron
   เล่มที่ : 30 ฉบับที่ : 11 หน้า : 2740 เดือน/ปี : 10/2554-10/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Synthesis and Electrochemical Studies of Nickel β-Diketonate Complexes Incorporating Asymmetric Diimine Ligands
   ผู้เขียน : Phimphaka Harding, David J. Harding, Nitisastr Soponrat, Kittiya Tinpun, Sirirat Samuadnuan, and Harry Adams
   แหล่งตีพิมพ์ : : Australian Journal of Chemistry
   เล่มที่ : 63 ฉบับที่ : - หน้า : 75 เดือน/ปี : 01/2553-01/2553
   ชื่อบทความ : Cationic tris(pyrazolyl)borate bipyrimidine complexes
   ผู้เขียน : David J. Harding, Phimphaka Harding, Jutaporn Kivnang, Harry Adams
   แหล่งตีพิมพ์ : : Transition Metal Chemistry
   เล่มที่ : 35 ฉบับที่ : 5 หน้า : 521 เดือน/ปี : 08/2553-08/2553
   ชื่อบทความ : [(4-Bromophenyl)(2-pyridylmethylidene)amine-κ2N,N]bis-(1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane-2,4-dionato-κ2O,O)cobalt(II)
   ผู้เขียน : Phimphaka Harding, David J. Harding, Nitisastr Soponrat and Harry Adams
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Cryst. section E
   เล่มที่ : E66 ฉบับที่ : - หน้า : m1138 เดือน/ปี : 08/2553-08/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Synthesis and Electrochemical Studies of Octahedral Nickel beta-Diketonate Complexes
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Inorganica Chimica Acta
   เล่มที่ : 362 ฉบับที่ : 1 หน้า : 78 เดือน/ปี : 01/2552-01/2552
   ชื่อบทความ : Synthesis and Characterization of Redox-active Tris(pyrazolyl)borate Cobalt Complexes
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Dalton Transaction
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 1314 เดือน/ปี : 01/2552-01/2552
   ชื่อบทความ : [Tris(3,5-diphenylpyrazolyl)hydroborato]nickel(II) bromide
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Crystallographica Section E
   เล่มที่ : E65 ฉบับที่ : - หน้า : m773 เดือน/ปี : 06/2552-06/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : Tris(5-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-1-yl)methane
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Crystallographica Section E
   เล่มที่ : E64 ฉบับที่ : - หน้า : o896 เดือน/ปี : 04/2551-04/2551
   ชื่อบทความ : Tris(phenanthroline-κ2N,N)cobalt(II) tetrafluoridoborate acetonitrile solvate
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Crystallographica Section E
   เล่มที่ : E64 ฉบับที่ : - หน้า : m1538 เดือน/ปี : 11/2551-11/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : Iodination reactions of triazenide-bridged rhodium and iridium complexes: one- and two-site oxidative addition vs. one-electron oxidation
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Dalton Trans.
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า : 1325 เดือน/ปี : 01/2550-00/0000
   ชื่อบทความ : Synthesis and characterization of sterically hindered tris(pyrazolyl)borate Ni(II) complexes
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Inorg. Chim. Acta
   เล่มที่ : 360 ฉบับที่ :  หน้า : 3335 เดือน/ปี : 04/2550-00/0000
   ชื่อบทความ : Unexpected oxidation of a diphosphine by bis(1,3-diphenylpropane-1,3-dionato)cobalt(II), [Co(dbm)2]
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Cryst. Section C
   เล่มที่ : C63 ฉบับที่ :  หน้า : m163 เดือน/ปี : 03/2550-00/0000
   ชื่อบทความ : Microwave-Assisted Synthesis of N,N'-Disubstituted Acetamidine Ligands
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Synthetic Communications
   เล่มที่ : 37 ฉบับที่ : - หน้า : 2655 เดือน/ปี : 08/2550-11/2550
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : catena-Poly[[bis[-1-(2-pyridyl)pyridinium-2-thiolate)]-2N:S;2S:N-dicopper(I)]-di--chloro]
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Cryst. Section E
   เล่มที่ : E62 ฉบับที่ : - หน้า : m1335 เดือน/ปี : 00/2549-00/0000
   ชื่อบทความ : trans-Dichloro(triethylamine-N)(triphenylphosphine-P)palladium(II)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Cryst. Section E
   เล่มที่ : E62 ฉบับที่ : - หน้า : m1616 เดือน/ปี : 00/2549-00/0000
   ชื่อบทความ : Unexpected Formation of a Disulfide from 2-Mercaptopyridine and Co(II)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Sciecne and Technology
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : - หน้า : 69 เดือน/ปี : 00/2549-00/0000
   ชื่อบทความ : Triazenide-bridged rhodium-palladium complexes: [I2Rh(-MeC6H4NNNC6H4Me-p)2Pd(3-C3H5)]-, a stable paramagnetic [RhPd]4+ species with a localized Rh(II) centre
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Dalton Trans.
