:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. จอม  สุวรรณโณ
   Assoc.Prof.Dr. Jom Suwanno
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2177, 0-7567-2101-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2177, 2101-2
   E - mail  sjom@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การพยาบาล
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2550
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การพยาบาลผู้ใหญ่
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2538-2540
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2532-2536
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/08/2541
 
  ตำแหน่ง  หัวหน้าสถานวิจัย
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  สถานวิจัย
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/11/2562 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  09/11/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  -
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง การจัดการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด การส่งเสริมการดูแลตนเอง การจัดการอาการ และการพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวและปอดอุดกั้นเรื้อรัง
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ปัจจัยทำนายระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
   Predictors of Risk Level for Developing Cardiovascular Disease in Patients with Hypertension

   ผู้เขียน : นฤเบศร์ โกศล, และจอม สุวรรณโณ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก : Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 2 หน้า : XX-XX เดือน/ปี : 07/2562-12/2562
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะหายใจล้มเหลวที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยโรคอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกำเริบรุนแรงเฉียบพลัน
   Factors Related to Respiratory Failure Requiring Invasive Mechanical Ventilator in Chronic Obstructive Pulmonary Disease with Acute Severe Exacerbation

   ผู้เขียน : นฤมล ไฝพรหม, เรวดี เพชรศิราสัณห์, จอม สุวรรณโณ, เจนเนตร พลเพชร, และณรงวิทย์ นาขวัญ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารกรมการแพทย์ : Journal of the Department of Medical Services
   เล่มที่ : 44 ฉบับที่ : 3 หน้า : 133-138 เดือน/ปี : 04/2562-05/2562
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกลภาวะหายใจล้มเหลวที่ต้องใส่ท่อหายใจในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกำเริบรุนแรงเฉียบพลัน
   Factors related to respiratory failure requiring invasive mechanical ventilator in chronic obstructive pulmonary disease with acute severe exacerbation

   ผู้เขียน : นฤมล ใฝพรหม เรวดี เพชรศิราสัณห์ จอม สุวรรณโณ เจนเนตร พลเพชร ณรงค์วิทย์ นาขวัญ
   แหล่งตีพิมพ์ : กรมการแพทย์
   เล่มที่ : 44 ฉบับที่ : 3 หน้า : 133-138 เดือน/ปี : 05/2562-06/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ปัจจัยทำนายความผิดปกติการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยบาดเจ็บที่มีภาวะช็อก
   Predictors of Coagulopathy in Traumatic Patients with Shock

   ผู้เขียน : อรพรรณ คงทรัพย์, เจนเนตร พลเพชร, จอม สุวรรณโณ, และเรวดี เพชรศิราสัณห์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารกรมการแพทย์ : Journal of the Department of the Medical Services
   เล่มที่ : 43 ฉบับที่ : 3 หน้า : 94-100 เดือน/ปี : 05/2561-06/2561
   ชื่อบทความ : ปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดที่พบในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันอายุน้อย
   Cardiovascular Risk Factors in Young Adult Patients with Acute Ischemic Stroke

   ผู้เขียน : จอม สุวรรณโณ, จุก สุวรรณโณ, กรรณิการ์ อังกูร, และเกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย : Journal of Thai Stroke Society
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 2 หน้า : 5-16 เดือน/ปี : 05/2561-08/2561
   ชื่อบทความ : ปัจจัยทำนายความผิดปกติการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยบาดเจ็บที่มีภาวะช็อก
   Predictors of Coagulopathy in Tramatic Patients with Shock

   ผู้เขียน : อรพรรณ คงทรัพย์ พย.ม., เจนเนตร พลเพชร ปร.ด., จอม สุวรรณโณ ปร.ด., เรวดี เพชรศิราสัณห์ ปร.ด.
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารกรมการแพทย์
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 3 หน้า : 100 เดือน/ปี : 05/2561-06/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Fear of Falling and Related Factors in Community-based Study of People 60 Years and Older in Thailand
   ผู้เขียน : Ladda Thiamwong, Jom Suwanno
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Gerontology
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 2 หน้า : 80-84 เดือน/ปี : 06/2560-06/2560
   ชื่อบทความ : ปัจจัยทำนายภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรังกำเริบฉับพลันรุนแรง
   ผู้เขียน : จเร บุญเรือง, จอม สุวรรณโณ, เจนเนตร พลเพชร, และเรวดี เพชรศิราสัณห์. (Corresponding Author-จอม สุวรรณโณ)
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : na เดือน/ปี : 01/2560-06/2560
   ชื่อบทความ : การเปรียบเทียบระดับความเสี่ยง จำนวน และชนิดของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดชั่วคราวเพศหญิงและชาย
   Comparison Risk Level, Amount and Type of Risk Factors for Developing Stroke among Women and Men with Transient Ischemic Attack (TIA)

   ผู้เขียน : จุก สุวรรณโณ, จอม สุวรรณโณ
   แหล่งตีพิมพ์ : รามาธิบดีพยาบาลสาร
   เล่มที่ : 23 ฉบับที่ : 2 หน้า : na เดือน/ปี : 05/2560-07/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : อัตราความชุกของภาวะไมโครอัลบูมินในปัสสาวะในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงที่มาใช้บริการในบริการปฐมภูมิ
   Prevalenece of Microalbuminuria among Hypertensive Persons Attending Primary Care Service

   ผู้เขียน : อุไรวรรณ พานทอง, จอม สุวรรณโณ, เรวดี เพชรศิราสัณห์, และทัศน์ศรี เสมียนเพชร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ : Journal of Nursing and Health Care
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 1 หน้า : 93-101 เดือน/ปี : 01/2559-03/2559
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะความเจ็บป่วย ภาวะสุขภาพ และลักษณะบุคคลกับการกำเริบรุนแรงเฉียบพลันที่เกิดขึ้นภายในช่วยระเวลาอันสั้นของผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง : การศึกษาติดตามไปข้างหน้า 3 เดือน
   ผู้เขียน : จเร บุญเรือง
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสาธารณสุข
   เล่มที่ : 25 ฉบับที่ : 3 หน้า : 1-13 เดือน/ปี : 05/2559-06/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การวินิจฉัยจำแนกสาเหตุเบื้องต้นของภาวะซีดในผู้สูงอายุ: แนวทางสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ
   ผู้เขียน : อรุณี อ่อนเกตพล, จอม สุวรรณโณ, ลัดดา เถียมวงศ์, งามเนตร ทองฉิม, และทิพวรรณ แก้วบางพูด
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารกองการพยาบาล
   เล่มที่ : 42 ฉบับที่ : 1 หน้า : 132-152 เดือน/ปี : 01/2558-04/2558
   ชื่อบทความ : ปัจจัยทำนายระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจใน 10 ปีข้างหน้าของผู้สูงวัยชาวชนบท
   Predictors of the Ten-Year Risk Levels for Developing Coronary Heart Disease in Rural Older Adults

   ผู้เขียน : ทิพวรรณ แก้วบางพูด, จอม สุวรรณโณ, และลัดดา เถียมวงศ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ : Journal of Nursing and Health Care
   เล่มที่ : 33 ฉบับที่ : 3 หน้า : 174-184 เดือน/ปี : 07/2558-09/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : The effects of simple balance training on balance performance and fear of falling in rural older adults
   ผู้เขียน : Ladda Thiamwong Jom Suwanno
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Jouranl of Gerontology
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 07/2557-09/2557
   ชื่อบทความ : ประโยชน์และอุปสรรคของการฝึกสะท้อนคิดในนักศึกษาพยาบาล
   ผู้เขียน : ลัดดา เถียมวงศ์, จิราภารณ์ สรรพวีรวงศ์, ไมเคิล เอส แมคมานัส, และจอม สุวรรณโณ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลตำรวจ
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 2 หน้า : 121-123 เดือน/ปี : 07/2557-12/2557
   ชื่อบทความ : การพัฒนาแนวปฏิบัติฝึกการทรงตัวอย่างง่ายที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุ
   ผู้เขียน : ลัดดา เถียมวงศ์, และจอม สุวรรณโณ.
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 2 หน้า : 350-362 เดือน/ปี : 07/2557-10/2557
   ชื่อบทความ : ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทรงตัวบกพร่องของผู้สูงอายุ.
   ผู้เขียน : ลัดดา เถียมวงศ์, และจอม สุวรรณโณ.
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลตำรวจ
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 2 หน้า : 56-69 เดือน/ปี : 07/2557-12/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Development of the Thai healthy aging model: A grounded theory study
   ผู้เขียน : Ladda Thiamwong, Michael S. McManus and Jom Suwanno
   แหล่งตีพิมพ์ : : Nursing & Health Sciences
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 2 หน้า : 256-261 เดือน/ปี : 06/2556-06/2556
   ชื่อบทความ : Comparison of self-care behaviors of heart failure patients in 15 countries worldwide
   ผู้เขียน : Tiny Jaarsma, Anna Strömberg, Tuvia Ben Gal, Jan Cameron, Andrea Driscoll, Hans-Dirk Duengen, Simone Inkrot, Tsuey-Yuan Huang, Nguyen Ngoc Huyen, Naoko Kato, Stefan Köberich, Josep Lupón, Debra K. Moser, Giovanni Pulignano, Eneida Rejane Rabelo, Jom Suwanno, David R. Thompson, Ercole Vellone, Rosaria Alvaro, Doris Yu, Barbara Riegel
   แหล่งตีพิมพ์ : : Patient Education and Counseling
   เล่มที่ : 91 ฉบับที่ : 1 หน้า : 114-120 เดือน/ปี : 07/2556-07/2556
   ชื่อบทความ : ปัจจัยทำนายระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่ของผู้หญิงที่มีภาวะความดันโลหิตสูงที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน (เป็นผู้รับผิดชอบบทความ)
   ผู้เขียน : จรัญญา ชูเขียว, จอม สุวรรณโณ, และทัศน์ศรี เสมียนเพชร
   แหล่งตีพิมพ์ : วาสารกองการพยาบาล
   เล่มที่ : 40 ฉบับที่ : 1 หน้า : 39-56 เดือน/ปี : 05/2556-08/2556
   ชื่อบทความ : ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการตรวจคัดกรองแป๊ปเสมียร์พบความผิดปกติของปากมดลูกในระยะเริ่มต้นก่อนเป็นมะเร็ง (เป็นผู้รับผิดชอบบทความ)
   ผู้เขียน : วิภาพร บุญพิทักษ์, จอม สุวรรณโณ, และทัศน์ศรี เสมียนเพชร
   แหล่งตีพิมพ์ : วาสารกองการพยาบาล
   เล่มที่ : 40 ฉบับที่ : 3 หน้า : 22-40 เดือน/ปี : 09/2556-12/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : ความชุก ปัจจัยเสี่ยง และระดับความผิดปกติของปากมดลูกในผู้หญิงที่มาตรวจคัดกรองในโรงพยาบาลชุมชน     
   Prevalence, Risk Factors, and Levels of Abnormality of Pap Smear among Women Screening at Community hospital

