:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาย จิรพงศ์  กาละกาญจน์
   Mr. Jirapong Kalakan
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3202, 0-7567-3248-50
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3202, 3248-50
   E - mail  kjirapon@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  สาขาที่จบ  ช่างไฟฟ้ากำลัง
  มหาวิทยาลัย  โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2533-2535
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  14/09/2541
 
  ตำแหน่ง  พนักงานวิทยาศาสตร์
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาสตร์พื้นฐาน
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  14/09/2541 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)