:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. ผดุงศักดิ์  สุขสอาด
   Asst.Prof.Dr. Padungsak Suksa-Ard
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3845, 0-7567-3821 2301
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3845, 3821 2301
   E - mail  spadungs@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Agriculture
  มหาวิทยาลัย  Kagawa University
  ประเทศ  ญี่ปุ่น
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2538
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Plant Biotechnology
  มหาวิทยาลัย  Ehime University
  ประเทศ  ญี่ปุ่น
  ช่วงปี พ.ศ.  2541
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เกษตรศาสตร์ : พืชสวน
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2531-2535
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/08/2541
 
  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  12/11/2559 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักผู้บริหาร
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/07/2559 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  08/09/2549 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีววิทยา  -เทคโนโลยีชีวภาพพืช
-การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การผลิตสารเฟอรูริคแอสิดต่อการผลิตสารแคปไซซินโดยการเลี้ยงเซลล์แขวนลอยพริกขี้หนูที่เป็นดิพลอยด์และโพลีพลอยด์
   Effect of Ferulic acid on capsaicin production in Capsicum frutescens L. cell suspension culture between diploid and polyploid cell

   ผู้เขียน : พรพรุณ เปลี่ยนคง และผดุงศักดิ์ สุขสอาด
   แหล่งตีพิมพ์ : วิทยาศาสตร์เกษตร : Agriciltural Science Journal
   เล่มที่ : 44 ฉบับที่ : 3 หน้า : 319-325 เดือน/ปี : 09/2556-12/2556
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : ชนิดและปริมาณน้ำตาลในระยะพัฒนาต่างๆ ของผลมะพร้าวน้ำหอม
   Sugars and Sugar Content in Development Stage of Cocos nucifera Linn. cv. Nam Hom

   ผู้เขียน : เบญจพร สมจิต ดวงกมล สงคงคา ผดุงศักดิ์ สุขสอาด และสราวุธ เดชมณี
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ฉบับพิเศษ) : Agricultural Science Journal
   เล่มที่ : 41 ฉบับที่ : 2 (พิเศษ) หน้า : 345-348  เดือน/ปี : 05/2553-08/2553
   ชื่อบทความ : การเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมพริกขี้หนูสวนด้วยสารโคลชิซิน
   Induction Polyploidy of Capsicum frutescens L. by Colchicine

   ผู้เขียน : พรพิรุณ เปลี่ยนคง ผดุงศักดิ์ สุขสอาด และสุรวิช วรรณไกรโรจน์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์การเกษตร : Agricultural Science Journal
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 3 (พิเศษ) หน้า : in press เดือน/ปี : 09/2553-12/2553
   ชื่อบทความ : การเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมพริกขี้หนูสวนด้วยสารโคลชิซิน
   Induction Polyploidy of Capsicum frutescens L. by Colchicine

   ผู้เขียน : พรพิรุณ เปลี่ยนคง ผดุงศักดิ์ สุขสอาด และสุรวิช วรรณไกรโรจน์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์การเกษตร : Agricultural Science Journal
   เล่มที่ : 41 ฉบับที่ : 3/1 หน้า : 181-184 เดือน/ปี : 09/2553-12/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : การดำเนินงานสหกิจศึกษาของประเทศไทย
   Cooperative Education Management and Outcomes in Thailand

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมทางวิชาการสมาคมสถาบันขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 22
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 1-12 เดือน/ปี : 02/2552-02/2552
   ชื่อบทความ : Cooperative Education Management and Outcomes in Thailand
   ผู้เขียน : Guntima Sirijeerachai and Padungsak Suksa-Ard
   แหล่งตีพิมพ์ : : The 2009 ASAIHL Conference on Enhancement of Graduate Employment, University of Kelaniya, Sri Lanka
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 26-34 เดือน/ปี : 05/2552-05/2552
   ชื่อบทความ : กระบวนการแลกเผลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาผ่านเครื่องมือชุด "ธารปัญญา" ตามหลักการจัดการความรู้แบบปลาทู
   ผู้เขียน : เอกราช แก้วเขียว และผดุงศักดิ์ สุขสอาด
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสหกิจศึกษาไทย : Thai Journal of Cooperative Education
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 2 หน้า : 53-65 เดือน/ปี : 12/2552-12/2552
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : อิทธิพลของวัสดุออกรากที่มีต่อการออกรากของหน้าวัวพันธุ์ Avanti ภายใต้สภาพปลอดเชื้อ
   Effects of Rooting Substrates on In Vitro Rooting of Anthurium andraeanum L. cv. Avanti

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : Walailak Journal of Science and Technology : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 2 หน้า : 49-55 เดือน/ปี : 07/2547-12/2547
  พ.ศ.0000
   ชื่อบทความ : การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมของมังคุด (Garcinia mangostana L.) และลองกอง (Lansium domesticum Corr.) ในสภาพปลอดเชื้อ
   In Vitro Germplasm Conservation of Garcinia mangostana L. and Lansium domesticum Corr.