   ผู้เขียน : วิภาพร บุญพิทักษ์, ทัศน์ศรี เสมียนเพชร, จอม สุวรรณโณ, และสุชาดา โมระเสริฐ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการแพทย์เขต 6-7 : Region 6-7 Medical Journal
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 3 หน้า : 637-646 เดือน/ปี : 07/2555-09/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : ระดับความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีใน 10 ปีข้างหน้าของผู้สูงอายุในชนบท: กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลเขาพระบาท นครศรีธรรมราช
   The Level of Ten-Year Risk in Coronary Heart Disease among Rural Older Adults: A Case Study in Khaoprabat Subdistrict , Nakhon Si Thammarat

   ผู้เขียน : ทิพวรรณ แก้วบางพูด, จอม สุวรรณโณ, ลัดดา เถียมวงศ์, รวมพร คงกำเนิด
   แหล่งตีพิมพ์ : วาสารวิชาการแพทย์เขต 6.7
   เล่มที่ : in press ฉบับที่ : in press หน้า : in press เดือน/ปี : 08/2554-09/2554
   ชื่อบทความ : ผลการออกกำลังกายความหนักระดับปานกลางที่บ้านต่อการลดลงของความดันโลหิตในสตรีที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
   Effects of Home-Based Moderate Exercise on Blood Pressure Reduction in Women with Hypertension

   ผู้เขียน : อนงค์นาถ จีนหนู, จอม สุวรรณโณ, ทัศน์ศรี เสมียนเพชร และมนิต พลหรา
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการแพทย์เขต 6-7 : Region 6-7 Medical Journal
   เล่มที่ : 24 ฉบับที่ : 2 หน้า : 187-198 เดือน/ปี : 04/2554-06/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Gender differences in heart failure self-care: A multinational cross-sectional study
   ผู้เขียน : Cristerpher S. Lee, Barbara Riegel, Andrea Driscoll, Jom Suwanno, Debra K. Moser, Terry A. Lennie, Victoria V. Dickson, Jan Cameron, and Linda Worrall-Carter
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Nursing Studies
   เล่มที่ : 46 ฉบับที่ : 11 หน้า : 1485-1495 เดือน/ปี : 11/2553-11/2553
   ชื่อบทความ : ผลของการออกกำลังกายขนาดความหนักปานกลางที่บ้านในการลดความดันโลหิตของผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตเกือบสูง (correspondence author)
   Effect of Home-Based Moderate Intensity Exercise on the Reduction of Blood Pressure in Persons with Prehypertension

   ผู้เขียน : ปุณยวีร์ ประเสริฐไทย, จอม สุวรรณโณ, และ จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสภาการพยาบาล : Thai Journal of Nursing Council
   เล่มที่ : 25 ฉบับที่ : 4 หน้า : 80-95 เดือน/ปี : 10/2553-12/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : การจัดการอาการของผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง: ผู้สูงอายุมีสมรรถนะต่างจากผู้ใหญ่หรือไม่?
   Symptom Management Ability in Persons with Chronic Heart Failure: Do Older Adults Differ from Adults?

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสภาการพยาบาล : Thai Journal of Nursing Council
   เล่มที่ : 24 ฉบับที่ : 1 หน้า : 36-48 เดือน/ปี : 01/2552-03/2552
   ชื่อบทความ : A Model Predicting Health Status of Patients with Heart Failure
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : The Journal of Cardiovascular Nursing
   เล่มที่ : 24 ฉบับที่ : 2 หน้า : 118-126 เดือน/ปี : 03/2552-04/2552
   ชื่อบทความ : Heart Failure Self-care in Developed and Developing Countries
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Cardiac Failure
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 6 หน้า : 508-516 เดือน/ปี : 08/2552-08/2552
   ชื่อบทความ : การจัดการอาการของผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง: ผู้สูงอายุมีสมรรถนะต่างจากผู้ใหญ่หรือไม่?
   Symptom Management Ability in Persons with Chronic Heart Failure: Do Older Adults Differ from Adults?

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสภาการพยาบาล : Thai Journal of Nursing Council
   เล่มที่ : 24 ฉบับที่ : 1 หน้า : 36-48 เดือน/ปี : 03/2552-03/2552
   ชื่อบทความ : Heart Failure Self-care in Developed and Developing Countries
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Cardiac Failure
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 6 หน้า : 508-516 เดือน/ปี : 08/2552-08/2552
   ชื่อบทความ : Gender differences in heart failure self-care: A multinational cross-sectional study
   ผู้เขียน : Christopher S. Lee, Barbara Riegel, Andrea Driscoll, Jom Suwanno, Debra K. Moser, Terry A. Lennie, Victoria V. Dickson, Jan Cameron and Linda Worrall-Carter
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Nursing Studies
   เล่มที่ : 46 ฉบับที่ : 11 หน้า : 1485-1495 เดือน/ปี : 11/2552-11/2552
   ชื่อบทความ : อายุกับการดูแลตนเองในภาวะหัวใจล้มเหลว: เปรียบเทียบสมรรถนะการดูแลตนเองเพื่อคงภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้ใหญ่
   Age and heart failure self-care: A comparison of self-care maintenance between older and younger adults

   ผู้เขียน : จอม สุวรรณโณ, เรวดี เพชรศิราสัณฑ์, จุก สุวรรณโณ, วงรัตน์ ใสสุข, และ อรุณศรี จันทรประดิษฐ์
   แหล่งตีพิมพ์ : สงขลานครินทร์เวชสาร : Songklanagarind Medical Journal
   เล่มที่ : 27 ฉบับที่ : 4 หน้า : 335-346 เดือน/ปี : 07/2552-08/2552
   ชื่อบทความ : The relationship between self-care and health status domains in Thai patients with heart failure
   ผู้เขียน : Chritopher S. Lee, Jom Suwanno, and Barbara Riegel
   แหล่งตีพิมพ์ : : European Journal of Cardiovascular Nursing
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 4 หน้า : 259-266 เดือน/ปี : 10/2552-10/2552
   ชื่อบทความ : The relationship between self-care and health status domains in Thai patients with heart failure
   ผู้เขียน : Christopher S. Lee, Jom Suwanno, and Barbara Riegel
   แหล่งตีพิมพ์ : : European Journal of Cardiovascular Nursing
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 4 หน้า : 259-266 เดือน/ปี : 10/2552-10/2552
   ชื่อบทความ : A Model Predicting Health Status of Patients with Heart Failure
   ผู้เขียน : Suwanno J, Petpichetchian W, Riegel B, Issaramalai SA
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Cardiovascular Nursing. 2009 Mar-Apr;24(2):118-26.
   เล่มที่ : 24 ฉบับที่ : 2 หน้า : 118-126 เดือน/ปี : 03/2552-04/2552
   ชื่อบทความ : การประเมินระดับความรุนแรงของอาการจับหืดกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคหอบหืด: ผลต่ออัตราการกลับมารักษาซ้ำหลังจำหน่ายออกจากแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชน (correspondence author)
   Assessment of Dyspnea Exacerbation Severity in Asthmatic patients: Impact of Return Visits after Discharg from Emergency Care Unit of the Rural Hospital

