:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาง ปทิตตา  จิวธนาธิปสกุล
   Mrs. Patitta Jiwathanathipsakul
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3817, 0-7567-3821-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3817, 3821-3
   E - mail  bthipsuk@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การตลาด
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2537-2539
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/12/2540
 
  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  ฝ่าย/งาน  งานกิจการสภามหาวิทยาลัย
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  03/09/2550 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)