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : Walailak Journal of Science and Technology : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 1 หน้า : 33-50 เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : การเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมพริกขี้หนูสวนด้วยสารโคลชิซิน
    Induction Polyploidy of Capsicum frutescens L. by Colchicine (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : พรพิรุณ เปลี่ยนคง ผดุงศักดิ์ สุขสอาด และสุรวิช วรรณไกรโรจน์
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4 จัดโดยมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
   สถานที่ประชุม : โรงแรม เอส ดี ดเวนิว กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/07/2553
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมมังคุดในไนโตรเจนเหลว
    Germplasm Conseervation of Garcinia mangpstana L. (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 : The Fifth National Horticultural COngress
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช อ.พัทยา จ.ชลบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/04/2548
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : อบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง รุ่นที่ 1
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรม กิจกรรมกลุ่มและการศึกษาดูงาน
 • ชื่อโครงการ : การประชุมสัมมนา เรื่อง กลยุทธ์การสอน การวัด และการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : ตอน 2 ทศวรรษ สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : ค่ายสหกิจศึกษานานาชาติเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาของหน่วยงานต่างๆ
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ครั้งที่ 6
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ครั้งที่ 5
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : สหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน งานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกิจศึกษา
 • ชื่อโครงการ : อบรมหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2554
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สถานศึกษาสร้าง สถานประกอบการเสริม เพิ่มชีวิตให้บัณฑิตก้าวสู่สากล
    ชื่อกิจกรรม : ตอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สถาบันสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการต้นกล้าอาชีพ หลักสูตรการประกอบอาชีพด้านการเกษตร รอ806002
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2559
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • วิทยากรบรรยายหลักในการอบรม จัดโดยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ณ มทร.สงขลา
 • บรรยายพิเศาแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร. (ขนอม)
 • บรรยายพิเศาแก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.นครศรีธรรมราช
 • อภิปรายร่างหลักสูตร วท.บ. (เกษตรศาตร์) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเทโนโลยีการเกษตร มาภ.สงขลา
 • วิทยากรบรรยายหลัก จัดโดย ม.ขอนแก่น
 • บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.สงขลา
 • บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.นครศรีธรรมราช
 • บรรยายพิเศษแก่บุคลากรทางการศึกษาของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาาคเหนือตอนล่าง จัดโดย ม.นเรศวร
 • วิทยากรบรรยายหลักในการอบรม จัดโดยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ณ มอ.สุราษฎร์ธาน
  พ.ศ.2558
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "ความสำคัญและหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา" และร่วมเสวนา หัวข้อ "รวมดาวผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : We Proud of You" บรรยายแก่บุคลากร ม.เชียงใหม่
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "ที่มา หลักการ หลักคิดสหกิจศึกษา และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ WIL" และเรื่อง "การเตรียมความพร้อมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" บรรยายแก่บุคลากร มรภ.นครศรีธรรมราช
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "ปรัชญาสหกิจศึกษา และกรณีศึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา" บรรยายแก่บุคลากรและนักศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษาและการเบือกสถานประกอบการ" บรรยายแก่นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มอ.ตรัง
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "อาจารย์นิเทศงานการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา" อบรมแก่บุคลากรของสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง จัดโดย ม.นเรศวร
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศ รุ่นที่ 5" อบรมแก่บุคลากรของสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง จัดโดย มอ.หาดใหญ่
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "อาจารย์นิเทศงานในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศกึษา" อบรมแก่บุคลากรของสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออก จัดโดย ม.บูรพา
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ จำนวน 3 บทความ
 • บรรยายพิเศษ แก่นักศึกษาคณะพาณิชญสาสตร์และการจัดการ มอ.ตรัง
 • บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ตรัง
  พ.ศ.2557
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ แก่นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • วิทยากรอบรมหัวข้อ 1) การบริหารจัดการสหกิจศึกษาของฝ่ายสนับสนุน และ 2) การนำเสนอและประเมินผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา จัดโดยสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • วิทยากรบรรยายหัวข้อ การบริหารจัดการสหกิจศึกษาเพื่อคุณภาพบัณฑิตในบริบทประชาคมอาเซียน