   ผู้เขียน : รชยา ยิกุสังข์, จอม สุวรรณโณ, และ รวมพร คงกำเนิด
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารกรมการแพทย์ : ฺBulletin of the Department of Medical Services
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 6 หน้า : 474-483 เดือน/ปี : 06/2552-06/2552
   ชื่อบทความ : ผลของการใช้โปรแกรมออกกำลังกายที่บ้านต่อการลดความดันโลหิตของผู้หญิงที่มีภาวะความดันโลหิตสูง (correspondence author)
   Impact of Home-Based Moderate Exercise Program to Blood Pressure Level among Hypertensive Women

   ผู้เขียน : ลัดดาวัลย์ รักเนียม, จอม สุวรรณโณ, อรเพ็ญ สุขะวัลลิ, รวมพร คงกำเนิด, และ ศิริอร สินธุ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารกรมการแพทย์ : ฺBulletin of the Department of Medical Service
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 6 หน้า : 484-496 เดือน/ปี : 06/2552-06/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : การดูแลตนเองของผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
   Self-care among Patients with Chronic Heart Failure

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสภาการพยาบาล : The Thai Journal of Nursing Council
   เล่มที่ : 23 ฉบับที่ : 1 หน้า : 35-47 เดือน/ปี : 01/2551-03/2551
   ชื่อบทความ : ผลของภาวะโภชนาการต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง
   Impact of Nutritional Status on Health Status of Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสภาการพยาบาล : The Thai Journal of Nursing Council
   เล่มที่ : 23 ฉบับที่ : 2 หน้า : 38-51 เดือน/ปี : 04/2551-06/2551
   ชื่อบทความ : ประเมินผลการใช้แนวทางการปฏิบัติสำหรับการพยาบาลเวชปฏิบัติในการจัดการภาวะซีดของผู้สูงอายุในระดับปฐมภูมิ
   Evaluation of the Nurse Practitioner Guidelines for Primary Care Management of Anemia among Eldery Population

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารกรมการแพทย์ : Bulletin of the Department of Medical Services
   เล่มที่ : 33 ฉบับที่ : 2 หน้า : 149-157 เดือน/ปี : 04/2551-06/2551
   ชื่อบทความ : การใช้แนวทางการวินิจฉัยระดับความรุนแรงของอาการจับหืดกำเริบเฉียบพลันเพื่อลดระยะเวลาในการประเมินผู้ป่วยหอบหืดที่มารับการรักษาในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลชุมชน
   The Used of Guidelines for the Diagnosis of Dyspnea Exacerbation Severity to Reduce Timing in Asessment Asthmatic Patients at the Emergency Care Unit of a Rural Hospital

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสภาการพยาบาล : The Thai Journal of Nursing Council
   เล่มที่ : 23 ฉบับที่ : 4 หน้า : 86-99 เดือน/ปี : 10/2551-12/2551
   ชื่อบทความ : ปัจจัยทำนายการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง
   Predictors of Perception of Health Status in Older Persons with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : 2 หน้า : 13-26 เดือน/ปี : 05/2551-08/2551
   ชื่อบทความ : ปัจจัยทำนายการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง
   Predictors of Perception of Health Status in Older Persons with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : 2 หน้า : 13-26 เดือน/ปี : 05/2551-08/2551
   ชื่อบทความ : Poor Heart Failure Self-Care is a Worldwide Problem
   ผู้เขียน : Barbara Riegel, Andrea Driscoll, Jom Suwanno, Debra K Moser, Victoria V Dickson, Beverly Carlson, and Jan Cameron
   แหล่งตีพิมพ์ : : Circulation
   เล่มที่ : 118 ฉบับที่ : 18 Supplement หน้า : S769 เดือน/ปี : 10/2551-10/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : ผลของปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะความเจ็บป่วย แหล่งประโยชน์ส่วนบุคคลต่อความรุนแรงของอาการหายใจลำบากในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
   Attribute of Sociodemographics, Illness Characteristics, and Personal Resources on Severity of Dyspnea in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสภาการพยาบาล : The Thai Journal of Nursing Council
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 2 หน้า : 99-112 เดือน/ปี : 04/2550-06/2550
  พ.ศ.2546
   ชื่อบทความ : ความสามารถของผู้ดูแลหลักในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเปลี่ยนผ่านก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
   Primary Caregivers' Capabilities for Providing Quality Care to Hospitalised Stroke Patients during the Pre-discharge Transitional Period

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสภาการพยาบาล : The Thai Journal of Nursing Council
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 3 หน้า : 1-21 เดือน/ปี : 07/2546-09/2546
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : COMPARISON RISK LEVELS FOR DEVELOPING RECURRENT STROKE AMONG WOMEN AND MEN: A FIVE-YEAR OBSERVATION FROM A HOSPITAL-BASED STROKE REGISTRY IN SOUTHEAST ASIA (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jom Suwanno, Juk Suwanno, K. Angkun, K. Rajborirug
   ชื่อการประชุม : European Stroke Organization Congress 2019
   สถานที่ประชุม : European Stroke Organization, Milan, Italy
   ประเทศ : อิตาลี เมื่อ 22/05/2562
   ชื่อบทความ : RECURRENT AND NON-RECURRENT STROKE HAD DIFFERENCES CARDIOVASCULAR RISK FACTORS: RESULTS FROM ONE ISCHEMIC STROKE REGISTRY IN A SOUTHEAST ASIA COUNTRY (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jom Suwanno, K. Angkun, Juk Suwanno, K. Rajborirug
   ชื่อการประชุม : European Stroke Organization Congress 2019
   สถานที่ประชุม : European Stroke Organization, Milan, Italy
   ประเทศ : อิตาลี เมื่อ 22/05/2562
   ชื่อบทความ : METABOLIC SYNDROME AS A COMMON RISK FOR STROKE IN NORMAL WEIGHT HYPERTENSION: A MULTI-SITE SURVEY FROM 11 PRIMARY CARE SETTINGS IN THAILAND (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : C. Bunsuk, J. Suwanno
   ชื่อการประชุม : European Stroke Organization Congress 2019
   สถานที่ประชุม : European Stroke Organization, Milan, Italy
   ประเทศ : อิตาลี เมื่อ 22/05/2562
   ชื่อบทความ : DO SEX DIFFERENCES IN CARDIOVASCULAR RISK FACTORS AMONG WOMEN AND MEN WITH ISCHEMIC STROKE? RESULTS FROM A HOSPITAL-BASED REGISTRY OF A DEVELOPING COUNTRY (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : A. Seekhongkaew, Jom Suwanno, Juk Suwanno1, K. Rajborirug
   ชื่อการประชุม : European Stroke Organization Congress 2019
   สถานที่ประชุม : European Stroke Organization, Milan, Italy
   ประเทศ : อิตาลี เมื่อ 22/05/2562
   ชื่อบทความ : RECURRENT AND NON-RECURRENT STROKE HAD DIFFERENCES CARDIOVASCULAR RISK FACTORS: RESULTS FROM ONE ISCHEMIC STROKE REGISTRY IN A SOUTHEAST ASIA COUNTRY (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Juk Suwanno, Jom Suwanno, K. Angkun, K. Rajborirug
   ชื่อการประชุม : European Stroke Organization Congress 2019
   สถานที่ประชุม : European Stroke Organization, Milan, Italy
   ประเทศ : อิตาลี เมื่อ 22/05/2562
   ชื่อบทความ : COMPARISON RISK LEVELS FOR DEVELOPING RECURRENT STROKE AMONG WOMEN AND MEN: A FIVE-YEAR OBSERVATION FROM A HOSPITAL-BASED STROKE REGISTRY IN SOUTHEAST ASIA (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : C. Bunsuk, Jom Suwanno, Juk Suwanno, K. Angkun, K. Rajborirug
   ชื่อการประชุม : European Stroke Organization Congress 2019
   สถานที่ประชุม : European Stroke Organization, Milan, Italy
   ประเทศ : อิตาลี เมื่อ 22/05/2562
   ชื่อบทความ : METABOLIC SYNDROME AS A COMMON RISK FOR STROKE IN NORMAL WEIGHT HYPERTENSION: A MULTI-SITE SURVEY FROM 11 PRIMARY CARE SETTINGS IN THAILAND (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : C. Bunsuk, J. Suwanno
   ชื่อการประชุม : European Stroke Organization Congress 2019
   สถานที่ประชุม : European Stroke Organization, Milan, Italy
   ประเทศ : อิตาลี เมื่อ 22/05/2562
   ชื่อบทความ : STROKE WOMEN AND MEN WITH DIABETES HAD DIFFERENCES RISK FOR DEVELOPING RECURRENCE: RESULTS FROM ONE TERTIARY CARE HOSPITAL IN SOUTHEAST ASIA (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jom Suwanno, S. Atcharaporn, Juk Suwanno, K. Rajborirug
   ชื่อการประชุม : European Stroke Organization Congress 2019
   สถานที่ประชุม : European Stroke Organization, Milan, Italy
   ประเทศ : อิตาลี เมื่อ 22/05/2562
   ชื่อบทความ : Metabolic syndrome and its components among normal weight hypertension: Results from rural health care settings in Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jom Suwanno, Chonchanok Bunsuk
   ชื่อการประชุม : The 7th Seoul International Congress of Endocrinology and Metabolism
   สถานที่ประชุม : The Korean Endocrine Society (KES), Seoul, South Korea
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/04/2562
   ชื่อบทความ : Prevalence and associated factors of metabolic syndrome in patients with hypertension treated at primary care units in Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Suppawan Lertpongpakpoom, Jom Suwanno
   ชื่อการประชุม : The 7th Seoul International Congress of Endocrinology and Metabolism
   สถานที่ประชุม : The Korean Endocrine Society (KES), Seoul, South Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 18/04/2562
   ชื่อบทความ : Do normal weight and overweight hypertension have differences risk for developing cardiovascular disease? (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chennet Phonphet, Nareubeth Koson, Jom Suwanno
   ชื่อการประชุม : The 7th Seoul International Congress of Endocrinology and Metabolism
   สถานที่ประชุม : The Korean Endocrine Society (KES), Seoul, South Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 18/04/2562
   ชื่อบทความ : Determinant risk for cardiovascular disease among hypertension with diabetes versus without (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Santi Phetrnui, Jom Suwanno
   ชื่อการประชุม : The 7th Seoul International Congress of Endocrinology and Metabolism
   สถานที่ประชุม : The Korean Endocrine Society (KES), Seoul, South Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 18/04/2562
   ชื่อบทความ : Cardiovascular disease risk among overweight and normal weight hypertension: Results from primary care settings in Southern Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Supawadee Kaewnara, Jom Suwanno
   ชื่อการประชุม : The 7th Seoul International Congress of Endocrinology and Metabolism
   สถานที่ประชุม : The Korean Endocrine Society (KES), Seoul, South Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 18/04/2562
   ชื่อบทความ : Do Stroke Women and Men Had Differences Type of Cardiovascular Disease Risk Factors? Results from Five-year Observation from One Stroke Registry in Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Benjamat Chauychu, Jom Suwanno
   ชื่อการประชุม : The 8th International Congress on Lipid & Atherosclerosis (ICoLA 2019) and The 58th Conference of the Korean Society of Lipid & Atherosclerosis
   สถานที่ประชุม : The Korean Society of Lipid & Atherosclerosis, Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 05/09/2562
   ชื่อบทความ : Association of Hyperglycemia during Acute Episode Ischemic Stroke on Short-term Functional Recovery of Non-Diabetes Strokes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Piyanan Temprom, Jom Suwanno
   ชื่อการประชุม : The 8th International Congress on Lipid & Atherosclerosis (ICoLA 2019) and The 58th Conference of the Korean Society of Lipid & Atherosclerosis
   สถานที่ประชุม : The Korean Society of Lipid & Atherosclerosis, Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 05/09/2562
   ชื่อบทความ : Do Normal Weight and Overweight Hypertension Had Differences Risk for Developing Cardiovascular Disease? (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pollkrit Sukkong, Jom Suwanno
   ชื่อการประชุม : The 8th International Congress on Lipid & Atherosclerosis (ICoLA 2019) and The 58th Conference of the Korean Society of Lipid & Atherosclerosis
   สถานที่ประชุม : The Korean Society of Lipid & Atherosclerosis, Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 05/09/2562
   ชื่อบทความ : Risk for developing recurrence stroke among acute ischemic stroke with diabetes versus none-diabetes: A five-year observation from a tertiary care hospital in Southern Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Orapan Kongsap, Chidchanog Mayurapak, Jom Suwanno
   ชื่อการประชุม : The 7th Seoul International Congress of Endocrinology and Metabolism
   สถานที่ประชุม : The Korean Endocrine Society (KES), Seoul, South Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 18/04/2562
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะหายใจล้มเหลวที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกาเริบรุนแรงเฉียบพลัน
    FACTORS RELATED TO RESPIRATORY FAILURE REQUIRING INVASIVE MECHANICAL VENTILATOR IN CHRONIC OBTRUCTIVE PULMONARY DISEASE PATIENTS WITH ACUTE SEVERE EXACERBATION (บรรยาย)

