:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. ปิยะพงค์  โชติพันธุ์
   Asst.Prof.Dr. Piyapong Chotipuntu
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2366, 0-7567-2301
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2366, 2301
   E - mail  cpiyapon@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Applied Science
  มหาวิทยาลัย  University of Canberra
  ประเทศ  ออสเตรเลีย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2547
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Aquaculture
  มหาวิทยาลัย  University ofTasmania
  ประเทศ  ออสเตรเลีย
  ช่วงปี พ.ศ.  2536
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Agricultural Engineering
  มหาวิทยาลัย  Kagawa University
  ประเทศ  ญี่ปุ่น
  ช่วงปี พ.ศ.  2529-2531
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ประมง
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2518-2522
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  19/01/2541
 
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  อื่น ๆ  -วิศวกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยและน้ำเค็ม
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Identification and Expression of Vitellogenin Gene in Polychaetes (Perinereis sp.)
   ผู้เขียน : Khwanta Phoonsamran, Satapom Direkbusarakom, Piyapong Chotipuntu, Ikuo Hirono, Sasimanas Unajak, Pijug Summpunn, and Suwit Wuthisuthimethavee
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Fisheries and Environment
   เล่มที่ : 41 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-11 เดือน/ปี : 03/2560-04/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Development of a TaqMan real-time RT-PCR assay for detection of covert mortality nodavirus (CMNV) in penaeid shrimp
   ผู้เขียน : Chettupon Pooljun , Sataporn Direkbusarakoma, Piyapong Chotipuntu , Ikuo Hirono , Suwit Wuthisuthimethavee
   แหล่งตีพิมพ์ : : Aquaculture
   เล่มที่ : 464 ฉบับที่ : 3 หน้า : 445-450 เดือน/ปี : 11/2559-11/2559
   ชื่อบทความ : Development of a TaqMan real-time RT-PCR assay for detection of covert mortality nodavirus (CMNV) in penaeid shrimp
   ผู้เขียน : Chettupon Pooljun a, Sataporn Direkbusarakoma, Piyapong Chotipuntu a, Ikuo Hirono b, Suwit Wuthisuthimethavee a,⁎
   แหล่งตีพิมพ์ : : Aquaculture
   เล่มที่ : 464 ฉบับที่ : 2016 หน้า : 445-450 เดือน/ปี : 07/2559-12/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Decontamination of Monodon Baculovirus in Marine Shrimp Eggs using Upwelling Flow-Through System
   ผู้เขียน : Piyapong CHOTIPUNTU, Suwit WUTHISUTHIMETHAVEE, Sataporn DIREKBUSRAKOM
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak J Sci & Tech
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 6 หน้า : 527-532 เดือน/ปี : 01/2558-01/2558
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Reproductive Aspects of SPF Penaeus monodon Grown in Closed Culture Captivity
   ผู้เขียน : Piyapong CHOTIPUNTU, Suwit WUTHISUTHIMETHAVEE, Sataporn DIREKBUSRAKOM and Satit SONGTUAY
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science & Technology
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 3 หน้า : 227-236 เดือน/ปี : 04/2556-04/2556
   ชื่อบทความ : Reproductive Aspects of SPF Penaeus monodon Grown in Closed Culture Captivity
   ผู้เขียน : Piyapong CHOTIPUNTU, Suwit WUTHISUTHIMETHAVEE, Sataporn DIREKBUSRAKOM and Satit SONGTUAY
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 3 หน้า : 227-236 เดือน/ปี : 06/2556-08/2556
   ชื่อบทความ : ความต้านทานโรคและการค้นหายีนที่มีความสัมพันธ์กับความต้านทานโรคเสตรปโตคอคโคซิสในปลานิล
   ผู้เขียน : อนงค์ นิ่มละมัย ปิยะพงค์ โชติพันธุ์ สถาพร ดิเรกบุษราคม สุวิทย์ วุฒิสุมธิเมธาวี
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 2 หน้า : 38-50 เดือน/ปี : 12/2556-12/2556
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Effects of an anti-salt intrusion dam on tropical fish assemblages.