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 1749 เดือน/ปี : 01/2549-00/0000
  พ.ศ.2545
   ชื่อบทความ : Analysis of Electron Paramagnetic Resonance Spectra with Very Large Quadrupole Couplings
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : J. Phys. Chem. A
   เล่มที่ : 106 ฉบับที่ : - หน้า : 12214 เดือน/ปี : 12/2545-00/0000
   ชื่อบทความ : Novel dicarbonyl and carbonylnitrosyl tris(-triazenide) dirhodium complexes
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : J. Chem. Soc., Dalton Trans.
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 305 เดือน/ปี : 00/2545-00/0000
  พ.ศ.2543
   ชื่อบทความ : Redox-active heterobinuclear triazenide-bridged complexes; ancillary ligand control of electron distribution in a three-electron metal-metal bond
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Chem. Commun.
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 963 เดือน/ปี : 00/2543-00/0000
   ชื่อบทความ : p-Substituent effects on the redox chemistry of the diaryltriazenido-bridged dirhodium complexes [Rh2(CO)4-n(PPh3)n(-p-XC6H4NNNC6H4X-p)2] (n = 0-2)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : J. Chem. Soc., Dalton Trans.
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 2273 เดือน/ปี : 00/2543-00/0000
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Spin crossover complexes as molecular magnetic switches, , ()
   ผู้เขียน : M. Muadtrap, V. Darakai, K. S. Murray, W. Phonsri, J. K. Clegg, J. J. Whittaker P. Harding and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : KSIEC/CST Symposium
   สถานที่ประชุม : PACCON2019, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/02/2562
   ชื่อบทความ : Single-Crystal to Single-Crystal Transformations in Iron(III) Spin Crossover Complexes ()
   ผู้เขียน : M. Muadtrap, K. S. Murray, W. Phonsri, J. K. Clegg, P. Harding and D. J. Harding,
   ชื่อการประชุม : 3rd International Workshop on MEMS and Sensor Systems,
   สถานที่ประชุม : 27th-28th August 2019, Ho Chi Minh City, Vietnam
   ประเทศ : เวียดนาม เมื่อ 27/08/2562
   ชื่อบทความ : First observation of hidden hysteresis in an Fe(III) spin crossover complex (บรรยาย)
   ผู้เขียน : T. Boonprab, K. S. Murray, W. Phonsri, S. G. Telfer, S. J. Lee, G. Chastanet, E. Collet, E. Trzop, P. Harding and D. J. Harding,
   ชื่อการประชุม : PACCON2019
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/02/2562
   ชื่อบทความ : Spin Crossover Junctions for Room Temperature Conductance Switching ()
   ผู้เขียน : K. S. Kumar, P. Harding, C. A. Nijhuis and D. J. Harding,
   ชื่อการประชุม : 10th International Conference on Materials for Advanced Technologies
   สถานที่ประชุม : Marina Bay Sand, Singapore.
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 23/08/2562
   ชื่อบทความ : Microfluidic Synthesis of Molecular Iron(III) Spin Crossover Materials (บรรยาย)
   ผู้เขียน : S. E. Lazaro, P. Harding, J. Gonzales-Estefan, M. Gonidec, G. Chastanet and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Monomeric Iron(III) Spin Crossover Complexes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : W. Thammasangwan, P. Harding, S. G. Telfer, K. S. Murray, W. Phonsri and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Structural Investigations of Iron (III) Spin Crossover Complexes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : M. Muadtrap, P. Harding, D. J. Harding, J. K. Clegg, K. S. A. Arachchige and J. Whittaker
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Designing Cooperativity in Iron(III) Spin Crossover Complexes ()
   ผู้เขียน : T. Boonprab, P. Harding, K. S. Murray, W. Phonsri, S. G. Telfer, S. J. Lee and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : 43rd International Conference on Coordination Chemistry, 30th July-4th August 2018,
   สถานที่ประชุม : Sendai, Japan.
