:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. นัยนา  หนูนิล
   Asst.Prof.Dr. Naiyana Noonil
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2157, 0-7567-2101-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2157, 2101-2
   E - mail  nnaiyana@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การพยาบาล
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2549
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Health
  มหาวิทยาลัย  Drake University
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2527-2528
 
  วุฒิการศึกษา  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  บริหารสาธารณสุข
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2535-2538
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  จิตวิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2521-2525
 
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
  สาขาที่จบ  พยาบาลอนามัยและการผดุงครรภ์
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2519-2522
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  17/10/2540
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/10/2562 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  -อนามัยชุมชน
-การเร่งพัฒนาภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับพืชสมุนไพร
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ผลของการให้ความรู้ผู้ดูแลก่อนจำหน่ายเด็กที่มีภาวะไข้เฉียบพลันต่อการเข้ารับบริการซ้ำ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
   The effect of discharge education for caregivers on the revisit of children with acute febrile illness at Nakhon Si Thammarat Municipality Hospital

   ผู้เขียน : สรีพร ชมบุญ นัยนา หนูนิล สายฝน เอกวรางกูร และเกียรติกำจร กุศล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเกื้อการุณย์ : Kuakarun Journal of Nursing
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 1 หน้า : 92-106 เดือน/ปี : 01/2562-06/2562
   ชื่อบทความ : ผลของโปรแกรมสนับสนุนการควบคุมน้ำหนักของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินในโรงเรียนประถมศึกษาเขตเทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช
   The effects of a supporting weight control program on body weight among students with overweight in primary school in the Municipal area of Nakhon Si Thammarat province

   ผู้เขียน : กาญจนาภรณ์ ไกรนรา นัยนา หนูนิล และสายฝน เอกวรางกูร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ : The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 2 หน้า : 53-65 เดือน/ปี : 05/2562-08/2562
   ชื่อบทความ : ผลของการ สนับสนุนการเดินร่วมกับการแกว่งแขนต่อระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต และเส้นรอบเอวของผู้สูงอายุที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม
   The effects of swing arms walking exercise on blood sugar level, blood pressure, and waist circumference

   ผู้เขียน : เกสราวรรณ ประดับพจน์ นัยนา หนูนิล สายฝน เอกวรางกูร และเจนเนตร พลเพชร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ : The Southern Collage Network Journal of Nursing and Public Health
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 1 หน้า : 154-166 เดือน/ปี : 01/2562-04/2562
   ชื่อบทความ : Psychosocial Support Provided by Health Volunteer for Older Adult with Depression and Suicide Attempt: A Case Study
   ผู้เขียน : Saifon Aekwarangkoon, Naiyana Noonil, and Rewwadee Petsirasan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak J Sci & Tech
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 4 หน้า : 275-282 เดือน/ปี : 04/2562-05/2562
   ชื่อบทความ : Health-related quality of life and related factors in Thais with stable COPD
   ผู้เขียน : Noonil, N., Aekwarangkoon, S., & Petsirasan, R.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak J Sci & Tech
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 12 หน้า : 955-964 เดือน/ปี : 08/2562-08/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
   Application the Local Wisdom for Developing Health Promotion among Older Adults in Community

   ผู้เขียน : สายฝน เอกวรางกูร นัยนา หนูนิล อรทัย นนทเภท และอุษา น่วมเพชร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ : Thai Journal of Nursing
   เล่มที่ : * ฉบับที่ : 2 หน้า : * เดือน/ปี : 04/2561-06/2561
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บ้าน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้เขียน : สุธิศา ทองประสิทธิ์1, นัยนา หนูนิล2, จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์2
   แหล่งตีพิมพ์ : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 3 หน้า :  เดือน/ปี : 09/2561-12/2561
   ชื่อบทความ : กระบวนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอต่อการจัดระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว: กรณีศึกษาตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   The Development of Potential of District Health Network for Elderly Care System: a Case Study of Takheun Subdistrict, Thasala District, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : เรวดี เพชรศิราสัณห์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ : Area Based Development Research Journal
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 6 หน้า :  เดือน/ปี : 11/2561-12/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบสู่การปฏิบัติในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช.
   Impelling the National Health Assembly on tobacco control into community action at Nakhon Si Thammarat Province.

   ผู้เขียน : นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณฑ์ และสายฝน เอกวรางกูร.
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล, : Thai Journal of Nursing
   เล่มที่ : 66 ฉบับที่ : 1 หน้า : 55-70 เดือน/ปี : 06/2560-06/2560
   ชื่อบทความ : การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบสู่การปฏิบัติใน ชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
   Impelling the National Health Assembly on tobacco control into community action at Nakhon Si Thammarat Province.