   ผู้เขียน : นฤมล ไฝพรม
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักาณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Stratify Risk of Recurrent Stroke: A Five Years Observation from a Tertiary Care Hospital in Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kannika Angkoon, Jom Suwanno, Juk Suwanno, & Kiatsak Ratborirak. (Corresponding Author-Jom Suwanno)
   ชื่อการประชุม : The 3rd European Stroke Organisation Conference (ESOC 2017). Hosted by the European Stroke Organisation
   สถานที่ประชุม : the Prague Congress Center, Prague, Czech Republic
   ประเทศ : สาธารณรัฐเชค เมื่อ 16/05/2561
   ชื่อบทความ : Do Sex Differences in Clinical Presentation of Patient with Transient Ischemic Attack (TIA)? (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Juk Suwanno, Jom Suwanno, Kannika Angkoon, & Kiatsak Ratborirak. (Corresponding Author-Jom Suwanno)
   ชื่อการประชุม : The 3rd European Stroke Organisation Conference (ESOC 2017). Hosted by the European Stroke Organisation
   สถานที่ประชุม : the Prague Congress Center, Prague, Czech Republic
   ประเทศ : สาธารณรัฐเชค เมื่อ 17/05/2561
   ชื่อบทความ : Acute Ischemic Stroke in Young Adults: Do the Risk Factors Differ from the Adults Patient? (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jom Suwanno, Juk Suwanno, Kannika Angkoon, & Kiatsak Ratborirak.
   ชื่อการประชุม : The 3rd European Stroke Organisation Conference (ESOC 2017). Hosted by the European Stroke Organisation
   สถานที่ประชุม : the Prague Congress Center, Prague, Czech Republic
   ประเทศ : สาธารณรัฐเชค เมื่อ 17/05/2561
   ชื่อบทความ : Estimation risk for developing recurrent stroke in young adults with ischemic stroke using the Essen Stroke Risk Score: Do women and men had differences risk? (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Juk Suwanno, Jom Suwanno, Kannika Angkun, Kiatsak Rajborirug (Corresponding Author)
   ชื่อการประชุม : EuroPrevent 2018: European Congress on Preventive Cardiology 2018
   สถานที่ประชุม : Ljubljana, Slovenia
   ประเทศ : สโลวะเนีย เมื่อ 19/04/2561
   ชื่อบทความ : Cardiovascular risk factors in young adults aged 15-50 years old with ischemic stroke: A five years observational study. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kannika Angkun, Juk Suwanno, Kiatsak Rajborirug, Jom Suwanno. [Jom S-Corresponding Author]
   ชื่อการประชุม : EuroPrevent 2018: European Congress on Preventive Cardiology 2018
   สถานที่ประชุม : European Association of Preventive Cardiology, European Society of cardiology, Ljubljana, Slovenia
   ประเทศ : สโลวะเนีย เมื่อ 19/04/2561
   ชื่อบทความ : Cardiovascular disease risk in post-stroke: Do ischemic stroke women and men had differences type of risk factors? (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kannika Angkun, Jom Suwanno, Juk Suwanno, Kiatsak Rajborirug. [Jom S-Corresponding Author]
   ชื่อการประชุม : EuroPrevent 2018: European Congress on Preventive Cardiology 2018
   สถานที่ประชุม : European Association of Preventive Cardiology, European Society of cardiology, Ljubljana, Slovenia
   ประเทศ : สโลวะเนีย เมื่อ 19/04/2561
   ชื่อบทความ : Risk for developing cardiovascular disease in hypertension with controlled and uncontrolled blood pressure: A results from three primary care units in Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jom Suwanno, Naruebeth Koson. [Jom S-Corresponding Author]
   ชื่อการประชุม : EuroPrevent 2018: European Congress on Preventive Cardiology 2018
   สถานที่ประชุม : European Association of Preventive Cardiology, European Society of cardiology, ljubljana, Slovenia
   ประเทศ : สโลวะเนีย เมื่อ 19/04/2561
   ชื่อบทความ : Do sex-differences in risk levels for developing recurrent stroke? A five-year observation from one tertiary care hospital in Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Juk Suwanno, Kannika Angkun, Kiatsak Rajborirug, Jom Suwanno. [Jom S-Corresponding Author]
   ชื่อการประชุม : EuroPrevent 2018: European Congress on Preventive Cardiology 2018
   สถานที่ประชุม : European Association of Preventive Cardiology, European Society of cardiology, ljubljana, Slovenia
   ประเทศ : สโลวะเนีย เมื่อ 19/04/2561
   ชื่อบทความ : Cardiovascular risk factors in recurrent and non-recurrent stroke: Results from one acute ischemic stroke registry of a developing country (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Juk Suwanno, Jom Suwanno, Kannika Angkun, Kiatsak Rajborirug. [Jom S-Corresponding Author]
   ชื่อการประชุม : EuroPrevent 2018: European Congress on Preventive Cardiology 2018
   สถานที่ประชุม : European Association of Preventive Cardiology, European Society of cardiology, ljubljana, Slovenia
   ประเทศ : สโลวะเนีย เมื่อ 19/04/2561
   ชื่อบทความ : Predictors of coagulopathy in traumatic patients with shock. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Khongsap O, Phonphet C, Suwanno J, Petsirasan R
   ชื่อการประชุม : The 17th European Doctoral Conference in Nursing Science
   สถานที่ประชุม : Department of Health Services Research and Care and Public Health Research Institute (CAPHRI), Maastricht University, The Netherlands
   ประเทศ : เนเธอร์แลนด์ เมื่อ 22/06/2561
   ชื่อบทความ : Association of sex, age, and blood pressure with overweight or obesity in patients with hypertension. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suwanno J, Koson N, Rodkaew S, Pan-Tong U, Boontham S
   ชื่อการประชุม : The 17th European Doctoral Conference in Nursing Science
   สถานที่ประชุม : Department of Health Services Research and Care and Public Health Research Institute (CAPHRI), Maastricht University, The Netherlands
   ประเทศ : เนเธอร์แลนด์ เมื่อ 22/06/2561
   ชื่อบทความ : Age and low systolic blood pressure predicts one year mortality in chronic heart failure patients with acute decompensate heart failure. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Phonphet C, Lertpongpakpoom S, Suwanno J.
   ชื่อการประชุม : The 17th European Doctoral Conference in Nursing Science
   สถานที่ประชุม : Department of Health Services Research and Care and Public Health Research Institute (CAPHRI), Maastricht University, The Netherlands
   ประเทศ : เนเธอร์แลนด์ เมื่อ 22/06/2561
   ชื่อบทความ : Research design on screening risk for developing cardiovascular disease in person with with hypertension attending primary health care services. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Ninla-asong P, Suwanno J, Phetsirasan R, Phonphet C, Thiamwong L, Sukhavanli O, Pan-Tong U, Haotrakoon M.
   ชื่อการประชุม : The 17th European Doctoral Conference in Nursing Science
   สถานที่ประชุม : Department of Health Services Research and Care and Public Health Research Institute (CAPHRI), Maastricht University, The Netherlands
   ประเทศ : เนเธอร์แลนด์ เมื่อ 22/06/2561
   ชื่อบทความ : Clinical predictors of hospital readmission within one month in heart failure patients. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Lertpongpakpoom S, Phonphet C, Suwanno J.
   ชื่อการประชุม : The 17th European Doctoral Conference in Nursing Science
   สถานที่ประชุม : Department of Health Services Research and Care and Public Health Research Institute (CAPHRI), Maastricht University, The Netherlands
   ประเทศ : เนเธอร์แลนด์ เมื่อ 22/06/2561
   ชื่อบทความ : Comparison of risk score, risk levels and risk factors for developing cardiovascular disease in people with hypertension and comorbid diabetes and non-diabetes. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Koson N, Suwanno J. [Corresponding Author]
   ชื่อการประชุม : The 17th European Doctoral Conference in Nursing Science
   สถานที่ประชุม : Department of Health Services Research and Care and Public Health Research Institute (CAPHRI), Maastricht University, The Netherlands
   ประเทศ : เนเธอร์แลนด์ เมื่อ 22/06/2561
   ชื่อบทความ : Age and low systolic blood pressure predicted one year mortality with acute decompensated heart failure in chronic heart failure patients (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chennet Phonphet RN, Ph.D* Suppawan Lerdponpakpoom, RN MSN student Jom Suwanno, RN, Ph.D,
   ชื่อการประชุม : 17th European Doctoral Conference in Nursing Science
   สถานที่ประชุม : Maastricht, the Netherlands
   ประเทศ : เนเธอร์แลนด์ เมื่อ 22/06/2561
   ชื่อบทความ : Predictors of Coagulopathy in Traumatic Patients with Shock (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Orapan Kongsap, RN, MSN Chennet Phonphet RN, Ph.D* Jom Suwanno, RN, Ph.D, Rewwadee Petsirason RN, Ph.D
   ชื่อการประชุม : 17th European Doctoral Conference in Nursing Science
   สถานที่ประชุม : Maastricht, the Netherlands
   ประเทศ : เนเธอร์แลนด์ เมื่อ 22/06/2561
   ชื่อบทความ : Clinical predictors of hospital readmission within 1 month in heart failure patients (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suppawan Lerdponpakpoom, RN MSN student Chennet Phonphet RN, Ph.D* Jom Suwanno, RN, Ph.D,
