:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาย ธนิต  สมพงศ์
   Mr. Tanit Sompong
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3520, 0-7567-3523
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3520, 3523
   E - mail  stanit@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
  มหาวิทยาลัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2527-2530
 
  วุฒิการศึกษา  เศรษฐศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2521-2525
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/07/2541
 
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)