:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. ผดุงศักดิ์  สุขสอาด
   Asst.Prof.Dr. Padungsak Suksa-Ard
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3845, 0-7567-3821 2301
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3845, 3821 2301
   E - mail  spadungs@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Agriculture
  มหาวิทยาลัย  Kagawa University
  ประเทศ  ญี่ปุ่น
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2538
 
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Plant Biotechnology
  มหาวิทยาลัย  Ehime University
  ประเทศ  ญี่ปุ่น
  ช่วงปี พ.ศ.  2541
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เกษตรศาสตร์ : พืชสวน
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2531-2535
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/08/2541
 
  ตำแหน่ง  รองอธิการบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักผู้บริหาร
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  24/12/2560 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  หลักสูตร  หลักสูตรพืชศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  08/09/2549 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีววิทยา  -เทคโนโลยีชีวภาพพืช
-การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Chitosan Elicitation for Enhancing of Vincristine and Vinblastine Accumulation in Cell Culture of Catharanthus roseus (L.) G. Don
   ผู้เขียน : Pawnpirun Pliankong, Padungsak Suksa-Ard and Surawit Wannakrairoj
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Agricultural Science
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 12 หน้า : 287-293 เดือน/ปี : 11/2561-11/2561
   ชื่อบทความ : Chitosan Elicitation for Enhancing of Vincristine and Vinblastine Accumulation in Cell Culture of Catharanthus roseus (L.) G. Don
   ผู้เขียน : Pawnpirun Pliankong, Padungsak Suksa-Ard and Surawit Wannakrairoj
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Agricultural Science
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 12 หน้า : 287-293 เดือน/ปี : 11/2561-01/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Effects of Colchicine and Oryzalin on Polyploidy Induction and Production of Capsaicin in Capsicum frutescens L.
   ผู้เขียน : Pawnpirun Pliankong, Padungsak Suksa–Ard and Surawit Wannakrairoj
   แหล่งตีพิมพ์ : : THE AGRICULTURAL SCIENCE SOCIETY OF THAILAND (Thai J. Agric. Sci.)
   เล่มที่ : 50 ฉบับที่ : 2 หน้า : 108-120 เดือน/ปี : 07/2560-10/2560
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การผลิตสารเฟอรูริคแอสิดต่อการผลิตสารแคปไซซินโดยการเลี้ยงเซลล์แขวนลอยพริกขี้หนูที่เป็นดิพลอยด์และโพลีพลอยด์
   Effect of Ferulic acid on capsaicin production in Capsicum frutescens L. cell suspension culture between diploid and polyploid cell

   ผู้เขียน : พรพรุณ เปลี่ยนคง และผดุงศักดิ์ สุขสอาด
   แหล่งตีพิมพ์ : วิทยาศาสตร์เกษตร : Agriciltural Science Journal
   เล่มที่ : 44 ฉบับที่ : 3 หน้า : 319-325 เดือน/ปี : 09/2556-12/2556
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : ชนิดและปริมาณน้ำตาลในระยะพัฒนาต่างๆ ของผลมะพร้าวน้ำหอม
   Sugars and Sugar Content in Development Stage of Cocos nucifera Linn. cv. Nam Hom

   ผู้เขียน : เบญจพร สมจิต ดวงกมล สงคงคา ผดุงศักดิ์ สุขสอาด และสราวุธ เดชมณี
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ฉบับพิเศษ) : Agricultural Science Journal
   เล่มที่ : 41 ฉบับที่ : 2 (พิเศษ) หน้า : 345-348  เดือน/ปี : 05/2553-08/2553
   ชื่อบทความ : การเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมพริกขี้หนูสวนด้วยสารโคลชิซิน
   Induction Polyploidy of Capsicum frutescens L. by Colchicine

   ผู้เขียน : พรพิรุณ เปลี่ยนคง ผดุงศักดิ์ สุขสอาด และสุรวิช วรรณไกรโรจน์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์การเกษตร : Agricultural Science Journal
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 3 (พิเศษ) หน้า : in press เดือน/ปี : 09/2553-12/2553
   ชื่อบทความ : การเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมพริกขี้หนูสวนด้วยสารโคลชิซิน
   Induction Polyploidy of Capsicum frutescens L. by Colchicine

   ผู้เขียน : พรพิรุณ เปลี่ยนคง ผดุงศักดิ์ สุขสอาด และสุรวิช วรรณไกรโรจน์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์การเกษตร : Agricultural Science Journal
   เล่มที่ : 41 ฉบับที่ : 3/1 หน้า : 181-184 เดือน/ปี : 09/2553-12/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : การดำเนินงานสหกิจศึกษาของประเทศไทย
   Cooperative Education Management and Outcomes in Thailand