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 30/07/2561
   ชื่อบทความ : Designing Cooperativity in Iron(III) Spin Crossover Complexes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : T. Boonprab, P. Harding, K. S. Murray, W. Phonsri, S. G. Telfer, S. J. Lee and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : 43rd International Conference on Coordination Chemistry
   สถานที่ประชุม : Sendai, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 30/07/2561
   ชื่อบทความ : Cobalt(II) Single Ion Magnets (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : J. Songkerdthong, P. Harding, W. Phonsri, K. S. Murray and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : 43rd International Conference on Coordination Chemistry
   สถานที่ประชุม : Sendai, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 30/07/2561
   ชื่อบทความ : Monomeric Iron(III) Spin Crossover Complexes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : W. Thammasangwan, P. Harding, W. Phonsri, K. S. Murray and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : 43rd International Conference on Coordination Chemistry
   สถานที่ประชุม : Sendai, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 30/07/2561
   ชื่อบทความ : Morphology and magnetic properties of iron(III) spin crossover nanomaterials (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : S. E. Lazaro, P. Harding, U. Boonyang, K. S. Murray, W. Phonsri and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : 43rd International Conference on Coordination Chemistry
   สถานที่ประชุม : Sendai, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 30/07/2561
   ชื่อบทความ : Designed Iron(III) Spin Crossover Materials (บรรยาย)
   ผู้เขียน : T. Boonprab, P. Harding, K. S. Murray, W. Phonsri, S. G. Telfer, S. J. Lee and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : PACCON2018
   สถานที่ประชุม : Hat Yai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/02/2561
   ชื่อบทความ : Iron(III) SCO nanoparticles with abrupt transitions (บรรยาย)
   ผู้เขียน : S. E. Lazaro, P. Harding, U. Boonyang, S. G. Telfer and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : PACCON2018
   สถานที่ประชุม : Hat Yai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/02/2561
   ชื่อบทความ : Self-assembled iron(III) spin crossover materials and films (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : P. Poungsripong, P. Harding, J. A. Kitchen and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : PACCON2018
   สถานที่ประชุม : Hat Yai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/02/2561
   ชื่อบทความ : Abrupt Spin Crossover in Fe(III) Complexes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : N. Phukkaphan, S. E. Lazaro, P. Harding, K. S. Murray, W. Phonsri, S. G. Telfer, D. Cruickshank and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : TRF-OHEC Annual Congress
   สถานที่ประชุม : Cha-Am
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/01/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Designing Room Temperature Spin Crossover Materials ()
   ผู้เขียน : D. J. Harding, P. Harding, N. Phukkaphan, D. Cruickshank, K. S. Murray and W. Phonsri
   ชื่อการประชุม : 6th Asian Conference on Coordination Chemistry
   สถานที่ประชุม : Melbourne, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 23/07/2560
   ชื่อบทความ : Anion and Ligand Effects in Iron(III) Spin Crossover Complexes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : W. Thammasangwan, P. Harding, K. Chainok, K. S. Murray, W. Phonsri and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : 6th Asian Conference on Coordination Chemistry
   สถานที่ประชุม : Melbourne, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 23/07/2560
   ชื่อบทความ : Solvent modified spin crossover in Fe(III) complexes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : D. Sertphon, P. Harding, K. S. Murray, B. Moubaraki and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : 8th Advanced Materials and Nanotechnology Conference
   สถานที่ประชุม : Queenstown, New Zealand
   ประเทศ : นิวซีแลนด์ เมื่อ 12/02/2560
   ชื่อบทความ : Controlled synthesis of [Fe(qsal)2]NO3 nanoparticles in a reverse microemulsion (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : S. E. Lazaro, P. Harding, U. Boonyang, D. J. Harding and S. G. Telfer
   ชื่อการประชุม : 8th Advanced Materials and Nanotechnology Conference
   สถานที่ประชุม : Queenstown, New Zealand
   ประเทศ : นิวซีแลนด์ เมื่อ 12/02/2560
   ชื่อบทความ : Coordination Complexes as Molecular Switches: Adventures in Molecular Magnetism ()
   ผู้เขียน : T. Boonprab, J. Songkerdthong, P. Poungsripong, P. Harding, K. S. Murray, B. Moubaraki, S. G. Telfer, A. Alkaş and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : PACCON2017
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/02/2560
   ชื่อบทความ : Investigation of Fe(III) spin crossover complexes using X-ray Crystallographic studies (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Y. Janpathompong, D. J. Harding, P. Harding, S. G. Telfer
   ชื่อการประชุม : PACCON2017
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/02/2560
   ชื่อบทความ : Solvent control spin crossover in [Fe(qsal-4-OMe)2]NCS solvent (บรรยาย)
   ผู้เขียน : D. Sertphon, D. J. Harding, P. Harding, K. S. Murray and B. Moubaraki
   ชื่อการประชุม : PCCON2017
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/02/2560
   ชื่อบทความ : Synthesis and characterization of novel [Fe(qsal-X)2]OTs complexes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : P. Insiti, D. J. Harding, P. Harding and S. G. Telfer
   ชื่อการประชุม : PACCON2017
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/02/2560
   ชื่อบทความ : Investigation of Fe(III) spin crossover complexes using X-ray Crystallographic studies (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Y. Janpathompong, D. J. Harding, P. Harding, S. G. Telfer
   ชื่อการประชุม : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : Effects of Varied Micellar Conditions on the Reverse Microemulsion Synthesis of [Fe(qsal)2]NO3 Nanoparticles (บรรยาย)
   ผู้เขียน : S. E. Lazaro, P. Harding, U. Boonyang, D. J. Harding and S. G. Telfer
   ชื่อการประชุม : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : Concentration dependent spin crossover behavior in [Fe(qsal-OR)2]NO3 complexes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : P. Poungsripong, D. J. Harding and P. Harding
   ชื่อการประชุม : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : Developing spin crossover thermal sensors (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : A. Patigo, P. Harding, D. J. Harding, N. Phukkapan, D. Sertphon, N. Niamjan, A. Samoh and T. Salicupt
   ชื่อการประชุม : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : Anion-driven Abrupt Spin Crossover in [Fe(qsal-I)2][NTf2] (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : N. Phukkaphan, D. J. Harding and P. Harding
   ชื่อการประชุม : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : Decoupling of Spin Crossover Crystallographic Phase Change (บรรยาย)
   ผู้เขียน : T. Boonprab, P. Harding, K. S. Murray, W. Phonsri, S. G. Telfer, A. Alkaş and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : 6th Asian Conference on Coordination Chemistry
   สถานที่ประชุม : Melbourne, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 23/07/2560
   ชื่อบทความ : Synthesis, Characterization, Anion Effects and Magnetic Studies of Iron (III) Complexes of the naphEen Ligand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : T. Boonprab, D. J. Harding, P. Harding, A. Alkaş and S. G. Telfer
   ชื่อการประชุม : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walialak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : Octahedral Co (II) Single-Ion Magnets (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : J. Songkerdthong, D. J. Harding and P. Harding
   ชื่อการประชุม : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : Rare Octahedral Co(II) Single-Ion Magnets (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : J. Songkerdthong, P. Poungsripong, P. Harding, K. S. Murray, B. Moubaraki, S. G. Telfer, A. Alkaş and D. J. Harding.
