:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. อุดมศักดิ์  ดรุมาศ
   Asst.Prof.Dr. Udomsak Darumat
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2043, 0-7567-2005-6
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2043, 2005-6
   E - mail  dudomsak@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาศาสตร์ทางทะเล
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2550
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  นิเวศวิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2540
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วาริชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2531-2535
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/05/2541
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
  หลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  07/05/2556 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ  -อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาปลาตีน
-นิเวศวิทยาทางทะเล, แนวปะการัง,ป่าชายเลนและการอนุรักษ์
-ดำน้ำ
  สาขาความสนใจ
  เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีววิทยา  นิเวศวิทยาสารเคมี
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Coral Reef Fishes Attracted by Recreational Feeding in Thailand
   ผู้เขียน : Author(s): Suebpong Sa-nguansil, Pitiwong Tantichodok, Udomsak Darumas, Vachira Lheknim and Beverly Pi Lee Goh
   แหล่งตีพิมพ์ : : Phuket Marine Biological Center Research Bulletin Database: SCOPUS
   เล่มที่ : 74 ฉบับที่ : - หน้า : 13-22 เดือน/ปี : 01/2561-01/2561
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : FEED ACCEPTABILITY, SURVIVAL AND GROWH PERFORMANCE OF BLUE SWIMMING CRAB (PORTUNUS PELAGICUS. L) FED WITH DIFFERENT CHEAPER DIETS
   ผู้เขียน : Fahmida Wazed Tina, Udomsak Darumas
   แหล่งตีพิมพ์ : : Multi Disciplinary Edu Global Quest (Quarterly), Volume 3, Issue 1#9, January 2014
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 1#9 หน้า : 31-43 เดือน/ปี : 01/2557-01/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Is the Presence of Jellyfish Problematic or Beneficial?
   ผู้เขียน : Udomsak Darumas
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 3 หน้า : 209-226 เดือน/ปี : 04/2556-04/2556
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Dyeing of cotton yarn with the aqueous extract of the leaves of Eupatorium odoratum L. in Thailand and associated extract toxicity studies
   ผู้เขียน : Montra Chairat*, Udomsak Darumas, John B. Bremner and Phuwadol Bangrak
   แหล่งตีพิมพ์ : : Coloration Technology
   เล่มที่ : 127 ฉบับที่ : 5 หน้า : 346-353 เดือน/ปี : 08/2554-08/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Biological activities of extracts from Andaman Sea sponges, Thailand
   ผู้เขียน : Patchara Pedpradab*, Wanlapa Molex, Veena Nukoolkarn, Udomsak Darumas
   แหล่งตีพิมพ์ : : EurAsian Journal of BioSciences
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : - หน้า : 63-69 เดือน/ปี : 04/2553-04/2553
   ชื่อบทความ : Thermodynamics of Adsorption of Laccaic Acid onto Chitosan and Associated Dye Toxicity Studies
   ผู้เขียน : Montra Chairat*, Udomsak Darumas, and Sanae Rujivan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Fibers and Polymers
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 2 หน้า : 205-212 เดือน/ปี : 01/2553-01/2553
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : CORAL REEF FISHES ATTRACTED BY RECREATIONAL FEEDING IN THAILAND (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suebpong Sa-nguansil1*, Pitiwong Tantichodok1†, Udomsak Darumas1, Vachira Lheknim2 and Beverly Pi Lee Goh3 1School of Science, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand 2 Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand 3 Natural Sciences and Science Education, National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapore † Deceased 1st December 2014 *Corresponding author: s.sanguansil@gmail.com
   ชื่อการประชุม : Phuket mar. biol. Cent. Res. Bull 74: 13–22 (2017)
   สถานที่ประชุม : Phuket mar. biol. Cent. Res. Bull 74: 13–22 (2017)
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/08/2560
   ชื่อบทความ : CORAL REEF FISHES ATTRACTED BY RECREATIONAL FEEDING IN THAILAND (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suebpong Sa-nguansil1*, Pitiwong Tantichodok1†, Udomsak Darumas1, Vachira Lheknim2 and Beverly Pi Lee Goh3 1School of Science, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand 2 Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand 3 Natural Sciences and Science Education, National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapore † Deceased 1st December 2014 *Corresponding author: s.sanguansil@gmail.com
   ชื่อการประชุม : Phuket mar. biol. Cent. Res. Bull 74: 13–22 (2017)
   สถานที่ประชุม : Phuket mar. biol. Cent. Res. Bull 74: 13–22 (2017)
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/08/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Dyeing of Cotton Yarn with Natural Dye Extract from Achiote Seeds using Solutions of Chitosan and Quaternized Chitosan (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Montra Chairat*, Udomsak Darumas, Siritron Samosorn, Warayuth Sajomsang, Pattarapond Gonil, John B. Bremner
   ชื่อการประชุม : Paccon 2015
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/01/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : FEED ACCEPTABILITY, SURVIVAL AND GROWH PERFORMANCE OF BLUE SWIMMING CRAB (PORTUNUS PELAGICUS) FED WITH DIFFERENT CHEAPER DIETS (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Tina F. W., Darumas U., Chairat M.