   ผู้เขียน : Tuantong Jutagate, Amonsak Sawusdee, Thanitha Thappanand-Chaidee, Sovan Lek, Gael Grenuilllet, Sutheera Thongkhoa and Piyapong Chotipuntu
   แหล่งตีพิมพ์ : : Marine and Freshwater Research
   เล่มที่ : 61 ฉบับที่ : 3 หน้า : 288-301 เดือน/ปี : 03/2553-09/2553
   ชื่อบทความ : Spatio-temporal variations in fish assemblages in tropical regulate lower river course: An environmental guild.
   ผู้เขียน : T. Jutagate, S. Lek, A. Sawusdee, U. Sukdiseth, T. Thappanand-Chaidee, S. Thongkhoa, S. Lek-Ang and P. Chotipuntu P
   แหล่งตีพิมพ์ : : River Research and Applications
   เล่มที่ : Published online  ฉบับที่ : xxx หน้า : xxx เดือน/ปี : 03/2553-03/2553
   ชื่อบทความ : Fatty acid composition of black tiger shrimp, Penaeus monodon, larvae recieved different planktonic food organisms
   ผู้เขียน : Piyapong Chotipuntu
   แหล่งตีพิมพ์ : : Bioinfobank Library
   เล่มที่ : Published online ฉบับที่ : xx หน้า : xx-xx เดือน/ปี : 01/2553-02/2553
   ชื่อบทความ : Aquaculture Potential of Climbing Perch, Anabas Testudineus, in Brackish Water
   ผู้เขียน : Piyapong CHOTIPUNTU and Piyathap AVAKUL
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technolgy
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 1 หน้า : 15-22 เดือน/ปี : 05/2553-09/2553
   ชื่อบทความ : Urea as a Nitrogen Source in a Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon) Closed Culture System
   ผู้เขียน : 1. Suwanpakdee, S., DIREKBUSARAKOM S.,Chotipuntu P., P. Sonsangjinda
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak J Sci & Technology
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 2 หน้า : 135-140 เดือน/ปี : 12/2553-12/2553
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : การใช้เศษปลาจากการแปลรูปเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารปลานิล (Oreochromis niloticus)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Songklanakarin Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 27 ฉบับที่ : Suupl.1 หน้า : 141-149 เดือน/ปี : 01/2548-12/2548
   ชื่อบทความ : Marine Diatom (Chaetoceros calcitrans) as a Monospecies Diet for conditioning Oyster (Crassostrea belcheri Sowerby) Broodstock
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 2 หน้า : 201-207 เดือน/ปี : 01/2548-12/2548
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : Effects of Planktonic Food Organisms on Fatty Acid Composition of Penaeus monodon Fabricius Larvae
   ผู้เขียน : Piyapong Chotipuntu
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 71-79 เดือน/ปี : 01/2547-01/2547
  พ.ศ.2544
   ชื่อบทความ : Substitution of soy protein concentrat for fishmeal in diets of tiger shrimp Penaeus monodon
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : Aquaculture Research
   เล่มที่ : 32 ฉบับที่ : Suppl.1 หน้า : 369-374 เดือน/ปี : 01/2544-12/2544
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Estimating Genetic Parameters for Growth in Progeny of Wild-caught Black Tiger shrimp Penaeus monodon with Molecular relatedness (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suwit Wuthisuthimethavee, Opor Siwasuthum, China Supakorn, Kritsawas Nganing, Sataporn Direkbusarakom, Piyapong Chotipuntu
   ชื่อการประชุม : The 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum
   สถานที่ประชุม : Shanghai Ocean University
   ประเทศ : จีน เมื่อ 21/04/2554
   ชื่อบทความ : ผลของการเก็บรักษาด้วยวิธีการแช่เย็นต่อการมีชีวตรอดและการเติบโตของไดอะตอม Chaetoceros gracilis (บรรยาย)