   ชื่อการประชุม : 17th European Doctoral Conference in Nursing Science
   สถานที่ประชุม : Maastricht, the Netherlands
   ประเทศ : เนเธอร์แลนด์ เมื่อ 22/06/2561
   ชื่อบทความ : Risk for developing recurrent stroke among acute ischemic stroke with known diabetes women and men (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manatsaporn Intawong, Juk Suwanno, Wanna Sae-Jane, Nopparat Rujirarungrueng, Sujira Kaewmanee, Atcharaporn Seekhongkaew, Jom Suwanno
   ชื่อการประชุม : 2018 International Congress of Diabetes and Metabolism
   สถานที่ประชุม : Korean Diabetes Association (KDA), Grand Hilton Hotel in Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 11/10/2561
   ชื่อบทความ : Cardiovascular risk awareness among non-obese hypertension with and without metabolic syndrome: Results from 11 primary care settings in Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chidchanog Mayurapak, Wichai Arab, Jom Suwanno
   ชื่อการประชุม : 2018 International Congress of Diabetes and Metabolism
   สถานที่ประชุม : Korean Diabetes Association (KDA), Grand Hilton Hotel in Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 11/10/2561
   ชื่อบทความ : Illness severity in non-diabetes stroke with hyperglycemia compared with non-hyperglycemia (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Benjamat Chuychoo, Juk Suwanno, Piyanan Temprom, Jom Suwanno
   ชื่อการประชุม : 2018 International Congress of Diabetes and Metabolism
   สถานที่ประชุม : Korean Diabetes Association (KDA), Grand Hilton Hotel in Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 11/10/2561
   ชื่อบทความ : Associations of poor self-care for diet, exercise, and weight control with components of metabolic syndrome in non-obese hypertension (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chonchanok Bunsuk, Naruebeth Koson, Jom Suwanno
   ชื่อการประชุม : 2018 International Congress of Diabetes and Metabolism
   สถานที่ประชุม : Korean Diabetes Association (KDA), Grand Hilton Hotel in Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 11/10/2561
   ชื่อบทความ : Self-care in non-obese hypertension: Do patients with metabolic syndrome (MetS) performed poor self-care as similar to non-MetS? (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kanyaphat Choosuk, Sriporn Rodkaew, Wichai Arab, Jom Suwanno
   ชื่อการประชุม : 2018 International Congress of Diabetes and Metabolism
   สถานที่ประชุม : Korean Diabetes Association (KDA), Grand Hilton Hotel in Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 11/10/2561
   ชื่อบทความ : Sex differences in prevalence of metabolic syndrome and its components among non-obese hypertension (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Naruebeth Koson, Chonchanok Bunsuk, Sriporn Rodkaew, Jom Suwanno
   ชื่อการประชุม : 2018 International Congress of Diabetes and Metabolism
   สถานที่ประชุม : Korean Diabetes Association (KDA), Grand Hilton Hotel in Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 11/10/2561
   ชื่อบทความ : Association of self-care and microalbuminuria (MAU) among non-obese hypertension (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Palida Nongnuan, Naruebeth Koson, Jom Suwanno
   ชื่อการประชุม : 2018 International Congress of Diabetes and Metabolism
   สถานที่ประชุม : Korean Diabetes Association (KDA), Grand Hilton Hotel in Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 11/10/2561
   ชื่อบทความ : Association of hyperglycemia during acute episode ischemic stroke on short-term functional recovery of non-diabetic strokes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Piyanan Temprom, Palida Nongnuan, Juk Suwanno, Nopparat Rujirarungrueng, Atcharaporn Seekhongkaew, Jom Suwanno
   ชื่อการประชุม : 2018 International Congress of Diabetes and Metabolism
   สถานที่ประชุม : Korean Diabetes Association (KDA), Grand Hilton Hotel in Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 11/10/2561
   ชื่อบทความ : Metabolic syndrome and its components among non-obese hypertension: Results from a multi-setting of primary care-based in Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pollakrit Sukkong, Palida Nongnuan, Wichai Arab, Jom Suwanno
   ชื่อการประชุม : 2018 International Congress of Diabetes and Metabolism
   สถานที่ประชุม : Korean Diabetes Association (KDA), Grand Hilton Hotel in Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 11/10/2561
   ชื่อบทความ : Combinations of poor self-care on diet (D), exercise (E), follow-up (F), and medication (M) regimens associated with microalbuminuria (MAU) among non-obese hypertension (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Santipong Keawnara, Kanyaphat Choosuk, Palida Nongnuan, Jom Suwanno
   ชื่อการประชุม : 2018 International Congress of Diabetes and Metabolism
   สถานที่ประชุม : Korean Diabetes Association (KDA), Grand Hilton Hotel in Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 11/10/2561
   ชื่อบทความ : Sex differences in short-term outcome among ischemic stroke patients with diabetes: Women had poorer functional recovery (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sujira Kaewmanee, Juk Suwanno, Atcharaporn Seekhongkaew, Wanna Sae-Jane, Nopparat Rujirarungrueng, Jom Suwanno
   ชื่อการประชุม : 2018 International Congress of Diabetes and Metabolism
   สถานที่ประชุม : Korean Diabetes Association (KDA), Grand Hilton Hotel in Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 11/10/2561
   ชื่อบทความ : Illness severity in acute ischemic stroke patients with known diabetes: Do sex differences? (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Wanna Sae-Jane, Juk Suwanno, Sujira Kaewmanee, Nopparat Rujirarungrueng, Jom Suwanno
   ชื่อการประชุม : 2018 International Congress of Diabetes and Metabolism
   สถานที่ประชุม : Korean Diabetes Association (KDA), Grand Hilton Hotel in Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 11/10/2561
   ชื่อบทความ : Association of metabolic syndrome and its components with microalbuminuria in patients with hypertension (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sriporn Rodkaew, Pollakrit Sukkhong, Naruebeth Koson, Jom Suwanno
   ชื่อการประชุม : 2018 International Congress of Diabetes and Metabolism
   สถานที่ประชุม : Korean Diabetes Association (KDA), Grand Hilton Hotel in Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 11/10/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : A Comparison of Risk Level and Risk Indexes for Major Adverse Cardiovascular Events among Elderly and Adult Persons Post Non-ST Elevation Myocardial Infarction (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Benjamat Chuychoo, BNS, RN, Jom Suwanno, PhD, RN, and Chennate Pholphet, PhD, RN, APN (Corresponding Author-Jom Suwanno)
   ชื่อการประชุม : the PBRI conference 2016 ? Moving towards the New Era of NCDs and Global Health ? Hosted by Praboromarajchanok Institute for Health Workforce Development (PIHWD), The Southern College Network (SC-NET), University of Michigan School of Nursing, and the Nurse Alumni Association of the Ministry of Public Health (NAPH).
   สถานที่ประชุม : Cape Panwa Hotel, Phuket
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/10/2560
   ชื่อบทความ : Association of ABCD2 Score and Risk Level with Stroke Events after Transient Ischemic Attack (TIA): A Long-term 12 Months Cohort Study (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jom Suwanno, PhD, RN, Kannika Angkoon, MNS, RN, APN, and Kiattisak Ratborirak, MD, Dip. Neurology (Corresponding Author-Jom Suwanno)
   ชื่อการประชุม : the PBRI conference 2016 ? Moving towards the New Era of NCDs and Global Health ? Hosted by Praboromarajchanok Institute for Health Workforce Development (PIHWD), The Southern College Network (SC-NET), University of Michigan School of Nursing, and the Nurse Alumni Association of the Ministry of Public Health (NAPH)
   สถานที่ประชุม : Cape Panwa Hotel, Phuket
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/10/2560
   ชื่อบทความ : Predictors of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Severe Acute Exacerbations (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jarae Boonreung, BNS, RN, Jom suwanno, PhD, RN, Chennate Phonphet, PhD, RN, APN, Rewwadee Petsirasan, PhD, RN, and Ladda Thiamwong, PhD, RN (Corresponding Author-Jom Suwanno)
   ชื่อการประชุม : the PBRI conference 2016 Moving towards the New Era of NCDs and Global Health Hosted by Praboromarajchanok Institute for Health Workforce Development (PIHWD), The Southern College Network (SC-NET), University of Michigan School of Nursing, and the Nurse Alumni Association of the Ministry of Public Health (NAPH).
   สถานที่ประชุม : Cape Panwa Hotel, Phuket
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/10/2560