   ชื่อการประชุม : การประชุมวลัยลักษณ์วิชาการ ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Adsorption of Laccaic Acid onto Chitosan and Associated Dye Toxicity Studies (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Montra Chairat, Udomsak Darumas, John B. Bremner
   ชื่อการประชุม : Paccon 2014 conference
   สถานที่ประชุม : จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/01/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Vermicompost from Pheretima peguana earthworms using a cattle manure-shrimp shell feedstock mixture as food source (บรรยาย)
   ผู้เขียน : U. Darumasa*, M. Chairat, J.B. Bremner, and S. Darumas
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Parameters for the effective dyeing of cotton yarn with extracted dye from Eupatorium odoratum L. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : M. Chairat*, J. B. Bremner and U. Darumas
   ชื่อการประชุม : Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2011)
   สถานที่ประชุม : Miracle Grand Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/01/2554
   ชื่อบทความ : Can earthworms produce fertilizer from cow manure? (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Dr. Udomsak Darumas* Dr. Montra Chairat Mr. Star Darumas
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Toxicity Study of Dye Wastewater from the leaves of Eupatorium odoratum L. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : U. Darumas*,M. Chairatb, and J. B. Bremner
   ชื่อการประชุม : ความหลากหลายทางชีวภาพของภาคใต้ประเทศไทย : สถานภาพและทิศทางการวิจัย : Biodiversity of Southern Thailand in Focus : Status and Research Direction
   สถานที่ประชุม : Walailak University, 222 Thaiburi, Thasala, Na Khon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/11/2553
   ชื่อบทความ : Substrate testing for fouling experiments on extracts from a marine sponge (Aplysina sp.) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Udomsak Darumasa* and Montra Chairat
   ชื่อการประชุม : ความหลากหลายทางชีวภาพของภาคใต้ประเทศไทย : สถานภาพและทิศทางการวิจัย : Biodiversity of Southern Thailand in Focus : Status and Research Direction
   สถานที่ประชุม : Walailak University, 222, Thaiburi, Thasala, Na Khon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/11/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ :
    Dyeing of cotton yarn with the extracted dye from the fruit hulls of mangosteen, Garcinia mangostana Linn (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 : Thailand Research Expo 2009
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/08/2552
   ชื่อบทความ : การย้อมเส้นฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกมังคุด ใบมังคุด และย่านมันแดง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2009 : Thailand Research Expo 2009
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/08/2552
   ชื่อบทความ : การศึกษาวิจัยระบบสิ่งแวดล้อมทางทะเลของเกาะสมุยและหมู่เกาะอ่างทองเพื่อการท่องเที่ยว (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/08/2552
   ชื่อบทความ : ผลของอุณหภูมิที่มีต่อการดูดซับของกรดแลคคาอิกบนไคโตซานและการศึกษาความเป็นพิษ
    EFFECT OF TEMPERATURE ON THE ADSORPTION OF LACCAIC ACID ONTO CHITOSAN AND TOXICITY STUDY (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 35
   สถานที่ประชุม : เดอะไทด์ รีสอร์ท จ. ชลบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : สีธรรมชาติจากพืช: การย้อมฝ้ายด้วยสีสกัดจากใบมังคุดและดอกอัญชัน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ เครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเรื่อง เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
