:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาง ณัฐวศา  เรืองนาค
   Mrs. Natwasa Reangnak
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3720, 0-7567-3713
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3720, 3713
   E - mail  kuthaiwa@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  สาขาที่จบ  การบัญชี
  มหาวิทยาลัย  โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2532-2534
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  16/12/2540
 
  ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ส่วนการเงินและบัญชี
  ฝ่าย/งาน  งานการเงิน
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  16/12/2540 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)