   ผู้เขียน : ดร.นัยนา หนูนิล** ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์** และดร.สายฝน เอกวรางกูร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาล : Thai Journal of Nursing
   เล่มที่ : 66 ฉบับที่ : 1 หน้า : 50-70 เดือน/ปี : 01/2560-03/2560
   ชื่อบทความ : กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพสู่การขับเคลื่อนจังหวัดตรังปลอดบุกรี่
   ผู้เขียน : ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร ผศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 3 หน้า : 1-13 เดือน/ปี : 09/2560-09/2560
   ชื่อบทความ : การรับรู้และความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านการคัดกรองภาวะซึมเศร้าสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
   Perceptions and Capacity Development Needs of Health Volunteers for Depression Screening among the Elderly in the Community

   ผู้เขียน : สายฝน เอกวรางกูร นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณห์ อุษา น่วมเพชร เจนเนตร พลเพชร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ : Thai Journal of Nursing
   เล่มที่ : * ฉบับที่ : * หน้า : * เดือน/ปี : 01/2560-03/2560
   ชื่อบทความ : การรับรู้และความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านการคัดกรองภาวะซึมเศร้าสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
   Perceptions and Capacity Development Needs of Health Volunteers for Depression Screening among the Elderly in the Community

   ผู้เขียน : สายฝน เอกวรางกูร นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณห์ อุษา น่วมเพชร เจนเนตร พลเพชร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ : Thai Journal of Nursing
   เล่มที่ : * ฉบับที่ : * หน้า : * เดือน/ปี : 01/2560-03/2560
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
   Application the Local Wisdom for Developing Health Promotion among Older Adults in Community

   ผู้เขียน : สายฝน เอกวรางกูร นัยนา หนูนิล อรทัย นนทเภท อุษา น่วมเพชร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ : Thai Journal of Nursing
   เล่มที่ : * ฉบับที่ : 2 หน้า : * เดือน/ปี : 04/2560-06/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Aberrant neutrophil function among heavy amokers and Chronic Obstructive Pulmonary Disease patients.
   ผู้เขียน : Jaroenpool J, Pattanapanyasat K, Noonin N, Prachongsai I.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Pacific journal of allergy and immunology
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 4 หน้า : 278-283 เดือน/ปี : 03/2559-03/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Depression in patients with chronic diseases at Thasala hospital, Nakhon Si Thammarat Province.

   ผู้เขียน : ดร.นัยนา หนูนิล* ดร.สายฝน เอกวรางกูร**และเจตนา หนูนิล***
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล : Thai journal of nursing
   เล่มที่ : 64 ฉบับที่ : 2 หน้า : 10-16 เดือน/ปี : 04/2558-06/2558
   ชื่อบทความ : กระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา ต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศสำหรับเยาวชนในโรงเรียน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Participatory process to develop comprehensive sex education school model for promoting sexuality among the youth in school: A case study in Nakhon Si Thammarat Province.

   ผู้เขียน : สายฝน เอกวรางกูร กำไล สมรักษ์ และนัยนา หนูนิล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล : Thai Jouranl of Nursing
   เล่มที่ : 64 ฉบับที่ : 4 หน้า : 35-42 เดือน/ปี : 04/2558-06/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : ผลการนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบสู่การปฏิบัติในชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร
   Effects of The National Health Assembly of the tobacco control resolution to the actions in the local area at Chumporn province

   ผู้เขียน : เรวดี เพชรศิราสัณห์ และ นัยนา หนูนิล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยเชิงเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่่ : Area Based Development Research Journal
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 6 หน้า : xx-xx เดือน/ปี : 07/2557-08/2557
   ชื่อบทความ : ผลการนำมติสุขภาพแห่งชาติด้านการควบคุมยาสูบสู่การปฏิบัติในชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร
   ผู้เขียน : เรวดี เพชรศิราสัณพ์ และนัยนา หนูนิล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ : Area based development research journal
   เล่มที่ : ปีที่ 6 ฉบับที่ : 6 หน้า : 22 เดือน/ปี : 07/2557-08/2557
   ชื่อบทความ : ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้เขียน : ธนวรรณ สงประเสริฐ นัยนา หนูนิล และสายฝน เอกวรางกูร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาลและการศึกษา
   เล่มที่ : ปีที่ 7 ฉบับที่ : 4 หน้า : 50 เดือน/ปี : 12/2557-12/2557
   ชื่อบทความ : ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้เขียน : ธนวรรณ สงประเสริฐ นัยนา หนูนิล และสายฝนเอกวรางกูร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาลและการศึกษา
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 4 หน้า : 50 เดือน/ปี : 10/2557-12/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : กระบวนการมีส่วนร่วมสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศด้วยการพัฒนาต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนภาคใต้ตอนบน
   Participatory process to enhance health assets for promoting sexuality among youth in upper southern provinces.

   ผู้เขียน : สายฝน เอกวรางกูร และ นัยนา หนูนิล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเกื้อการุณย์ : Kuakarun Journal of Nursing
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : 1 หน้า : 103-118 เดือน/ปี : 01/2556-06/2556
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดวิเคราะห์กับพฤติกรรมเสี่ยง ทางเพศของวัยรุ่น
   Relationship between critical thinking and sexual risk behaviors among adolescents.