   ชื่อบทความ : Screening and Classification of the Complex Health of Hypertensive Person attending Primary Health Care: Rationale and Designs for an Operative Research and Situational Analysis (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jom Suwanno, Rewwadee Phetsirasan, Chennate Phonphet, Putrada Nilasong, Ladda Thiamwong, Orapen Sukhavanli, Uraiwan Panthong, & Manthana Haotrakoon
   ชื่อการประชุม : the PBRI conference 2016 Moving towards the New Era of NCDs and Global Health Hosted by Praboromarajchanok Institute for Health Workforce Development (PIHWD), The Southern College Network (SC-NET), University of Michigan School of Nursing, and the Nurse Alumni Association of the Ministry of Public Health (NAPH).
   สถานที่ประชุม : Cape Panwa Hotel, Phuket
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/10/2560
   ชื่อบทความ : ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของผู้หญิงที่มีภาวะความดันโลหิตสูงกลุ่มผู้สูงวัยเทียบกับวัยผู้ใหญ่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จอม สุวรรณโณ, อุไรวรรณ พานทอง, และจรัญญา ชูเขียว
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการการพยาบาลผู้สูงอายุ “สูงวัยอย่างมีสุขภาวะในสังคมผู้สูงอายุ” (Healthy Aging in Aged Society)จัดโดยศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ
   สถานที่ประชุม : ณ. โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/03/2560
   ชื่อบทความ : ปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดที่พบในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลันอายุน้อยและผู้ป่วยทั่วไป (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จอม สุวรรณโณ, จุก สุวรรณโณ, นฤเบศร์ โกศล, กรรณิกา อังกูร, และเกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์.
   ชื่อการประชุม : การสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 “ระบาดวิทยาเพื่อความยั่งยืน”. จัดโดย สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
   สถานที่ประชุม : โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/08/2560
   ชื่อบทความ : Risk of developing cardiovascular disease in hypertension with and without diabetes mellitus: Results from primary care units in Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jom Suwanno, Naruebeth Koson, Chonchanok Bunsuk, Wattana Vaythongkham, Uraiwan Pantong Uraiwan Pantong, Supranee Boontham [Jom S-Corresponding Author]
   ชื่อการประชุม : ICDM2017: International Congress of Diabetes and Metabolism
   สถานที่ประชุม : Korean Diabetes Association, Grand Hilton Seoul Hotel, Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 28/09/2560
   ชื่อบทความ : Metabolic syndrome in women with hypertension: Prevalence, and metabolic risk indicators. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chonchanok Bunsuk, Wichai Arab, Naruebeth Koson, Wattana Vaythongkham, Jom Suwanno. [Jom S-Corresponding Author]
   ชื่อการประชุม : ICDM2017: International Congress of Diabetes and Metabolism
   สถานที่ประชุม : Korean Diabetes Association, Grand Hilton Seoul Hotel, Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 28/09/2560
   ชื่อบทความ : Risk of developing cardiovascular disease among overweight and normal weight hypertension treated at primary care settings in Southern Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Wattana Vaythongkham, Pollakrit Sukkong, Palida Nongnuan, Chonchanog Boonsuk, Jom Suwanno. [Jom S-Corresponding Author]
   ชื่อการประชุม : ICDM2017: International Congress of Diabetes and Metabolism
   สถานที่ประชุม : Korean Diabetes Association, Grand Hilton Seoul Hotel, Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 28/09/2560
   ชื่อบทความ : Metabolic syndrome in patients with hypertension treated at primary care units in Thailand: Prevalence and association factors. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Wichai Arab, Pollakrit Sukkong, Palida Nongnuan, Jom Suwanno. [Jom S-Corresponding Author]
   ชื่อการประชุม : ICDM2017: International Congress of Diabetes and Metabolism
   สถานที่ประชุม : Korean Diabetes Association, Grand Hilton Seoul Hotel, Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 28/09/2560
   ชื่อบทความ : Metabolic syndrome in hypertension: Do older adults and adults had differences prevalence and metabolic risk factors? (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Naruebeth Koson, Manatsaporn Intawong, Wattana Vaythongkham, Jom Suwanno. [Jom S-Corresponding Author]
   ชื่อการประชุม : ICDM2017: International Congress of Diabetes and Metabolism
   สถานที่ประชุม : Korean Diabetes Association, Grand Hilton Seoul Hotel, Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 28/09/2560
   ชื่อบทความ : Clinical presentation in severity and functional status among older adults and adult stroke with diabetes: A five-years observe from an acute ischemic stroke registry in Thailand. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nopparat Rujirarungrueng, Juk Suwanno, Atcharaporn Sikongkaew, Kannika Angkun, Kiatsak Rajborirug, Jom Suwanno. [Jom S-Corresponding Author]
   ชื่อการประชุม : ICDM2017: International Congress of Diabetes and Metabolism
   สถานที่ประชุม : Korean Diabetes Association, Grand Hilton Seoul Hotel, Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 28/09/2560
   ชื่อบทความ : Trends in the prevalence of cardiovascular risk factors among acute ischemic stroke with diabetes: A five-year observational study from a tertiary, teaching, and referral hospital in Thailand. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Palida Nongnuan, Piyanan Temprom, Nopparat Rujirarungrueng, Atcharaporn Sikongkaew, Juk Suwanno, Kannika Angkun, Kiatsak Rajborirug, Jom Suwanno. [Jom S-Corresponding Author]
   ชื่อการประชุม : ICDM2017: International Congress of Diabetes and Metabolism
   สถานที่ประชุม : Korean Diabetes Association, Grand Hilton Seoul Hotel, Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 28/09/2560
   ชื่อบทความ : Comparison risk for recurrent stroke among acute ischemic stroke with diabetes versus none diabetes: A five-year observation from a tertiary care hospital in Thailand. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Juk Suwanno, Atcharaporn Sikongkaew, Nopparat Rujirarungrueng, Palida Nongnuan, Kannika Angkun, Kiatsak Rajborirug, Jom Suwanno. [Jom S-Corresponding Author]
   ชื่อการประชุม : ICDM2017: International Congress of Diabetes and Metabolism
   สถานที่ประชุม : Korean Diabetes Association, Grand Hilton Seoul Hotel, Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 28/09/2560
   ชื่อบทความ : Do sex difference in clinical presentation in severity and functional status among acute ischemic stroke with diabetes? Results from a tertiary care hospital in Thailand. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Piyanan Temprom, Palida Nongnuan, Juk Suwanno, Nopparat Rujirarungrueng, Atcharaporn Sikongkaew, Kannika Angkun, Kiatsak Rajborirug, Jom Suwanno. [Jom S-Corresponding Author]
   ชื่อการประชุม : ICDM2017: International Congress of Diabetes and Metabolism
   สถานที่ประชุม : Korean Diabetes Association, Grand Hilton Seoul Hotel, Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 28/09/2560
   ชื่อบทความ : Stroke, diabetes, and sex: Do ischemic stroke men and women with diabetes had differences risk for developing recurrent stroke? (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Atcharaporn Seekhongkaew, Piyanan Temprom, Nopparat Rujirarungrueng, Juk Suwanno, Kanika Angkun, Kiatsak Rajborirug, Jom Suwanno. [Jom S-Corresponding Author]
   ชื่อการประชุม : Korean Diabetes Association, Grand Hilton Seoul Hotel, Seoul, Korea
   สถานที่ประชุม : ICDM2017: International Congress of Diabetes and Metabolism
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 28/09/2560
   ชื่อบทความ : Comparisons of risk level and risk indexes for major adverse cardiovascular event among non-ST elevation myocardial infarction (NSTEMI) with diabetes versus without diabetes. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pollakrit Sukkong, Benjamat Chuychoo, Chennet Phonphet, Sabai Yeesa, Jom Suwanno. [Jom S-Corresponding Author]
   ชื่อการประชุม : ICDM2017: International Congress of Diabetes and Metabolism
   สถานที่ประชุม : Korean Diabetes Association, Grand Hilton Seoul Hotel, Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 28/09/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะไมโครอัลบูมินในปัสสาวะของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงในสถานบริการระดับปฐมภูมิ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อุไรวรรณ พานทอง, จอม สุวรรณโณ, ทัศน์ศรี เสมียนเพชร, และเรวดี เพชรศิราสัณห์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/07/2559
   ชื่อบทความ : ภาวะไมโครอัลบูมินในปัสสาวะของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง:อตัราความชุกในกลุ่มที่มาใช้บริการระดับปฐมภูมิ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อุไรวรรณ พานทอง, จอม สุวรรณโณ, ทัศน์ศรี เสมียนเพชร และเรวดี เพชรศิราสัณห์
