:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. วันชาติ  ปรีชาติวงศ์
   Asst.Prof.Dr. Wanchart Preechatiwong
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2308, 0-7567-2304-5
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2308, 2304-5
   E - mail  pwanchar@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Materials Science
  มหาวิทยาลัย  University of Delaware
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2539
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Polymer Science
  มหาวิทยาลัย  University of Akron
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2538-2542
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เคมี
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2532-2536
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/08/2541
 
  ตำแหน่ง  หัวหน้าสาขาวิชา
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
  ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/10/2560 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
  หลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  26/01/2549 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิศวกรรมวัสดุ  polymers, rubbers, adhesives, polymer electrolyte, thermal analysis
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากกานพลูในบรรจุภัณฑ์แอคทีฟต่อการยืดอายุการเก็บรักษาไข่ไก่ที่เก็บรักษาไว้ในตู้เย็น
   ผู้เขียน : สายฝน โพธิสุวรรณ นฤมล มาแทน วันชาติ ปรีชาติวงศ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : 2 หน้า : 224-237 เดือน/ปี : 05/2561-05/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การลดการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคบนเปลือกไข่กระดาษผสมน้ำมันหอมระเหย
   ผู้เขียน : สายฝน โพธิสุวรรณ วันชาติ ปรีชาตวิงศ์ วรรณภา นิติมงคลชัย นฤมล มาแทน
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 3 หน้า : - เดือน/ปี : 08/2560-08/2560
   ชื่อบทความ : Within-tree variability of internal stress generated during drying of rubberwood lumber
   ผู้เขียน : Jaipet Tomad, Sataporn Jantawee, Wanchart Preechatiwong, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : European Journal of Wood and Wood Products
   เล่มที่ : 76 ฉบับที่ : 1 หน้า : 133-122 เดือน/ปี : 05/2560-05/2560
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Response Surface Modeling of Hydrothermal Treatment Conditions on Color Changes, Strength, and Durability Properties of Rubberwood
   ผู้เขียน : Taweesin Wongprot, Nirundorn Matan, Narumol Matan, Wanchart Preechatiwong and Buhnnum Kyokong
   แหล่งตีพิมพ์ : : BioResources
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 1 หน้า : 302-312 เดือน/ปี : 01/2556-01/2556
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : การศึกษากาวผสมยางอิปอกซิไดซ์กับกาวฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์ในการติดไม้
   Study on hybrid adhesive of ENR and PF as Wood adhesive

   ผู้เขียน : วันชาติ ปรีชาติวงศ์ วัชระ ผลเจริญ อาทิตยา ห่วงงาม
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยยางพารา ปี 2552 : Research on NR (5)
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 1 หน้า : 258-265 เดือน/ปี : 05/2553-06/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : การศึกษากาวผสมของยางอิปอกซิไดซ์กับฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์สำหรับเป็นกาวติดไม้
   ผู้เขียน : วันชาติ ปรีชาติวงศ์ อาทิตยา ห่วงงาม วัชระ ผลเจริญ วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 2 หน้า : 9-16 เดือน/ปี : 07/2552-12/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : Softening Bahavior of Black Sweet Bamboo (Dendrocalamus asper Backer) at Various Initial Moisture Contents
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวลัยลักษณ์ : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 4 (2007) ฉบับที่ : 2 หน้า : 225-236 เดือน/ปี : 03/2551-03/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : Effects of Phenol-Formaldehyde/ Isocyanate Hybrid Adhesives on Properties of Oriented Strand Lumber (OSL) from Rubberwood Waste
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : Songklanakarin Journal Science and Technology
   เล่มที่ : 29 (2007) ฉบับที่ : 5 หน้า : 1367-1375 เดือน/ปี : 09/2550-10/2550