 • วิทยากรอบรมคณาจารย์นิเทศ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ สหกิจศึกษากับการพัฒนาบัณฑิตศิลปศาสตร์ บรรยายแก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มอ.หาดใหญ่
 • ประธานคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวคิดและปรัชญาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ WIL" บรรยายแก่นักศึกษาของ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "สหกิจศึกษาทางเลือกสู่อาชีพในฝัน" บรรยายแก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (เช้า) และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (บ่าย) มอ.สุราษฎร์ธานี
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "สหกิจศึกษา" บรรยายแก่บุคลากรของธุรกิจประกันภัย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2556
 • วิทยากรอบรมหลักสูตร "ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ The Imperial Queen's Park Hotel กรุงเทพฯ
 • วิทยากรกลุ่มแบบ focus group discussion การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานของสถาบันสมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
 • วิทยากรเสวนา เรื่อง "วิธีปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานสหกิจศึกษา เพื่อก้าวสู่สหกิจศึกษานานาชาติ" เสวนาให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "สถานประกอบการได้รับประโยชน์อย่างไรจากการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา" บรรยายแก่บุคลากร นักศึกษา และสถานประกอบการของคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
 • วิทยากรอบรมโครงการ "ค่ายสหกิจศึกษา" อบรมให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาและทบทวนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552" บรรยายพิเศษแก่บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "การดำเนินงานสหกิจศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ" และวิทยากรเสวนา เรื่อง "สหกิจศึกษามุ่งพัฒนาการศึกษาไทย" บรรยายแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 3 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  พ.ศ.2555
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "บุคลิกภาพเพื่อการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์งาน" บรรยาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "การเตรียมพร้อมและการเตรียมตัวสมัครงาน" บรรยายแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • วิทยากรในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การจัดทำ มคอ. 4-7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ" บรรยายแก่บุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "การจัดทำรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4)" บรรยายแก่บุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออก
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "สร้างความรู้มุ่งสู่สหกิจศึกษา" บรรยายแก่บุคลากรทางการศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "เตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา" และ "เริ่มต้นอย่างไรกับการดำเนินงานสหกิจศึกษา สจล. วิทยาเขตชุมพร" บรรยายแก่นักศึกษาและบุคลากร สจล. วิทยาเขตชุมพร
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
 • วิทยากรเสวนา เรื่อง "กรณีศึกษานิเทศสหกิจศึกษาและฝึกงาน ความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อการนิเทศ" เสวนาให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  พ.ศ.2554
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ "การเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน" จัดโดย ม.ทักษิณ
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ "การเตรียมความพร้อมและการเตรียตัวก่อนสมัครงาน" จัดโดย มรภ. นครศรีธรรมราช
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ "จากบัณฑิตสู่งานอาชีพ" จัดโดย มทร. ศรีวิชัย (ไสใหญ่)
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ "การเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน" จัดโดยหลักสูตรกายภาพบำบัด ส.สหเวชฯ
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่ง "มาตรฐานหลักสูตรและกระบวนการสหกิจศึกษา" และ "องค์กรเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการสหกิจศึกษา" บรรยายแก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่ง "การจัดการสอนในระบบสหกิจศึกษาและมาตรฐานหลักสูตร" และ "กระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการเครือข่ายความร่วมมือ" บรรยายแก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแนวปฏิบัต ปัญหา และแนวทางการแก้ไขในการจัดทำ มคอ. 3 - มคอ. 6" บรรยายแก่คณาจารย์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
  พ.ศ.2553
 • การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • อบรมการขยายพันธุ์พืชด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้แก่ชาวชุมชนคีรีวง
 • ประเมินผลและให้คำปรึกษางานวิจัยโครงการ "สำรวจสถานภาพและศักยภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษาของเครือข่ายย่อย C7 สหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน" ดำเนินงานวิจัยโดย มอ.สุราษฎร์ธานี
 • วิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ "การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การแต่งกาย การเตรียมความพร้อมสัมภาษณ์งาน และการเขียนประวัติย่อ" ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรกายภาพบำบัด ส.สหเวชฯ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายย่อยสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง จัดโดย มอ.หาดใหญ่