   ผู้เขียน : สายฝน เอกวรางกูร และ นัยนา หนูนิล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล : Thai Journal of Nursing
   เล่มที่ : 62 ฉบับที่ : 4 หน้า : 27-34 เดือน/ปี : 10/2556-12/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Lived experience of Thai women and their changing bodies in midlife
   ผู้เขียน : Naiyana Noonil, Joyce Hendricks, and Saifon Aekwarangkoon,
   แหล่งตีพิมพ์ : : Nursing and Health Sciences (2012), 14, 312–317
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 13 หน้า : 312-318 เดือน/ปี : 02/2555-02/2555
   ชื่อบทความ : กระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรเพศศึกษารอบด้านในการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศสำหรับเยาวชนในสถานศึกษาภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย
   The participation process in developing comprehensive sex education curriculum management model on enhancing the sexuality for the youth in schools, Upper Southern of Thailand

   ผู้เขียน : สายฝน เอกวรางกูร และ นัยนา หนูนิล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล : Thai Journal of Nursing
   เล่มที่ : 61 ฉบับที่ : 4 หน้า : 10-19 เดือน/ปี : 10/2555-12/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน
   Healthy Public Policy Process for Developmental Assets of Children and Youth

   ผู้เขียน : ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล ผศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสภาการพยาบาล : Thai Journal of Nursing Council
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : ฉบับพิเศษ หน้า : 30-43 เดือน/ปี : 01/2554-03/2554
   ชื่อบทความ : กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาทุนชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชน
   Public Policy Process for the Improment of Children's and Youths'Life's assests.

   ผู้เขียน : ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล ผศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสภาการพยาบาล : Thai Journal of Nursing Council
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : special issue  หน้า : 30-43 เดือน/ปี : 01/2554-03/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเองสำหรับสตรีวัยผู้ใหญ่
   Effectiveness of a Promoting Self-Breast Examination Program for Adult Women

   ผู้เขียน : เรวดี เพชรศิราสัณฑ์ นัยนา หนูนิล
   แหล่งตีพิมพ์ : รามาธิบดีสาร : Ramathibodi Nursing Journal
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 1 หน้า : 54-69 เดือน/ปี : 01/2553-04/2553
   ชื่อบทความ : ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเองสำหรับสตรีวัยผู้ใหญ่
   Effectiveness of a promoting self-breast examination program for adult women

   ผู้เขียน : เรวดี เพชรศิราสัณห์ 50% นัยนา หนูนิล 50%
   แหล่งตีพิมพ์ : รามาธิปดีพยาบาลสาร : Ramathibodi Nursing Journal
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 1 หน้า : 54-69 เดือน/ปี : 01/2553-04/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : ห่วงโซ่สุขภาพ: การเพิ่มมูลค่าทุนทางสังคมเพื่อพัฒนาระบบการดูแล สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Health Cycle: Increasing the Social Resource Values for Developing the Aging Healthcare System in the Community, Nakonsrithammarat Province

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล
   เล่มที่ : 57 ฉบับที่ : 1-2 หน้า : 150-152 เดือน/ปี : 01/2552-03/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : การจัดการทุนทางสังคมทางสังคมของชุมชนสู่การสร้างสุขภาวะ:กรณีศึกษาชุมชนวังหอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   The Health Promoting Community: An Innovation of Strategies to Social-Capital Management at Wunghon community, Nakronsrithammarat Province.

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสาธารณสุขศาสตร์ : Journal of Public Health
   เล่มที่ : 38 ฉบับที่ : 3 หน้า : 366-375 เดือน/ปี : 12/2551-12/2551
   ชื่อบทความ : การจัดการทุนทางสังคมของชุมชนสู่การสร้างสุขภาวะ:กรณีศึกษาชุมชนวังหอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   The Social-capital Management of Community for Health promotion: A case study of Wunghon Community, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสาธารณสุขศาสตร์ : Journal of Public Health
   เล่มที่ : 38 ฉบับที่ : 3 หน้า : 366-375 เดือน/ปี : 09/2551-12/2551
   ชื่อบทความ : ห่วงโซ่สุขภาพ: การเพิ่มมูลค่าทุนทางสังคมเพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Health Cycle: Increasing the Social Resource Values for Developing the Aging Healthcare System in the Community, Nakonsrithammarat Province

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล
   เล่มที่ : 57 ฉบับที่ : 1-2 หน้า : 72-84 เดือน/ปี : 01/2551-06/2551
   ชื่อบทความ : ห่วงโซ่สุขภาพ: การเพิ่มมูลค่าทุนทางสังคมเพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Health Cycle: Increasing the Social Resource Values for Developing the Aging Healthcare System in the Community, Nakonsrithammarat Province