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : Effects of Polymer Impregnation on Properties of Bamboo
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวลัยลักษณ์ : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 3 (2006)  ฉบับที่ : 1 หน้า : 79-91 เดือน/ปี : 07/2549-12/2549
   ชื่อบทความ : ผลของกาวฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์และกาวไอโซไซยาเนตต่อสมบัติของแผ่นไม้เรียงเสี้ยนที่ผลิตจากเศษไม้ยางพารา
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : J. of Association of Chemistry Teacher
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 44-50 เดือน/ปี : 01/2549-06/2549
  พ.ศ.2546
   ชื่อบทความ : “Peel Strength of Uncrosslinked Styrene-Butadiene Rubber Adhered to Polyester Film
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : J. Adhesion
   เล่มที่ : 79 (2003) ฉบับที่ : 4 หน้า : 327-348  เดือน/ปี : 01/2546-12/2546
  พ.ศ.2544
   ชื่อบทความ : Peel Adhesion of Natural Rubber to Polyethylene Terephthalate: Effect of Crosslinking on Rate/Temperature Response”,
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : J. Adhesion
   เล่มที่ : 75 (2001) ฉบับที่ : 1 หน้า : 45-60 เดือน/ปี : 01/2544-06/2544
  พ.ศ.2539
   ชื่อบทความ : Electrical conductivity of poly(ethylene oxide)-alkali metal salt systems and effects of mixed salts and mixed molecular weights
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Polymer
   เล่มที่ : 37 (1996)  ฉบับที่ : 23 หน้า : 5109-5116 เดือน/ปี : 01/2539-12/2539
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Controlling psychrotrophic bacteria on raw shell eggs using clove oil vapor released from a paper egg tray. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Saifon Phothisuwan, Narumol Matan and Wanchart Preechatiwong.
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 28th -29th March (Poster).
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat,
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : การพัฒนาถุงกันกระแทกที่มีน้ำมันหอมระเหยจากกานพลูเป็นสารออกฤทธิ์ในการต้านทานเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในระหว่างการขนส่งไข่ไก่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สายฝน โพธิสุวรรณ นฤมล มาแทน วันชาติ ปรีชาติวงศ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (บรรยาย)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/05/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Agricultural waste culture media for increasing of Rhizopus stolonifer mycelium yield. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Saifon Phothisuwan, Narumol Matan and Wanchart Preechatiwong.
   ชื่อการประชุม : The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) Food Research and Innovation for Sustainable Global Prosperity
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนาแผ่นกันกระแทกจากรากดอกจอกผสมเส้นใยจากก้านกล้วยเพื่อใช้ในการขนส่งวัตถุดิบทางการเกษตร (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สายฝน โพธิสุวรรณ นฤมล มาแทน วันชาติ ปรีชาติวงศ์.
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/07/2559
   ชื่อบทความ : Effect of Cell Wall Constituents On Internal Stress Generation During Drying of Lumber Prepared From Rubber Tree Trunks (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jaipet Tomad*, Sataporn Jantawee, Wanchart Preechatiwong, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 9th International Conference on Materials Science and Technology
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/12/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Control of pathogenic bacteria on eggshells by incorporation of essential oil in paper egg tray. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Saifon Phothisuwan, Narumol Matan, Wanchart Preechatiwong
   ชื่อการประชุม : The 3rd International Conference of Sustainable Agriculture, Food, and Energy SAFE 2015.
   สถานที่ประชุม : Nong Lam University and Rex Hotel, Ho Chi Minh City, Vietnam.
   ประเทศ : เวียดนาม เมื่อ 17/11/2558
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : การศึกษากาวผสมของกาว PF และ ยาง ENR ในการติดไม้ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : ประชุมงานวิจัย สกว.