   ผู้เขียน : พรพิมล พิมลรัตน์ สุพันธ์ณี สุวรรณภักดี สถาพร ดิเรกบุษราคม สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี ปิยะพงศ์โชติพันธ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 3 : The 3rd Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : ผลของการทำความสะอาดวัสดุยึดเกาะต่อประสิทธิภาพในการลดสารประกอบไนโตรเจน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สุพันธ์ณี สุวรรณภักดี พรพิมล พิมลรัตน์ สถาพร ดิเรกบุษราคม สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี ปิยะพงค์ โชติพันธุ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 3 : The 3rd Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : การตรวจหาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับลักษณะการเจริญเติบโตในกุ้งกุลาดำ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : โอปอล์ สิวะสุธรรม สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี ชินา สุภากรณ์ สถาพร ดิเรกบุษราคม ปิยะพงค์ โชิติพันธุ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : ผลของแลคโตบาซิลลัสในการยับยั้งโรคตัวแดงดวงขาว
    Effects of Lactobacillus spp. on inhibit of White Spot Syndrome Virus (WSSV) (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ปิยะพงค์ โชติพันธุ์ สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี พรพิมล พิมลรัตน์ สถาพร ดิเรกบุษราคม
   ชื่อการประชุม : การประชุมกุ้งทะเลแห่งชาติครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/09/2553
   ชื่อบทความ : การเลี้ยงกุ้งกุลาดำในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด โดยใช้เครื่องกำจัดตะกอนในบ่อเลี้ยง
    Rearing of Penaeus monodon in closed culture system in concrete tanks equipped with sludge removal devices (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สถาพร ดิเรกบุษราคม สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี กฤษวัสส์ งะนิ่ง ปิยะพงค์ โชติพันธุ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมกุ้งทะเลแห่งชาติครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/09/2553
   ชื่อบทความ : DNA marker development for low salinity tolerance in genetic improvement of black tiger shrimp (Penaeus monodon) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wuthisuthimethavee, S., Jehlao, N., Pongsomboon, S., Direkbusarakom, S. and Chotipuntu P.
   ชื่อการประชุม : การประชุมระดมสมองการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย ทอมก.
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/05/2553
   ชื่อบทความ : การวิเคราะห์พารามิเตอร์ทางพันธุกรรมลักษณะการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) ที่เลี้ยงในบ่อคอนกรีตระบบปิด (บรรยาย)
   ผู้เขียน : โอปอล์ สิวะสุธรรม, สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี, กฤษสวัสส์ งะนิ่ง, สถาพร ดิเรกบุษราคม และปิยะพงค์ โชติพันธุ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการกุ้งทะเลแห่งชาติ ครั้งที่ 7: คุณภาพกุ้งไทยสู่อาหารปลอดภัยระดับโลก
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวิลโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/09/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Fishes in the Pak Panang River and Bay in relation to the anti-salt dam operation, Part II: Food web models (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the 47th Technical Conference of Fisheries
   สถานที่ประชุม : Kasetsart University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/03/2552
   ชื่อบทความ : Fishes in the Pak Panang Bay and River in relation to the anti-salt dam operation,Part I: Assemblage patterns of the marine and brackish water fishes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the 47th Technical Conference of Fisheries
   สถานที่ประชุม : Kasetsart University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/03/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : Chemistry of pond bottom soil in relation to production of black tiger shrimp (Penaeus monodon) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 5th World Fisheries Congress
   สถานที่ประชุม : Yokohama Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 23/10/2551
   ชื่อบทความ : Effects of urea on water quality and growth of the black tiger shrimp (Penaeus monodon) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 5th World Fisheries Congress
   สถานที่ประชุม : Yokohama Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 23/10/2551
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : การผลิต Paracoccus denitrificans กลายพันธุ์ที่มีสมบัติกำจัดไนเตรทและไนไตรท์ในบ่อเลี้ยงกุ้ง