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล : Thai Journal of nursing
   เล่มที่ : 57 ฉบับที่ : 1-2 หน้า : 72-84 เดือน/ปี : 01/2551-06/2551
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคของวัยรุ่นในพื้นที่ตำบลโมคลาน นครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์ เรวดี เพชรสิราสัณห์ และ นัยนา หนูนิล
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/03/2562
   ชื่อบทความ : ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของวัยรุ่นในพื้นที่ผลิตยาสูบ อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Luksamon Luksanavimon, Naiyana Noonil, Saifon Akwarangkoon, Rewwadee Petsirasan, Pikuntip Kunset, Thanawan Songprasert and Sitthiphan Rueanchan
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 หัวข้อ “Smart Research and Innovation to Thailand 4.0”
   สถานที่ประชุม : อาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการบริโภคและการควบคุมยาสูบของโรงเรียนในพื้นที่ที่มีการรณรงค์ชุมชนปลอดบุหรี่ อาเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pikuntip Kunset, Naiyana Noonil, Saifon Akwarangkoon, Luksamon Luksanavimon, Sitthiphan Rueanchan, Thanawan Songprasert and Rewwadee Petsirasan
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 หัวข้อ “Smart Research and Innovation to Thailand 4.0”
   สถานที่ประชุม : อาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในพื้นที่ชนบท อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Smoking Behavior of Youth in rural areas, Thasala District, Nakhon Si Thammarat Province. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อาจารย์ลักษมล ลักษณะวิมล, ผศ.ดร. เรวดี เพชรศิราสัณห์, ผศ.ดร. นัยนา หนูนิล, รศ.ดร. สายฝน เอกวรางกูร , อาจารย์ธนวรรณ สงประเสริฐ
   ชื่อการประชุม : โครงการประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 13 เรื่อง “ยาสูบกับสุขภาพปอด: บทบาทพยาบาล”
   สถานที่ประชุม : ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/05/2562
   ชื่อบทความ : การพัฒนากระบวนการดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้ เก่ง ดี มีความสุข ตามอัตลักษณ์นักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จันทร์จุรีย์ ถือทอง, วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์, นัยนา หนูนิล, เกียรติกำจร กุศล, สายฝน เอกวรางกุร, อุไร จเรประพาฬ, อรเพ็ญ สุขะวัลล, เจนเนตร พลเพชร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่11 : The 11th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2562
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการบริโภคโซเดียมต่อภาวะการทำงานของไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะไตเรื้อรัง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ชมัยพร นิยมจิตร์, สายฝน เอกวรางกูร, นัยนา หนูนิล, รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11" : The 11th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2562
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขและปัจจัยสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อความเป็นอยู่ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปี่ที่ 1 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เกียรติกำจร กุศล ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร สายฝน เอกวรางกูร เรวดี เพชรศิราสัณห์ จิราวรรณ คล้ายวิเศษ จันทร์จุรีย์ ถือทอง นัยนา หนูนิล นาบิลลา ยุมยวง ณัฐชนัญ สบเหมาะ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11
   สถานที่ประชุม : อาคารวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2562
   ชื่อบทความ : ความแตกต่างระหว่างเพศเกี่ยวกับภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กรรณิการ์ ศรีสมทรง1, ชุติมา รอดเนียม1,*, นัยนา หนูนิล1, และเรวดี เพชรศิราสัณห์1
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11 : The 11th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : การรับรู้ลักษณะการเป็นคนดีของนักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pavarud Puangsri
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพโภชนาการ ตาบลโมคลาน อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ชุติมา รอดเนียม
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : ความสุขและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความเป็นอยู่ที่เป็นสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ณัฐชนัญ สบเหมาะ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : การประเมินผลกระทบทางสุขภาพต่อการดาเนินงานด้านภาวะโภชนาการสมวัยของประชาชน ตาบลหูล่อง อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สิทธิพรรณ เรือนจันทร์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : เพศกับองค์ประกอบของอาการที่นำไปสู่การเกิดภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นาบีลา ยุมยวง สายฝน เอกวรางกูร เรวดี เพชรศิราสัณห์ นัยนา หนูนิล วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ นิดารัตน์ ชูวิเชียร อุษา น่วมเพชร ณัฐชนัญ สบเหมาะ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 11
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Relationship between dietary intake, physical activity and weight of overweight school-aged children in Thai rural area (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Naiyana Noonil, Kanjanaporn Krainara, Saifon Aekwarangkoon and Rewwadee Petsirasan
   ชื่อการประชุม : The 6th Seoul International Congress of Endocrinology and Metabolism (SICEM 2018)
   สถานที่ประชุม : Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 19/04/2561