   ชื่อการประชุม : SANZ-O-MAG2
   สถานที่ประชุม : University of Otago, Dunedin, New Zealand
   ประเทศ : นิวซีแลนด์ เมื่อ 08/02/2560
   ชื่อบทความ : Solution and Solid State Spin Crossover in Iron(III) Complexes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : T. Boonprab, P. Harding, K. S. Murray, B. Moubaraki, S. G. Telfer, A. Alkaş and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : SANZ-O-MAG2
   สถานที่ประชุม : University of Otago, Dunedin, New Zealand
   ประเทศ : นิวซีแลนด์ เมื่อ 08/02/2560
   ชื่อบทความ : Novel Zn (ll) complexes: Synthesis, spectroscopy, X-ray structure and DFT calculations (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : P. Insiti, P. Harding, D. J. Harding, J. Sirirak and K. Chainok
   ชื่อการประชุม : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak Univeristy
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : Abrupt spin crossover in [Fe(qsal-X)2]OTs.solvent (บรรยาย)
   ผู้เขียน : S. E. Lazaro, P. Harding, S. G. Telfer, W. Phonsri, K. S. Murray and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : MRS-Thailand 2017
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/10/2560
   ชื่อบทความ : Designing Molecular Switches: A Molecular Magnetism Approach ()
   ผู้เขียน : N. Phukkaphan, T. Boonbrap, P. Harding, D. Cruickshank, K. S. Murray, W. Phonsri, S. G. Telfer, A. Alkaş and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : The 12th Joint Conference on Chemistry - 2017
   สถานที่ประชุม : Semarang, Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 19/09/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Spin Crossover in Heteroleptic [Fe(qsal-Cl)(qsal-Br)]+ Complexes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : David J. Harding,a* Wasinee Phonsri, Phimphaka Harding, Keith S. Murray and Boujemaa Moubaraki
   ชื่อการประชุม : 42nd International Conference on Coordination Chemistry
   สถานที่ประชุม : Brest, France
   ประเทศ : ฝรั่งเศส เมื่อ 03/07/2559
   ชื่อบทความ : A versatile tridentate Schiff base for spin crossover and high spin self-assembled iron stars (บรรยาย)
   ผู้เขียน : David J. Harding, Phimphaka Harding, Darunee Sertphon, Keith S. Murray, Boujemaa Moubaraki, Nicholas F. Chilton, Stephen Hill, and Harry Adams
   ชื่อการประชุม : PACCON 2016
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/02/2559
   ชื่อบทความ : A simple Schiff base for spin crossover, single-ion magnets (SIM) and homochiral bishelicates (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Darunee Sertphon,aDavid J. Harding*, Phimphaka Harding, Keith S. Murray, and Boujema Moubaraki
   ชื่อการประชุม : International Conference on Coordination Chemistry, 2016,
   สถานที่ประชุม : Brest, France
   ประเทศ : ฝรั่งเศส เมื่อ 03/07/2559
   ชื่อบทความ : Base controlled CoII single-ion magnet (SIM) and low spin CoIII complex formation (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Darunee Sertphon, David J. Harding*, Phimphaka Harding, Keith S. Murray, and Boujemaa Moubaraki
   ชื่อการประชุม : PACCON 2016
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/02/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Abrupt two-step and symmetry breaking spin crossover in an iron(III) complex (บรรยาย)
   ผู้เขียน : David J. Harding, P. Wasinee, Phimphaka Harding, Keith S. Murray, Boujemaa Mourabaki and Guy N. L. Jameson
   ชื่อการประชุม : Advanced Materials & Nanotechnology (AMN7)
   สถานที่ประชุม : the Rutherford Hotel, Nelson, New Zealand
   ประเทศ : นิวซีแลนด์ เมื่อ 08/02/2558
   ชื่อบทความ : Spin Crossover in Iron(II) Imidazolylmethylene-aryl Amines: Aryl Controlled Supramolecular Networks (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : David J. Harding, Darunee Sertphon, Phimphaka Harding, Keith S. Murray, Boujemaa Moubaraki, Suzanne M. Neville, Lujia Liu and Shane G. Telfer
   ชื่อการประชุม : 10th International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry
   สถานที่ประชุม : the Palais des Congrès in Strasbourg, France
   ประเทศ : ฝรั่งเศส เมื่อ 28/06/2558
   ชื่อบทความ : Spin Crossover in Iron(II) Imidazolylmethylene-aryl amine Complexes: Tuning of the Spin Transition Temperature ()
   ผู้เขียน : David J. Harding, Darunee Sertphon, Phimphaka Harding, Keith S. Murray, Boujemaa Moubaraki, Suzanne M. Neville, Lujia Liu and Shane G. Telfer
   ชื่อการประชุม : the Pure and Applied Chemistry International Conference 2015
   สถานที่ประชุม : Amari Watergate Hotel, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/01/2558
   ชื่อบทความ : DFT and TD-DFT Investigations of [M(dcbpyH)(qsalX)CN] (M = Zn, Ru and X = H, Br, OMe) Complexes for DSSCs Applications: Effect of Metal and Ligand Substitutents (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jitnapa Sirirak, David J. Harding and Phimphaka Harding
   ชื่อการประชุม : the Pure and Applied Chemistry International Conference 2015
   สถานที่ประชุม : Amari Watergate Hotel, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/01/2558