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ "โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรงานสหกิจศึกษา" จัดโดย มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่)
 • ผู้ร่วมเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17 (1/2553)
 • วิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ "สหกิจศึกษากับอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" จัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ "โครงการสร้างความเข้าใจด้านสหกิจศึกษา" จัดโดย มอ.หาดใหญ่
  พ.ศ.2552
 • เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ความเข้มแข็งในการจัดสหกิจศึกษา" ให้เครือข่ายย่อย (C7) สหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 • เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษาไทย" ในโครงการสหกิจศึกษาพบสถานประกอบการ จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา
 • เป็นวิทยากรเสวนาหัวข้อ "สหกิจศึกษา สร้างคน สร้างโอกาส สร้างสังคม" จัดโดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "การสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพด้วยสหกิจศึกษา" ให้เครือข่ายย่อย (C7) สหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 • เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "การเขียนประวัติย่อ การเขียนใบสมัครงาน และการสอบสัมภาษณ์งาน" ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • บรรณาธิการร่วมวารสาร Walailak Journal Science and Technology
 • ประเมินบทความวิชาการให้วารสารสมาคมสหกิจศึกษาไทย จำนวน 2 บทความ
 • จัดอบรมการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ในโครงการ "การสร้างชุมชนต้นแบบและการสร้างเครือข่ายชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้: กลุ่มที่ 2 (จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ 2)" แก่ชาวชุมชนบ้านเก้ากอ ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงงานวิจัยของโรงการ IRPUS ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 4 โครงการ
 • วิทยากรบรรยายหัวข้อ "การสร้างเครือข่ายสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ: การดำเนินการสหกิจศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรและประเทศ" จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมนานาบุรี อ.เมือง จ.ชุมพร
 • เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง “การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน” ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ ห้องบงกชรัตน์ 3 โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ "โครงการจัดอบรมความรู้ความเข้าใจสหกิจศึกษาแก่นักศึกษา" จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ มรภ. สุราฎร์ธานี
 • วิทยากรอบรมหัวข้อ "การขยายพันธ์กล้วยไม้ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ" ในโครงการ “การประกอบอาชีพด้านการเกษตร” โครงการต้นกล้าอาชีพ
 • ประเมินบทความวิชาการให้วารสารสมาคมสหกิจศึกษาไทย จำนวน 1 บทความ
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ "มาตรฐานหลักสูตรและกระบวนการสหกิจศึกษา" จัดโดย มรภ.สุราษฎร์ธานี ณ ห้องราชาวดี บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.สุราษฎร์ธานี
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ "สหกิจศึกษากับการพัฒนาอุดมศึกษา" จัดโดย มรภ.ภูเก็ต ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต
 • คณะกรรมการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นของสถาบันการศึกษาในเครือข่ายย่อยสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง จัดโดย มอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาสถานภาพและความพร้อมในการจัดสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการในเขตภาคเหนือตอนล่าง" ณ ห้องประชุมนเรศวร 1 สำนักงานอธิการบดี ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก
 • วิทยากรดำเนินการเสวนาโครงการ "การพัฒนเครือข่ายองค์กรผู้ใช้บัณฑิตในเขตภาคใต้ตอนบนด้านการเกษตร" จัดโดย มอ.สุราษฎร์ธานี ณ ห้องโกเมน โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
 • วิทยากรอบรม เรื่อง "มาตรฐานหลักสูตรและกระบวนการสหกิจศึกษา" จัดโดย มรภ.สุราษฎร์ธานี
  พ.ศ.2551
 • บรรณาธิการร่วมวารสาร Walailak Journal Science and Technology
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
  พ.ศ.2551
   - รองบรรณาธิการ Walailak Journal of Science and Technology [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 18/03/2551 - 18/00/0000
  พ.ศ.2550
   - กรรมการฝ่ายวิชาการของการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 19/07/2550 - 19/00/0000
  พ.ศ.2548
   - บรรณาธิการร่วมวารสาร Walailak Journal of Science and Technology [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 01/02/2548 - 01/03/2549
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2557
   ชื่อผลงาน : ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา
   ชื่อรางวัล : ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ปี 2557
   จาก : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   เมื่อ : 16/09/2557
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด
  พ.ศ.2553
   ชื่อผลงาน : ชนิดและปริมาณน้ำตาลในระยะพัฒนาต่างๆ ของผลมะพร้าว
   ชื่อรางวัล : ประกาศเกียรติคุณระดับดีเด่น
   จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรณณภูมิ
   เมื่อ : 14/05/2553
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด
   ชื่อผลงาน : ชนิดและปริมาณน้ำตาลในระยะพัฒนาต่างๆของผลมะพร้าว
   ชื่อรางวัล : โปสเตอร์ดีเด่น
   จาก : ราชมงคลสุวรรณภูมิ
   เมื่อ : 14/05/2553
   ผู้ได้รับรางวัล :  นางเบญจพร  สมจิต,  ผศ.ดร.สราวุธ  เดชมณี,  ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)