   ชื่อบทความ : ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความคาดหวังในผลลัพธ์ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นงนภัส ช่วยขำ สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ และนัยนา หนูนิล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 1
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2561
   ชื่อบทความ : Clinical outcome improvement in Thai southern older adults with diabetes in a community setting: Using an action research method (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chennet Phonphet RN, Ph.D Rewwadee Petsirason RN, Ph.D Naiyana Noonil RN, Ph.D Saifon Akvarangkul RN, Ph.D Pornpon Thamrongrat MSc. Ladda Thiamwong RN, Ph.D
   ชื่อการประชุม : 6th Seoul International Congress of Endocrinology and Metabolism (SICEM 2018)
   สถานที่ประชุม : Walkerhill Seoul Hotel, 177 Walkerhill-ro, Gwangjin-gu, Seoul, Korea (South)
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 19/04/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Diving the National Health Assembly Policy on Tabacco Control in Community of Southern Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Naiyana Noonil Saifon Aekwarangkoon Rawadee Petsirasan
   ชื่อการประชุม : The 2nd Asia-Pacific Nursing Research Conference
   สถานที่ประชุม : Taipei, Taiwan
   ประเทศ : ไตหวัน เมื่อ 02/08/2560
   ชื่อบทความ : Nurse-Led Proactive Program to Improve Health-Related Quality of Life among Community-Dwelling Older Persons in southern Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เรวดี เพชรศิราสัณห์ นัยนา หนูนิล
   ชื่อการประชุม : The 2nd Asia-Pacific Nursing Research Conference: Nurse Intelligence: Practice, Research, and Policy
   สถานที่ประชุม : Taipei International Convention Center, Taipei, Taiwan
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/08/2560
   ชื่อบทความ : The Reasoning and Selecting Modified Behavior for Health Maintenance in Thai older Southern Rural Women with Diabetes/Hypertension (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chennet Phonphet RN, Ph.D1 , Rewwadee Petsirason RN, Ph.D1 , Naiyana Noonil RN, Ph.D1, Saifon Akvarangkul RN, Ph.D1, Pornpon Thamrongrat MSc2., Ladda Thiamwong RN, Ph.D3
   ชื่อการประชุม : the 16th International Conference on Nursing & Midwifery (ICNM)
   สถานที่ประชุม : Bali
   ประเทศ : ฟิลิปปินส์ เมื่อ 15/07/2560
   ชื่อบทความ : The driving model of the National Health Assembly policy on tobacco control into community practice at Nakhon Si Thammarat Province,Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Naiyana Noonil, Ph.D (Nursing) Rewwadee Petsirasan, Ph.D (Nursing) Saifon Aekwarangkoon, Ph.D (Nursing)
   ชื่อการประชุม : The 2nd Asia-Pacific Nursing Research Conference 2017
   สถานที่ประชุม : Taipei International Conferrence center
   ประเทศ : ไตหวัน เมื่อ 02/08/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Anemia in elderly can be improved by health promotion (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jiraporn Jaroenpool, Rewwadee Petsirasan, Naiyana Noonin
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 40 : the 40th Annual Conference of Medical Technologists of Thailand (ACMTT) in conjunction with the 16th ASEAN Conference of Clinical Laboratory Sciences (ACCLS)
   สถานที่ประชุม : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/05/2559
   ชื่อบทความ : กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมปลูกข้าวไร่ เทศบาลตำบลร่มเมือง จังหวัดพัทลุง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ประชุม วิชชาการ “ยกระดับความรู้ สู่การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ภาคใต้”
   ชื่อการประชุม : ประชุม วิชชาการ “ยกระดับความรู้ สู่การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ภาคใต้”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/06/2559
   ชื่อบทความ : กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม: การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ผลิตอาหารปลอดภัยในพื้นที่ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล นายนิคม บุตรสมัน และนายส้อแหละ ด้าโอ
   ชื่อการประชุม : ประชุม วิชชาการ “ยกระดับความรู้ สู่การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ภาคใต้”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยทักษิณ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/06/2559
   ชื่อบทความ : กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล นางเปรมยุดา พัฒชนะ, น.ส.ชะอุ่ม พิศาลสินธุ์, และ น.ส.ชญาณิณณ์ สุวรรณศรี
   ชื่อการประชุม : ประชุม วิชชาการ “ยกระดับความรู้ สู่การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ภาคใต้”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยทักษิณ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/06/2559
   ชื่อบทความ : การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการขยะของเทศบาลตำบลยุโป จ.ยะลา (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล นายสุวิทย์ หมาดอะดำ และนายรอซีดี เลิศอริยพงค์กุล
   ชื่อการประชุม : ประชุม วิชชาการ “ยกระดับความรู้ สู่การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ภาคใต้”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยทักษิณ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/06/2559
   ชื่อบทความ : กระบวนการนโยบายธารณะแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมพลังงานทางเลือก จังหวัดกระบี่ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล นายพิบูลย์ สาระวารี และนายสมศักดิ์ นบนอบ