   ชื่อบทความ : การออกแบบและพัฒนาสีย้อมไตรเดนเตทรูธีเนียมและสังกะสีชนิดใหม่สำหรับการประยุต์ในการเก็บเกี่ยวแสง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : พิมผกา ฮาร์ดิง, เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง, พิบูลย์วรรณ อินสิติ, และ จิตนภา ศิริรักษ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 : The Third Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS III)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/03/2558
   ชื่อบทความ : TEM image processing and composition of FEPt based nanoparticles synthesized by using Fe(beta-diketonate)3 (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : K Chokprasombat, C Sirisathitkul, P Sarmphim, P Harding, Y Sirisathitkul
   ชื่อการประชุม : The 4th Phayao Research Conference
   สถานที่ประชุม : Phayao University, Phayao
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/01/2558
   ชื่อบทความ : Spin Crossover in Heteroleptic [Fe(qsal-Cl)(qsal-Br)]+ Complexes ()
   ผู้เขียน : David J. Harding,* Wasinee Phonsri, Phimphaka Harding, Keith S. Murrayb and Boujema Moubaraki
   ชื่อการประชุม : Molecular Designs for Advanced Materials: Workshop and Conference
   สถานที่ประชุม : เชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/11/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Microwave synthesis, DFT calculations and spectroeletrochemical studies of [Ru(bpy)2(ppaX)][PF6]2 complexes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Harding P, Harding D J and Sirirak J
   ชื่อการประชุม : Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2014).
   สถานที่ประชุม : Khon Kaen
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/01/2557
   ชื่อบทความ : Solvatomorphism and Electronic Communication in FeIII N,N'-Bis(salicylidene)-1,3-Propylenediamine dimers (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sirirak J, Harding D J, Harding P, Lujia L and Telfer S G
   ชื่อการประชุม : Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2014)
   สถานที่ประชุม : Khon Kaen
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/01/2557
   ชื่อบทความ : Steric trapping of the spin state in [Fe(qsalt-Bu)2]Y (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sertphon D, Harding D J, Harding P, Murray K S, Moubaraki B, Cashion J D and Adams H
   ชื่อการประชุม : Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2014).
   สถานที่ประชุม : Khon Kaen
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/01/2557
   ชื่อบทความ : Fe(III) quinolylsalicylaldiminates: a versatile system for spin crossover materials ()
   ผู้เขียน : Harding D J, Phonsri W, Harding P, Murray K S, Moubaraki B, Lujia L and Telfer S G
   ชื่อการประชุม : Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2014).
   สถานที่ประชุม : Khon Kaen
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/01/2557
   ชื่อบทความ : Insight into MnII and MnIII Quinolylsalicylaldiminates: the synthesis, structural and computational studies of spin crossover in cis O donor MnIII complexes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sirirak J, Harding D J, Harding P, Murray K S, Moubaraki B, Lujia L and Telfer S G
   ชื่อการประชุม : the 6th HOPE meeting
   สถานที่ประชุม : Tokyo, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 11/03/2557
   ชื่อบทความ : Zn COMPLEXES FOR DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS APPLICATIONS (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Piboonwan Insiti, David J. Harding and Phimphaka Harding
   ชื่อการประชุม : The 40th Congress on Science and Technology of Thailand (STT40)
   สถานที่ประชุม : Hotel Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/12/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : [Fe(qsalX)2]NCS.solvent: Substituent control of spin crossover ()
   ผู้เขียน : David J. Harding, Wasinee Phonsri, Phimphaka Harding, Keith S. Murray, Boujemaa Moubaraki, Harry Adams
   ชื่อการประชุม : PACCON 2013
   สถานที่ประชุม : The Tide Resort, Chonburi
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/01/2556
   ชื่อบทความ : Magnetic Properties and Structural Characterization at High and Low Temperatures of an Iron(III) Spin-Crossover Compound [Fe(qsalI)2]CF3SO3.CH3OH (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wasinee Phonsri, David J. Harding, Phimphaka Harding, Shane G. Telfer
   ชื่อการประชุม : PACCON 2013
   สถานที่ประชุม : The Tide Resort
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/01/2556
   ชื่อบทความ : Anionic Control of Spin Crossover in [Fe(qsalOMe)2]Y (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Darunee Sertphon, David J. Harding, Phimphaka Harding Keith S. Murray, Boujemaa Moubaraki, John D. Cashion, Harry Adams
   ชื่อการประชุม : PACCON2013
   สถานที่ประชุม : The Tide Resort
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/01/2556
   ชื่อบทความ : ANIONIC CONTROL OF SPIN CROSSOVER IN [Fe(qsalOMe)2]Y (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Darunee Sertphon1, David J. Harding1*, Phimphaka Harding1 Keith S. Murray,2 Boujemaa Moubaraki2 and Harry Adams
   ชื่อการประชุม : International Conference for Young Chemists 2013 (ICYC 2013)