   ชื่อการประชุม : การประชุมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/11/2559
   ชื่อบทความ : Clinical Presentations of Ischemic Stroke: The Differences in Risk Factors and Illness Severity among Women and Men. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Juk Suwanno, Kannika Angkoon, Kiatsak Ratborirak, & Jom Suwanno. (Corresponding Author-Jom Suwanno)
   ชื่อการประชุม : The 21st ICOWHI Congress, “Scale and Sustainability: Moving Women’s Health Forward”. Hosted by Johns Hopkins University School of Nursing and the International Council on Women’s Health Issues (ICOWHI)
   สถานที่ประชุม : the Four Seasons Hotel in Baltimore, Maryland (USA).
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 08/11/2559
   ชื่อบทความ : Risk of major adverse cardiovascular events in post non-ST elevation myocardial infarction patients: Is the risk level and risk index in women different from men? (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jom Suwanno, Chennate Pholphet, Benjamat Chuychoo, & Sabai Yeesa
   ชื่อการประชุม : The 21st ICOWHI Congress, “Scale and Sustainability: Moving Women’s Health Forward”. Hosted by Johns Hopkins University School of Nursing and the International Council on Women’s Health Issues (ICOWHI)
   สถานที่ประชุม : Four Seasons Hotel in Baltimore, Maryland (USA)
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 08/11/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ปัจจัยเสี่ยงของภาวะไมโครอัลบูมินในปัสสาวะของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง: การทบทวนวรรณกรรม (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อุไรวรรณ พานทอง, จอม สุวรรณโณ, ทัศน์ศรี เสมียนเพชร, และเรวดี เพชรศิราสัณห์
   ชื่อการประชุม : ความปลอดภัยของผู้ป่วยและพยาบาล-เส้นทางสู่คุณภาพการดูแล
   สถานที่ประชุม : โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กทม.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/06/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : ประสบการณ์การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เกื้อกูลสุขภาวะและความมั่นคงในชีวิตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กำไล สมรักษ์, เรวดี เพชรศิราสัณห์, ลัดดา เถียมวงศ์, จอม สุวรรณโณ, และอุไร จเรประพาฬ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2557
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : การทรงตัวบกพร่อง อาการกลัวหกล้ม และความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันของผู้สูงอายุในชุมชน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ลัดดา เถียมวงศ์, และจอม สุวรรณโณ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 6 พ.ศ. 2557
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : ความรู้และทัศนคติต่อผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ลัดดา เถียมวงศ์, จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์, Michael S. McManus, และจอม สุวรรณโณ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : ผลของการออกกำลังกายในการลดความดันโลหิตของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง: การทบทวนความรู้ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อุมาพร สมหวัง, จอม สุวรรณโณ, ลัดดา เถียมวงศ์ และ ทัศน์ศรี เสมียนเพชร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : แนวคิดการเข้าร่วมออกกำลังกายในผู้สูงวัย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อุมาพร สมหวัง, จอม สุวรรณโณ, ลัดดา เถียมวงศ์ และ ทัศน์ศรี เสมียนเพชร
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเอเชียศึกษา
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/02/2556
   ชื่อบทความ : การสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีสำหรับการวิจัยและตัวแปรด้านปัจจัย ทำนายอาการกำเริบเฉียบพลันรุนแรงในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จเร บุญเรือง, จอม สุวรรณโณ, ลัดดา เถียมวงศ์, และ เจนเนตร พลเพชร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 5 สานวิจัยทางการพยาบาลสู่การปฏิบัติในประชาคมอาเซียน
   สถานที่ประชุม : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/12/2556
   ชื่อบทความ : ผลลัพธ์ของการส่งเสริมให้ผู้สูงวัยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเข้าร่วม ออกกำลังกาย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อุมาพร ใบบ้ง, จอม สุวรรณโณ, ลัดดา เถียมวงศ์, และทัศน์ศรี เสมียนเพชร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 5 สานวิจัยทางการพยาบาลสู่การปฏิบัติในประชาคมอาเซียน
   สถานที่ประชุม : โรงแรมมิราเคิล แกนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/12/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อฝึกการทรงตัวอย่างง่ายของผู้สูงอายุที่บ้าน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ลัดดา เถียมวงศ์ และ จอม สุวรรณโณ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : The effects of a simple home-based balancing training on balance performance and fear of falling in rural community-dwelling older adults (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Ladda Thiamwong, Jom Suwanno
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : ภาวะหง่อมเกินวัยของผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในชุมชน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นุชอนงค์ อินทนู, ลัดดา เถียมวงศ์, จอม สุวรรณโณ และทัศนศรี เสมียนเพชร
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : แนวโน้มความเสี่ยงใน 10 ปี ข้างหน้าต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีของผู้หญิงที่มีภาวะความดันโลหิตสูงที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จรัญญา จันทร์เพ็ญ, จอม สุวรรณโณ, และทัศน์ศรี เสมียนเพชร
   ชื่อการประชุม : การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เรื่อง คุณภาพ และการเข้าถึงบริการสุขภาพ : ภารกิจของพยาบาล (Quality and Accessibility of Health Services : Nurses’ Challenges)
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/08/2555
   ชื่อบทความ : ความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีใน 10 ปีข้างหน้าของผู้สูงอายุในชนบท : กรณีศึกษาพื้นที่ตาบลเขาพระบาท นครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ทิพวรรณ แก้วบางพูด, จอม สุวรรณโณ, ลัดดา เถียมวงศ์ม, และรวมพร คงกำเนิด
   ชื่อการประชุม : การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เรื่อง คุณภาพ และการเข้าถึงบริการสุขภาพ : ภารกิจของพยาบาล (Quality and Accessibility of Health Services : Nurses’ Challenges)
   สถานที่ประชุม : อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/08/2555
   ชื่อบทความ : การคัดกรองและการจาแนกภาวะซีดของผู้ใหญ่ในบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อรุณี อ่อนเกตพล, จอม สุวรรณโณ
   ชื่อการประชุม : การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง คุณภาพ และการเข้าถึงบริการสุขภาพ : ภารกิจของพยาบาล (Quality and Accessibility of Health Services: Nurses’ Challenges)
   สถานที่ประชุม : อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/08/2555
   ชื่อบทความ : Enhancing Healthy Aging through a Participatory Action Research : Focused on Role of Women in Cooking Low Sodium Diet (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Ladda Thiamwong, Michael S. McManus, Jom Suwanno
   ชื่อการประชุม : The International Council on Women's Health 2012: Partnership for a Brighter Global Future
   สถานที่ประชุม : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/11/2555
   ชื่อบทความ : The Effects of Simple Balance Training on Balance Performance and Fear of Falling in rural Older Adults (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Ladda Thiamwong, Jom Suwanno
   ชื่อการประชุม : Aging and Society Conference 2012
   สถานที่ประชุม : UBC-Robson Square, Vancouver
   ประเทศ : คานาดา เมื่อ 05/11/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : ผลของการออกกำลังกายขนาด ความหนักปานกลางที่บ้านในการลดความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางถึงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจโคโรนารี (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อนงค์นาถ จีนหนู, จอม สุวรรณโณ, ทัศน์ศรี เสมียนเพชร
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย 2554
   สถานที่ประชุม : อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : การสร้างความตระหนักเพื่อป้องกันความดันโลหิตสูงของชาวชุมชนวัยผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะความดันโลหิตเกือบสูง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จอม สุวรรณโณ, เจนเนตร พลเพชร, อรเพ็ญ สุขะวัลลิ, ปุณยวีร์ ประเสรฐไทย, ศิริอร สินธุ
   ชื่อการประชุม : การประชุมเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 วช : Thailand Reserach Expo 2011
   สถานที่ประชุม : บางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/08/2554
   ชื่อบทความ : ผลการออกกำลังกายความหนักระดับปานกลางที่บ้านต่อการลดลงของความดันโลหิตในสตรีที่มีภาวะความดันโลหิตสูง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อนงค์นาถ จีนหนู, จอม สุวรรณโณ, ทัศน์ศรี เสมียนเพชร, และ มนิต พลหลา
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : ภาวะซีดของผู้สูงวัยในชนบท: ปัญหาหลายอย่างที่ซ่อนเร้นและการจัดการแบบชุมชนมีส่วนร่วม
    Anemia in Rural Elders: The Hidden Problems and Community Management through Participation (บรรยาย)