   ชื่อการประชุม : ประชุม วิชชาการ “ยกระดับความรู้ สู่การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ภาคใต้”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยทักษิณ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/06/2559
   ชื่อบทความ : กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการจัดการน้ำตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล อาจารย์กำไล สมรักษ์ และอาจารย์จำนงหนูนิล
   ชื่อการประชุม : ประชุม วิชชาการ “ยกระดับความรู้ สู่การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ภาคใต้”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยทักษิณ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/06/2559
   ชื่อบทความ : กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการจัดการน้ำตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล อาจารย์กำไล สมรักษ์ และอาจารย์จำนงหนูนิล
   ชื่อการประชุม : ประชุม วิชชาการ “ยกระดับความรู้ สู่การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ภาคใต้”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยทักษิณ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/06/2559
   ชื่อบทความ : กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนตำบลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร และอาจารย์จำนงหนูนิล
   ชื่อการประชุม : ประชุม วิชชาการ “ยกระดับความรู้ สู่การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ภาคใต้”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยทักษิณ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/06/2559
   ชื่อบทความ : กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนตำบลกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร และอาจารย์จำนงหนูนิล
   ชื่อการประชุม : ประชุม วิชชาการ “ยกระดับความรู้ สู่การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ภาคใต้”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยทักษิณ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/09/2559
   ชื่อบทความ : Quality of life and its related factors among Thai elderlys in a rural community (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Noonil, N., Petsirasan, R. and Aekwarangkoon, S.
   ชื่อการประชุม : International Conference Moving Towards the New Era of NCDs and Global Health
   สถานที่ประชุม : Cape Panwa Hotel, Phuket, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/10/2559
   ชื่อบทความ : Health Outcome among Elderly Improved by Community Health Volunteer : Ban Praduhom, Southern Thailand Case Study (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เรวดี เพชรศิราสัณห์ นัยนา หนูนิล สายฝน เอกวรางกูร
   ชื่อการประชุม : International Conference 2016, Moving towards the New Era of NCDs and Global Health
   สถานที่ประชุม : Cape Panwa Hotel, Phuket, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/10/2559
   ชื่อบทความ : Decrease Health care Cost of Older Adults in Bann Pradoohoum Health Promotion Hospital (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Oratai Nontapat Naiyana Noonil
   ชื่อการประชุม : International Conference Moving Towards the New Era of NCDs and Global Health,
   สถานที่ประชุม : Cape Panwa Hotel, Phuket, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/10/2559
   ชื่อบทความ : THE PROCESS OF SELF CARE DEVELOPMENTOF THAI RURAL OLDER ADULTS WITH DIABETES/HYPERTENSION FOR IMPROVING THE STAGE OF CHRONIC KIDNEY DISEASE (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ChennetPhonphet RN, Ph.D1, RewadeePetsirason RN, Ph.D1, NaiyanaNoonil RN, Ph.D1, Saifonaekwarangkoon RN, Ph.D1, PornponThamrongrat MSc2., LaddaThiamwong RN, Ph.D3
   ชื่อการประชุม : International Conference Moving Towards the New Era of NCDs and Global Health,
   สถานที่ประชุม : , Cape Panwa Hotel, Phuket, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/10/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ความสามารถในการทำหน้าที่และภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชนบท อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Functional abilities and depression among older adults in rural area, Thasala, Nakhon Si Thammarat (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณห์ สายฝน เอกวรางกูร อรทัย นนทเภท และเจนเนตร พลเพชร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/07/2558
   ชื่อบทความ : ภาวะซึมเศร้ากับอาการที่ไม่จำเพาะในผู้สูงอายุ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Depression associated with atypical symptoms among older adults at Thasala, Nakhon Si Thammarat (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณห์ และสายฝน เอกวรางกูร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/07/2558
   ชื่อบทความ : COPD outpatient clinic vs. home-based pulmonary rehabilitation in Thai patients with COPD: Thasala community hospital, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Asst.Prof.Dr. Naiyana Noonil ASST.PROF.DR.REWWADEE PETSIRASAN Asst.Prof.Dr. Saifon Aekwarangkoon
   ชื่อการประชุม : The 3 rd International Conference on Prevention and Management of Chronic Condition
   สถานที่ประชุม : Mandarin hotel, BKK, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/02/2558
   ชื่อบทความ : ผลการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังต่อสุขภาพของชีวิตและความทนต่อการออกกำลัง
    The effect of self-management support of patients with COPD on quality of life and exercise tolerance (บรรยาย)