   สถานที่ประชุม : โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/01/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : การย้อมเส้นฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกมังคุด ใบมังคุด และย่านมันแดง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 (วทท. 33) : The 33re Congress on Science and Technology of Thailand (STT. 33)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2550
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : โอลิมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก)
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : โอลิมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเตรียมความพร้อมการจัดการอบรมค่ายชีววิทยาโอลิมปิก ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเยี่ยมโรงเรียนค่ายชีววิทยาโอลิมปิก ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : ค่ายการเรียนการสอนนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อนครั้งที่ 26
 • ชื่อโครงการ : โอลิมปิกวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ประจำปีการศึกษา 2560 (ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก)
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก)
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์บูรณาการท่าศาลาเมืองน่าอยู่
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ค่ายฤดูร้อนมัธยมปลายชีววิทยา ชีววิทยาสู่โรงเรียน กิจกรรมรู้รักษ์ทะเลสู่โรงเรียน
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : โครงการโอลิมปิกวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาชีววิทยา 1/2556
 • ชื่อโครงการ : ค่ายอนุรักษ์เกลอเขาเกลอเล ครั้งที่ 3
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ศึกษาและสำรวจพื้นที่ก่อนการดำเนินโครงการวางปะการังในพื้นที่ตำบลกลาย
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : การสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนปากพนัง รุ่นที่ 1
 • ชื่อโครงการ : ฝึกงานกับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รุ่นที่ 5
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ รุ่นที่ 5
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2562
 • เป็นreader "Species Diversity, Distribution and Community of Crabs Along Coast of Prachuab Kiri Khan Province"
 • สอนทฤษฏี สอนปฎิบัติ สอบปฎิบัติ
 • เป็นผู้ประสานงาน ผู้ดำเนินโครงการ และ วิทยากร
  พ.ศ.2561
 • การย้ายปลูกปะการัง อ่าวฉโลกหลำ อ.เกาะพงัน ร่วมกับ สบทช 6
 • เก็บขยะทะเลแนวปะการังเทียม
 • เผยแพร่ผลงานวิจัย รูปแบบการอาศัยของสิ่งมีชีวิตกับฟองน้ำทะเล บริเวณเกาะโลซิน จังหวัดปัตตานี
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ งานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 13
 • ประสานงาน บรรยาย ปฏิบัติการ ดูแลรับผิดชอบ
  พ.ศ.2560
 • เป็นผู้จัดการโครงการ, ผู้สอน หมายเหตุ! ไม่มีช่องที่ตรงกับลักษณะงานให้กรอก
 • สำรวจทรัพยากรทางทะเลเกาะโลซิน
 • การย้ายปลูกปะการัง อ่าวฉโลกหลำ อ.เกาะพงัน ร่วมกับ สบทช 6
 • เก็บขยะทะเลแนวปะการังเทียม
  พ.ศ.2559
 • กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายนเรณฤทธิ์ ชิ้นฟัก
 • บรรยายและเป็นผู้ประสานงานโครงการ
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2550
   ชื่อผลงาน : สีธรรมชาติจากพืช: การย้อมฝ้ายด้วยสีสกัดจากใบมังคุดและดอกอัญชัน
   ชื่อรางวัล : การนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่นในการสัมมนานำเสนอผลงานวิจัย
   จาก : เครือข่ายการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สกอ. ภาคใต้ตอนบน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
   เมื่อ : 16/09/2550
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.อุดมศักดิ์  ดรุมาศ,  ผศ.ดร.มนตรา  ไชยรัตน์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  พ.ศ.2556
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 7922 - อุปกรณ์บังคับทิศทางการหว่านปุ๋ยที่ใช้ประกอบกับเครื่องหว่านปุ๋ย
   ประเภทสิทธิบัตร : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
   ได้รับเมื่อ : 06/07/2556 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  นายสตาร์  ดรุมาศ,  นายสัมฤทธิ์  ธนาวุฒิ,  นายวิษณุ  โต๊ะอิสอ,  ผศ.ดร.อุดมศักดิ์  ดรุมาศ,  ผศ.ดร.มนตรา  ไชยรัตน์
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)