   สถานที่ประชุม : City Bayview Hotel, Georgetown, Penang, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 30/01/2556
   ชื่อบทความ : Benchmarking Quantum Mechanical methods for the study of Iron(III) Spin Crossover compounds (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jitnapa Sirirak, Phimphaka Harding and David J. Harding
   ชื่อการประชุม : PACCON2013
   สถานที่ประชุม : The Tide Resort
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/01/2556
   ชื่อบทความ : Effect of long chain substituents on the electrochemical properties and phase transitions of [M(-dkt)2(NN)] complexes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Mukda Thammakirati, Phimphaka Harding, David J. Harding, Chitnarong Sirisathitkul
   ชื่อการประชุม : PACCON2013
   สถานที่ประชุม : The Tide Resort
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/01/2556
   ชื่อบทความ : Redox Controlled Multifunctional Materials (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phimphaka Harding, David J. Harding, Mukda Thammakirati
   ชื่อการประชุม : HERP Congress I
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/01/2556
   ชื่อบทความ : Solvent effects on the structural and magnetic properties of spin crossover [FeIII(qsal-I)2]CF3SO3 ∙solvent complexes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phonsri W, Harding D J, Harding P, Murray K S, Moubaraki B, Lujia L and Telfer S G
   ชื่อการประชุม : Postgraduate Symposium on Inorganic Chemistry 2013
   สถานที่ประชุม : Melbourne, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 29/11/2556
   ชื่อบทความ : Halogen controlled spin crossover in [Fe(qsal-X)2]NCS complexes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Harding D J, Phonsri W, Harding P, Murray K S, Moubaraki B and Adams H
   ชื่อการประชุม : RACI Inorganic Chemistry Divisional Conference (IC'13)
   สถานที่ประชุม : Brisbane, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 08/12/2556
   ชื่อบทความ : Solvent effects on the structural and magnetic properties of spin crossover [FeIII(qsal-I)2]CF3SO3 ∙solvent complexes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Phonsri W, Harding D J, Harding P, Murray K S, Moubaraki B, Lujia L and Telfer S G
   ชื่อการประชุม : RACI Inorganic Chemistry Divisional Conference (IC'13)
   สถานที่ประชุม : Brisbane, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 08/12/2556
   ชื่อบทความ : MnII and MnIII quinolylsalicylaldiminates: spin crossover in cis oriented MnIII complexes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sirirak J, Harding D J, Harding P, Lujia L and Telfer S G
   ชื่อการประชุม : RACI Inorganic Chemistry Divisional Conference (IC'13)
   สถานที่ประชุม : Brisbane, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 08/12/2556
   ชื่อบทความ : Microwave synthesis, DFT calculations and electron transfer studies of [Ru(bpy)2(ppaX)][PF6]2 complexes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Harding P, Sirirak J and Harding D J
   ชื่อการประชุม : RACI Inorganic Chemistry Divisional Conference (IC'13)
   สถานที่ประชุม : Brisbane, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 08/12/2556
   ชื่อบทความ : Self-assembly of a tetrameric [Fe4(2-imap)3(2-Himap)3][NO3]3 (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sertphon D, Harding D J, Harding P, Murray K S, Moubaraki B, Cashion J D and Adams H
   ชื่อการประชุม : RACI Inorganic Chemistry Divisional Conference (IC'13)
   สถานที่ประชุม : Brisbane, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 08/12/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Synthesis and characterization of metal β-diketonate complexes containing long alkyl chains on NN donor ligand: Potential liquid crystal compounds (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Mukda Thammakirati, Sorasak Danworaphong, David J. Harding , Phimphaka Harding
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : Characterization of an Iron(III) Spin-Crossover Compound [Fe(qsalBr)2]NCSCH2Cl2 H2O (บรรยาย)
   ผู้เขียน : D. J. Harding, P. Harding, W. Phonsri, H. Adams
   ชื่อการประชุม : The 4th Walailak Research Conference, Functional Molecules and Materials Session
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : ANIONIC CONTROL OF SPIN CROSSOVER IN [Fe(qsalOMe)2]Y (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Darunee Sertphon, David J. Harding, Phimphaka Harding and Harry Adams
   ชื่อการประชุม : The 4th Walailak Research Conference, Functional Molecules and Materials Session
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : Synthesis and Characterization of CoFe2O4 particles by the PVA sol-gel method (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : A. Hunyek, C. Sirisathitkul, P. Harding and D.J. Harding
   ชื่อการประชุม : The 4th Walailak Research Conference, Functional Molecules and Materials Session
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : DFT Calculations on [Fe(qkt-R,R')2]0/+ Compounds: Searching for Novel Spin Crossover System (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Phonsri W., Tantirungrotechai Y., Harding P. and Harding D.J.
