:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาง ฉัตรหทัย  สุวรรณมาลัย
   Mrs. Chathathai Suwanmalai
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3758, 0-7567-3755
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3758, 3755
   E - mail  schathat@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  บัญชีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การบัญชีต้นทุน
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2534-2538
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  15/12/2540
 
  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  14/06/2561 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)