   ผู้เขียน : นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณห์ และ สายฝน เอกวรางกูร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : การนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบสู่ชุมชน: กรณีศึกษาอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
    The National Health Assembly about the tobacco control resolution to actions: case study Pathew, Chumporn province (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : เรวดี เพชรศิราสัณห์ และ นัยนา หนูนิล
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 6 : Walailak University Research 2014
   สถานที่ประชุม : มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Health-Related Quality of Life and Its Relationships with Poor Exercise Capacity and Dyspnea in Thais with COPD (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Naiyana Noonil*, Rewwadee Petsirasan, Saifon Aekwarangkoon
   ชื่อการประชุม : Sigma Theta Tau International's 25th International Nursing Research Congress
   สถานที่ประชุม : Hongkong
   ประเทศ : ฮ่องกง เมื่อ 24/07/2557
   ชื่อบทความ : The severity of COPD among Thai older adults with COPD : BODE index classification (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Petsirasan, R.1*, Noonil, N. 1, Aekwarangkoon, S. 1
   ชื่อการประชุม : Sigma Theta Tau International's 25th International Nursing Research Congress
   สถานที่ประชุม : Hongkong
   ประเทศ : ฮ่องกง เมื่อ 24/07/2557
   ชื่อบทความ : การสังเคราะห์บทเรียนการนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติการดวบคุมยาสูบสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษาจังหวัดตรังและจังหวัดชุมพร (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นัยนา หนูนิล, สายฝน เอกวรางกูร และ เรวดี เพชรศิราสัณห์
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : การนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบสู่ชุมชน: กรณีศึกษาอาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : เรวดี เพชรศิราสัณห์ นัยนา หนูนิล
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Plasmacytoid dendritic cell (pDC) maturation decreased in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : “International Medical Sciences Conference 2014: Translational Research from Molecular Basis to Health Care
   ชื่อการประชุม : “International Medical Sciences Conference 2014: Translational Research from Molecular Basis to Health Care
   สถานที่ประชุม : โรงแรมพูลแมน จ. ขอนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/07/2557
   ชื่อบทความ : อาการหายใจลำบาก ความทนต่อการออกกำลังกายและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลวังวิเศษ จังหวัดตรัง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : มัลลิกา เต็มสังข์, นัยนา หนูนิล และ จรวย สุวรรณบำรุง
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ เรื่อง สหวิทยาการ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน Multidisciplinary on Cultural Diversity Towards the ASEAN Community
   สถานที่ประชุม : ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ. เมือง จ. ตรัง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพที่บ้านต่อความทนทานในการออกกำลังกายและการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง: กรณีศึกษาตำบลโพธิ์ทอง
    Effects of a home-based care program on exercise capacity and hospitalization in elderly patients with chronic obstructive pulmonary disease: Phothong case study (บรรยาย)