   ชื่อการประชุม : the Pure and Applied Chemistry International Conference 2012 (PACCON 2012)
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/01/2555
   ชื่อบทความ : Copper Tris(pyrazolyl)borate Dithiocabamates: New Models for Azurins (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Harding D.J., Harding P., Phonsri W., Tantirungrotechai Y. and Adams H
   ชื่อการประชุม : the Pure and Applied Chemistry International Conference 2012 (PACCON 2012)
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/01/2555
   ชื่อบทความ : Spin Crossover in FeIII [Fe(qsalOMe)2]Cl.solvent: Using Solvent to Flip the Switch (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sertphon D., Harding P., Harding D.J. and Adams H.
   ชื่อการประชุม : the Pure and Applied Chemistry International Conference 2012 (PACCON 2012)
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/01/2555
   ชื่อบทความ : Synthesis of self-assembled nanoparticles: The reaction between Fe(acac)3 and Pt(acac)2 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chokprasombat K, Harding P, Yordsri V, Muthitamongkol P, Pacdeepin P, and Sirisathitkul C
   ชื่อการประชุม : the 4th International Data Storage Technology Conference
   สถานที่ประชุม : Nonthaburi
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/01/2555
   ชื่อบทความ : Monodisperse Magnetic Nanoparticles: Effects of surfactant concentration on the reaction between Fe(acac)3 and Pt(acac)2 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : K. Chokprasombat, P. Harding, C. Sirisathitkul, P. Jantaratana, S. Chandarak, R. Yimnirun
   ชื่อการประชุม : The 4th Walailak Research Conference, Functional Molecules and Materials Session
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : Synchrotron Small Angle X-ray Scattering Spectra of Iron-based Magnetic Fluids (บรรยาย)
   ผู้เขียน : K. Koyvanich, K. Chokprasombat, C. Sirisathitkul, P. Harding, P. Jantaratana, T. Srikhirin and S. Rugmai
   ชื่อการประชุม : The 4th Walailak Research Conference, Functional Molecules and Materials Session
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : Solvent effects on the spin state of [FeIII(qsalX)2]Cl compounds (บรรยาย)
   ผู้เขียน : David J. Harding, Darunee Sertphon, Phimphaka Harding, Harry Adams, Boujemaa Moubaraki, Keith S. Murray
   ชื่อการประชุม :
   สถานที่ประชุม : University of Otago, Dunedin, New Zealand
   ประเทศ : นิวซีแลนด์ เมื่อ 29/01/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Synthesis and Characterization of Cobalt and Nickel -Diketonate Complexes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Darunee Sertphon, Phimphaka Harding and David J. Harding
   ชื่อการประชุม : Pure and Applied Chemistry International Conference 2011 (PACCON 2011)
   สถานที่ประชุม : Miracle Grand Hotel, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/01/2554
   ชื่อบทความ : Electronic communication between two metal -diketonate complexes bBridged by diimine linkers (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Phimphaka Harding and David J. Harding
   ชื่อการประชุม : Pure and Applied Chemistry International Conference 2011 (PACCON 2011)
   สถานที่ประชุม : Miracle Grand Hotel, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/01/2554
   ชื่อบทความ : Synthesis, Structural and Electron Transfer Studies of [Ni(dbm)2(N-NQuinFc)] Complex (บรรยาย)
   ผู้เขียน : himphaka Harding, David J. Harding, Darunee Sertphon, Pornwalai Thorngkhan and Harry Adams
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : Synthesis and Characterization of [Metal(beta-dkt)2(NH2-Quin)] Complexes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Darunee Sertphon, Phiimphaka Harding, David J. Harding
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : Magnetoviscosity of Fe3O4 nanoparticles dispersed in hexane (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Rangsanga P, Chokprasombat K, Sirisathitkul C, Harding P, Galakarn J and Srikhirin T
   ชื่อการประชุม : The 37th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 37)
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/10/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Redox Coupled-Spin Crossover in [Co(beta-diketonate)2(N-N)]0/+ Complexes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : P. Harding, D.J. Harding, R. Daengngern, T. Thurakitsaree, B.M. Schutte, M.J. Shaw and Y. Tantirungrotechai
   ชื่อการประชุม : PACCON2010 (Pure and Applied Chemistry International Conference)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/01/2553
   ชื่อบทความ : Cationic tris(pyrazolyl)borate bipyrimidine complexes: potential molecular buidling blocks (บรรยาย)
   ผู้เขียน : D.J. Harding, P. Harding, J. Kivnang, H. Adams
   ชื่อการประชุม : PACCON2010 (Pure and Applied Chemistry International Conference)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/01/2553
   ชื่อบทความ : Redox-Coupled Spin Crossover in [Co(b-dkt)2(N-N)]0/+ Redox Pairs: Structural, Electrochemical and DFT Insights and Relevance to Biological Enzymes ()
   ผู้เขียน : David J. Harding, Phimphaka Harding, Rattawat Daengngern, Theeraphon Turakitseri, Michel J. Shaw, Brian M. Schutte, Yuthana Tantirungrotechai
   ชื่อการประชุม : the 1st Kamphaeng Saen International Natural Products Symposium
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/10/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Electronic Communication in Redox Coupled-Spin Crossover Cobalt Dimers (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : P. Harding and D.J. Harding
   ชื่อการประชุม : การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2552