   สถานที่ประชุม : กทม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/03/2553
   ชื่อบทความ : กาวผสมของฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์และยางอิปอกซิไดซ์ในการติดไม้ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการยางพาราแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “Value Creation สู่การพึ่งพาตนเอง”
   สถานที่ประชุม : กทม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/05/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : การผลิตถ่านกัมมันต์จากถ่านไม้ยางพาราและถ่านกะลามะพร้าวโดยการกระตุ้นด้วยไอน้ำ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : นิรันดร มาแทน วันชาติ ปรีชาติวงศ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการของเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ปี 2552
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จ. นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/04/2552
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2557
  • ชื่อโครงการ : ทำโครงงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
  พ.ศ.2554
  • ชื่อโครงการ : International Training on Wood Based Panels 2011
  พ.ศ.2552
  • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12
      ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12 YSC 2010
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
  พ.ศ.2552
   - กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง "แผ่นฟิล์มจากยางอะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีน" ของ นางสาว กิตติพร ระดมยิง โดยมี ผศ.ดร.อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ เป็น อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ที่ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วันที่ 10 เม.ย. 2552 เวลา 9.00 -12.00 น [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 10/04/2552 - 10/04/2552
   - วิทยากรค่ายปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ สอนวิชาหลักเคมี สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์และแพทยศาสตร์ ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2552 โดยสอน 5 วัน ๆ ละ 6.50 ชม รวม 32.5 ชม [กรรมการวิชาการ] [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 07/05/2552 - 07/05/2552
  พ.ศ.2551
   - ประธานการสัมมนากลุ่มย่อย (พลังงานทดแทน) เรื่องยุทธศาสตร์แห่งชาติ จัด โดย มวล. และ วช. ที่โรงแรมทวินโลตัส เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กพ 2551 เวลา 9.00 น - 16.00 น (รวม 7 ชม) [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 25/02/2551 - 25/02/2551
   - วิทยากรค่ายปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ สอนวิชาหลักเคมี สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2551 โดยสอน 5 วัน ๆ ละ 6.50 ชม รวม 32.5 ชม [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 07/05/2551 - 07/05/2551
   - วิทยากรการประชุมวิชาการ "การพัฒนาอย่างสมดุลและรอบด้านบนฐานความรู้" ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 12 - 13 มิ.ย. 2551 โดยเป็นวิทยากรเรื่อง "สังเคราะห์ความรู้ความต้องการจากภาคีที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยางพารา" จัดโดย สกว. และจังหวัดสุราษฎร์ธานี [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 12/06/2551 - 12/06/2551
   - กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง "การเตรียมและสมบัติของคอมโพสิทย่อยสลายทางชีวภาพของแป้งข้าวจ้าวและเส้นใยป่านศรนารายณ์" (Preparation and Properties of Biodegradable Composites of Rice Flour and Sisal Fiber) ของ นางสาว สุวีรยา ส่งแก้ว โดยมี ดร.ณธินี โล่ห์พัฒนานนท์ เป็น อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ที่ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วันที่ 4 มิ.ย 2551 เวลา 9.00 -12.00 น [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 04/06/2551 - 04/06/2551
   - กรรมการพิจารณาโครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ Young Scientist (YSC 2009) ของ สวทช. (NSTDA: NECTEC) โดยอ่านทั้งหมด 17 โครงการ [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 15/09/2551 - 15/09/2551
  พ.ศ.2550
   - กรรมการอ่านบทความ (reviewer) งาน วทท 33 โดยเป็น reviewer ในสาขา polymer จำนวน 10 บทความ [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 01/08/2550 - 01/09/2550
   - วิทยากรค่ายโอลิมปิกเคมี โดยสอนบรรยาย 12 ชม และปฏิบัติการ 12 ชม รวมภาระงาน 24 ชม คิดเป็น 1 หน่วยกิตภาระงาน [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 01/01/2550 - 01/06/2550
