:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
   Dr. Neeranat Kaewprasert Rakangthong
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3141, 0-7567-2201,3140
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3141, 2201,3140
   E - mail  kneerana@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เศรษฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2549
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  การเงิน/อุตสาหกรรม/แรงงาน
  มหาวิทยาลัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2535-2537
 
  วุฒิการศึกษา  เศรษฐศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2531-2534
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  09/09/2540
 
  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  ศูนย์บริการการศึกษา
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  14/11/2559 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  หลักสูตร  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  09/09/2540 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Estimation of the added value of using rainfall–runoff transformation and statistical models for seasonal streamflow forecasting
   ผู้เขียน : Ketvara Sittichok, Ousmane Seidou, Abdouramane Gado Djibo & Neeranat Kaewprasert Rakangthong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Hydrological Sciences Journal
   เล่มที่ : 63 ฉบับที่ : 4 หน้า : 630-645 เดือน/ปี : 03/2561-03/2562
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การพัฒนานโยบายทางการศึกษาโดยใช้ผลการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูล นักศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    Improving educational policies using student data analysis and visualization Case study Walailak University (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อนุรักษ์ ถุงทอง, อมร่าห์ ดูราเซห์, นีรนารถ แก้วประเสรฐิ ระฆังทอง
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6 : WMS Management research conference #6
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จ. นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ภูมิศาสตร์สารสนเทศที่พัฒนาด้วยโปรแกรมไพธอนสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อนุรักษ์ ถุงทอง, และ นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9 : The 9th Walailak Research national Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : เหตุผลของการไม่ยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์หลังได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อนุรักษ์ ถุงทอง, พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์, และ นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุกครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การวิเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาที่เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากฐานข้อมูลของศูนย์บริการการศึกษาโดยใช้โปรแกรม Python (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อนุรักษ์ ถุงทอง, โองการ กุลสมบัติ, รัตนาวดี ศรีสุข โกฆะรัตน์, นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง, และ สุพิศ ฤทธิ์แก้ว
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : The exploration of graduation rate at Walailak University using modern data analysis and visualization software (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Anurak Thungtonga, Ohnggahn Kulsombutb, Rattanawadee Srisuk Gokaratb, Neeranat Kaewprasert Rakangtongb, Supit Ritkaewb
   ชื่อการประชุม : 2015 Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) Conference
   สถานที่ประชุม : Sokha Angkor Resort, Siem Reap, Cambodia
   ประเทศ : กัมพูชา เมื่อ 02/12/2558
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Income distribution of Tourism in Nakhon Sri Thammarat, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐระฆังทอง (34), อ.จินตนีย์ จินตรานันต์(33) อ.ชวพงษ์ นุ้ยสุข(33%)
   ชื่อการประชุม : 2011 International Symposium October 6 University and Suratthani Rajabhat University (Thailand)" Samui Island Thailand 24-25 October 2011
   สถานที่ประชุม : Samui Island Thailand 24-25 October 2011
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/10/2554
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : อุปทานแรงงานสำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ เกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
    Labor Supply for Sustainable Nature-based Tourism Activities in KO CHANG Area, KO CHANG Sub-district, TRAT Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 4 : The Fourth National Conference of Economists
   สถานที่ประชุม : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/10/2551
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ศูนย์บริการการศึกษากับการรับใช้สังคม
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : อบรมองค์ความรู้การจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) สำหรับครูมัธยม
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 3
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์ทางการจัดการครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : WMS Business Best Practice Sharing
 • ชื่อโครงการ : ค่าย WMS Champion Camp#2 (ค่าย WMS ค่ายเยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 2)
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS แบรนด์อัจฉริยะทางธุรกิจ
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS ออมสินเก่งคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 • ชื่อโครงการ : WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : WMS แข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจพอเพียงระดับชาติ ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : การจัดทำข้อสอบ
    ชื่อกิจกรรม : จัดทำข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานวางแผนและประเมินผล
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สำนักวิชาการจัดการจัดกิจกรรมร่วมฉลอง 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : การประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากอุทกภัย พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 3
 • ชื่อโครงการ : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ประจำปี 2554
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ สู่...เยาวชนนักประชาสัมพันธ์
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2560
 • วิทยุ โทรทัศน์
 • วิทยากร
 • วิทยากร
  พ.ศ.2559
 • วิทยุ โทรทัศน์
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2561
   ชื่อผลงาน : ศูนย์บริการการศึกษา
   ชื่อรางวัล : เกียรติบัตร และช่อดอกไม้ หน่วยงานดีเด่น
   จาก : ท่านอธิการบดี ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงค์
   เมื่อ : 12/09/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.นีรนาท  ระฆังทอง
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : Improving educational policies using student data analysis and visualization Case study Walailak University
   ชื่อรางวัล : Best Paper ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทการนำเสนอแบบปากเปล่า สาขาการศึกษา ในการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6
   จาก : สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 19/05/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.อนุรักษ์  ถุงทอง,  นางสาวอามีร่า  ดูราเซห์,  ดร.นีรนาท  ระฆังทอง
   ชื่อผลงาน : Improving educational policies using student data analysis and visualization Case study Walailak University
   ชื่อรางวัล : Best Presentation ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทการนำเสนอแบบปากเปล่า สาขาการศึกษา ในการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6
   จาก : สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 19/05/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.อนุรักษ์  ถุงทอง,  นางสาวอามีร่า  ดูราเซห์,  ดร.นีรนาท  ระฆังทอง
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)