   ชื่อบทความ : Cobalt and Nickel Tris(pyrazolyl)borate Dithiocarbarmates: Stabilization of M(III) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : D.J. Harding and P. Harding
   ชื่อการประชุม : การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2552
   ชื่อบทความ : Synthesis and Characterization of Redox-active Tris(pyrazolyl)borate Cobalt Complexes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : D.J. Harding, P. Harding, R. Daengngern, S. Yimklan, H. Adams
   ชื่อการประชุม : German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology 2009
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai Orchid Hotel
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/09/2552
   ชื่อบทความ : Synthesis and Characterization of Bis(1,3-diphenylpropane-1,3-dionate), Bis(3,5-diphenylpyrazole), Metal Complexes, [M(dbm)2(HpzPh2)2]; (M = Co, Ni) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : J. Thisuwan, K.J. Haller, D.J. Harding, P. Harding
   ชื่อการประชุม : German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology 2009
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai Orchid Hotel
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/09/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : Electron Transfer Studies of Cobalt(II) and Nickel(II) β-Diketonate Complexes Incorporating Asymmetric Diimine Ligands (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Inorganic Chemistry Conference IC08
   สถานที่ประชุม : University of Canterbury, New Zealand
   ประเทศ : นิวซีแลนด์ เมื่อ 14/12/2551
   ชื่อบทความ : Electron Transfer Studies of [Ni(β-diketonate)2(ppaR)] (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/10/2551
   ชื่อบทความ : Synthesis and Characterization of Redox-active Tris(pyrazolyl)borate Cobalt Complexes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Inorganic Chemistry Conference IC08
   สถานที่ประชุม : University of Cantabury, New Zealand
   ประเทศ : นิวซีแลนด์ เมื่อ 14/12/2551
   ชื่อบทความ : Synthesis and Electrochemical Studies of Cobalt and Nickel Cyanometallates (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/10/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : Octahedral Nickel beta-Diketonate Complexes: Unexpected Stabilisation of Ni(III) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Inorganic Chemistry Conference (IC07)
   สถานที่ประชุม : Wrest Point Convention Centre, Hobart, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 04/02/2550
   ชื่อบทความ : Synthesis and Characterization of Cobalt(II) Scorpionate Complexes: A Rare N-Bound Nitrite Ligand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : วทท. 33
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/10/2550
   ชื่อบทความ : Ligand and Metal Effects on Electron Transfer in beta-Diketonate Complexes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : วทท. 33
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/10/2550
   ชื่อบทความ : Synthesis and Electron Transfer Studied of Tetra(2-thienyl)porphyrin-metal(II) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : วทท. 33
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/10/2550
   ชื่อบทความ : Synthesis and Characterization of a Series of [M(acacR)2(dpiPh)] (M = Ni and Co) Complexes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : วทท. 33
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/10/2550
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : Chelating ligands effect on Ni beta-diketonate complexes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : วทท. 32
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/10/2549
   ชื่อบทความ : Synthesis of RNXNHR ligands and their metal complexes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : ประชุม สกว.
   สถานที่ประชุม : โรงแรมรีเจนต์ ชะอำ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/10/2549
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : Synthesis and characterization of triazenide Ni(II) complexes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : ประชุม สกว.
   สถานที่ประชุม : โรงแรมรีเจนต์ ชะอำ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/10/2548
   ชื่อบทความ : NOVEL PALLADIUM TRIAZENIDO DIMERS (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : วทท. 31
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลนยีสุรนารี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2548
   ชื่อบทความ : THE EFFECT OF METAL IONS ON 2-MERCAPTOPYRIDINE (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : งานประชุม พสวท.
   สถานที่ประชุม : BITEC บางนา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/03/2548
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : Synthesis of a new triazene ligand and a precursor for the paddlewheel Ni(II) triazenido complex. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : วทท. 30
   สถานที่ประชุม : เมืองทองธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/10/2547
  พ.ศ.2546
   ชื่อบทความ : Synthesis and characterisation of a lantern 2-mercaptopyridino Cu(II) complex. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : วทท. 29
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2546
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
  • ชื่อโครงการ : โอลิมปิกวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561
      ชื่อกิจกรรม : ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (ค่ายเคมีโอลิมปิก)
  พ.ศ.2556
  • ชื่อโครงการ : โครงการโอลิมปิกวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
      ชื่อกิจกรรม : ค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมี 1/2556
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

Fatal error: Call to undefined function: facadcomtype() in H:\AppServ\www\des\html\source\DESAboutPersonallist_.php on line 1137
  พ.ศ.2551