   - กรรมการประเมินบทความวิชาการงาน ICFT 2007 (International Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering) ซึ่งจัดที่ภูเก็ต ระหว่าง 10-12 พค 2550 โดยเป็น reviewer จำนวน 2 papers ได้แก่ paper ID 19กับ 80 ดังนี้ " 0019 : Effects of Vulcanization Temperature on the Properties of Aluminium Trihydrate Filled Natural Rubber" " 0080 : Properties of alternative insulations from recycled foam composites" [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 01/04/2550 - 01/05/2550
   - กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ปรากฏการณ์การลื่นไถลที่ผนังของพอลิเมอร์หลอม" ของ นายอนุชิต ฮันเย็ก ในสาขา Polymer Physics โดยมี ดร. ธรณิศ นาวารัตน์ เป็น advisor เมื่อวันที่ 25 พค 2550 ที่ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 25/05/2550 - 25/05/2550
   - กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อค่า KOH number ของน้ำยางข้นธรรมชาติ" ของ นายโรจน์ระวี บุญมา โดยมี ดร.อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ เป็น อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ที่ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วันที่ 11 เม.ย. 2550 เวลา 9.00 -12.00 น [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 11/04/2550 - 11/04/2550
   - กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง "เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ของยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์เบลนด์กับ PP โดยใช้ระบบวัลคาไนซ์เปอร์ออกไซด์" ของ นายจิรวัฒน์ วงษ์สมาน โดยมี รศ.ดร. เจริญ นาคะสรรค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ที่ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 19 มิย 2550 [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 19/06/2550 - 19/06/2550
   - กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง "อิทธิพลของการปรับปรุงผิวต่อการยึดติดของเส้นใยและเมทริกซ์และสมบัติเชิงกลของคอมโพสิทอิพอกซิเรซินเสริมแรงด้วยเส้นใยสับปะรด" ของนายยุสรัน ปาแย โดยมี ดร.ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ที่ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วันที่ 8 มิย 2550 [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 08/06/2550 - 08/06/2550
   - กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง "สมบัติของยางเบลนด์ระหว่างยางธรรมชาติและยางคลอโรซัลโฟเนตพอลีเอทิลีนโดยใช้ยางธรรมชาติซัลโฟเนตซิงค์เป็นสารเพิ่มความเข้ากันได้ " ของ นางสาวขวัญฤทัย บุญส่ง โดยมี ดร.ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ที่ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2550 เวลา 13.30 - 16.30 น [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 11/04/2550 - 11/04/2550
   - อบรมครูเคมี สำหรับโครงการ Advanced Placement (AP) โดยได้รับเงินอุดหนุนจาก สสวท. ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2550 โดยที่กระผมจะสอนบรรยายในวันพุธที่ 19 และพฤหัสบดี ที่ 20 กย วันละ 6 ชม และวันศุกร์ที่ 21 กย จำนวน 3 ชม (9.00 - 12.00 น) และติดตามประเมินผลในช่วงบ่ายของ วันที่ 21 กย อีก 3 ชม รวมทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 17/09/2550 - 17/09/2550
   - วิทยากรค่ายปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ สอนวิชาหลักเคมี สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2550 โดยสอน 5 วัน ๆ ละ 6 ชม รวม 30 ชม [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 07/05/2550 - 07/05/2550
   - บรรณาธิการประจำสำนักวิชา โดยมีหน้าที่ (1) เสนอชื่อบรรณาธิการผู้ตรวจคุณภาพงานวิชาการ (2) พิจารณาเอกสารทางวิชาการขั้นต้นก่อนส่งให้บรรณาธิการผู้ตรวจคุณภาพวิชาการ (3) พิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพเอกสารทางวิชาการของบรรณาธิการผู้ตรวจคุณภาพวิชาการก่อนส่งให้ผู้เขียน [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 14/09/2550 - 14/09/2552
   - Chairman ของ Materials Science Section ในการประชุม วทท 33 (รวม 4 ชม) [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 18/10/2550 - 18/10/2550
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  พ.ศ.2558
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 9424 - พอลิเมอร์อิเล็กโตรไลต์ระหว่างพอลิเอทธิลีนออกไซด์กับยางธรรมชาติอิปอกไซด์ ( 18 ก.พ. 2557- 17 ก.พ. 2563)
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 09/01/2558 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  ผศ.ดร.วันชาติ  ปรีชาติวงศ์
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)