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมทางวิชาการสมาคมสถาบันขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 22
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 1-12 เดือน/ปี : 02/2552-02/2552
   ชื่อบทความ : Cooperative Education Management and Outcomes in Thailand
   ผู้เขียน : Guntima Sirijeerachai and Padungsak Suksa-Ard
   แหล่งตีพิมพ์ : : The 2009 ASAIHL Conference on Enhancement of Graduate Employment, University of Kelaniya, Sri Lanka
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 26-34 เดือน/ปี : 05/2552-05/2552
   ชื่อบทความ : กระบวนการแลกเผลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาผ่านเครื่องมือชุด "ธารปัญญา" ตามหลักการจัดการความรู้แบบปลาทู
   ผู้เขียน : เอกราช แก้วเขียว และผดุงศักดิ์ สุขสอาด
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสหกิจศึกษาไทย : Thai Journal of Cooperative Education
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 2 หน้า : 53-65 เดือน/ปี : 12/2552-12/2552
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : อิทธิพลของวัสดุออกรากที่มีต่อการออกรากของหน้าวัวพันธุ์ Avanti ภายใต้สภาพปลอดเชื้อ
   Effects of Rooting Substrates on In Vitro Rooting of Anthurium andraeanum L. cv. Avanti

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : Walailak Journal of Science and Technology : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 2 หน้า : 49-55 เดือน/ปี : 07/2547-12/2547
  พ.ศ.0000
   ชื่อบทความ : การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมของมังคุด (Garcinia mangostana L.) และลองกอง (Lansium domesticum Corr.) ในสภาพปลอดเชื้อ
   In Vitro Germplasm Conservation of Garcinia mangostana L. and Lansium domesticum Corr.

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : Walailak Journal of Science and Technology : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 1 หน้า : 33-50 เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : การเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมพริกขี้หนูสวนด้วยสารโคลชิซิน
    Induction Polyploidy of Capsicum frutescens L. by Colchicine (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : พรพิรุณ เปลี่ยนคง ผดุงศักดิ์ สุขสอาด และสุรวิช วรรณไกรโรจน์
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4 จัดโดยมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
   สถานที่ประชุม : โรงแรม เอส ดี ดเวนิว กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/07/2553
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมมังคุดในไนโตรเจนเหลว
    Germplasm Conseervation of Garcinia mangpstana L. (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 : The Fifth National Horticultural COngress
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช อ.พัทยา จ.ชลบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/04/2548
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : อบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง รุ่นที่ 1
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรม กิจกรรมกลุ่มและการศึกษาดูงาน
 • ชื่อโครงการ : การประชุมสัมมนา เรื่อง กลยุทธ์การสอน การวัด และการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : ตอน 2 ทศวรรษ สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : ค่ายสหกิจศึกษานานาชาติเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาของหน่วยงานต่างๆ
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ครั้งที่ 6
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ครั้งที่ 5
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : สหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน งานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกิจศึกษา
 • ชื่อโครงการ : อบรมหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2554
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สถานศึกษาสร้าง สถานประกอบการเสริม เพิ่มชีวิตให้บัณฑิตก้าวสู่สากล
    ชื่อกิจกรรม : ตอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สถาบันสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการต้นกล้าอาชีพ หลักสูตรการประกอบอาชีพด้านการเกษตร รอ806002
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2562
 • วิทยากรบรรยายหลัก
 • เป็นวิทยากรบรรยายหลัก และวิทยากรกลุ่มย่อยในช่วงของการ work shop
  พ.ศ.2557
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • วิทยากรอบรมหัวข้อ 1) การบริหารจัดการสหกิจศึกษาของฝ่ายสนับสนุน และ 2) การนำเสนอและประเมินผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา จัดโดยสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • วิทยากรบรรยายหัวข้อ การบริหารจัดการสหกิจศึกษาเพื่อคุณภาพบัณฑิตในบริบทประชาคมอาเซียน
 • วิทยากรอบรมคณาจารย์นิเทศ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ สหกิจศึกษากับการพัฒนาบัณฑิตศิลปศาสตร์ บรรยายแก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มอ.หาดใหญ่
  พ.ศ.2556
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  พ.ศ.2555
 • วิทยากรเสวนา เรื่อง "กรณีศึกษานิเทศสหกิจศึกษาและฝึกงาน ความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อการนิเทศ" เสวนาให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

Fatal error: Call to undefined function: facadcomtype() in H:\AppServ\www\des\html\source\DESAboutPersonallist_.php on line 1137
  พ.ศ.2551