    Production of Paracoccus denitrificans mutant able to remove nitrate and nitrite in shrimp pond (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุม เรื่องการใช้รังสีพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่ออาหารปลอดภัย : The Reginal Conference on the Use of Radiation to Develop Organic Farming for Food Safety
   สถานที่ประชุม : โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/09/2549
  พ.ศ.2545
   ชื่อบทความ : Salinity Tolerance and Sublethal Effects in Fingerling Murray Cod (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 2002 AFSB Annual Conference
   สถานที่ประชุม : Queensland
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 01/01/2545
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
  • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
      ชื่อกิจกรรม : ตอน นวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2555
  • ชื่อโครงการ : ร่วมคิด ร่วมทำ นำ PBL สู่ห้องเรียน
  พ.ศ.2552
  • ชื่อโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างพลังการเรียนรู้ด้วย PBL
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2557
  • ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
  • ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
  พ.ศ.2556
  • ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
  พ.ศ.2549
   - อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทอาจารย์พิเศษ [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 05/07/2549 - 05/00/0000
  หนังสือ
  พ.ศ.2556
   ชื่อหนังสือ : รู้อย่างเข้าใจ ร่วมมือแก้ไข EMS
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.สถาพร  ดิเรกบุษราคม,  นายคณะวิจัย  อื่ฯๆ,  รศ.ดร.สุวิทย์  วุฒิสุทธิเมธาวี,  ผศ.ดร.ปิยะพงค์  โชติพันธุ์,  ผศ.ดร.นพวรรณ  ฉิ้มสังข์
   สำนักพิมพ์ : จัดพิมพ์โดยหน่วยวิจัยกุ้ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ หน่วยวิจัยกุ้ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช
   ISBN :
  พ.ศ.2555
   ชื่อหนังสือ : พัฒนาสายพันธุ์กุ้งเอง ทางรอดของอุตสาหกรรมกุ้งไทย
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.ปิยะพงค์  โชติพันธุ์,  รศ.ดร.สุวิทย์  วุฒิสุทธิเมธาวี,  ผศ.ดร.สถาพร  ดิเรกบุษราคม,  ผศ.ดร.นพวรรณ  ฉิ้มสังข์,  นายและคณะ  ..
   สำนักพิมพ์ : จัดพิมพ์โดยหน่วยวิจัยกุ้ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ นครศรีธรรมราช
   ISBN :
   ชื่อหนังสือ : การสร้างและพัฒนาโจทย์ปัญหา การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.ปิยะพงค์  โชติพันธุ์,  ดร.ทิพย์วัลย์  สุทิน
   สำนักพิมพ์ : บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย จำกัด
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ นครศรีธรรมราช
   ISBN :
  พ.ศ.2548
   ชื่อหนังสือ : คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.ปิยะพงค์  โชติพันธุ์,  ผศ.ดร.นพวรรณ  ฉิ้มสังข์,  ผศ.ดร.สถาพร  ดิเรกบุษราคม,  ศ.ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์
   สำนักพิมพ์ : จัดพิมพ์โดยกรมควบคุมมลพิษ
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ
   ISBN : 974-9669-665
  พ.ศ.2540
   ชื่อหนังสือ : คู่มือการเพาะเลี้ยงหอยตะโกรมเชิงการค้า
   ผู้แต่ง :  นายและคณะ  ..,  ผศ.ดร.ปิยะพงค์  โชติพันธุ์
   สำนักพิมพ์ : จัดพิมพ์โดยกรมประมง
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ
   ISBN :
  พ.ศ.2529
   ชื่อหนังสือ : การเลี้ยงกุ้ง
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.ปิยะพงค์  โชติพันธุ์
   สำนักพิมพ์ : ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ นครปฐม
   ISBN : 974-552-657-6
  รางวัล
  พ.ศ.2558
   ชื่อผลงาน : ด้านการเรียนการสอนระดับดี
   ชื่อรางวัล : อาจารย์ดีเด่นสาขาการเกษตร
   จาก : สภาคณบดีสาขาเกษตรศาสตร์แห่งประเทศไทย
   เมื่อ : 29/05/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.ปิยะพงค์  โชติพันธุ์
  พ.ศ.2553
   ชื่อผลงาน : ปลาในบริเวณอ่าวปากพนังและแม่น้ำปากพนังกับการจัดการเขื่อนกั้นความเค็ม
   ชื่อรางวัล : รางวัล ดี สาขาประมง การประชุมวิชาการครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
   เมื่อ : 03/02/2553
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.ปิยะพงค์  โชติพันธุ์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)