:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาย สุขุม  ศรีสมบัติ
   Mr. Sukum Srisombat
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3508, 0-7567-3528
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3508, 3528
   E - mail  ssukum@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2530-2534
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  12/01/2541
 
  ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่าย
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายจัดบริการวิชาการและฝึกอบรม
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  21/02/2562 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  กำกับดูแล
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/10/2560 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  12/01/2541 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)