   ผู้เขียน : จอม สุวรรณโณ, งามเนตร ทองฉิม, ลัดดา เถียมวงศ์, ทิพวรรณ แก้วบางพูด และอรุณี อ่อนเกตุพล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการแห่งชาติ 2553 : Thailand Research Expo 2010
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซนทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/08/2553
   ชื่อบทความ : ประเมินผลการใช้แนวทางปฏิบัติในการคัดกรองอาการไม่ปกติในทรวงอกที่สัมพันธ์กับ กลุ่มโรคหัวใจขาดเลือด ที่แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชน
    Evaluation the Use of Guideline for Screening Chest Discomfort-Related Acute Coronary Syndrome at the Emergency Care Unit of a Community Hospital (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : พัชรินทร์ มีกุศล, จอม สุวรรณโณ และรวมพร คงกำเนิด
   ชื่อการประชุม : การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 : Thailand Research Expo 2010
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซนทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/08/2553
   ชื่อบทความ : ภาวะซีดของผู้สูงวัยในชนบท: ปัญหาหลายอย่างที่ซ่อนเร้นและการจัดการแบบชุมชนมีส่วนร่วม
    Anemia in Rural Elder: The Hidden Problems and Community Management through Participation (บรรยาย)

   ผู้เขียน : จอม สุวรรณโณ, งามเนตร ทองฉิม, ลัดดา เถียมวงศ์, ทิพวรรณ แก้วบางพูด, อรุณี อ่อนเกตุพล
   ชื่อการประชุม : การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 : Thailand Research Expo 2010
   สถานที่ประชุม : บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซนทรัลเวิร์ลราชประสงค์ กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/08/2553
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : Poor Heart Failure Self-Care is a Worldwide Problem (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Barbara Riegel, Andrea Driscoll, Jom Suwanno, Debra K Moser, Victoria V Dickson, Beverly Carlson, and Jan Cameron
   ชื่อการประชุม : American Heart Association Scientific Session 2008
   สถานที่ประชุม : Ernest N. Morial Convention Center 900 Convention Center Blvd. New Orleans, LA 70130
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 08/11/2551
   ชื่อบทความ : Factors Influencing Health Status among Thai Patients with Heart Failure (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chennet Phonphet, Jom Suwanno, Debra K. Moser
   ชื่อการประชุม : Heart Failure Society of America 12th Annual Scientific Meeting 2008 * ได้รับรางวัล Five Finalist Nursing Research Award
   สถานที่ประชุม : Toronto, Ontario, Canada
   ประเทศ : คานาดา เมื่อ 21/09/2551
   ชื่อบทความ : Predictors of perceived health in persons with heart failure (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jom Suwanno, and Rewadee Petsirasan
   ชื่อการประชุม : The 4th Asian Pacific Congress on Heart Failure "Heart Failure in 3D-Drugs, Devices, and Diagnostic"
   สถานที่ประชุม : Melbourne Exhibition and Convention Centre, Melbourn, AU
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 31/01/2551
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย ด้ายวิทยาศาสตร์การแทพย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านสังคมศาสตร์
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection HSP)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Human Subject Protection Course
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : แลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาพยาบาลไทยและออสเตรเลีย
 • ชื่อโครงการ : การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เกื้อกูลสุขภาวะและความมั่นคงในชีวิตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
 • ชื่อโครงการ : ร่วมจิตปิดช่องว่าง : พยาบาลร่วมทางเพื่อเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษเนื่องในวันพยาบาลสากล พ.ศ.2556
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเดินรณรงค์ การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และ ลด ละ เลิก สารเสพติในเขตพื้นที่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : สัมมนาวิชาการเรื่อง ร่วมจิตปิดช่องว่าง : พยาบาลร่วมทางวางเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : เยาวชนไทย ห่างไกลโรคมือ เท้า ปาก เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ปี 2555
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : จิตอาสาปรับภูมิทัศน์ให้โรงเรียนเราน่าอยู่เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติปี 2553
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2560
 • กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นางสาวพัชราวดี ทองเนื่อง เรื่อง A Causal Model of Lifestlye Modification Behaviors in Thai Adults with Hypertension หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ)
 • กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ Mrs. Ying Zhang เรื่อง Development and Evaluation of Care Quality Indicators for Nursing Homes in China หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ)
 • วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
 • วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
 • วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
 • วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
 • ???????????????????????????????????????????? ??????
 • วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุข ภาคใต้
 • ???????????????? 12.
 • วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • กลั่นกรองและพิจารณาประเด็นทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาโจทย์วิจัย” สถาบันวิจัยและนวตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทส่งเสริมนักวิจัยใหม่.
 • ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทส่งเสริมนักวิจัยใหม่.
 • ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทส่งเสริมนักวิจัยใหม่.
 • ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทส่งเสริมนักวิจัยใหม่.
 • ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทส่งเสริมนักวิจัยใหม่.
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long-Term Care) จังหวัดตรัง
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long-Term Care) จังหวัดตรัง
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long-Term Care) จังหวัดตรัง
 • การประชุมวิชาการประจำปี Strategic Update of Long-term Care and Palliative Care จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9 เนื่องในโอกาสครบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “Research for Competitiveness and Contextual Innovation”
 • โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
 • โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
 • โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
  พ.ศ.2559
 • กลั่นกรองและพิจารณาประเด็นทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  พ.ศ.2558
 • วารสารสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก เรื่อง ภาวะสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดกรณีศึกษา: ตำบลคูบางหลวง จังหวัดปทุมธานี
  พ.ศ.2557
 • คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ Mrs. Tao Hui รหัสนักศึกษา 5310430011 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง Development of a Family Based Care Model to Enhance Successful Living with a Permanent Colostomy among Chinese Patients สอบวันที่ 27 มิ.ย. 2557 เวลา 14.00-16.00 น. หนังสือที่ ศธ 0521.1.05/1801 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2557
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.
  พ.ศ.2008
   ชื่อหนังสือ : Supportive Care in Heart Failure. Chapter 8 Quality of Life in Heart Failure
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.จอม  สุวรรณโณ
   สำนักพิมพ์ : Oxford University Press
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ Oxford Universuty Press Inc., New York, USA
   ISBN : 978-0-19-857028-8
  รางวัล
  พ.ศ.2562
   ชื่อผลงาน : Fellowship of the UK Professional Standards Framework (UKPSF)
   ชื่อรางวัล : Fellow of the Higher Education Academy (FHEA)
   จาก : The Higher Eduaction Academy, UK
   เมื่อ : 20/06/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.จอม  สุวรรณโณ
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : สาขาผู้ปฎิบัติการพยาบาล
   ชื่อรางวัล : รางวัลพยาบาลดีเด่นประจำปี 2559
   จาก : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
   เมื่อ : 13/05/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.จอม  สุวรรณโณ
  พ.ศ.2551
   ชื่อผลงาน : Factors Influencing Health Status among Thai Patients with Heart Failure
   ชื่อรางวัล : Five Finalist Nursing Research Award
   จาก : Heart Failure Society of America
   เมื่อ : 24/09/2551
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.จอม  สุวรรณโณ
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)