   ผู้เขียน : เรวดี เพชรศิราสัณห์ นัยนา หนูนิล และ จินตนา สารีปะ
   ชื่อการประชุม : WALAILAK UNIVERSITY INTERNATIONAL CONFERENCE IN ASIAN STUDIES: International Conference: Technological Innovation Building, Walailak University
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/02/2556
   ชื่อบทความ : มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการควบคุมยาสูบ: สู่การปฏิบัติในจังหวัดตรังและจังหวัดชุมพร (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณฑ์ สายฝน เอกวรางกูร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ "บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ" ครั้งที่ 12
   สถานที่ประชุม : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2556
   ชื่อบทความ : การนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านการควบคุมยาสูบสู่การปฏิบัติในโรงเรียน จังหวัดตรัง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณฑ์ สายฝน เอกวรางกูร
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : การนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติการควบคุมยาสูบ สู่การปฏิบัติในชุมชน จังหวัดตรัง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณฑ์ สายฝน เอกวรางกูร
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Health-related to quality of life of elderly Thai patients with COPD attending pulmonary clinic (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Naiyana Noonil Saifon Aekwarangkoon and Tanawan Songprasert
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านเอเชียศึกษา ครั้งที่ 2 : Walailak University International Conference on Asian Studies II (WUICAS II)
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/02/2556
   ชื่อบทความ : Depression and its relationship with poor exercise and health-related to quality of life in patients with COPD attending pulmonary clinic (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Saifon Akewarangul Naiyana Noonil and Tanawan Songprasert
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านเอเชียศึกษา ครั้งที่ 2 : Walailak University International Conference on Asian Studies II (WUICAS II)
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/02/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในโรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ธนวรรณ สงประเสริฐ, นัยนา หนูนิล, สายฝน เอกวรางกูร
   ชื่อการประชุม : วลักลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : การสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศสำหรับเด็กและเยาวชนภาคใต้ตอนบน : การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล* และ ผศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร*
   ชื่อการประชุม : วลัลลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง: โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็งและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เจตนา หนูนิล* และ ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล**
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : การสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศของเด็กและเยาวชนภาคใต้: การสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศของเด็กและเยาวชนภาคใต้: การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นัยนา หนูนิล 50 % สายฝน เอกวรางกูร 50 %
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : ม.วัลลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง: โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็งและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นาวสาวเจตนา หนูนิล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา หนูนิล
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในโรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ธนวรรณ สงประเสริฐ, นัยนา หนูนิล, สายฝน เอกวรางกูร
   ชื่อการประชุม : วลัลลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : สถานการณ์ความขาดแคลนและการจัดการระบบกำลังคนด้านสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล ผศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : การสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศของเด็กและเยาวชนภาคใต้: การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการเพศศึกษาเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 5 "ก้าวที่เก้า..ก้าวที่กล้า:เพศวิถีศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งวุฒิภาวะ"
   สถานที่ประชุม : โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทมฯ.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/08/2554
   ชื่อบทความ : การสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศของเด็กและเยาวชนภาคใต้: การสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศของเด็กและเยาวชนภาคใต้: การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ผศ.ดร.นัยนา หน๔นิล ผศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการเพศศึกษา ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/08/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน
    Healthy Public Policy Process for Developing Health Assets of Children and Youth (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล ผศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร
   ชื่อการประชุม : โครงการประชุมวิชาการมหกรรมการเรียนรู้ "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้: เครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ"
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/09/2553
   ชื่อบทความ : The Lived Experience of Thai Women with Changing Bodies in Their Midlife. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Noonil, N. & Aekwarangkoon, S.
   ชื่อการประชุม : First International Conference on Qualitative Research in Nursing and Health “Situating & Stipulating Qualitative Health Research in Today’s Practices”.
   สถานที่ประชุม : Wiang Inn Hotel, Chiang Rai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/12/2553
   ชื่อบทความ : Perspectives and experiences of secondary school teachers regarding sex education challenges in promoting sexuality among Thai adolescent students (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Aekwarangkoon, S. & Noonil, N.
   ชื่อการประชุม : First International Conference on Qualitative Research in Nursing and Health “Situating & Stipulating Qualitative Health Research in Today’s Practices”
   สถานที่ประชุม : Wiang Inn Hotel, Chiang Rai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/12/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : การจัดการกลไกเครือข่ายวร้างสุขภาคใต้ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพระดับพื้นที่ภาคใต้
   สถานที่ประชุม : โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/06/2552
   ชื่อบทความ : อบต.ปากพูน...ต้นแบบการสร้างทุนชีวิตให้กับเด็ก (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลันราชภัฎสุราษฎร์ธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/04/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือจัดการภาวะเด็กอ้วนในเด็กนักเรียนประถมศึกษาโรงพยาบาลพัทลุง
    The Collabolation of Phattalung Hospital Network for Obesity Management in Primary Education Children (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การจัดประชุมวิชาการสาธารณสุขประจำปี 2551
   สถานที่ประชุม : กระทรวงสาธารณสุข
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2551
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก รุ่นที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : นวัตกรรม บันไดลดหวาน
    ชื่อกิจกรรม : นวัตกรรม ลดหวาน เพิ่มสุข
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : รวมน้ำใจเพื่อสร้างสุขภาพแก่ผู้ประสบภัยครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : รวมน้ำใจเพื่อสร้างสุขแก่ผู้ประสบภัย
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมเพศศึกษารอบด้านสำหรับเยาวชนในสถานศึกษาภาคใต้ตอนบน
    ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมเพศศึกษารอบด้านสำหรับเยาวชนในสถานศึกษาภาคใต้ตอนบน
 • ชื่อโครงการ : จิตอาสาปรับภูมิทัศน์ให้โรงเรียนเราน่าอยู่เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติปี 2553
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการแผนพัฒนาเครือข่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพระยะที่ 2 พ.ศ.2551-2554
    ชื่อกิจกรรม : เพศศึกษารอบด้าน..ขับเคลื่อนด้วยสมองและสองมือเพื่อนอาสา
    ชื่อกิจกรรม : ร่วมใจสร้างสุขตามวิถีชีวิตชุมชนคนปักษ์ใต้
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2555
   ชื่อผลงาน : การสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศสำหรับเด็กและเยาวชนภาคใต้ตอนบน : การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
   ชื่อรางวัล : รางวัลการนำเสนอวิจัยแบบบรรยายดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   จาก : ม.วลัยลักษณ์
   เมื่อ : 21/06/2555
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.นัยนา  หนูนิล
   ชื่อผลงาน : การสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศเด็กและเยาวชนภาคใต้:การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
   ชื่อรางวัล : การนำเสนอวิจัยดีเด่น กลุ่มงานวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   จาก : ม.วลัยลักษณ์
   เมื่อ : 21/06/2555
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.นัยนา  หนูนิล
  พ.ศ.2553
   ชื่อผลงาน : กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาทุนชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ชื่อรางวัล : การนำเสนองานวิจัยดีเด่น
   จาก : สภาการพยาบาล
   เมื่อ : 15/09/2553
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.นัยนา  หนูนิล,  รศ.ดร.สายฝน  เอกวรางกูร
   ชื่อผลงาน : กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน
   ชื่อรางวัล : ชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
   จาก : สภาการพยาบาล
   เมื่อ : 15/09/2553
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.นัยนา  หนูนิล,  รศ.ดร.สายฝน  เอกวรางกูร
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
  พ.ศ.2551
   ชื่อลิขสิทธิ์ : 8790 - FAMILY and COMMUNITY ASSESSMENT PROGRAM version 4)
   ประเภทลิขสิทธิ์ : วรรณกรรม
   ได้รับเมื่อ : 18/10/2551
   ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ :  ผศ.ดร.นัยนา  หนูนิล,  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)